Du är här

2017-09-12

Oboya: Oboya genomför en företrädesemission om 60,8 MSEK, fullt säkerställd av bolagets huvudägare samt bolag kontroll...

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller
distribueras, direkt eller indirekt inom eller till USA, Australien,
Hongkong, Japan, Singapore, Kanada, Nya Zeeland, och Sydafrika eller
i någon annan jurisdiktion där distributionen av detta
pressmeddelande skulle vara föremål för legala restriktioner.

Styrelsen för Oboya Horticulture Industries AB ("Oboya" eller
"Bolaget"), listat på AktieTorget, har beslutat att genomföra en
företrädesemission ("Emissionen") i Bolaget med stöd av bemyndigande
lämnat av extra bolagsstämma den 7 september 2017. I Emissionen
berättigar tio (10) befintliga aktier, oberoende av aktieslag, till
teckning av tre (3) nya B-aktier till en teckningskurs om 11,50 SEK
per aktie. Emissionen tillför Bolaget 60,8 MSEK vid full teckning.
Emissionslikviden om 56,3 MSEK efter emissionskostnader om 4,5 MSEK
kommer att disponeras för återbetalning av lån om ca 30 MSEK upptagna
i samband med genomförda företagsförvärv samt 26,3 MSEK att användas
som rörelsekapital för Oboyas fortsatta expansion.

Företrädesemissionen i sammandrag

· § Styrelsen fattade den 12 september beslut om Emissionen med
stöd av bemyndigande lämnat av extra bolagsstämma den 7 september
2017

· § Aktieägare i Oboya har företrädesrätt att teckna tre (3)
nyemitterade B-aktier för varje tio (10) befintliga aktier, oberoende
av aktieslag, som innehas på avstämningsdagen den 19 september 2017

· § Emissionskursen har fastställts till 11,50 SEK per aktie
· § Bolaget tillförs vid full teckning 60,8 MSEK före beräknade
emissionskostnader 4,5 MSEK och förväntad kvittning mot fordran om
9,5 MSEK

· § Teckningsperioden löper under 25 september - 9 oktober 2017
· § Emissionen är säkerställd upp till 100 procent genom
teckningsförbindelser och emissionsgarantier

· § Teckningsåtaganden från befintliga aktieägare motsvarar 19,6
procent av Emissionen och emissionsgarantier motsvarar 5,1 procent

· § Bolagets huvudägare Robert Wu har ingått avtal med Zhejiang
Sino-Italy Tus Investment Co., Ltd om överlåtelse av teckningsrätter
mot förbindelse att teckna motsvarande 38,7 procent av Emissionen

· § Ningbo Tus Yangming Investment Center (LP) har ingått avtal om
garantiåtagande motsvarande 36,6 procent av Emissionen

· § Ingen ersättning utgår för teckningsåtagandena.
· § Tecknings- och garantiåtaganden är inte säkerställda
Zhejiang Sino-Italy Tus-Investment Co.,Ltd och Ningbo Tus Yangming
Investment Center (LP)

Zhejiang Sino-Italy Tus-Investment Co.,Ltd och Ningbo Tus Yangming
Investment Center (LP) ägs av Tus Holdings som kontrolleras av
Tsinghua University. Tus Holdings har investerat i 600 noterade och
onoterade bolag med totala tillgångar på över 180 miljarder RMB,
motsvarande 219 Mdr SEK. För mer information om Tus Holdings, se
www.tusholdings.com.

Bakgrund och motiv

Oboya är en koncern i stark tillväxt, både organiskt och genom förvärv
av bolag. Koncernen består av 17 internationellt samverkande bolag
verksamma inom produktion och försäljning av produkter relaterade
till odlings- och blomsterindustrin.

Oboyas strategi är att, förutom organisk tillväxt, växa genom förvärv
av företag inom samma verksamhetsområde för att därigenom kunna
bredda utbudet av produkter, rationalisera produktionen och etablera
Bolaget på nya marknader och mot nya kundgrupper. Odlings- och
blomsterindustrin är fragmenterad och består av ett stort antal
producenter och leverantörer. Däremot finns endast ett begränsat
antal större grossister på marknaden. Dessa har normalt inte någon
egen produktion. Här skiljer sig Oboya från övriga aktörer genom
ambitionen att inom ramen för den egna koncernen kontrollera hela
kedjan från produktion av olika insatsvaror till leverans till
slutkund.

Oboya planerar för en betydande tillväxt med målet att uppnå en
omsättning på 1 Mdr SEK i årstakt 2020. Detta innebär naturligt ökad
bindning i rörelsekapital. Det är Bolagets bedömning att det
befintliga rörelsekapitalet inte är tillräckligt för kommande tolv
månader. Tillgängligt rörelsekapital för löpande drift och expansion
av rörelsen bedöms räcka t o m februari 2018. Underskottet av
rörelsekapital för den kommande tolvmånadersperioden beräknas uppgå
till 5 MSEK. Detta kapital behöver tillföras Bolaget. Oboya har
vidare betalningsåtaganden i anledning av tidigare genomförda
företagsförvärv. Sådana betalningar beräknas uppgå till 28 MSEK under
det fjärde kvartalet 2017.

Oboyas styrelse beslutade den 12 september 2017, med stöd av
bolagsstämmans bemyndigande, att genomföra Emissionen om 60,8 MSEK
före emissionskostnader i syfte att tillföra Bolaget rörelsekapital
och medel för betalningsåtaganden i anledning av tidigare
företagsförvärv.

Bolaget beräknas vid full teckning, efter kvittning av fordran 9,5
MSEK och emissionskostnader 4,5 MSEK, tillföras 46,8 MSEK, vilket
bedöms som tillräckligt för att tillgodose Bolagets
rörelsekapitalbehov under den kommande tolvmånadersperioden.
Emissionslikviden netto efter kvittning av fordran och
emissionskostnader kommer att disponeras för i prioritetsordning 28
MSEK återbetalning av krediter avseende genomförda företagsförvärv
och resterande belopp rörelsekapital för fortsatt expansion.

Styrelsen har, i syfte att öka marknadens kännedom om Bolaget samt
underlätta för institutionellt delägande, beslutat ansöka om listbyte
för handel i Oboya-aktien från AktieTorget till Nasdaq First North.

Tidplan

· § 15 september 2017 Sista handelsdag inklusive teckningsrätter
· § 18 september 2017 Första handelsdag exklusive teckningsrätter
· § 19 september 2017 Avstämningsdag för deltagande i företrädesemissionen
· § 18 september 2017 Planerat offentliggörande av prospekt
· § 25 september - 9 oktober 2017 Teckningsperiod
· § 25 september - 5 oktober 2017 Handel med teckningsrätter
· § 13 oktober 2017 Offentliggörande av utfall av företrädesemissionen
· § Vecka 43 2017 Handel med BTA på AktieTorget intill emissionens registrering hos Bolagsverket

Teckningsförbindelser och garantiförbindelser

Teckningsförbindelser har erhållits om 35,4 MSEK motsvarande 58,3
procent av emissionen. Företrädesemissionen är därutöver garanterad
upp till 100,0 procent. Ersättning för emissionsgarantier utgår med
sex (6,0) procent. Inga kontanta medel eller andra tillgångar har
pantsatts och ingen annan säkerhet har tillhandahållits för att
säkerställa teckningsförbindelser och emissionsgarantier. Närmare
information om de parter som har ingått åtaganden om teckning i
emissionen kommer att framgå av det prospekt som planeras
offentliggöras den 18 september 2017.

Aktiestruktur och aktiekapital

Aktiekapitalet kommer vid full teckning i emissionen att öka med 192
627,290 SEK från 642 091,014 SEK till 834 718,304 SEK och antalet
aktier kommer att öka med 5 288 219 B-aktier från 17 627 398 till 22
915 617 aktier, fördelat på 1 995 600 A-aktier och 20 920 017
B-aktier. Oboya kommer vid full teckning att tillföras 60 814 519 SEK
före emissionskostnader, vilka beräknas uppgå till 4,5 MSEK vid full
teckning av företrädesemissionen. Utspädningen uppgår till 23,1
procent av kapitalet och 12,9 procent av rösterna vid fullt tecknad
emission.

Rådgivare
Erik Penser Bank AB är finansiell rådgivare till Oboya i samband med
företrädesemissionen och kommer att vara Bolagets Certified Adviser
på Nasdaq First North. Hamilton Advokatbyrå KB är Bolagets legala
rådgivare i samband med företrädesemissionen.

För mer information, vänligen kontakta:

Mikael Palm Andersson, VD, Oboya Horticulture Industries AB

Tel: + 46 070 899 80 70

E-post: mpa@oboya.se

Hemsida: www.oboya.se

Om Oboya Horticulture Industries AB

Oboya har som mål att utvecklas till en världsledande totalleverantör
inom dagliga förbrukningsvaror och logistikprodukter till
odlingsindustrin samt konsumentprodukter för hemmaodling och
inomhusmiljö. Produktion sker i bolagets fabriker i Kina, Polen,
Danmark och Kenya. Mer information om Bolaget finns på www.oboya.se.

Viktig information

Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att
förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier eller andra
värdepapper i Oboya. Inbjudan till berörda personer att teckna aktier
i Oboya kommer endast att ske genom det prospekt som Oboya kommer att
offentliggöra. Ingen åtgärd har vidtagits, eller kommer att vidtas,
av Oboya för att tillåta ett erbjudande till allmänheten i andra
jurisdiktioner än Sverige.

Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras,
publiceras, reproduceras eller distribueras i eller till USA,
Australien, Hongkong, Japan, Singapore, Kanada, Nya Zeeland och
Sydafrika eller annat land eller annan jurisdiktion där sådan åtgärd
inte är tillåten, eller där sådan åtgärd är föremål för legala
restriktioner eller skulle kräva ytterligare registrering eller andra
åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna
anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Inga aktier har registrerats, och kommer inte att registreras, enligt
United States Securities Act från 1933 ("Securities Act") och får
inte erbjudas, tecknas, säljas eller överföras, direkt eller
indirekt, inom USA, förutom efter skriftligt godkännande från Oboya
och enligt ett tillämpligt undantag från registreringskraven i
Securities Act och i enlighet med värdepapperslagstiftningen i
relevant delstat eller annan jurisdiktion i USA.

Framåtriktade uttalanden

Detta pressmeddelande innehåller vissa framåtriktade uttalanden som
återspeglar Bolagets aktuella syn och förväntningar på framtida
händelser samt finansiell och operativ utveckling, inklusive
uttalanden avseende emissionen samt uttalanden rörande vägledning,
planering, framtidsutsikter och strategier. Ord som "avses",
"bedöms", "förväntas", "planeras", "uppskattas", "kan", och andra
uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende
framtida utveckling eller trender och som inte är grundade på
historiska fakta, utgör framåtriktad information. Även om Bolaget
anser att dessa uttalanden är baserade på rimliga antaganden och
förväntningar kan Bolaget inte garantera att sådana framåtriktade
uttalanden kommer att förverkligas. Då dessa framåtriktade uttalanden
inbegriper såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer, kan
verkligt utfall väsentligen skilja sig från vad som uttalas i
framåtriktad information. Framåtriktade uttalanden i pressmeddelandet
gäller endast vid tidpunkten för pressmeddelandet och kan komma att
ändras utan tillkännagivande. Bolaget gör inga utfästel...

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.