Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-02-15

Obducat: Obducat AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari - 31 december 2018

Fortsatt stark orderingång i fjärde kvartalet - totalt ca 100 MSEK i
orderingång för 2018

Fjärde kvartalet 1 oktober - 31 december 2018

· Intäkterna uppgick till 4,2 MSEK (15,4)
· Rörelseresultatet uppgick till -12,5 MSEK (-6,5)
· Resultat före skatt uppgick till -13,1 MSEK (-6,6)
· Resultat per aktie uppgick till -0,15 SEK (-0,14)
· Kassaflöde efter investeringar uppgick till -2,5 MSEK (-6,0)
· Orderingången uppgick till 24,2 MSEK (10,3)
· Vid utgången av perioden uppgick orderstocken till 101,2 MSEK
(27,9)

Perioden1 januari -31 december 2018

· Intäkterna uppgick till 29,2 MSEK (26,3)
· Rörelseresultatet uppgick till -41,4 MEK (-50,9)
· Resultat före skatt uppgick till -42,2 MSEK (-49,9)
· Resultat per aktie uppgick till -0,60 SEK (-1,12)
· Kassaflöde efter investeringar uppgick till -31,3 MSEK (-43,2)
· Orderingången uppgick till 99,2 MSEK (28,0)

Kommentar från styrelseordföranden

Marknadsutveckling

Orderingång i fjärde kvartalet var fortsatt stark och uppgick till
24,2 MSEK. För helåret 2018 uppgick orderingången till 99,2 MSEK
vilket nästan är en fyrdubbling jämfört med föregående år. Utsikterna
är fortsatt goda och vi förväntar oss ökad orderingång även för 2019.

Vid slutet av rapportperioden uppgick orderstocken till 101,2 MSEK.

Det råder ingen tvekan om att nanoteknologins utvecklingstakt
accelererar vilket skapar efterfrågan på bolagets samtliga produkter.
Möjligheterna att använda tekniken i en lång rad av olika
applikationer ökar kraftigt. Nanotekniken har bl a visat sig vara
mycket applicerbar inom det medicintekniska området såväl som för
optiska och fotoniska applikationer.

Vidare väntas nanotekniken få mycket stor betydelse i den expansion
som Internet of Things (IoT) står inför, vilket kommer att öka
efterfrågan på intelligenta sensorer vilket är mycket positivt för
Obducat.

Lönsamhet

Till följd av den höga aktivitetsnivån i industrin har bolaget
drabbats av leveransförseningar från underleverantörer vilket
försenat våra leveranser till kunder. Detta medför, till följd av de
nya riktlinjerna för intäktsredovisning (IFRS 15), att
intäktsföringen sker senare (för ytterligare information läs under
"Intäkter och resultat" nedan), vilket innebär att resultateffekten
av levererade system under senare delen av 2018 kommer att
intäktsföras först under 2019 efter slutgodkännande från kunderna.
Inneliggande orderstock, uppgående till 101,2 MSEK vid
rapportperiodens utgång, kommer i sin helhet att levereras under
2019.

Ett flertal projekt pågår inom bolaget, vilka syftar till att
kostnadseffektivisera tillverkningen av våra produkter, för att
därigenom förbättra lönsamheten. Vi kan konstatera att även under
2018 har bolaget åstadkommit en marginalförbättring jämfört med 2017
på individuell ordernivå. Vi kommer att fortsätta driva dessa projekt
med en förväntan om att kunna uppnå ytterligare lönsamhetsförbättring
framöver.

Investeringar

Innovation är en av Obducats viktiga strategiska hörnpelare för att
skapa framtida tillväxt. Utvecklingsarbetet fokuserat på
produktplattform för bland annat de integrerade litografisystemen
pågår och marknadslanseringen planeras till 2019 vilket är en
senareläggning som sker till följd av prioritering av produktion av
kundorders. Vi ser fortsatt mycket goda affärsmöjligheter för denna
nya produktplattform vilken både kommer att bredda produktportföljen
såväl som att öka Obducats totala marknadspotential.

Vidare så är målet fortsatt att genomföra de investeringar som
ställdes i utsikt i samband med genomförandet av nyemissionen i mars
2018. Givet utfallet i nyemissionen kommer investeringarna att
genomföras i den takt bolagets finansiella situation medger.

Nanoteknologins tid börjar nu

Väl medvetna om den komplexa situation som råder, både marknadsmässigt
såväl som tekniskt i vår industri, är vår syn på marknadsutvecklingen
positiv och vi har en stark tilltro till Obducats möjligheter att ta
tillvara på den marknadsmöjligheten. Mycket av den förväntade
försäljningen för 2019 drivs både av teknikskifte men också
kapacitetsutbyggnad hos kunderna vilket bör göra det mindre känsligt
för direkta förändringar i efterfrågan.

Försäljning och marknad

Under fjärde kvartalet har bolaget bland annat erhållit orders
avseende;

· ett Eitre Large Area system från en världsledande japansk aktör
verksam bland annat inom displayindustrin

· en uppgradering av ett existerande Sindre-system för användning
inom medicinska komponenter.

· ett EITRE 6 NIL-system från ett kinesiskt universitet
· ett EITRE 3 system från ett kinesiskt universitet.
Orderingången för det fjärde kvartalet 2018 uppgick till 24,2 MSEK
(10,3). Orderstocken uppgick vid rapportperiodens utgång till 101,2
MSEK (27,9). Ikraftträdandet av IFRS 15 medför att tidigare
successivt bokförda intäkter återförs till orderstocken för
jämförelseperioden, se not 1 för detaljer avseende effekterna.

Intäkter och resultat

IFRS 15, Intäkter från avtal med kunder, trädde i kraft den 1 januari
2018 och ersätter därmed IAS 18 Intäkter och IAS 11 Entreprenadavtal.
IFRS 15 beskriver en modell för intäktsredovisning som baseras på när
kontrollen av en vara eller tjänst överförs till kunden. IFRS 15 tar
avstamp i individuella avtal med kund, därmed skall bolaget ta
ställning till metoden för intäktsredovisning vid varje enskild
affär. Tidigare har Bolaget redovisat intäkterna genom successiv
intäktsföring, i enlighet med IAS 18. Inkomsten har i dessa fall
redovisats som intäkt baserad på orderns färdigställandegrad.

Det är bolagets bedömning att införandet av IFRS 15 påverkar bolagets
intäktsredovisning genom att intäkterna för en kundorder redovisas
vid ett och samma tillfälle istället för som tidigare successivt
under tillverkningsperioden för kundordern. Detta medför att
variationerna mellan rapportperioderna vad gäller bolagets intäkter
och resultat blir större. Denna bedömning baseras på att även
framtida kundavtal i allt väsentligt sluts på samma villkor som utgör
branschpraxis på den marknad Obducat verkar.

Standarden tillämpas från och med 1 januari 2018 med full
retroaktivitet vilket innebär att jämförelsesiffror avseende 2017 i
denna rapport är omräknade för effekter som följer av den nya
redovisningsstandarden. Se not 1 för detaljer avseende effekterna.

Koncernens intäkter under fjärde kvartalet uppgick till 4,2 MSEK
(15,4). Koncernen genererade ett bruttoresultat om 2,4 MSEK (7,0)
vilket motsvarade 58% (45%) bruttomarginal. Rörelseresultatet för
fjärde kvartalet uppgick till

-12,5 MSEK (-6,5), vilket belastats med avskrivningar uppgående till
2,5 MSEK (2,7). Periodens resultat före skatt var -13,1 MSEK (-6,6).
Periodens resultat per aktie uppgick till -0,15 SEK (-0,14).

Koncernens intäkter under helåret uppgick till 29,2 MSEK (26,3).
Koncernen genererade ett bruttoresultat om 14,5 MSEK (12,2) vilket
motsvarade 50% (46%) bruttomarginal. Rörelseresultatet för helåret
uppgick till -41,4 MSEK (-50,9), vilket belastats med avskrivningar
uppgående till 10,2 MSEK (10,4). Periodens resultat före skatt var
-42,2 MSEK (-49,9). Periodens resultat per aktie uppgick till -0,6
SEK (-1,12).

Finansiering och likviditet

Likvida medel uppgick vid rapportperiodens utgång till 1,6 MSEK att
jämföra med 2,2 MSEK vid årets början.

Kundfordringarna uppgick per den 31 december 2018 till 9,4 MSEK (4,3).

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick under fjärde
kvartalet till -1,6 MSEK (-4,0). Förändring av rörelsekapital var
under fjärde kvartalet 8,8 MSEK (-0,4). Det totala kassaflödet efter
investeringsverksamheten för det fjärde kvartalet uppgick till -2,5
MSEK (-6,0).

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick under helåret till
-26,7 MSEK (-36,3). Förändring av rörelsekapital för helåret var 5,2
MSEK (0,6). Det totala kassaflödet efter investeringsverksamheten för
helåret uppgick till -31,3 MSEK (-43,2).

Vid periodens utgång uppgick eget kapital i koncernen till 17,8 MSEK
att jämföra med 35,9, MSEK vid årets början. Soliditeten uppgick per
den 31 december 2018 till 20%, jämfört med 43% vid årets början.

Under det fjärde kvartalet 2018 har Obducat påkallat det sjunde
konvertibellånet, om 3 MSEK, från investeraren European High Growth
Opportunities Securitization Fund tillhörande Blue Ocean Investment
Group i enlighet med den finansieringslösning som Obducat
offentliggjorde i oktober 2017.

Mot bakgrund av den ökande orderingången är det bolagets bedömning att
behovet för rörelsekapital kommer att öka framöver. Bolaget arbetar
för närvarande med att etablera mer långsiktiga lösningar som gör det
möjligt för bolaget att rekvirera nödvändigt likviditetstöd för att
möta ett ökande rörelsekapitalbehov.

Baserat på nuvarande orderstock, finansiering och betalningar kopplade
till förväntad orderingång samt pågående EU finansierade FoU projekt
har Bolaget gjort en simulering avseende förväntad
likviditetsutveckling för kommande 12-månadersperiod. Simuleringen är
grundad på den information och bedömning bolaget idag har om
kundernas planer på beställning av system. Då det i simuleringen
ingår förväntade order kan det uppkomma förseningar och avvikelser
som ligger utanför Bolagets kontroll. Simuleringen visar att den
likviditet Bolaget har och som verksamheten förutsätts generera
framöver bedöms tillräcklig för att säkra den finansiella ställningen
12 månader framöver.

Investeringar

Obducats investeringar sker huvudsakligen i FoU i syfte att
upprätthålla en hög innovationstakt och därmed konkurrenskraft i de
produkter och processer som bolaget erbjuder sina kunder.

Koncernens investeringar uppgick till 1,0 MSEK (1,9) under fjärde
kvartalet. Investeringarna fördelas på immateriella
anläggningstillgångar med 1,0 MSEK (1,8) och materiella
anläggningstillgångar med 0,0 MSEK (0,1). Till följd av den ökade
orderingången och följaktligen högre produktionsaktiviteter har
utvecklingsresurser allokerats till produktion under kvartalet.

Koncernens investeringar uppgick till 4,5 MSEK (6,9) under perioden
januari-december. Investeringarna fördelas på immateriella
anläggningstillgångar med 4,3 MSEK (6,8) och materiella
anläggningstillgångar med 0,2 MSEK (0,1).

Investeringar i immateriella tillgångar avser balanserade utgifter för
utvecklingsarbeten samt patent, balanserade i enlighet med IAS 38
(International Accounting Standards). Balanserade utvecklingsarbeten
avser främst arbete med utveckling av maskinplattformar samt
processer och tekniker för maskinernas drift och funktion.

Forskning och utveckling

Under fjärde kvartalet har utvecklingsaktiviteterna huvudsakligen
varit fokuserade på vidareutvec...

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.