Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-02-15

OBOS BBL: OBOS erbjuder 25 kronor per aktie till aktieägarna i SBC genom ett offentligt erbjudande

ERBJUDANDET SOM HÄNVISAS TILL I DETTA PRESSMEDDELANDE LÄMNAS INTE,
VARE SIG, DIREKT ELLER INDIREKT, I AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN,
KANADA, NYA ZEELAND, SYDAFRIKA, USA, ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION
DÄR ERBJUDANDET ENLIGT TILLÄMPLIGA LAGAR OCH REGLER SKULLE VARA
FÖRBJUDET. ERBJUDANDET LÄMNAS INTE TILL (OCH ACCEPTER GODKÄNNS INTE
FRÅN) PERSONER I DESSA LÄNDER ELLER PERSONER I NÅGON ANNAN
JURISDIKTION DÄR ACCEPT AV ERBJUDANDET SKULLE KRÄVA YTTERLIGARE
DOKUMENTATION, REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER UTÖVER VAD SOM
FÖLJER AV SVENSK RÄTT.

Pressmeddelande 15 februari 2019

OBOS BBL ("OBOS") offentliggjorde den 16 januari 2019 att OBOS
förvärvat aktier motsvarande 36,6 procent av aktierna och rösterna i
SBC Sveriges Bostadsrättscentrum AB (publ) ("SBC" eller "Bolaget").
OBOS passerade därigenom budpliktsgränsen om 30 procent av rösterna i
SBC. OBOS offentliggör härmed ett offentligt erbjudande till
aktieägarna i SBC att överlåta samtliga aktier i SBC till OBOS för
ett pris om 25 kronor kontant per aktie ("Erbjudandet"). Fullföljande
av Erbjudandet är inte föremål för några villkor. Aktierna i SBC är
upptagna till handel på NGM Equity.

"Förvaltning av bostäder är en av OBOS kärnverksamheter i Norge, och
SBC är en stabil och välrenommerad förvaltare för
bostadsrättsföreningar i Sverige. Genom att kombinera medlemsägda
OBOS långsiktighet och finansiella styrka med SBC:s kompetens och
kunderbjudande till boende i Sverige kan vi skapa mer värde för
boende i både Sverige och Norge. Vårt mål är att förvärva 100 procent
av SBC, men vi kan också kvarstå som en större ägare i SBC som då
blir en del av vår portfölj med långsiktiga kvalitetsinnehav", säger
OBOS koncernchef Daniel Kjørberg Siraj.

Medlemsägda OBOS är en av Nordens största utvecklare och förvaltare av
bostäder med huvudkontor i Oslo. I Norge är OBOS ledande leverantör
av tjänster inom ekonomisk förvaltning samt konsulttjänster inom
juridik och teknisk projektledning för bostadsrätter och
ägarlägenheter. I Sverige bedriver OBOS verksamhet inom
bostadsutveckling under varumärkena OBOS, Myresjöhus, SmålandsVillan
och OBOS Kärnhem. OBOS har också en portfölj med långsiktiga
minoritetsinvesteringar i noterade bolag, däribland Veidekke,
AF-Gruppen och JM.

Erbjudandet i sammandrag

· OBOS erbjuder 25 kronor kontant per aktie i SBC. Det totala värdet
av Erbjudandet beräknat på samtliga aktier i SBC uppgår till 1 029
596 250 kronor.[1]

· Priset enligt Erbjudandet representerar en premie om:
·
· 19,0 procent i förhållande till stängningskursen för SBC:s aktie
om 21,00 kronor den 15 januari 2019, vilket var den sista
handelsdagen före offentliggörandet av att OBOS förvärvat en större
aktiepost i SBC från Riksförbundet Bostadsrätterna Sverige Ekonomisk
förening och dess dotterbolag Institutet för bostadsrätt IFB AB
(tillsammans "Bostadsrätterna") för 25 kronor per aktie
("Föraffären"),

· 21,0 procent i förhållande till den volymvägda genomsnittliga
betalkursen för SBC:s aktie om 20,66 kronor under de senaste tio
handelsdagarna fram till och med den 15 januari 2019 (vilket var den
sista handelsdagen före offentliggörandet av Föraffären), och

· 18,9 procent i förhållande till den volymvägda genomsnittliga
betalkursen för SBC:s aktie om 21,02 kronor under den senaste månaden
fram till och med den 15 januari 2019 (vilket var den sista
handelsdagen före offentliggörandet av Föraffären).

· Fullföljande av Erbjudandet är inte föremål för några villkor.
Erbjudandet är således inte villkorat av exempelvis erhållande av
myndighetstillstånd, erhållande av finansiering eller av någon lägsta
acceptansnivå. Detta innebär att OBOS kommer förvärva samtliga aktier
i SBC som lämnas in i Erbjudandet.

· OBOS innehar aktier i SBC motsvarande 37,1 procent av samtliga
aktier och röster i SBC.

· En erbjudandehandling avseende Erbjudandet beräknas offentliggöras
omkring den 15 februari 2019. Acceptperioden för Erbjudandet beräknas
inledas omkring den 18 februari 2019 och avslutas omkring den 11 mars
2019.

Bakgrund och motiv till Erbjudandet

SBC är en av Sveriges ledande leverantörer av kostnadseffektiva
förvaltningstjänster, innefattande bland annat tjänster som ekonomisk
förvaltning, teknisk förvaltning och projektledning samt juridiska
tjänster för bostadsrättsföreningar och privata fastighetsägare. SBC
har kontor på sex orter runt om i Sverige med totalt 313 anställda
och 2017 uppgick SBC-koncernens intäkter till 431 miljoner kronor.
Bolagets affärsidé är att skapa och förvalta värden för
bostadsrättsföreningar och bostadsrättsinnehavare. Bolagets aktier är
noterade på NGM Equity.

OBOS är en medlemsägd organisation med säte i Oslo. OBOS är en av
Nordens största utvecklare och förvaltare av bostäder. I Norge är
OBOS ledande leverantör av tjänster inom ekonomisk förvaltning samt
konsulttjänster inom juridik och teknisk projektledning för
bostadsrätter och ägarlägenheter. OBOS bedriver verksamhet i Sverige
under varumärkena OBOS, Myresjöhus, SmålandsVillan och OBOS Kärnhem
med 1 700 bostäder under byggnation vid årsskiftet 2018/2019. Vid
utgången av 2018 hade OBOS 454 357 medlemmar och 2 597 anställda,
varav 949 anställda i Sverige.

Den 15 januari 2019 förvärvade OBOS 15 068 428 aktier i SBC,
motsvarande 36,6 procent av aktierna och rösterna i SBC, till ett
pris om 25 kronor kontant per aktie. Aktierna förvärvades från SBC:s
största ägare Riksförbundet Bostadsrätterna Sverige Ekonomisk
förening och dess dotterbolag Institutet för bostadsrätt IFB AB. De
förvärvade aktierna i SBC tillträddes den 18 januari 2019. Genom
förvärvet passerade OBOS budpliktsgränsen om 30 procent av rösterna i
SBC. Under perioden 16 januari - 14 februari 2019 har OBOS förvärvat
ytterligare 203 740 aktier i SBC, till priser som inte överstiger 25
kronor per aktie, och innehar vid tidpunkten för detta
offentliggörande totalt 15 272 168 aktier i SBC, motsvarande 37,1
procent av samtliga aktier och röster i SBC. OBOS målsättning är att
förvärva 100 procent av aktierna i SBC, men kan om detta inte uppnås
också komma att kvarstå som en större ägare i SBC, som då blir en del
av OBOS portfölj med långsiktiga kvalitetsinnehav.

OBOS ser förvärvet av SBC som en möjlighet att investera i en av
Sveriges ledande leverantörer av förvaltningstjänster för
bostadsrättsföreningar och privata fastighetsägare.
Förvaltningstjänster är en av OBOS kärnverksamheter där OBOS har en
marknadsledande position i Norge och SBC är en stabil och
välrenommerad förvaltare för bostadsrätter i Sverige. Förvärvet
stärker bolagens gemensamma möjligheter att ge kunderna
konkurrenskraftiga och attraktiva erbjudanden framöver.

OBOS ser fram emot att arbeta tillsammans med SBC:s styrelse och
ledning för att fortsätta utveckla verksamheten i linje med Bolagets
nuvarande affärsstrategi. OBOS kommer som en långsiktig och
finansiellt stark huvudägare att stödja SBC:s fortsatta tillväxt i
Sverige, vilket bedöms skapa långsiktiga positiva effekter för SBC
genom att gemensamt bygga en ännu starkare förvaltare för
bostadsrätter med fokus på kunderna och stark närvaro på den svenska
marknaden.

OBOS avsikter och generella strategi innefattar för närvarande inga
förändringar, och inga beslut har fattats, såvitt avser
sysselsättningen och de platser där SBC bedriver sin verksamhet eller
såvitt avser bolagens ledning och anställda eller deras
anställningsvillkor.

Erbjudandet

OBOS erbjuder 25 kronor kontant för varje aktie i SBC
("Erbjudandevederlaget"). Om SBC, före redovisning av likvid i
Erbjudandet, lämnar utdelning eller genomför annan värdeöverföring
till aktieägarna, kommer Erbjudandevederlaget att minskas i
motsvarande mån. Courtage kommer inte att utgå i samband med
Erbjudandet.

Erbjudandevederlaget motsvarar en premie om:[2]

· 19,0 procent i förhållande till stängningskursen för SBC:s aktie
om 21,00 kronor den 15 januari 2019 (vilket var den sista
handelsdagen före offentliggörandet av Föraffären),

· 21,0 procent i förhållande till den volymvägda genomsnittliga
betalkursen för SBC:s aktie om 20,66 kronor under de senaste tio
handelsdagarna fram till och med den 15 januari 2019 (vilket var den
sista handelsdagen före offentliggörandet av Föraffären),

· 18,9 procent i förhållande till den volymvägda genomsnittliga
betalkursen för SBC:s aktie om 21,02 kronor under den senaste månaden
fram till och med den 15 januari 2019 (vilket var den sista
handelsdagen före offentliggörandet av Föraffären),

· 16,3 procent i förhållande till den volymvägda genomsnittliga
betalkursen för SBC:s aktie om 21,50 kronor under de senaste tre
månaderna fram till och med den 15 januari 2019 (vilket var den sista
handelsdagen före offentliggörandet av Föraffären), och

· -0,8 procent i förhållande till stängningskursen för SBC:s aktie
om 25,20 kronor den 14 februari 2019 (vilket var den sista
handelsdagen före offentliggörandet av Erbjudandet vilken OBOS anser
har påverkats av offentliggörandet av Föraffären).

Värdet av Erbjudandet, baserat på de 25 911 682 aktier i SBC som inte
innehas av OBOS, uppgår till 647 792 050 kronor. Erbjudandet värderar
hela SBC till 1 029 596 250 kronor, baserat på samtliga 41 183 850
utestående aktier i SBC.

Acceptperioden i Erbjudandet beräknas inledas omkring den 18 februari
2019 och avslutas omkring den 11 mars 2019. Utbetalning av likvid
beräknas påbörjas omkring den 18 mars 2019.

Aktieägare i SBC som har accepterat Erbjudandet har inte rätt att
återkalla lämnad accept.

Villkor för Erbjudandets fullföljande

Fullföljande av Erbjudandet är inte föremål för några villkor.
Erbjudandet är således inte villkorat av exempelvis erhållande av
myndighetstillstånd, erhållande av finansiering eller av någon lägsta
acceptansnivå. Detta innebär att OBOS kommer förvärva samtliga aktier
i SBC som lämnas in i Erbjudandet.

Information om OBOS

OBOS BBL[3] (med norskt organisationsnummer 937 052 766) är en
medlemsägd organisation som grundades 1929 och har huvudkontor i
Oslo, Norge. OBOS registrerade adress är Hammersborg torg 1, 0179
Oslo, Norge. OBOS är koncernmoder i OBOS-koncernen som är en av
Nordens största utvecklare och förvaltare av bostäder. Verksamheten
är uppdelad i sex divisioner; Bostadsutveckling, Förvaltning och
rådgivning, Kommersiella fastigheter, Bank och fastighetsförmedling,
Aktieinvesteringar och affärsutveckling samt Digitala tjänster. I
Norge är OBOS ledande leverantör av tjänster inom ekonomisk
förvaltning samt konsulttjänster inom juridik och teknisk
projektledning för bostadsrätter och ägarlägenheter. OBOS bedriver
verksamhet i Sverige under varumärkena OBOS, Myresjöhus,
SmålandsVillan och OBOS Kärnhem med 1 700 bostäder under byggnation
vid årsskiftet 2018/2019. OBOS har också en portfölj m...

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.