Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-11-19

Oboya Horticulture Industries AB: Oboyas företrädesemission fulltecknad

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER
INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONG KONG, JAPAN, KANADA, NYA
ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION
DÄR OFFENTLIGGÖRANDET, PUBLICERINGEN ELLER DISTRIBUTIONEN AV DETTA
PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG, VARA FÖREMÅL FÖR LEGALA RESTRIKTIONER
ELLER SKULLE KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER.

Oboya Horticulture Industries AB (?Oboya? eller ?Bolaget?) har genomfört en
företrädesemission, för vilken teckningsperioden avslutades den 14 november
2019. Utfallet visar att 8 773 411 aktier av serie B, motsvarande cirka
76,6 procent av de erbjudna aktierna, tecknades med stöd av
teckningsrätter. Därtill har teckningsanmälningar motsvarande 2 684 396
aktier av serie B mottagits för teckning utan stöd av teckningsrätter,
vilket motsvarar cirka 23,4 procent av antalet aktier i
företrädesemissionen. Företrädesemissionen är således fulltecknad och
emissionsgarantier som lämnades kommer inte att utnyttjas. Genom
företrädesemissionen tillförs Oboya cirka 41,2 MSEK före avdrag för
emissionskostnader. Av emissionslikviden kommer cirka 16,4 MSEK att kvittas
mot fordringar på Bolaget.

VD Robert Wu kommenterar:

- Styrelsen och jag vill rikta ett varmt tack till de befintliga och nya
aktieägare som har visat förtroende för Oboya genom att teckna i
emissionen. Detta kommer att bidra till att göra ett bra företag ännu
bättre, med växande försäljning och vinst, och därigenom aktieägarvärde.
Oboya har genom emissionen och handeln de senaste veckorna fått flertalet
nya aktieägare och således en ägarstruktur mer relevant för ett noterat
bolag. Vi fortsätter arbetet att växa in i framtiden på ett hållbart sätt
också när det gäller resultatutvecklingen. 

Teckning och tilldelning

Den som på avstämningsdagen den 28 oktober 2019 var registrerad som
aktieägare i Oboya ägde rätt att med företräde teckna nya aktier av serie B
i Bolaget. För varje innehavd aktie av serie B erhölls en (1)
teckningsrätt. Två (2) teckningsrätter berättigade till teckning av en (1)
ny aktie av serie B till teckningskursen 3,60 SEK. Härutöver erbjöds
möjlighet att anmäla sig för teckning av aktier av serie B utan stöd av
teckningsrätter. Företrädesemissionen omfattades av teckningsförbindelser
och emissionsgarantier om sammanlagt 33,0 MSEK, motsvarande 80,0 procent av
företrädesemissionen.

Företrädesemissionen tecknades med stöd av teckningsrätter till 76,6
procent och utan stöd av teckningsrätter till 23,4 procent.
Företrädesemissionen är således tecknad till 100,0 procent.
Genom företrädesemissionen kommer totalt 11 457 807 aktier av serie B att
emitteras och Bolaget tillförs därmed cirka 41,2 MSEK före
emissionskostnader. Av emissionslikviden kommer cirka 16,4 MSEK att kvittas
mot fordringar på Bolaget.

Tilldelning av aktier av serie B utan stöd av teckningsrätter har skett i
enlighet med de tilldelningsprinciper som beskrivs i prospektet som
offentliggjordes den 25 oktober 2019. Besked om tilldelning till de
personer som tecknat aktier av serie B utan stöd av teckningsrätter
beräknas distribueras idag, den 19 november 2019. Tecknade och tilldelade
aktier ska betalas kontant senast på likviddagen, den 21 november 2019, i
enlighet med instruktionerna på avräkningsnotan. Förvaltarregistrerade
aktieägare erhåller besked om tilldelning i enlighet med respektive
förvaltares rutiner. Enbart de som erhåller tilldelning kommer att
meddelas.

Aktier och aktiekapital

Efter registrering av företrädesemissionen hos Bolagsverket kommer Oboyas
aktiekapital att öka med 417 359,10 SEK till sammanlagt 1 252 077,33 SEK.
Antalet aktier av serie B i Bolaget kommer öka med 11 457 807 aktier till
34 373 422 aktier. Handel med betalda tecknade aktier (?BTA?) pågår fram
till dess att företrädesemissionen har registrerats av Bolagsverket, vilket
beräknas ske vecka 49. För det fall en eller flera av emissionsgaranterna
väljer att erhålla garantiersättning i form av nyemitterade aktier istället
för kontant ersättning kommer antalet aktier i Bolaget att öka ytterligare
till följd av en riktad nyemission av aktier till sådana emissionsgaranter.
Närmare information om en sådan eventuell nyemission kommer att
kommuniceras av Bolaget i form av ett separat pressmeddelande.

Rådgivare

Augment Partners AB är finansiell rådgivare och Hamilton Advokatbyrå KB är
legal rådgivare till Oboya i samband med Företrädesemissionen. Aqurat
Fondkommission AB agerar emissionsinstitut.

För mer information, vänligen kontakta:

Robert Wu, VD Oboya Horticulture Industries AB (publ)
Tel: + 86 159 6983 5999
E-post: robert.wu@oboya.cc
Hemsida: www.oboya.se

Erik Penser Bank AB är Oboyas Certified Adviser på Nasdaq First North
Growth Market. Tel: +46 8-463 83 00, E-post: certifiedadviser@penser.se

Denna information är sådan information som Oboya Horticulture Industries AB
är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 19 november 2019 kl.12.20.

Om Oboya Horticulture Industries AB

Oboya Horticulture har som mål att utvecklas till en världsledande
totalleverantör inom dagliga förbrukningsvaror och logistikprodukter till
odlingsindustrin samt konsumentprodukter för hemmaodling och inomhusmiljö.
Produktion sker i fabriker i Kina, Vietnam, Polen och Kenya. Mer
information om bolaget finns på www.oboya.se

VIKTIG INFORMATION

ERBJUDANDET RIKTAR SIG INTE TILL PERSONER MED HEMVIST I USA, AUSTRALIEN,
HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER I
NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DELTAGANDE SKULLE KRÄVA PROSPEKT, REGISTRERING
ELLER ANDRA ÅTGÄRDER ÄN DE SOM FÖLJER AV SVENSK RÄTT.
DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR FÖLJAKTLIGEN INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS
ELLER DISTRIBUERAS, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA,
AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE,
SYDAFRIKA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN ÅTGÄRD HELT ELLER
DELVIS ÄR FÖREMÅL FÖR LEGALA RESTRIKTIONER. INFORMATIONEN I DETTA
PRESSMEDDELANDE FÅR INTE HELLER VIDAREBEFORDRAS, REPRODUCERAS ELLER
UPPVISAS PÅ SÄTT SOM STÅR I STRID MED SÅDANA RESTRIKTIONER. UNDERLÅTENHET
ATT EFTERKOMMA DENNA ANVISNING KAN INNEBÄRA BROTT MOT AMERIKANSKA
SECURITIES ACT FRÅN 1933 ELLER TILLÄMPLIGA LAGAR I ANDRA JURISDIKTIONER.

Bilaga

* Pressmeddelande - Oboyas företrädesemission fulltecknad

Författare Hugin Nyheter

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.