Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-10-27

Obducat: Obducat AB (publ) Delårsrapport 1 januari - 30 september 2017

Tredje kvartalet 1 juli - 30 september 2017

· Intäkterna uppgick till 8,9 MSEK (9,5)
· Rörelseresultatet uppgick till -14,9 MSEK (-12,2)
· Resultat före skatt uppgick till -13,6 MSEK (-12,3)
· Resultat per aktie uppgick till -0,31 SEK (-0,40)
· Kassaflöde efter investeringar uppgick till -11,2 MSEK (1,5)
· Orderingången uppgick till 3,3 MSEK (19,7)
· Vid utgången av perioden uppgick orderstocken till 11,9 MSEK
(24,2)

Delårsperioden 1 januari -30 september 2017

· Intäkterna uppgick till 22,7 MSEK (49,4)
· Rörelseresultatet uppgick till -38,6 MEK (-26,0)
· Resultat före skatt uppgick till -37,6 MSEK (-26,7)
· Resultat per aktie uppgick till -0,89 SEK (-0,90)
· Kassaflöde efter investeringar uppgick till -37,2 MSEK (-34,3)
· Orderingången uppgick till 17,7 MSEK (39,0)

VD-kommentar

Försäljning

Orderingången hitintills under 2017 ligger långt under förväntan och
vi är inte på något sätt nöjd med situationen. Vi gör fortsatt
bedömningen att vi inte har tappat marknadsandelar utan att den lägre
orderingången är i huvudsak en följd av fördröjd investeringstakt hos
kunderna.

Vi ser fortfarande positivt på marknadsutvecklingen och det pågår ett
intensivt arbete för att få till stånd att några av de större
investeringsbesluten kommer till avslut under 2017.

Med en utbyggd säljorganisation har vi successivt under året kunnat
utöka vår närvaro hos kunderna för att säkerställa, så långt möjligt,
att kunderna uppfattar Obducat som den leverantör som kan erbjuda dem
den bästa lösningen och därmed slutligen väljer. Parallellt har vår
utökade kapacitet också möjliggjort att vi har kunnat börja bearbeta
ett bredare spektrum av värdekedjan än tidigare vilket vi bedömer som
viktigt då vi ser förändringar i hur industriledande aktörer tenderar
att involvera sig mycket längre bak i värdekedjan.

Vi har även intensifierat samarbetet med ledande leverantörer av
nyckelkomponenter till kunderna för att dels bedriva
processoptimering i syfte att korta time-to-market tiden och dels för
att gemensamt närma oss kunderna med en anpassad lösning för kundens
behov.

Effekten av den intensifierade markandsbearbetningen förväntar vi oss
se först under 2018. Vidare pågår arbetet med att utöka närvaron i
Asien och avsikten är att successivt börja bygga upp den lokala
organisationen där med början 2018.

Vår syn på marknadsutvecklingen är fortsatt positiv mot bakgrund av
att bedömningen inom LED-industrin är att den globala efterfrågan på
PSS-substrat beräknas öka med ca 30% under perioden 2017-2019. Det
blir nu allt tydligare att LED industrin går mot en omställning från
4" substrat till 6" substrat med början 2018. Detta ser vi som mycket
positivt då kostnadseffektiviteten, att använda NIL istället för den
traditionella optiska litografimetoden, ökar ytterligare med en
större substratstorlek.

Vidare har ett Sindre 400 NIL-system färdigställts och tagits i drift
under tredje kvartalet i renrummet i Lund och är därmed redo för att
användas vid planerade kunddemonstrationer. Sammantaget gör vi en
positiv bedömning av förväntad orderingång avseende Sindresystem för
LED-tillverkning framöver.

Vi upplever väsentligt ökad aktivitetsnivå hos kunder inom ett flertal
applikationsområden. Flera av dessa sammanhänger med
litografilösningar för stora substrat. Vårt Eitre Large Area system
kommer, inom kort, att vara klart för kunddemonstrationer vilket
lägger grunden för kommersiella framsteg på detta växande område.

Intresset för Eitre Large Area gäller inte längre enbart display- och
solceller, utan även exempelvis "smart glas" och medicinska
komponenter. Även efterfrågan på extern pilotproduktion har ökat.

Produkt- och teknikutveckling

Utvecklingsarbetet fokuserat på produktplattform för de integrerade
litografisystemen pågår och vi räknar med att marknadslansera dessa
under andra kvartalet 2018. Vidare pågår förberedelsearbete med att
utvidga produktplattformen för stora substrat då vi bedömer
potentialen för den produktplattformen mycket stor.

Lönsamhet

Ett flertal projekt pågår vid dotterbolaget Obducat Europe GmbH vilka
syftar till att öka marginalen på våtprocesssutrustning och därmed
förbättra lönsamheten. Arbetet har kommit en bra bit på väg och vi
förväntar oss att det skall leda till marginalförbättringar mot
slutet av året.

Nasdaqnotering och informationsgivning

Samarbetet med extern PR-aktör, i syfte att förbättra
informationsgivningen, har kommit en bit på vägen men målet är att
ytterligare öka exponering och kännedom om Bolaget. Ett ytterligare
viktigt steg i detta arbete är att notera Obducat-aktien vid Nasdaq
Stockholm - det interna förberedelsearbetet pågår för att skapa
förutsättningarna att aktivera den formella ansökningsprocessen när
förutsättningarna att klara samtliga utvärderingskriterier bedöms som
goda.

Framtiden är Obducats

Nanoteknologins utvecklingstakt accelererar. Möjligheterna att använda
tekniken i en lång rad av olika applikationer ökar kraftigt.
Nanotekniken har bl a visat sig vara mycket applicerbar inom det
medicintekniska området - ett exempel är det fleråriga projekt som
Obducats kund Kimberly Clark bedriver för utveckling av deras
transdermala plåster.

Vidare väntas nanotekniken få mycket stor betydelse i den expansion
som Internet of Things (IoT) står inför, vilket kommer att öka
efterfrågan på intelligenta sensorer - något som är mycket positivt
för Obducat. För att nämna ett exempel är Obducat involverade i
kundutvärderingsprojekt hos en världsledande asiatisk
komponenttillverkare sedan slutet av 2016 avseende
prototypframtagning av nästa generation sensorer för självkörande
bilar. Att Obducat har ett stort engagemang bland annat i den typen
av projekt gör den kommande utvecklingen extra spännande och vi ska
fortsätta vårt långsiktiga arbete med att utveckla Obducats produkt-
och teknikportfölj.

Samtidigt är det en komplex situation både ur ett marknadsmässigt
perspektiv såväl som ett tekniskt perspektiv då det alltjämt kommer
att vara svårt att bedöma tidpunkter för dessa produkters liksom
Obducats genombrott. Målet är dock otvetydigt att nå kommersiellt
såväl som tekniskt ledarskap inom våra fokusområden och styrelsen
såväl som ledningen ser mycket positivt på marknadsutvecklingen och
dess potential som vi bedömer som ökande.

Med en stärkt finansiell situation genom det nyligen tecknade
finansieringsavtalet med Blue Ocean Investment Group kommer vi att
kunna fortsätta att genomföra vår ambitiösa strategiska plan för
fortsatt kommersiell utveckling av Obducat.

Försäljning och marknad

Ett flertal kundförhandlingar pågår avseende både NIL såväl som
våtprocessutrustning för stora substrat samt även integrerade
litografisystem.

Under tredje kvartalet har bolaget erhållit order avseende ett Eitre 3
NIL-system samt våtprocessutrustning från Institute of Acoustics vid
Chinese Academy of Sciences. Det viktiga med denna order är att det
är den första kunden som lägger order på både NIL- såväl som
våtprocessutrustning. Det sammanlagda ordervärdet uppgår till 150,000
EUR.

Förhandlingsprocessen fortgår med en asiatisk LED aktör om bildande av
ett samägt bolag, för utveckling och produktion av nya produkter och
applikationer baserade på NIL-teknologi. Det har visat sig ta längre
tid till följd av ägarförändringar på motparternas sida.

Vidare pågår ett flertal aktiva kundprojekt inom LED området där vi
arbetar intensivt för att möjliggöra avslut under 2017.

Som resultat av utbyggnaden av säljorganisationen kan vi se en ökning
i antalet offertförfrågningar vilket vi förväntar oss ge effekt under
2018. I juli månad har vi rekryterat en säljansvarig för Nordamerika
till vårt dotterbolag, Obducat North America Inc., som är lokaliserad
i Silicon Valley.

Sammanfattningsvis så har vi haft fortsatta förseningar i att säkra
kundorder under tredje kvartalet. Kunderna har fortsatt skjuta fram
sina investeringsbeslut men arbete pågår kontinuerligt med målet att,
i den utsträckning bolaget kan påverka, säkerställa att alla
förutsättningar föreligger för att investeringsbeslut skall kunna
fattas.

Orderingången för tredje kvartalet 2017 uppgick till 3,3 MSEK (19,7).
Den samlade orderingången för de tre första kvartalen 2017 uppgick
till 17,7 MSEK (39,0). Orderstocken uppgick vid rapportperiodens
utgång till 11,9 MSEK (24,2).

Intäkter och resultat

Den lägre orderingången under 2017 har medfört lägre intäkter och
resultat än förväntat under rapportperioden. I Obducat Europe GmbH
fortlöper det arbete som syftar till att förbättra marginalerna på
våtprocesssutrustning och därmed förbättra lönsamheten. Arbetet har
kommit en bra bit på väg och vi kan se positiva effekter på
individuell ordernivå. Vid nuvarande låga intäktsnivåer blir dessa
effekter inte synliga på koncernnivå då fasta produktionsomkostnader
får förhållandevis stort genomslag.

Bolaget har gjort en nedskrivning om 300 KEUR avseende en fordran i
dotterbolaget Obducat Europe GmbH. Anledningen är att en enskild före
detta anställd ledningsperson på ett otillåtet sätt har avstått en av
bolagets fordringar, vilket ej framgick av erhållen information i
samband med due diligence. Bolaget har vidtagit rättsliga åtgärder
och framför ersättningsanspråk dels för brott mot
aktieöverlåtelseavtal som ingicks i samband med förvärvet, dels för
anställds brott mot anställningsavtal och lojalitetsplikt gentemot
företaget.

Koncernens intäkter under tredje kvartalet uppgick till 8,9 MSEK
(9,5). Koncernen genererade ett bruttoresultat om 1,5 MSEK (0,9)
vilket motsvarade 16% (9%) bruttomarginal. Rörelseresultatet för
tredje kvartalet uppgick till -14,9 MSEK (-12,2), vilket belastats
med avskrivningar uppgående till 2,6 MSEK (2,7). Periodens resultat
före skatt var -13,6 MSEK (-12,3). Periodens resultat per aktie
uppgick till -0,31 SEK (-0,40).

Koncernens intäkter under årets första tre kvartal uppgick till 22,7
MSEK (49,4). Koncernen genererade ett bruttoresultat om 5,3 MSEK
(12,9) vilket motsvarade 23% (26%) bruttomarginal. Rörelseresultatet
för årets första tre kvartalen uppgick till -38,6 MSEK (-25,9),
vilket belastats med avskrivningar uppgående till 7,7 MSEK (7,9).
Periodens resultat före skatt var -37,6 MSEK (-26,7). Periodens
resultat per aktie uppgick till -0,89 SEK (-0,9).

Finansiering och likviditet

Likvida medel uppgick vid rapportperiodens utgång till 5,8 MSEK att
jämföra med 39,0 MSEK vid årets början.

Kundfordringarna uppgick per den 30 september 2017 till 1,3 MSEK
(13,1).

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick under tredje
kvartalet till -9,8 MSEK (4,2). Förändring av rörelsekapital var
under tredje kvartalet -0,5 MSEK (14,0). Det totala k...

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.