Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-05-17

Oboya: Delårsrapport kvartal 1 2016

JANUARI - MARS 2016 I KORTHET

Första kvartalet (januari - mars)

· Rörelsens intäkter uppgick till 89,4 MSEK (75,6 MSEK).
· Rörelseresultat (EBIT) uppgick till 6,8 MSEK (0,5 MSEK).
· Rörelsemarginalen uppgick till 8 % (1 %).
· Resultat efter finansiella poster uppgick till 5,3 MSEK (0,8
MSEK).

· Periodens nettoresultat uppgick till 4,6 MSEK (0,6 MSEK)
· Resultat per aktie uppgick efter utspädning till 0,26 kr (0,04
kr).

Väsentliga händelser under första KVARTALET (januari - mars)

· Oboya Horticulture utvecklar e-handel i Kina och har uppnått en
omsättning om ca 500 TSEK per månad.

· Oboya Horticulture avslutar avtal om likviditetsgaranti.
· Oboya Horticulture tar order i Norge till ett uppskattat värde om
ca 8 MNOK.

· Oboya Horticulture har genom Shangpa Shanghai Information
Technologies Ltd storsatsat i Kina och kommer under året att etablera
flertalet dotterbolag i Kina för distribution och underhåll av smarta
växtväggar.

· Shangpa lanserar växtväggar på Hong Kong Plaza, köpcenter i
Shanghai, Kina och har tecknat närmare 40 avtal med olika aktörer för
distribution och försäljning av produkter.

· Oboya Horticulture startar nytt produktområde inom förpackningar
av frukt, grönt och blommor

Utsikter för år 2016

· Oboya Horticultures målsättning är att under 2016 uppnå en
omsättning som överstiger 400 MSEK med positivt resultat.

· Oboya Horticulture kommer att fortsätta fokusera på stark organisk
tillväxt på våra marknader. Vi ser en stark efterfrågan av våra
produkter och beräknas fortsätta växa organiskt med över 20 % per år
under de närmaste åren.

Finansiell översikt

Se bifogad pdf-fil

Omsättning och rörelseresultat per kvartal

Se bifogad pdf-fil

Tio största ägare

Se bifogad pdf-fil

VD:S KOMMENTAR

Koncernen har fått en mycket bra start för verksamhetsåret 2016. Alla
våra bolag fortsätter att utvecklas positivt och de åtgärder som vi
har vidtagit har gett effekt. Vi ser en klar förbättring och uppnår
ett positivt rörelseresultat om 6,8 mkr jämfört med 0,5 mkr för Q1
2015. Tillväxten uppgår till närmare 20 % vilket är bra med tanke på
valutaeffekter och det effektiviseringsarbete som vi genomfört.
Nettoresultatet uppgår till 4,6 mkr vilket innebär att vi levererar
drygt 5 %.

Vi kommer fortsätta att arbeta för att förbättra vår lönsamhet
samtidigt som vi fokuserar på tillväxt. Vi håller på att bygga upp
verksamheten i Shangpa i Shanghai. Vi investerar i befintliga
fabriker för att utöka kapaciteten då efterfrågan av våra produkter
ökar. Vi har startat upp ett nytt produktområde inom förpackningar
till frukt, grönt och blommor. Även inom detta produktområde
förväntar vi oss en mycket starkt tillväxt de kommande åren.

Vi har många spännande projekt igång som kommer genererar bra tillväxt
de närmaste åren. Lanseringen av våra växtväggar i Kina flyter på
väl. Växtväggar exponeras bland annat på Hong Kong Plaza som är ett
av Shanghais mest exklusiva shoppingcenter. Vi har placerat ut över
50 växtväggar på olika ställen i shoppingcentret och vi har personal
på plats som marknadsför våra produkter. Vi har startat 7
dotterbolag i olika regioner med lokala entreprenörer som är
minoritetsägare. Vi har skrivit avtal med närmare 40 distributörer i
Kina. I samband med att vi bygger upp verksamheten så räknar vi med
en del kostnader som kommer belasta kvartal 2. Men såsom produkterna
mottas på marknaden bedömer vi att vi redan i kvartal 3 kommer kunna
redovisa positivt resultat från verksamheten i Shangpa.

När det gäller e-handeln i Kina fortsätter vi våra marknadssatsningar
och produktanpassning för hemmaodlare. Vi är dock inte helt nöjda
med tillväxttakten utan kommer fokusera med att nå ut bättre med våra
produkter.

I Europa fortsätter vi att växa både gentemot de professionella
odlarna och inom hobby. Vefi tar marknadsandelar inom sitt segment
med termoformning av krukor. Vefi växer även inom segmentet hobby och
fritid. Delar av Vefis sortiment för hemmaodling kan idag köpas ute
bland de stora blomster och butikskedjorna. Även i mellan Europa har
Vefis sortiment inom hemmaodling börjat komma in i de stora kedjorna.
Combipots produkter har också lanserats i flera butikskedjor i
Europa. När det gäller produkten Potatopot så har vi påbörjat
försäljningen till Australien samt USA. Vi arbetar för att ta fram
fler produkter inom segmentet home garden och fortsätta växa inom
detta segment på samtliga våra marknader.

Jag ser som helhet mycket positivt på vår verksamhet. Vi fortsätter
att utvecklas som en stark affärspartner till professionella odlare
men också med konsumentrelaterade produkter för hemmaodling och
miljö. Vi är ett bolag helt rätt i tiden.

Mikael Palm Andersson

Koncernchef och VD

FINANSIELL INFORMATION

Första kvartalet (januari - mars)

Omsättning

Omsättningen för första kvartalet uppgick till 89,4 MSEK (75,6 MSEK),
vilket var i linje med bolagets förväntningar. Omsättningens tillväxt
har ökat med närmare 20 % jämfört med motsvarande kvartal 2015.
Försäljningen har utvecklas väl trots valutakurseffekter och det
finns stark efterfrågan på våra produkter i samtliga marknader.

Resultat

Rörelseresultatet för fjärde kvartalet uppgick till 6,8 MSEK (0,5
MSEK) och resultat efter finansiella poster uppgick till 5,3 MSEK
(0,8 MSEK). Det positiva resultatet för innevarande kvartal förklaras
i huvudsak av ökad försäljning samt kostnadsbesparingar från
förgående år.

Avskrivningar

Periodens resultat har belastats med -2,3 MSEK (-1,8 MSEK) i
avskrivningar, varav -1,8 MSEK (-1,4 MSEK) avser avskrivningar på
byggnader, maskiner och verktyg och -0,5 MSEK (-0,4 MSEK) avser
avskrivning av immateriella anläggningstillgångar.

Kassaflöde

Kassaflödet från den löpande verksamheten efter förändringar av
rörelsekapitalet uppgick till -62,1 MSEK.

Investeringsverksamheten medförde ett negativt kassaflöde om -4,2
MSEK.

Finansieringsverksamheten tillförde totalt 48,6 MSEK.

Årets kassaflöde uppgick under perioden till -17,7 MSEK vilket
resulterat i likvida medel på balansdagen om totalt 4,6 MSEK.

Personal och organisation

Medelantalet anställda uppgick till 446 (421) personer varav 219 (208)
är kvinnor och 227 (213) är män.

Moderbolaget

Oboya Horticulture Industries AB:s rörelseresultat uppgick till -0,4
MSEK (-0,2 MSEK). Likvida medel uppgick per den sista mars 2016 till
0,1 MSEK (0,1 MSEK). Moderbolagets soliditet uppgick per den sista
mars 2016 till 67 % (65 %).

SHANGPA Information technologies ltd

ShangPa Information Technologies Ltd ingår i Oboya Horticulture
koncernen till 50 % sedan mars 2016. Bolaget är ett Green Tech-bolag
med säte i Shanghai, Kina. Bolagets affärsidé är att utveckla och
sälja smarta växtväggar med luftreningsfunktion till företags- och
konsumentmarknaden.

Växtväggarna har en teknik där luftrening delvis sker mekaniskt och
delvis genom naturlig luftrening via växterna. Försäljningen och
uthyrning av växtväggar sker genom olika kanaler. Via e-handel, egna
lokala bolag, eller via distributörer.

Bolaget har som mål att kontinuerligt utveckla befintliga produkter
och finna nya innovativa produkter. Med en kostnadseffektiv
organisation skall vi uppnå bra resultat och därigenom skapa värde
för våra aktieägare.

Aktien

Aktien i Oboya Horticulture Industries AB (publ) noterades på
AktieTorget den 14 november 2014. Antalet aktier i bolaget uppgår
till totalt 17 627 398 st fördelade på 1 995 600 A-aktier och 15 631
798 B-aktier.

Bolagets aktiekapital uppgår till 642 091 kr fördelat på 17 627 398 st
aktier. Aktiens kvotvärde uppgår till 0,0364 kr.

Teckningsoptioner

500 000 st teckningsoptioner har tidigare emitterats till personal och
nyckelpersoner inom Oboya Horticulture-koncernen. Priset för en
optionsrätt uppgick till 1,40 kr och ger innehavaren rätt att teckna
en aktie av serie B för ett lösenpris om 20 kr under perioden 15
oktober 2017 till den 15 november 2017.

Risker och riskkontroll

Oboya Horticulture är med sin internationella verksamhet löpande
utsatt för olika finansiella risker. De finansiella riskerna är
valuta-, upplånings- finansiering- och ränterisker samt även
likviditets- och kreditrisker. För ytterligare information, se
årsredovisning.

Väsentliga risker som är viktiga att belysa, där exponeringen är
relativt hög, är finansierings- samt ränterisk. Koncernens högt
ställda tillväxtstrategi medför att bolaget kontinuerligt behöver
tillgång till externt kapital både för den kraftiga organiska
tillväxten och även för framtida förvärv.

Ränterisken hänför sig till koncernens exponering för förändringar i
marknadsräntan, som i sin tur påverkar nettoresultatet negativt.
Räntan på tagna lån i koncernen binds dock aldrig mer än ett år och
på lån som överstiger ett år, understiger räntebindningstiden inte
tre månader. Oboya Horticulture arbetar aktivt med att minska den
externa låneskulden genom att dels använda överskottslikviditet och
dels omplacera lånen med billigare räntebelastning.

Redovisningsprinciper

Denna rapport är upprättad enligt IAS 34 Delårsrapportering och
Årsredovisningslagen. Delårsrapporten för moderbolaget är utformad i
enlighet med Årsredovisningslagen och Rådet för finansiell
rapporterings rekommendation RFR 2 - Redovisning för juridisk person.

Värdering av Anläggningstillgångar

Koncernens immateriella och materiella anläggningstillgångar värderas
huvudsakligen till anskaffningsvärde efter avdrag för planenliga
avskrivningar, dock har fastigheter värderats enligt
omvärderingsmetoden.

Koncernen utvärderar kontinuerligt de bokförda värdena på
anläggningstillgångar. Om det finns en indikation på att någon
anläggningstillgångs värde kan ha minskat fastställs tillgångens
återvinningsvärde. Tillgången skrivs ned med det belopp med vilket
tillgångens redovisade värde överstiger dess återvinningsvärde och
kostnaden belastar resultaträkningen.

Nyckeltalsdefinitioner

Rörelseresultat (EBIT)

Rörelseresultat före finansnetto och skatt.

Rörelsemarginal

Rörelseresultat i förhållande till omsättning.

Bruttomarginal

Intäkter med avdrag för direkta varukostnader i procent av rörelsens
intäkter.

Nettomarginal

Periodens resultat i procent av periodens intäkter.

Resultat per aktie

Årets resultat dividerad med ett vägt genomsnitt antal aktier.

Eget kapital

Summan av fritt och bundet eget kapital vid perioden slut.

Soliditet

Eget kap...

Författare ATORG

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.