Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-04-21

Oboya Horticulture Industries: KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I OBOYA HORTICULTURE INDUSTRIES AB (PUBL)

Aktieägarna i Oboya Horticulture Industries AB ("Bolaget"),
556362-3197, kallas härmed till årsstämma den 20 maj 2020 kl.10.00 i
Oboyas lokaler, Flöjelbergsgatan 20 C i Mölndal. Inregistrering till
årsstämman påbörjas kl.09.45.

RÄTT ATT DELTA OCH ANMÄLAN

Aktieägare som önskar delta vid årsstämman ska:

- dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den
14 maj 2020, och

- dels ha anmält sig hos bolaget senast den 14 maj 2020. Anmälan ska
ske skriftligen till Oboya Horticulture Industries AB,
Flöjelbergsgatan 20 C, 431 37 Mölndal, Anmälan kan också göras per
telefon: 0765 - 71 88 88 eller via e-post till info@oboya.se. I
anmälan uppges fullständigt namn samt i förekommande fall, uppgift om
ställföreträdare, eller biträde (högst två). Anmälan ska i
förekommande fall åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och
andra behörighetshandlingar.

FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER MED ANLEDNING AB COVID-19 (CORONAVIRUSET)

Med anledning av spridningen av det nya coronaviruset har Bolaget
beslutat att vidta ett antal försiktighets- och
riskminimeringsåtgärder vid genomförandet av årsstämman:

· Inregistrering sker från kl 09.45 och aktieägare som anländer
tidigare ombeds vänligen vänta utomhus.

· Ingen förtäring kommer att erbjudas före, under och efter
årsstämman.

· VD-anförandet kommer att kortas ned väsentligt vid årsstämman. Vid
frågor ombeds aktieägare kontakta Vd:n via epost info@oboya.se.

· Antalet närvarande styrelseledamöter samt medlemmar i
koncernledningen kommer att begränsas.

Aktieägare som upplever sjukdomssymptom, om än milda, eller tillhör en
riskgrupp förväntas avstå från deltagande och kan rösta via ombud
enligt nedan beskrivet. Aktieägare och ombud ombeds vara extra
uppmärksamma för att undvika smittspridning. Bolaget följer
utvecklingen av risken för smittspridning mycket noggrant och ber
aktieägarna såväl ombud som avser att delta på årsstämman att hålla
sig uppdaterade kring eventuella ytterligare förändringar och
åtgärder.

Genom att vidta dessa försiktighetsåtgärder hoppas Bolaget att
årsstämman kommer kunna äga rum. Begränsningar för sammankomster i
Sverige fortsätter emellertid att utvecklas och det går inte idag att
säkerställa att årsstämman den 20 maj 2020 kommer kunna hållas.
Bolaget övervakar situationen noga och kommer att gå ut med
information om ytterligare åtgärder måste vidtas.

FÖRVALTARREGISTRERADE AKTIER

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste dessutom,
för att äga rätt att delta vid årsstämman, inregistrera aktierna i
eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. Sådan
registrering måste vara verkställd den 14 maj 2020. Detta innebär att
aktieägare i god tid före denna dag måste meddela sin begäran härom
till förvaltaren.

OMBUD M.M

Om aktieägare ska företrädas av ombud måste ombudet ha en skriftlig,
daterad och av aktieägaren undertecknad fullmakt till årsstämman.
Fullmakten får inte vara äldre än ett år om inte en längre
giltighetstid anges i fullmakten, dock längst fem år. Om fullmakten
utfärdats av juridisk person ska ombudet också ha med aktuellt
registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den
juridiska personen. För att underlätta inpasseringen bör kopia av
fullmakt och andra behörighetshandlingar bifogas anmälan till
årsstämman.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Godkännande av dagordning.
5. Val av en eller två personer att justera stämmans protokoll.
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt
koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för år 2019.

8. Beslut om:
a. Fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt
koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.

b. Disposition beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den
fastställda balansräkningen.

c. Ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande
direktören.

9. Fastställande av antalet styrelseledamöter och
styrelsesuppleanter, samt revisorer och revisorssuppleanter eller
registrerat revisionsbolag som skall väljas av stämman.

10. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna.
11. Val av styrelse och revisor.
12. Val av styrelseordförande.
13. Beslut om ändring av bolagsordningen
14. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande
befattningshavare.

15. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om
emissioner.

16. Beslut om teckningsoptionsbaserat incitamentsprogram för anställda
17. Beslut om teckningsoptionsbaserat incitamentsprogram för styrelsen
18. Beslut om riktad nyemission av aktier av serie A.
19. Stämman avslutas.
FÖRSLAG TILL BESLUT

(Punkt 2) Val av ordförande vid stämman

Styrelsen föreslår att Joachim von Schéele utses till ordförande vid
stämman.

(Punkt 8b) Disposition beträffande bolagets vinst eller förlust enligt
den fastställda balansräkningen)

Styrelsen föreslår stämman att ingen utdelning lämnas för
verksamhetsåret 2019.

(Punkt 9) Fastställande av antalet styrelseledamöter och
styrelsesuppleanter, samt revisorer och revisorssuppleanter eller
registrerat revisionsbolag som skall väljas av stämman

Aktieägare representerande mer än 50 procent av aktierna och rösterna
föreslår stämman fattar beslut att styrelsen ska bestå av fem (5)
ordinarie styrelseledamöter och ingen (0) styrelsesuppleant.

Aktieägare representerande mer än 50 procent av aktierna och rösterna
föreslår att stämman fattar beslut att bolaget ska ha en revisor och
ingen revisorssuppleant.

(Punkt 10) Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorna

Aktieägare representerande mer än 50 procent av aktierna och rösterna
föreslår att stämman fattar beslut om att styrelsearvode för tiden
fram till nästa årsstämma ska utgå med två (2) prisbasbelopp per
styrelseledamot som inte är anställd som VD för Bolaget. Till
styrelseordförande ska utgå ett arvode om sex (6) prisbasbelopp.

Revisionsarvode föreslås utgå enligt godkänd räkning i enlighet med
sedvanliga debiteringsnormer.

(Punkt 11 och 12) Val av styrelse och revisor

Aktieägare representerande mer än 50 procent av aktierna och rösterna
föreslår att stämman fattar beslut om omval av Joachim von Schéele,
Wenge Fu och Xuelei Ding som styrelseledamöter samt om nyval av
Robert Wu och Martin Dahlberg som styrelseledamöter. Jan Fuglerud och
Zhang Jinli har avböjt omval. Till styrelseordförande föreslås nyval
av Joachim von Schéele.

Robert Wu, född 1965, grundare och huvudägare i Oboya Horticulture
Industries AB. Han har en Executive MBA-examen från Göteborgs
Universitet. Robert har tidigare varit såväl VD och styrelseledamot i
Oboya Horticulture Industries AB. Tidigare i karriären har Robert
haft flera ledande befattningar vid olika internationella företag.

Martin Dahlberg, född 1980, civilingenjör inom industriell ekonomi
från Lunds tekniska universitet. Martin anslöt tidigare i år till
Oboya Horticulture Industries AB som COO och vice VD. Innan dess
arbetade han som Director Global Sales på ett börsnoterat företag.
Martin har under hela sin karriär haft flera ledande befattningar vid
olika företag där han har visat stor kapacitet och utmärkta
försäljningsresultat. Martin är sedan mars 2020 VD för Bolaget.

Aktieägare representerande mer än 50 procent av aktierna och rösterna
föreslår omval av revisionsbolaget BDO Göteborg AB med Lennart
Persson som huvudansvarig revisor.

(Punkt 13) Beslut om ändring av bolagsordningen

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om följande ändringar i
bolagsordningen.

(i) Att § 2 i bolagsordningen ändras till följande lydelse:

"Styrelsen ska ha sitt säte i Mölndals kommun, Västra Götalands län."

(ii) Att § 4 i bolagsordningen ändras till följande lydelse:

"Bolagets aktiekapital ska utgöra lägst 1 000 000 kronor och högst 4
000 000 kronor."

(iii) Att § 5 tredje stycket i bolagsordningen ändras till följande
lydelse:

"Aktier av serie A får utges till ett antal av 4 000 000 och aktier av
serie B till ett antal av 116 000 000."

(iv) Att § 6 i bolagsordningen ändras till följande lydelse:

"Antalet aktier skall vara lägst 30 000 000 och högst 120 000 000."

(Punkt 14) Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande
befattningshavare

Styrelsen föreslår följande riktlinjer för ersättning till ledande
befattningshavare. Ersättningen till koncernchef och övriga ledande
befattningshavare skall bestå av en marknadsmässig fast lön. Särskilt
arvode för styrelsearbete i koncernbolag skall inte utgå för ledande
befattningshavare. Rörliga ersättningar såsom bonus får förekomma,
när så är motiverat för att kunna rekrytera och behålla
nyckelpersoner samt för att stimulera försäljnings- och
resultatförbättringar och arbetet att uppnå särskilda av styrelsen
fastställda nyckeltal. Rörliga ersättningar skall baseras på
förutbestämda och mätbara kriterier såsom resultatutvecklingen för
Oboya-koncernen. Den rörliga ersättningen får uppgå till högst 100
procent av den fasta ersättningen. Pensionsförmån ska motsvara
ITP-plan eller, när det gäller ledande befattningshavare utanför
Sverige, pensionsförmåner som är sedvanliga i det aktuella landet.

(Punkt 15) Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om
nyemission

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om bemyndigar styrelsen att,
vid ett eller flera tillfällen intill nästkommande årsstämma, med
eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om
ökning av Bolagets aktiekapital genom nyemission av aktier,
teckningsoptioner och/eller konvertibler. Betalning ska kunna ske
kontant, genom apport, genom kvittning eller i övrigt med villkor.
Ifall emissionen sker med företrädesrätt får Bolagets aktiekapital
och antal aktier med stöd av bemyndigandet högst ökas med ett belopp
respektive antal som ryms inom den nya bolagsordningens gränser.
Ifall emissionen avviker från aktieägarnas företrädesrätt får det
totala antalet aktier som kan tillkomma med stöd av bemyndigandet
motsvara högst 20 procent av antalet utestående aktier i bolaget vid
den tidpunkt när bemyndigandet utnyttjas för första gången. Syftet
med bemyndigandet och skälen till eventuell avvikelse från
aktieägarnas företrädesrätt är att emissioner ska kunna ske för att
tillgodose Bolagets kapitalbehov och säkra B...

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.