Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-03-13

OBOS BBL: OBOS offentliggör utfall och avslutar erbjudandet till aktieägarna i SBC

ERBJUDANDET SOM HÄNVISAS TILL I DETTA PRESSMEDDELANDE LÄMNAS INTE,
VARE SIG, DIREKT ELLER INDIREKT, I AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN,
KANADA, NYA ZEELAND, SYDAFRIKA, USA, ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION
DÄR ERBJUDANDET ENLIGT TILLÄMPLIGA LAGAR OCH REGLER SKULLE VARA
FÖRBJUDET. ERBJUDANDET LÄMNAS INTE TILL (OCH ACCEPTER GODKÄNNS INTE
FRÅN) PERSONER I DESSA LÄNDER ELLER PERSONER I NÅGON ANNAN
JURISDIKTION DÄR ACCEPT AV ERBJUDANDET SKULLE KRÄVA YTTERLIGARE
DOKUMENTATION, REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER UTÖVER VAD SOM
FÖLJER AV SVENSK RÄTT. AKTIEÄGARE HÄNVISAS TILL DE
ERBJUDANDERESTRIKTIONER SOM FRAMGÅR AV AVSNITTET "VIKTIG INFORMATION"
I SLUTET AV DETTA PRESSMEDDELANDE OCH AV DEN ERBJUDANDEHANDLING SOM
PUBLICERATS PÅ OBOS WEBBPLATS FÖR ERBJUDANDET, WWW.OBOS-SBC.SE.

Pressmeddelande 13 mars 2019

Den 15 februari 2019 offentliggjorde OBOS BBL ("OBOS") ett offentligt
erbjudande till aktieägarna i SBC Sveriges Bostadsrättscentrum AB
(publ) ("SBC") att sälja samtliga deras aktier i SBC till OBOS för 25
kronor kontant per aktie ("Erbjudandet"). Acceptperioden i
Erbjudandet löpte ut den 11 mars 2019.

Acceptperioden i Erbjudandet kommer inte att förlängas och Erbjudandet
är därmed avslutat. Aktierna som lämnats in i Erbjudandet vid
utgången av acceptperioden den 11 mars 2019 uppgår, tillsammans med
aktierna som OBOS förvärvat utanför Erbjudandet, till totalt 16 292
878 aktier i SBC, motsvarande 39,6 procent av samtliga aktier och
röster i SBC.

"Vår intention var att förvärva 100 procent av SBC för att utveckla
bolaget genom att kombinera medlemsägda OBOS långsiktighet och
finansiella styrka med SBC:s kompetens och kunderbjudande till boende
i Sverige. Där fanns potentialen att skapa stora värden för boende i
både Sverige och Norge. Vi noterar nu att ett antal större aktieägare
i SBC har ingått avtal om att sälja sina innehav till Fidelio Capital
senast den 18 april 2019. Det innebär att SBC istället blir en del av
vår långsiktiga portfölj av noterade innehav tillsammans med
Veidekke, JM och AF-Gruppen", säger OBOS koncernchef Daniel Kjørberg
Siraj.

Vid utgången av acceptperioden den 11 mars 2019 hade 974 794 aktier i
SBC, motsvarande 2,4 procent av samtliga aktier och röster i SBC,
lämnats in i Erbjudandet. Därutöver har OBOS till och med den 12 mars
2019 utanför Erbjudandet förvärvat 15 318 084 aktier i SBC,
motsvarande 37,2 procent av samtliga aktier och röster i SBC. Ingen
av dessa aktier har förvärvats till ett pris som överstiger priset i
Erbjudandet. Utöver vad som angetts ovan innehar OBOS inte några
finansiella instrument som ger finansiell exponering mot SBC:s aktie.

Redovisning av likvid för aktier som lämnats in i Erbjudandet kommer,
som tidigare kommunicerats, att ske omkring den 18 mars 2019.

OBOS BBL

För ytterligare information, kontakta:

Åge Pettersen, Kommunikationsdirektör, OBOS BBL

Telefon: +47 908 58 441

Email: aage.pettersen@OBOS.no

För information och dokumentation rörande Erbjudandet: www.obos-sbc.se

Denna information lämnades för offentliggörande den 13 mars 2019
klockan 08.00 (CET).

VIKTIG INFORMATION

Erbjudandet, i enlighet med de villkor som anges i detta
pressmeddelande, riktar sig inte till personer vars deltagande i
Erbjudandet kräver att ytterligare erbjudandehandling upprättas eller
registrering sker eller att någon annan åtgärd företas utöver vad som
krävs enligt svenska lagar och regler.

Detta pressmeddelande och övrig dokumentation hänförlig till
Erbjudandet kommer inte att distribueras och får inte postas eller på
annat sätt distribueras eller sändas inom eller in i något land där
distribution eller erbjudande skulle förutsätta att några sådana
ytterligare åtgärder företas eller där detta skulle strida mot lagar
eller regler i det landet - OBOS kommer inte att tillåta eller
godkänna någon sådan åtgärd. Varje försök till accept av Erbjudandet
som är ett resultat av att dessa restriktioner direkt eller indirekt
har överträtts kan komma att lämnas utan avseende.

Erbjudandet lämnas inte och kommer inte lämnas, vare sig direkt eller
indirekt, inom eller in i, genom post eller något annat
kommunikationsmedel eller hjälpmedel, vare sig av mellanstatlig
karaktär eller för utländsk handel eller genom nationella börsers
hjälpmedel, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland,
Sydafrika eller USA. Detta inbegriper men är inte begränsat till
telefax, e-post, telex, telefon och internet eller andra former av
elektronisk överföring. Erbjudandet kan inte accepteras och aktier
kan inte överlåtas i Erbjudandet, på något sådant sätt eller med
något sådant kommunikationsmedel eller hjälpmedel inom eller från
Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller USA
eller av personer som befinner sig i eller är bosatta i Australien,
Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller USA.
Följaktligen kommer inte och ska inte detta pressmeddelande eller
annan dokumentation avseende Erbjudandet postas, på annat sätt
överföras, distribueras, vidarebefordras eller sändas in i eller inom
Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller USA
eller till en person som är från, befinner sig i eller är bosatt i
Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller
USA.

Varje försök till överlåtelse av aktier i Erbjudandet som direkt eller
indirekt är ett resultat av en överträdelse av dessa restriktioner är
ogiltigt och varje försök att överlåta aktier av en person som
befinner sig i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland,
Sydafrika eller USA eller av ombud, förvaltare eller annan mellanhand
som agerar på icke-diskretionär basis för en huvudman som lämnar
instruktioner inom eller från Australien, Hongkong, Japan, Kanada,
Nya Zeeland, Sydafrika eller USA är ogiltigt och kommer inte att
accepteras. Varje person som innehar aktier och som deltar i
Erbjudandet kommer att intyga att de inte är från, befinner sig i
eller deltar i Erbjudandet från Australien, Hongkong, Japan, Kanada,
Nya Zeeland Sydafrika eller USA, samt att de inte på
icke-diskretionär basis agerar på uppdrag för en huvudman som är
från, befinner sig i eller ger en order om att delta i sådant
erbjudande från Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland,
Sydafrika eller USA. OBOS kommer inte att tillhandahålla något
vederlag från Erbjudandet till Australien, Hongkong, Japan, Kanada,
Nya Zeeland, Sydafrika eller USA.

Framtidsinriktad information

Information i detta pressmeddelande som rör framtida förhållanden
eller omständigheter, inklusive information om framtida resultat,
tillväxt och andra prognoser samt om fördelar med Erbjudandet, utgör
framtidsinriktad information. Sådan information kan vanligtvis, men
inte alltid, identifieras genom användningen av ord såsom "bedöms",
"förväntas" eller "tros", eller liknande uttryck. Framtidsinriktad
information är till sin natur förknippad med risk och osäkerhet,
eftersom den avser förhållanden och är beroende av omständigheter som
inträffar i framtiden. Till följd av ett flertal faktorer, av vilka
flera ligger utom OBOS kontroll, finns det inga garantier för att
faktiska resultat inte kommer att avvika avsevärt från de resultat
som anges eller antyds i den framtidsinriktade informationen. All
sådan framtidsinriktad information gäller endast per den dagen den
lämnades och OBOS har ingen skyldighet (och åtar sig ingen sådan
skyldighet) att uppdatera eller revidera den, vare sig till följd av
ny information, framtida händelser eller andra förhållanden, förutom
enligt vad som krävs av lagstiftning och annan reglering.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/obos-bbl/r/obos-offentliggor-utfall-och-avslu...
https://mb.cision.com/Main/17935/2762170/1006590.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.