Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-11-25

Obducat: OBDUCAT OFFENTLIGGÖR EMISSIONSVILLKOR

Styrelsen för Obducat AB (publ) (”Obducat”) offentliggör idag de slutliga
villkoren för företrädesemissionen av nya preferensaktier om cirka 85,7 MSEK
som föreläggs extra bolagsstämman för beslut den 28 november 2016.

* Teckningskursen uppgår till 2,85 kronor per preferensaktie (oavsett serie).

* Innehav av en befintlig aktie berättigar till teckning av en ny
preferensaktie.

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER
INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, JAPAN ELLER KANADA ELLER I NÅGON
ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA
OLAGLIG.

Villkor för företrädesemissionen

Per avstämningsdagen den 5 december 2016 ska varje befintlig aktie av serie A
i bolaget berättiga till teckning av en ny A-preferensaktie och varje
befintlig aktie av serie B i bolaget berättiga till teckning av en ny
B-preferensaktie. A-preferensaktier som inte tecknas med primär
företrädesrätt ska inte ges ut. B-preferensaktier som inte tecknas med primär
företrädesrätt ska erbjudas samtliga aktieägare till teckning. Teckning av
B-preferensaktier kan även ske utan företrädesrätt i enlighet med vad som
framgår av det fullständiga emissionsbeslutet.

Teckningskursen uppgår till 2,85 kronor per ny preferensaktie (oavsett serie).
Genom företrädesemissionen kommer Obducats aktiekapital att ökas med högst 30
082 276 kronor genom utgivande av högst 30 082 276 nya preferensaktier, varav
högst 928 157 A-preferensaktier och högst 29 154 119 B-preferensaktier.

För ytterligare detaljer samt information om bakgrund till och motiv för
företrädesemissionen, se Obducats pressmeddelande den 28 oktober 2016.
Fullständiga villkor och anvisningar för företrädesemissionen samt övrig
information om Obducat kommer att framgå av det prospekt som offentliggörs
före teckningsperiodens början.

Preliminär tidplan

28 november 2016 Extra bolagsstämma

1 december 2016 Sista dag för handel med
Obducat-aktien inklusive rätt att erhålla teckningsrätter

2 december 2016 Första dag för handel
med Obducat-aktien exklusive rätt att erhålla teckningsrätter

5 december 2016 Avstämningsdag för rätt
att med företrädesrätt delta i emissionen

7 december –

21 december 2016 Teckningstid

7 december –

19 december 2016 Handel med
teckningsrätter

Rådgivare

Obducat har anlitat Evli Bank som finansiell rådgivare i samband med
företrädesemissionen.

Viktig information

Detta pressmeddelande är inte ett erbjudande att teckna aktier i Obducat och
investerare ska inte teckna eller förvärva några värdepapper annat än på
grundval av informationen i prospektet.

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras,
direkt eller indirekt, i eller till USA, Australien, Japan eller Kanada eller
i någon annan jurisdiktion där distributionen av detta pressmeddelande skulle
vara olaglig. Detta pressmeddelande utgör inte heller ett erbjudande om att
sälja nya aktier, BTA eller teckningsrätter till någon person i en
jurisdiktion där det inte skulle vara tillåtet att lämna ett sådant
erbjudande till en sådan person eller där sådan åtgärd skulle förutsätta
ytterligare prospekt, registrerings- eller andra åtgärder än enligt svensk
rätt. Prospektet, anmälningssedeln och andra till företrädesemissionen
hänförliga handlingar får inte distribueras i eller till något land där sådan
distribution eller företrädesemissionen kräver åtgärder som anges i
föregående mening eller där de skulle strida mot regler i sådant land.

De nya aktierna, BTA och teckningsrätterna har inte rekommenderats eller
godkänts av någon amerikansk federal eller delstatlig värdepappersmyndighet
eller tillsynsmyndighet. Inga nya aktier, BTA, teckningsrätter eller andra
värdepapper utgivna av Obducat har registrerats eller kommer att registreras
enligt den vid var tid gällande United States Securities Act 1933, eller
enligt värdepapperslagstiftningen i någon delstat i USA. Därför får inga nya
aktier, BTA, teckningsrätter eller andra värdepapper utgivna av Bolaget
överlåtas, utnyttjas eller erbjudas till försäljning i USA annat än i sådana
undantagsfall som inte kräver registrering eller genom en transaktion som
inte omfattas av sådan registrering. Det finns ingen avsikt att registrera
någon del av erbjudandet i USA och de värdepapper som ges ut i
företrädesemissionen kommer inte att erbjudas till allmänheten i USA.

Bolaget har inte godkänt något erbjudande till allmänheten avseende de
värdepapper som hänvisas till i detta pressmeddelande i något annat land inom
det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (”EES”) än Sverige. I andra
medlemsländer i EES kan därför värdepapperna endast erbjudas till (i) en
kvalificerad investerare såsom definierat i Europaparlamentets och rådets
direkt 2003/71/EG (”Prospektdirektivet”) eller (ii) någon som faller under
artikel 3(2) i Prospektdirektivet.

Detta pressmeddelande får i Storbritannien endast distribueras och riktar sig
endast till ”kvalificerade investerare” (såsom definierat i avsnitt 86(7) i
Financial Services and Markets Act 2000) och som är (i) professionella
investerare som omfattas av artikel 19(5) i Financial Services and Markets
Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (“Order”), eller (ii) personer som
omfattas av artikel 49(2)(a) till (d) (”företag med högt nettovärde” etc.) av
Order (gemensamt benämnda “relevanta personer”). I Storbritannien är sådan
investering eller annan investeringsaktivitet som avses i detta
pressmeddelande endast tillgänglig för, och riktas endast till, relevanta
personer. Varje person som inte är en relevant person bör inte handla utifrån
eller förlita sig på detta meddelande eller något av dess innehåll.

Detta pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad information som
återspeglar Obducats aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och
operativ utveckling. Ord som ”avses”, ”kommer”, ”bedöms”, ”förväntas”, ”kan”,
”planerar”, ”uppskattar” och andra uttryck som innebär indikationer eller
förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, utgör framåtriktad
information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl
kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig
framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte
någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall
kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad
information. Denna information, de åsikter och de framåtriktade uttalanden
som återfinns i detta pressmeddelande gäller enbart vid detta datum och kan
ändras utan underrättelse därom.

Denna information är sådan information som Obducat AB (publ) är skyldigt att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen
lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den
25 november 2016 kl. 08:30 CET.

För mer information, var god kontakta:

Patrik Lundström, VD: 046-10 16 00 eller 0703-27 37 38

Ursula Hultkvist Bengtsson, Styrelseordförande: 046-10 16 00 eller 0709-13 12
36

Om Obducat AB (publ)

Obducat AB utvecklar och levererar teknologier, produkter och processer för
produktion och replikering av avancerade mikro- och nanostrukturer. Obducats
tjänster och produkter riktar sig i första hand till expansiva företag inom
LED, OLED, halvledar-, display-, biomedicinska- och MEMS-industrierna.
Obducats teknologier omfattar nanoimprintteknik, ytebeläggningsteknik och
våtprocessningsteknik. Obducat har kontor i Sverige, Tyskland och Kina med
huvudkontor i Lund. Bolaget är ett publikt aktiebolag med säte i Malmö.
Aktien är noterad på NGM Equity. Läs mer på
www.obducat.com
och
www.solar-semi.com

Författare NGN

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.