Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-08-25

Oboya: Delårsrapport januari-juni 2016

JANUARI - JUNI 2016 I KORTHET

Andra kvartalet (APRIL - JUNI)

· Rörelsens intäkter uppgick till 85,3 MSEK (81,8 MSEK).
· Rörelseresultat (EBIT) uppgick till 2,2 MSEK (-3,0 MSEK).
· Rörelsemarginalen uppgick till 2,6 % (-3,7 %).
· Resultat efter finansiella poster uppgick till 1,0 MSEK (-5,7
MSEK).

· Periodens nettoresultat uppgick till 0,2 MSEK (-6,0 MSEK)
· Resultat per aktie uppgick efter utspädning till 0,01 kr (-0,37
kr).

Första - andra kvartalet (januari - juni)

· Rörelsens intäkter uppgick till 174,7 MSEK (157,5 MSEK).
· Rörelseresultat (EBIT) uppgick till 9,0 MSEK (-2,5 MSEK).
· Rörelsemarginalen uppgick till 5,2 % (-1,6 %).
· Resultat efter finansiella poster uppgick till 6,1 MSEK (-4,9
MSEK).

· Periodens nettoresultat uppgick till 4,7 MSEK (-5,4 MSEK)
· Resultat per aktie uppgick efter utspädning till 0,27 kr (-0,32
kr).

Väsentliga händelser under ANDRA KVARTALET (APRIl - JUNI)

· Shangpa har lanserat sina produkter i Hangzhou, Kina tillsammans
med ett av de största mejeribolagen i Kina.

· Oboya Horticulture har ingått ett strategiskt samarbetsavtal med
ett av Kinas ledande bolag inom odling, forskning och distribution av
grönsaker. Avtalet innebär att samarbetspartnern får tillgång till
delar av Oboyas produktsortiment.

· Oboya Horticulture har slutit 3-års avtal med en av Danmarks
större odlare. Avtalets uppskattade värde uppgår till ca 5 MSEK
årligen.

Utsikter för år 2016

· Oboya Horticultures målsättning är att under 2016 visa en fortsatt
starkt tillväxt med ett positivt resultat.

· Oboya Horticulture kommer att fortsätta fokusera på stark organisk
tillväxt på våra marknader. Vi arbetar även med att stärka våra
marginaler och har som målsättning att nå en marginal mellan 5-7 % de
närmaste åren.

· Oboya Horticulture har som mål att det närmaste året genomföra ett
eller flera förvärv som kompletterar vår verksamhet.

Finansiell översikt

Se tabell i bifogad pdf

Resultatutveckling

Se tebell i bifogad pdf

Omsättning och rörelseresultat per kvartal

Se diagram i bifogad pdf.

VD:S KOMMENTAR

Andra kvartalet är normalt det svagaste kvartalet under året för Oboya
Horticulture på grund av säsongsvariationer inom vår bransch. Trots
säsongsvariationer förbättrar vi lönsamheten i kvartal två med över 6
MSEK jämfört med föregående år. Totalt förbättrar vi resultatet
första halvåret med mer än 10 MSEK. Detta visar på att vi är på helt
rätt väg.

Omsättningstillväxten var svagare i kvartal två, vilket till stor del
beror på att en större tradingorder nu slutlevererats och att vi
avvecklar mindre lönsamma produktionsorder. Detta är en del av vårt
arbete för att nå lönsamhetsmålet om 5-7 %. Genom de förändringar vi
genomför kommer bolagets marginaler att stärkas och därmed ökar
möjligheterna till fortsatt stark tillväxt samt nya intressanta
förvärv.

Oboyas nya produktområde "Flowpack", förpackningar inom frukt,
grönsaker och blommor, ser lovande ut. Vår målsättning är att under
oktober månad starta upp egen produktionen i Danmark. Vi kommer i
första hand att rikta oss mot europeiska kunder men räknar inom de
kommande åren med att bygga upp produktionen även i Asien. Vi
förväntar oss en stark tillväxt inom detta produktområde de närmaste
åren.

När det gäller Oboyas verksamhet i Kina fortsätter vi att utvidga vår
organisation med olika projekt. Ett projekt som har fått stor
uppmärksamhet i Kina är Hydroponic odlingssystem. Projekten innebär
att vi ser möjligheten att leverera våra produkter direkt till de
odlare som vill etablera Hydroponicsystemet i Kina. Vi har ett mindre
uppdrag pågående och ser möjligheter till ett antal större projekt i
framtiden.

Avseende vårt till 50 % ägda bolag ShangPa information Technologies i
Shanghai, Kina, så har vi per sista juli över 1 000 enheter i
uthyrning, och uthyrningsmarknaden växer. Däremot har försäljningen
av växtväggar gått sämre än förväntat. Vi redovisar vår andel som ett
intressebolag och ShangPa har belastat koncernen med ca 0,6 MSEK
under kvartal två.

Vi har under första halvåret 2016 fortsatt att utveckla vår
organisation och arbetar med att förbättra marginalerna samt
investerar i framtida tillväxt. Totalt sätt förbättrar vi
rörelseresultatet med över 11,5 MSEK första halvåret jämfört med
förra året. Vi har många spännande projekt på gång och som helhet ser
jag mycket positivt på utvecklingen av vår verksamhet.

Mikael Palm Andersson

Koncernchef och VD

FINANSIELL INFORMATION

Andra kvartalet (april - juni)

Omsättning

Omsättningen för andra kvartalet uppgick till 85,3 MSEK (81,8 MSEK).
Tillväxten är något svagare i kvartal två, vilket till stor del beror
på att vi avvecklar mindre lönsamma produktionsorder. Omsättningen
har ökat med drygt 4 % jämfört med motsvarande kvartal 2015.
Efterfrågan på våra produkter är god och vi kommer under hösten att
ha ersatt merparten av de mindre lönsamma produktionsorderna med nya
ordrar med bättre lönsamhet.

Resultat

Rörelseresultatet för andra kvartalet uppgick till 2,2 MSEK (-3,0
MSEK) och resultat efter finansiella poster uppgick till 1,0 MSEK
(-5,7 MSEK). Det positiva resultatet för innevarande kvartal
förklaras i huvudsak av ökad försäljning samt effektiviseringar.

Första - andra kvartalet (januari - juni)

Omsättning

Omsättningen för första halvåret uppgick till 174,7 MSEK (157,5 MSEK).
Omsättningen har ökat med närmare 11 % jämfört med motsvarande period
2015. Försäljningen fortsätter att utvecklas väl och det finns en
stark efterfrågan på våra produkter på samtliga marknader.

Resultat

Rörelseresultatet för första halvåret uppgick till 9,0 MSEK (-2,5
MSEK) och resultat efter finansiella poster uppgick till 6,1 MSEK
(-4,9 MSEK).

Avskrivningar

Periodens resultat har belastats med 4,3 MSEK (3,8 MSEK) i
avskrivningar, varav 3,6 MSEK (2,8 MSEK) avser avskrivningar på
byggnader, maskiner och verktyg och 0,7 MSEK (1,0 MSEK) avser
avskrivning av immateriella anläggningstillgångar.

Kassaflöde

Kassaflödet från den löpande verksamheten efter förändringar av
rörelsekapitalet uppgick till -32,1 MSEK.

Investeringsverksamheten medförde ett negativt kassaflöde om -4,9
MSEK.

Finansieringsverksamheten tillförde totalt 20,2 MSEK.

Årets kassaflöde uppgick under perioden till -16,8 MSEK vilket
resulterat i likvida medel på balansdagen om totalt 5,5 MSEK.

Personal och organisation

Medelantalet anställda uppgick till 446 (421) personer varav 219 (208)
är kvinnor och 227 (213) är män.

Moderbolaget

Oboya Horticulture Industries AB:s rörelseresultat uppgick till -0,7
MSEK (-1,0 MSEK). Likvida medel uppgick per den sista juni 2016 till
92 TSEK (50 TSEK). Moderbolagets soliditet uppgick per den sista juni
2016 till 64 % (62 %).

Aktien

Aktien i Oboya Horticulture Industries AB (publ) noterades på
AktieTorget den 14 november 2014. Antalet aktier i bolaget uppgår
till totalt 17 627 398 st fördelade på 1 995 600 A-aktier och 15 631
798 B-aktier.

Bolagets aktiekapital uppgår till 642 091 kr fördelat på 17 627 398 st
aktier. Aktiens kvotvärde uppgår till 0,0364 kr.

TIO STÖRSTA ÄGARE

Se tabell i bifogad pdf.

Teckningsoptioner

500 000 st teckningsoptioner har tidigare emitterats till personal och
nyckelpersoner inom Oboya Horticulture-koncernen. Priset för en
optionsrätt uppgick till 1,40 kr och ger innehavaren rätt att teckna
en aktie av serie B för ett lösenpris om 20 kr under perioden 15
oktober 2017 till den 15 november 2017.

Risker och riskkontroll

Oboya Horticulture är med sin internationella verksamhet löpande
utsatt för olika finansiella risker. De finansiella riskerna är
valuta-, upplånings- finansiering- och ränterisker samt även
likviditets- och kreditrisker. För ytterligare information, se
årsredovisning.

Väsentliga risker som är viktiga att belysa, där exponeringen är
relativt hög, är finansierings- samt ränterisk. Koncernens högt
ställda tillväxtstrategi medför att bolaget kontinuerligt behöver
tillgång till externt kapital både för den kraftiga organiska
tillväxten och även för framtida förvärv.

Ränterisken hänför sig till koncernens exponering för förändringar i
marknadsräntan, som i sin tur påverkar nettoresultatet negativt.
Räntan på tagna lån i koncernen binds dock aldrig mer än ett år och
på lån som överstiger ett år, understiger räntebindningstiden inte
tre månader. Oboya Horticulture arbetar aktivt med att minska den
externa låneskulden genom att dels använda överskottslikviditet och
dels omplacera lånen med billigare räntebelastning.

Redovisningsprinciper

Denna rapport är upprättad enligt IAS 34 Delårsrapportering och
Årsredovisningslagen. Delårsrapporten för moderbolaget är utformad i
enlighet med Årsredovisningslagen och Rådet för finansiell
rapporterings rekommendation RFR 2 - Redovisning för juridisk person.

Värdering av anläggningstillgångar

Koncernens immateriella och materiella anläggningstillgångar värderas
huvudsakligen till anskaffningsvärde efter avdrag för planenliga
avskrivningar, dock har fastigheter värderats enligt
omvärderingsmetoden.

Koncernen utvärderar kontinuerligt de bokförda värdena på
anläggningstillgångar. Om det finns en indikation på att någon
anläggningstillgångs värde kan ha minskat fastställs tillgångens
återvinningsvärde. Tillgången skrivs ned med det belopp med vilket
tillgångens redovisade värde överstiger dess återvinningsvärde och
kostnaden belastar resultaträkningen.

Nyckeltalsdefinitioner

Rörelseresultat (EBIT)

Rörelseresultat före finansnetto och skatt.

Rörelsemarginal

Rörelseresultat i förhållande till omsättning.

Bruttomarginal

Intäkter med avdrag för direkta varukostnader i procent av rörelsens
intäkter.

Nettomarginal

Periodens resultat i procent av periodens intäkter.

Resultat per aktie

Årets resultat dividerad med ett vägt genomsnitt antal aktier.

Eget kapital

Summan av fritt och bundet eget kapital vid perioden slut.

Soliditet

Eget kapital inklusive innehav utan bestämmande inflytande i procent
av balansomslutningen.

Medelantal anställda

Genomsnitt av antalet anställda vid varje periods utgång.

Kommande informationstillfällen

Publiceringsdatum för kommande ekonomisk information:

24 november 2016 Delårsrapport januari - september 2016

24 februari 2017 ...

Författare ATORG

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.