Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-11-24

Oboya: Delårsrapport Q3, Januari-September 2016

JANUARI - SEPTEMBER 2016 I KORTHET

Tredje kvartalet (JULI - SEPTEMBER)

· Rörelsens intäkter uppgick till 84,5 MSEK (81,2 MSEK).
· Rörelseresultat (EBIT) uppgick till 2,0 MSEK (-4,7 MSEK).
· Rörelsemarginalen uppgick till 2,4 % (-5,7 %).
· Resultat efter finansiella poster uppgick till 0,1 MSEK (-4,4
MSEK).

· Periodens nettoresultat uppgick till 0,4 MSEK (-4,1 MSEK)
· Resultat per aktie uppgick efter utspädning till 0,02 kr (-0,29
kr).

Första - tredje KVARTALET (januari - september)

· Rörelsens intäkter uppgick till 259,1 MSEK (238,7 MSEK).
· Rörelseresultat (EBIT) uppgick till 11,0 MSEK (-7,2 MSEK).
· Rörelsemarginalen uppgick till 4,3 % (-3,0 %).
· Resultat efter finansiella poster uppgick till 6,2 MSEK (-9,3
MSEK).

· Periodens nettoresultat uppgick till 5,1 MSEK (-9,5 MSEK)
· Resultat per aktie uppgick efter utspädning till 0,29 kr (-0,62
kr).

Väsentliga händelser under TREDJE KVARTALET (JULI - SEPTEMBER)

· Oboya Horticulture startar produktion av Flowpack i Danmark.
Produktionen avser laserperforerade förpackningsmaterial till
grönsaks- och blomsterindustrin.

· Oboya Horticulture tar order i Nya Zeeland och Australien till ett
värde om ca 6 MSEK. Ordern avser leverans av Potatopot till
återförsäljare i Nya Zeeland och Australien fram till år 2019.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

· Oboya Horticulture tar order i Danmark till ett uppskattat värde
om 1,5 MDKK. Ordern avser leverans av laserperforerat
förpackningsmaterial till en grönsaksodlare i Danmark.

· Oboya Horticulture tar order i Colombia till ett uppskattat värde
om 150 TUSD. Ordern avser leverans av olika logistikprodukter till en
odlare.

Utsikter för år 2016

· Oboya Horticultures målsättning är att under 2016 visa en fortsatt
tillväxt med positivt resultat.

· Oboya Horticulture kommer att fortsätta fokusera på tillväxt på
våra marknader. Vi arbetar även med att stärka våra marginaler och
har som målsättning att nå en marginal mellan 5-7 % inom de närmaste
åren.

VD:S KOMMENTAR

Vårt fokus under första nio månaderna 2016 har varit att dels öka
lönsamheten och dels bygga organisationen för att skapa goda
förutsättningar för en stark tillväxt. Vi har under året genomfört en
mängd åtgärder för att öka effektiviteten i koncernen. Detta arbete
är nu genomfört och vi kan helt koncentrera vårt arbete på tillväxt
och lönsamhet.

Under året har vi valt att avsluta samarbetet med en större europeisk
återförsäljare av logistikprodukter och överta försäljningen genom
vår egen säljorganisation. Detta har kortsiktigt inneburit att vi
tappat omsättning inom denna produktgrupp. Långsiktigt kommer det att
leda till bättre lönsamhet. Vi räknar med att vi under 2017 skall ha
tagit tillbaka vår marknadsandel men då med betydligt bättre
lönsamhet. Inom våra övriga segment fortsätter vi att ta
marknadsandelar och tillväxten följer den plan som vi satt upp.

Uppstarten av vårt nya produktområde flowpack går som planerat. Vi har
blivit godkända för produktion av förpackningar till
livsmedelsindustrin i Elmerprints lokaler i Vejle, Danmark. Vi ser en
bra efterfrågan och förväntar oss en god tillväxt inom detta
produktsegment de kommande åren.

Vår tillväxt på den kinesiska marknaden utvecklas väl och vi stärker
upp organisationen med fler produktspecialister. Genom att öka vårt
tekniska kunnande så knyter vi våra kunder närmare och vi blir inte
enbart en leverantör av produkter utan också en samarbetspartner som
hjälper kunderna att utveckla sin verksamhet.

Vi har också sett att våra ansträngningar att etablera oss på den
nord- och sydamerikanska marknaden börjar ge frukt. Dessa marknader
är mycket intressanta för oss och vi ser en stor potential att kunna
växa betydligt även på dessa marknader framöver.

Resultatmässigt har vi under tredje kvartalet fortsatt att utvecklas i
rätt riktning. Vi levererar i tredje kvartalet ett positivt
rörelseresultat om 2 MSEK vilket är en förbättring jämfört med
föregående år med närmare 7 MSEK. För de första nio månaderna uppnår
vi ett positivt rörelseresultat om 11 MSEK vilket är drygt 18 MSEK
bättre än 2015.

Koncernen fortsätter att utvecklas och vi ser en ökad orderingång för
första halvåret 2017. Vi rekryterar fler kompetenta medarbetare och
utökar kontinuerligt vårt produktutbud. Fokus är fortsatt att skapa
tillväxt med god lönsamhet.

Mikael Palm Andersson

Koncernchef och VD

FINANSIELL INFORMATION

Tredje kvartalet (juli - september)

Omsättning

Omsättningen för tredje kvartalet uppgick till 84,5 MSEK (81,2 MSEK).
Tillväxten är något svagare i kvartal tre, vilket är hänförligt till
lågsäsong inom odlingsindustrin. Omsättningen har ökat med ca 4 %
jämfört med motsvarande kvartal 2015. Efterfrågan på våra produkter
är god på samtliga marknader och vi förväntar oss bättre tillväxt
till nästa kvartal.

Resultat

Rörelseresultatet för tredje kvartalet uppgick till 2,0 MSEK (-4,7
MSEK) och resultat efter finansiella poster uppgick till 0,1 MSEK
(-4,4 MSEK). Det positiva resultatet för innevarande kvartal
förklaras i huvudsak av ökad försäljning samt effektiviseringar
jämfört med motsvarande kvartal 2015.

Första - tredje kvartalet (januari -september)

Omsättning

Omsättningen för perioden januari-september uppgick till 259,1 MSEK
(238,7 MSEK). Omsättningen har ökat med närmare 9 % jämfört med
motsvarande period 2015. Försäljningen fortsätter att utvecklas väl
och det finns en stark efterfrågan på våra produkter på samtliga
marknader.

Resultat

Rörelseresultatet för perioden januari-september uppgick till 11,0
MSEK (-7,2 MSEK) och resultat efter finansiella poster uppgick till
6,2 MSEK (-9,3 MSEK).

AVSKRIVNINGAR

Periodens resultat har belastats med -5,9 MSEK (-5,7 MSEK) i
avskrivningar, varav -4,7 MSEK (-4,0 MSEK) avser avskrivningar på
byggnader, maskiner och verktyg och -1,2 MSEK (-1,7 MSEK) avser
avskrivning av immateriella anläggningstillgångar.

KASSAFLÖDE

Kassaflödet från den löpande verksamheten efter förändringar av
rörelsekapitalet uppgick till -23,1 MSEK.

Investeringsverksamheten medförde ett negativt kassaflöde om -6,3
MSEK.

Finansieringsverksamheten tillförde totalt 12,8 MSEK.

Årets kassaflöde uppgick under perioden till -16,6 MSEK vilket
resulterat i likvida medel på balansdagen om totalt 5,7 MSEK.

Personal och organisation

Medelantalet anställda uppgick till 423 (371) personer varav 199 (207)
är kvinnor och 224 (164) är män.

Moderbolaget

Oboya Horticulture Industries AB utgör moderbolag till dotterbolagen
inom koncernen. Moderbolagets främsta uppgift är att samordna och
koordinera verksamheten i dotterbolagen. Moderbolagets
rörelseresultat uppgick till -0,7 MSEK (-1,5 MSEK). Likvida medel
uppgick per den sista september 2016 till 50 TSEK (50 TSEK).
Moderbolagets soliditet uppgick per den sista september 2016 till 62
% (60 %).

Aktien

Aktien i Oboya Horticulture Industries AB (publ) noterades på
AktieTorget den 14 november 2014. Antalet aktier i bolaget uppgår
till totalt 17 627 398 st fördelade på 1 995 600 A-aktier och 15 631
798 B-aktier.

Bolagets aktiekapital uppgår till 642 091 kr fördelat på 17 627 398 st
aktier. Aktiens kvotvärde uppgår till 0,0364 kr.

TIO STÖRSTA ÄGARE

Teckningsoptioner

500 000 st teckningsoptioner har tidigare emitterats till personal och
nyckelpersoner inom Oboya Horticulture-koncernen. Priset för en
optionsrätt uppgick till 1,40 kr och ger innehavaren rätt att teckna
en aktie av serie B för ett lösenpris om 20 kr under perioden 15
oktober 2017 till den 15 november 2017.

Risker och riskkontroll

Oboya Horticulture är med sin internationella verksamhet löpande
utsatt för olika finansiella risker. De finansiella riskerna är
valuta-, upplånings- finansiering- och ränterisker samt även
likviditets- och kreditrisker. För ytterligare information, se
årsredovisning.

Väsentliga risker som är viktiga att belysa, där exponeringen är
relativt hög, är finansierings- samt ränterisk. Koncernens högt
ställda tillväxtstrategi medför att bolaget kontinuerligt behöver
tillgång till externt kapital både för den kraftiga organiska
tillväxten och även för framtida förvärv.

Ränterisken hänför sig till koncernens exponering för förändringar i
marknadsräntan, som i sin tur påverkar nettoresultatet negativt.
Räntan på tagna lån i koncernen binds dock aldrig mer än ett år och
på lån som överstiger ett år, understiger räntebindningstiden inte
tre månader. Oboya Horticulture arbetar aktivt med att minska den
externa låneskulden genom att dels använda överskottslikviditet och
dels omplacera lånen med billigare räntebelastning.

Redovisningsprinciper

Denna rapport är upprättad enligt IAS 34 Delårsrapportering och
Årsredovisningslagen. Delårsrapporten för moderbolaget är utformad i
enlighet med Årsredovisningslagen och Rådet för finansiell
rapporterings rekommendation RFR 2 - Redovisning för juridisk person.

Värdering av Anläggningstillgångar

Koncernens immateriella och materiella anläggningstillgångar värderas
huvudsakligen till anskaffningsvärde efter avdrag för planenliga
avskrivningar, dock har fastigheter värderats enligt
omvärderingsmetoden.

Koncernen utvärderar kontinuerligt de bokförda värdena på
anläggningstillgångar. Om det finns en indikation på att någon
anläggningstillgångs värde kan ha minskat fastställs tillgångens
återvinningsvärde. Tillgången skrivs ned med det belopp med vilket
tillgångens redovisade värde överstiger dess återvinningsvärde och
kostnaden belastar resultaträkningen.

Nyckeltalsdefinitioner

Rörelseresultat (EBIT)

Rörelseresultat före finansnetto och skatt.

Rörelsemarginal

Rörelseresultat i förhållande till omsättning.

Bruttomarginal

Intäkter med avdrag för direkta varukostnader i procent av rörelsens
intäkter.

Nettomarginal

Periodens resultat i procent av periodens intäkter.

Resultat per aktie

Årets resultat dividerad med ett vägt genomsnitt antal aktier.

eget kapital

Summan av fritt och bundet eget kapital vid perioden slut.

Soliditet

Eget kapital inklusive innehav utan bestämmande inflytande i procent
av balansomslutningen.

MEDELANTAL ANSTÄLLDA

Genomsnitt av antalet anställda vid varje periods utgång.

Kommande informationstillfällen

Publiceringsdatum för kommande ekonomisk information:

24 februari 2017 Bokslutskommuniké 201...

Författare ATORG

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.