Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-03-15

Obducat: OBDUCAT OFFENTLIGGÖR EMISSIONSVILLKOR

Styrelsen för Obducat AB (publ) ("Obducat") offentliggör idag de
slutliga föreslagna villkoren för den unitemission av nya aktier och
teckningsoptioner som föreläggs extra bolagsstämma för beslut den 19
mars 2018.

· Aktiekapitalet föreslås öka med högst cirka 27.022.219,51 kronor
genom utgivande av nya aktier. Aktiekapitalet kan ökas med
ytterligare högst cirka 10.133.332,32 kronor genom utnyttjande av de
teckningsoptioner som ges ut i emissionen*.

· Antalet aktier som ges ut i emissionen uppgår till högst
44.243.680, varav högst 1.413.624 stamaktier av serie A och högst
42.830.056 stamaktier av serie B, och det antal teckningsoptioner som
ges ut i emissionen uppgår till högst 16.591.380, varav högst 530.109
är teckningsoptioner av serie A och högst 16.061.271 är
teckningsoptioner av serie B**.

· Det belopp som ska betalas för varje unit uppgår till 6,80 kronor,
oavsett serie, vilket motsvarar en teckningskurs per aktie om 0,85
kronor. Teckningsoptionerna ges ut vederlagsfritt.

Styrelsens beslut enligt ovan medför att aktieägare erhåller en
uniträtt för varje stam- eller preferensaktie av serie A (UR A) som
innehas på avstämningsdagen den 26 mars 2018. Nio UR A berättigar
till teckning av en A-unit (bestående av åtta stamaktier av serie A
samt tre teckningsoptioner med rätt att teckna en stamaktie av serie
A per teckningsoption) till teckningskursen 6,80 kronor.

Styrelsens beslut innebär vidare att aktieägare erhåller en uniträtt
för varje stam- eller preferensaktie av serie B (UR B) som innehas på
avstämningsdagen. Nio UR B berättigar till teckning av en B-unit
(bestående av åtta stamaktier av serie B samt tre teckningsoptioner
med rätt att teckna en stamaktie av serie B per teckningsoption) till
teckningskursen 6,80 kronor.

Vid full teckning tillförs Obducat cirka 37,6 MSEK före
emissionskostnader. För ytterligare detaljer samt information om
bakgrund till och motiv för emissionen, se Obducats pressmeddelande
den 16 februari 2018.

Preliminär tidplan

19 mars 2018 Extra bolagsstämma för beslut om emissionen

22 mars 2018 Sista dag för handel med Obducat-aktien inklusive rätt att teckna units med stöd av uniträtter

23 mars 2018 Första dag för handel med Obducat-aktien exklusive rätt att teckna units med stöd av uniträtter

26 mars 2018 Avstämningsdag för rätt att teckna units med stöd av uniträtter

27 mars - 13 april 2018 Teckningsperiod

28 mars - 11 april 2018 Handel med uniträtter

Fullständiga villkor och anvisningar för emissionen samt övrig
information om Bolaget kommer att framgå av det prospekt som
offentliggörs före teckningsperiodens början.

----------------------------------------------------------------------

* Uppgifterna om aktiekapitalökningen baseras på aktiens kvotvärde
efter den minskning av aktiekapitalet i bolaget som föreläggs extra
bolagsstämma för beslut den 19 mars 2018.

** Uppgifterna om bland annat antal nya aktier som ges ut kan komma
att förändras för det fall konvertering av bolagets konvertibla
skuldebrev sker under tiden fram till avstämningsdagen för
emissionen.

Viktig information

Detta pressmeddelande är inte ett erbjudande att teckna aktier i
Obducat och investerare ska inte teckna eller förvärva några
värdepapper annat än på grundval av informationen i prospektet.

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller
distribueras, direkt eller indirekt, i eller till USA, Australien,
Japan eller Kanada eller i någon annan jurisdiktion där
distributionen av detta pressmeddelande skulle vara olaglig. Detta
pressmeddelande utgör inte heller ett erbjudande om att sälja nya
aktier, teckningsoptioner, BTA eller teckningsrätter till någon
person i en jurisdiktion där det inte skulle vara tillåtet att lämna
ett sådant erbjudande till en sådan person eller där sådan åtgärd
skulle förutsätta ytterligare prospekt, registrerings- eller andra
åtgärder än enligt svensk rätt. Prospektet, anmälningssedeln och
andra till emissionen hänförliga handlingar får inte distribueras i
eller till något land där sådan distribution eller emissionen kräver
åtgärder som anges i föregående mening eller där de skulle strida mot
regler i sådant land.

De nya aktierna, teckningsoptionerna, BTA och teckningsrätterna har
inte rekommenderats eller godkänts av någon amerikansk federal eller
delstatlig värdepappersmyndighet eller tillsynsmyndighet. Inga nya
aktier, teckningsoptioner, BTA, teckningsrätter eller andra
värdepapper utgivna av Obducat har registrerats eller kommer att
registreras enligt den vid var tid gällande United States Securities
Act 1933, eller enligt värdepapperslagstiftningen i någon delstat i
USA. Därför får inga nya aktier, teckningsoptioner, BTA,
teckningsrätter eller andra värdepapper utgivna av Bolaget överlåtas,
utnyttjas eller erbjudas till försäljning i USA annat än i sådana
undantagsfall som inte kräver registrering eller genom en transaktion
som inte omfattas av sådan registrering. Det finns ingen avsikt att
registrera någon del av emissionen i USA och de värdepapper som ges
ut i emissionen kommer inte att erbjudas till allmänheten i USA.

Bolaget har inte godkänt något erbjudande till allmänheten avseende de
värdepapper som hänvisas till i detta pressmeddelande i något annat
land inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet ("EES") än
Sverige. I andra medlemsländer i EES kan därför värdepapperna endast
erbjudas till (i) en kvalificerad investerare såsom definierat i
Europaparlamentets och rådets direkt 2003/71/EG
("Prospektdirektivet") eller (ii) någon som faller under artikel 3(2)
i Prospektdirektivet.

Detta pressmeddelande får i Storbritannien endast distribueras och
riktar sig endast till "kvalificerade investerare" (såsom definierat
i avsnitt 86(7) i Financial Services and Markets Act 2000) och som är
(i) professionella investerare som omfattas av artikel 19(5) i
Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order
2005 ("Order"), eller (ii) personer som omfattas av artikel 49(2)(a)
till (d) ("företag med högt nettovärde" etc.) av Order (gemensamt
benämnda "relevanta personer"). I Storbritannien är sådan investering
eller annan investeringsaktivitet som avses i detta pressmeddelande
endast tillgänglig för, och riktas endast till, relevanta personer.
Varje person som inte är en relevant person bör inte handla utifrån
eller förlita sig på detta meddelande eller något av dess innehåll.

Detta pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad information som
återspeglar Obducats aktuella syn på framtida händelser samt
finansiell och operativ utveckling. Ord som "avses", "kommer",
"bedöms", "förväntas", "kan", "planerar", "uppskattar" och andra
uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende
framtida utveckling eller trender, utgör framåtriktad information.
Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända
som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig
framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör
inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och
verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som
uttalas i framåtriktad information. Denna information, de åsikter och
de framåtriktade uttalanden som återfinns i detta pressmeddelande
gäller enbart vid detta datum och kan ändras utan underrättelse
därom.

Denna information är sådan information som Obducat AB (publ) är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg,
för offentliggörande den 15 mars 2018 kl. 08:00 CET.

För mer information, var god kontakta:

Patrik Lundström, VD: 046-10 16 00 eller 0703-27 37 38

Björn Segerblom, Styrelseordförande: 046-10 16 00 eller +852 6071 2250

Om Obducat AB (publ)

Obducat AB utvecklar och levererar teknologier, produkter och
processer för produktion och replikering av avancerade mikro- och
nanostrukturer. Obducats tjänster och produkter riktar sig i första
hand till expansiva företag inom LED, OLED, halvledar-, display-,
biomedicinska- och MEMS-industrierna. Obducats teknologier omfattar
nanoimprintteknik, ytebeläggningsteknik och våtprocessningsteknik.
Obducat har kontor i Sverige, Tyskland och Kina med huvudkontor i
Lund. Bolaget är ett publikt aktiebolag med säte i Malmö. Aktien är
noterad på NGM Equity. Läs mer på www.obducat.com.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/obducat/r/obducat-offentliggor-emissionsvillko...
http://mb.cision.com/Main/15184/2472497/805801.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.