Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-08-09

Oboya Horticulture Industries AB: Delårsrapport april - juni 2019

JANUARI-JUNI 2019 I KORTHET

ANDRA KVARTALET (APRIL-JUNI 2019)

* Rörelsens intäkter uppgick till 127,5 (138,3) MSEK exklusive
avyttrade verksamheter, en minskning med 8,3 procent jämfört med
samma period föregående år.
* Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 4,9 (5,4)
MSEK exklusive avyttrade verksamheter.
* Rörelseresultat (EBIT) uppgick till 0,7 (2,4) MSEK exklusive
avyttrade verksamheter.
* Rörelsemarginalen uppgick till 0,6 (1,7) procent exklusive avyttrade
verksamheter.
* Periodens nettoresultat inklusive avvecklade verksamheter uppgick
till 0,1 (-2,8) MSEK.
* Resultat per aktie inklusive avvecklade verksamheter uppgick efter
utspädning till 0,00 (-0,12) SEK.

FÖRSTA-ANDRA KVARTALET (JANUARI-JUNI 2019)

* Rörelsens intäkter uppgick till 266,0 (270,2) MSEK exklusive
avyttrade verksamheter, en minskning med 2 procent jämfört med samma
period föregående år.
* Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 15,3 (9,5)
MSEK exklusive avyttrade verksamheter.
* Rörelseresultat (EBIT) uppgick till 6,6 (3,6) MSEK exklusive
avyttrade verksamheter.
* Rörelsemarginalen uppgick till 2,5 (1,3) procent exklusive avyttrade
verksamheter.
* Periodens nettoresultat inklusive avvecklade verksamheter uppgick
till 5,1 (-1,7) MSEK.
* Resultat per aktie inklusive avvecklade verksamheter uppgick efter
utspädning till 0,22 (-0,08) SEK.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER ANDRA KVARTALET (APRIL-JUNI 2019)

* Oboya Horticulture höll årsstämma den 21 maj 2019 med omval av Zhang
Jinli och nyval av Lars Rosén, Joachim von Schéele, Jan Fuglerud,
Wenge Fu och Xuelei Ding som ordinarie styrelseledamöter. Lars Rosén
valdes till styrelseordförande.
* Oboya Horticulture har genom sitt helägda dotterbolag Oboya Danmark
A/S sålt det danska bolaget CombiPot Danmark ApS för en köpeskilling
om 4,0 MDKK, motsvarande ca 5,7 MSEK.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

* Oboya Horticultures huvudägare Robert Wu genom bolag har omvandlat
samtliga A-aktier till B-aktier. Efter omvandlingen har bolaget ett
aktieslag utelöpande med en röst per aktie; 22 915 615 B-aktier.
* Oboya Horticulture har kallat till extra bolagsstämma den 15 augusti
2019.

STRATEGISKA MÅL OCH UTSIKTER FÖR FRAMTIDEN

* Oboya Horticultures strategi och fokus för kommande år är att uppnå
uthållig lönsamhet baserad på organisk tillväxt framför
företagsförvärv. Styrelsen har inom ramen för detta beslutat att
skjuta fram Oboya Horticultures omsättningsmål om 1 000 MSEK till år
2022. Bolagets övriga finansiella mål gäller oförändrat, inklusive
nettomarginal 5?7 procent.
* Oboya Horticultures orderingång och efterfrågan är fortsatt positiv
på samtliga marknader.  Bolaget bedömer man kommer att visa en
positiv resultatutveckling under innevarande verksamhetsår. Detta
utgör ett tydligt avstamp för kommande år.

Certified adviser

Erik Penser Bank AB är Oboyas Certified Adviser på Nasdaq First North. Tel:
+ 46 8-463 83 00
E-post: certifiedadviser@penser.se

För mer information, vänligen kontakta:

Robert Wu, VD Oboya Horticulture Industries AB (publ)

Tel: + 86 159 6983 5999
E-post: robert.wu@oboya.cc
Hemsida: www.oboya.se

Denna information är sådan information som Oboya Horticulture Industries AB
är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 9 augusti 2019 kl. 09.00.

Om Oboya Horticulture Industries AB

Oboya Horticulture har som mål att utvecklas till en världsledande
totalleverantör inom dagliga förbrukningsvaror och logistikprodukter till
odlingsindustrin samt konsumentprodukter för hemmaodling och inomhusmiljö.
Produktion sker i fabriker i Kina, Vietnam, Polen och Kenya. Mer
information om bolaget finns på www.oboya.se.

Bilaga

* Oboya delårsrapport Q2-2019

Författare Hugin Nyheter