Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-10-28

Obducat: OBDUCAT GENOMFÖR FÖRETRÄDESEMISSION AV PREFERENSAKTIER OM CIRKA 80 MSEK

Sammanfattning

* Styrelsen i Obducat AB (publ) (”Bolaget”) föreslår en företrädesemission av
preferensaktier om cirka 80 MSEK, före emissionskostnader.
* Företrädesemissionen föreläggs extra bolagsstämma för beslut den 28
november 2016.
* Fullständiga villkor för emissionen kommer att meddelas senast den 25
november 2016.
* Försäljning under 2016 har varit betydligt lägre än förväntat på grund av
fördröjd orderingång.
* Emissionslikviden ska användas till att fullfölja pågående
marknadssatsningar, finansiera rörelsekapital till följd av fördröjd
orderingång samt planerad produkt- och teknikutveckling.

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER
INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, JAPAN ELLER KANADA ELLER I NÅGON
ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA
OLAGLIG.

Bakgrund och motiv

Obducat utvecklar och levererar innovativa teknologier och produkter med fokus
på processer för produktion och replikering av avancerade mikro- och
nanostrukturer samt beläggning av ytor med olika material. Obducats produkter
och tjänster riktar sig i första hand till företag inom LED- (lysdioder),
biomedicinska-, display-, MEMS- (mikro elektromekaniska system),
datalagrings-, halvledar- och solcellsindustrierna.

En förstärkt kapitalbas kommer ge möjligheter att fullfölja pågående
investeringar i såväl utökad marknadsbearbetning som planerad produkt- och
teknikutveckling. Vidare bedöms Bolaget också att kunna möta de krav som
finns för att genomföra noteringen på Nasdaq Stockholm som tidigare
meddelats.

Förseningar i orderingången

Obducats försäljning under 2016 har varit betydligt lägre än förväntat liksom
för branschen i övrigt. Flera förväntade kundorder från försvarsindustrin och
LED-industrin har drabbats av väsentliga förseningar. Därtill har
LED-industrin, såväl i som utanför Kina, förhållit sig avvaktande på grund av
bl.a. oklarheter kring statsstödsregler i Kina. Tecken finns på att
investeringsviljan ökar som en följd av förbättrad lönsamhet bland
LED-bolagen samt signaler om en ökad förvärvsvilja i branschen.

Under det tredje kvartalet 2016 har det emellertid skett en viss återhämtning
i orderingången. Ett flertal order är i dagsläget fortsatt fördröjda i den
administrativa processen hos kunderna – särskilt order relaterade till
försvarsindustrin – men Obducat förväntar sig att ytterligare några av dessa
ska komma på plats innan årsskiftet.

Obducats målsättning för 2016 är, som tidigare meddelats, att nå en
orderingång om minst 80 MSEK. Bolaget har en fortsatt positiv syn på
marknadsutvecklingen för resterande del av innevarande år samt för 2017.

Obducat har sänkt personalkostnaderna med cirka 5 MSEK på årsbasis under det
tredje kvartalet 2016, med full effekt under det första kvartalet 2017.

Den försenade orderingången påverkar såväl resultat som kassaflöde negativt
under 2016. Detta i kombination med den rörelsekapitaluppbyggnad som följer
av en förväntad försäljningsökning – samt investeringar i utökad
marknadsbearbetning och planerad produkt- och teknikutveckling – leder
sammantaget fram till att Bolaget behöver stärka sin kapitalbas genom
emission av preferensaktier, vilket bedöms komma att återge Bolaget en god
finansiell ställning.

Positiv bedömning av orderingången

Intensifieringen av försäljningsaktiviteterna mot LED-industrin och de
signaler Obducat fått om kundernas investeringsplaner leder fram till en
klart positiv bedömning av orderingången avseende Sindresystem för
LED-tillverkning. Enbart i Kina bedömer Obducat att marknadspotentialen
uppgår till ca 50 NIL-system motsvarande Sindre 400 under de kommande tre
åren. Potentialen enbart på den kinesiska marknaden uppgår därmed till ca 500
MSEK och varje Sindre 400 kan vid full produktion generera ca 3 MSEK i årliga
intäkter från förbrukningsvaror och service. Enligt Bolagets bedömning kommer
Kina att stå för knappt hälften av världsmarknaden 2019.

Ny produkt: Eitre Large Area

Aktivitetsnivån hos kunderna inom applikationer relaterade till nanoimprint
för stora substrat fortsätter att öka. Applikationerna sträcker sig bortom
display och solceller till exempelvis ”smart glas”. Obducat kommer inom kort
att presentera det nyutvecklade NIL-systemet ”Eitre Large Area”, vilket
kommer att göra det möjligt för Obducat att flytta fram positionerna i
pågående kundprojekt avseende litografilösningar för stora substrat, vilket
lägger grunden för de förväntade kommersiella framstegen. Potentialen är
enligt Bolagets bedömning fortsatt stor och förväntas materialiseras i första
order under 2017.

Arbete pågår för en utökad etablering i Asien med målet att kraftigt öka
försäljningen i regionen. Genom att öka sälj- och supportresurserna lokalt i
Asien kan Bolaget effektivt möta den förväntade ökningen i ordervolym. En
förstärkt lokal närvaro är ett krav flera industriella kunder ställer vid
diskussioner med Bolaget.

Obducat har trots den tuffa utvecklingen under 2016 ändå genomfört stora delar
av den plan som kommunicerades i samband med nyemissionen under 2015. Utöver
framtagandet av Eitre Large Area har Bolaget också fullföljt sina åtaganden
inom de externt finansierade projekten som samtliga bidrar till utveckling av
Bolagets teknik- och processkunskap. Därutöver ingår Bolaget i ett nytt
konsortium som är finansierat av EU:s nya ramprogram Horizon 2020 med fokus
på utveckling av högeffektiva solceller som integreras i byggnadsfasader.
Under andra kvartalet inledde Bolaget en revidering av produktplattformen
avseende system för våtprocessning med syftet att förbättra lönsamheten för
dessa produkter, vilket förväntas börja ge resultateffekt 2017.

Företrädesemissionen

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om en nyemission av
preferensaktier av serie A och serie B. Emissionen avses omfatta cirka 80
MSEK, före emissionskostnader. Rätt att teckna nya preferensaktier ska med
företrädesrätt tillkomma bolagets aktieägare, varvid A-aktier ska berättiga
till teckning av nya A-preferensaktier och B-aktier ska berättiga till
teckning av nya B-preferensaktier (primär företrädesrätt). A-preferensaktier
som inte tecknas med primär företrädesrätt ska inte ges ut. B-preferensaktier
som inte tecknas med primär företrädesrätt ska erbjudas samtliga aktieägare
till teckning (subsidiär företrädesrätt). Teckning av B-preferensaktier kan
även ske utan företrädesrätt i enlighet med vad som framgår av det
fullständiga emissionsbeslutet.

Preferensaktierna (oavsett serie) ska ha företrädesrätt framför övriga aktier
i bolaget till en årlig utdelning om sju procent av preferensaktiernas
genomsnittliga teckningskurs, jämnt fördelat på halvårsvisa utbetalningar.
Avstämningsdag för de halvårsvisa utbetalningarna ska vara sista vardagen i
juni och december varje år, med första avstämningsdag i juni 2017. Under
förutsättning att full utdelning lämnats på preferensaktierna i enlighet med
bolagsordningens bestämmelser ska samtliga preferensaktier omvandlas till A-
respektive B-aktier efter årsstämman år 2021.

Avstämningsdag för rätt att delta i nyemissionen ska vara den 5 december 2016.
Teckning av preferensaktier ska ske under tiden 7 – 21 december 2016. Sista
dag för handel i Obducat-aktien inklusive rätt att delta i nyemissionen är
den 1 december 2016.

Styrelsen ska senast den 25 november 2016 fastställa (i) det högsta belopp som
Bolagets aktiekapital ska ökas med, (ii) det högsta antal preferensaktier som
ska ges ut samt (iii) det belopp som ska betalas för varje ny preferensaktie.
De slutliga emissionsvillkoren kommer att meddelas genom pressmeddelande
omkring den 25 november 2016.

Styrelsens förslag om nyemissionen föreläggs en extra bolagsstämma den 28
november 2016. Kallelse till bolagsstämman offentliggörs idag genom separat
pressmeddelande.

Preliminär tidplan för nyemissionen

senast 25 november 2016 Offentliggörande av villkor
för emissionen

28 november 2016 Extra bolagsstämma

1 december 2016 Sista dag för handel med
Obducat-aktien inklusive rätt att erhålla teckningsrätter

2 december 2016 Första dag för handel
med Obducat-aktien exklusive rätt att erhålla teckningsrätter

5 december 2016 Avstämningsdag för rätt
att med företrädesrätt delta i emissionen

7 december –

21 december 2016 Teckningstid

7 december –

19 december 2016 Handel med
teckningsrätter

Fullständiga villkor och anvisningar för företrädesemissionen samt övrig
information om Bolaget kommer att framgå av det prospekt som offentliggörs
före teckningsperiodens början.

Viktig information

Detta pressmeddelande är inte ett erbjudande att teckna aktier i Obducat och
investerare ska inte teckna eller förvärva några värdepapper annat än på
grundval av informationen i prospektet.

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras,
direkt eller indirekt, i eller till USA, Australien, Japan eller Kanada eller
i någon annan jurisdiktion där distributionen av detta pressmeddelande skulle
vara olaglig. Detta pressmeddelande utgör inte heller ett erbjudande om att
sälja nya aktier, BTA eller teckningsrätter till någon person i en
jurisdiktion där det inte skulle vara tillåtet att lämna ett sådant
erbjudande till en sådan person eller där sådan åtgärd skulle förutsätta
ytterligare prospekt, registrerings- eller andra åtgärder än enligt svensk
rätt. Prospektet, anmälningssedeln och andra till företrädesemissionen
hänförliga handlingar får inte distribueras i eller till något land där sådan
distribution eller företrädesemissionen kräver åtgärder som anges i
föregående mening eller där de skulle strida mot regler i sådant land.

De nya aktierna, BTA och teckningsrätterna har inte rekommenderats eller
godkänts av någon amerikansk federal eller delstatlig värdepappersmyndighet
eller tillsynsmyndighet. Inga nya aktier, BTA, teckningsrätter eller andra
värdepapper utgivna av Obducat har registrerats eller kommer att registreras
enligt den vid var tid gällande United States Securities Act 1933, eller
enligt värdepapperslagstiftningen i någon delstat i USA. Därför får inga nya
aktier, BTA, teckningsrätter eller andra värdepapper utgivna av Bolaget
överlåtas, utnyttjas eller erbjudas till försäljning i USA annat än i sådana
undantagsfall som inte kräver registrering eller genom en transaktion som
inte omfattas av sådan registrering. Det finns ingen avsikt att registrera
någon del av erbjudandet i USA och de värdepapper som ges ut i
företrädesemissionen kommer inte att erbjudas till allmänheten i USA.

Bolaget har inte godkä...

Författare NGN

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.