Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-05-07

Odd Molly: Ett kvartal präglat av åtgärdsprogram och omställning

Odd Molly International AB (publ)
Stockholm den 7 maj 2019

1 mars - 31 mars 2019

· Den totala nettoomsättningen minskade med 18 procent till 86,2
MSEK (105,5).

· Bruttovinstmarginalen minskade till 49,3 procent (54,1).
· Rörelseresultatet uppgick till -17,6 MSEK (-6,7) negativt påverkat
av omstruktureringskostnader om 3,8 MSEK.

· Resultat efter skatt uppgick till -19,2 MSEK (-6,7).
· Resultat per aktie uppgick till -2,27 SEK (-1,17).
Väsentliga händelser under och efter kvartalet

· Ytterligare omställnings- och effektiviseringsåtgärder har
identifierats. Dessa åtgärder beräknas minska rörelsekostnaderna med
cirka 25 MSEK på helårsbasis och kommer successivt genomföras under
2019, med full effekt under 2020. Omstruktureringskostnader för det
utökade åtgärdsprogrammet om 3,8 MSEK har reserverats i kvartalet.

· Det tidigare åtgärdsprogrammet med syfte att minska komplexitet,
kapitalbindning och driftskostnader med omkring 50 MSEK på
helårsbasis löper enligt plan.

· Under kvartalet stängdes Odd Molly-butikerna på Humlegårdsgatan i
Stockholm, i Bromma Blocks och Femman i Göteborg. I april stängdes
butikerna i köpcentrumen Nova Lund och Hansa Malmö.

· I februari ingicks licensavtal med befintlig partner i Tjeckien,
Slovakien och Ungern.

· I maj ingicks licensavtal för USA och Kanada.
· Under kvartalet genomfördes en till Aggregate Media riktad
kvittningsemission om 250 000 aktier till kursen 10 SEK samt en
riktad kontant nyemission om 250 000 aktier till kursen 10 SEK.
Emissionerna kommer att användas för att på ett kostnadseffektivt
sätt uppnå medieexponering i breda kanaler i samband med den
varumärkessatsning Odd Molly inlett.

· Den 5 april meddelade bolaget att styrelsen föreslår att
årsstämman fattar beslut om att genomföra en nyemission om cirka 25
MSEK med företrädesrätt för bolagets befintliga aktieägare.

· Sara Fernström, nuvarande vice VD, lämnar positionen som bland
annat ansvarig för licens och internationell expansion efter att
framgångsrikt ställt om en rad marknader till licensmodell. Sara
kommer finnas kvar inom bolaget sfär även framöver. Styrelsen har
idag istället utsett bolagets CFO Johanna Palm, utöver sitt nuvarande
ansvarsområde till, vice VD.

Kommentar från VD

Ytterligare krafttag för att vända utvecklingen

Det första kvartalet präglades av åtgärdsprogrammet och omställning av
affärsmodellen som initierades under hösten och som löper på enligt
plan. Arbetet med att konsolidera det egna butiksnätet fortgår och vi
har stort fokus på att skapa en starkare varumärkesposition. I
samband med arbetet har vi identifierat ytterligare åtgärder som
syftar till att förenkla och renodla Odd Mollys verksamhet än mer -
och samtidigt generera kostnadsbesparingar i storleksordningen 25
miljoner kronor på helårsbasis från slutet av 2019 och med full
effekt under 2020. Resultatet i det första kvartalet belastades med
engångskostnader om 3,8 MSEK för implementering av de ytterligare
åtgärder som behövs för att skapa ett modernt bolag med en enkel och
tydlig struktur för att möta branschens nuvarande och framtida
förutsättningar. Vår ambition är att accelerera omställningsarbetet
och förstärka Odd Mollys position både på våra hemmamarknader och på
utvalda internationella marknader och därmed vända en negativ
utveckling.

Vitalisering av varumärket

Under kvartalet har vi fokuserat mycket av våra krafter på att
vitalisera varumärket, med en ny strategi och ett nytt uttryck.
Konkret syns det just nu i en ny varumärkeskampanj med våra
ambassadörer Titiyo och Neneh Cherry som rullats ut. Under kvartalet
tecknade vi även avtal med, och genomförde en riktad nyemission till,
Aggregate Media. Genom det samarbetet får vi på ett kostnadseffektivt
sätt bättre förutsättningar att skapa medieutrymme, nå ut bredare och
satsa på varumärkesbyggande profilering.

Första kvartalets utveckling

Nettoomsättningen under det första kvartalet minskade från 105 till 86
MSEK, påverkad av den omstrukturering som pågår. Reaförsäljningen var
inte på samma nivå som föregående år vilket delvis förklaras av
timing, samtidigt som marknaden generellt var svag. En annan faktor
som påverkar jämförelsen mellan åren är att vi har stängt ett antal
butiker. Vi har under kvartalet sålt ut äldre säsonger i lagret både
genom egen och extern outlet vilket genererat kassaflöde men
resulterat i en lägre bruttovinstmarginal. Rensat för effekter från
äldre säsonger var bruttovinstmarginalen i nivå med föregående år.
Lagret efter dessa åtgärder är sunt och på en tillfredsställande
nivå. Vi har kontroll över våra driftskostnader och
besparingsprogrammet löper enligt plan med förstärkt effekt efter
sommaren.

Ytterligare krafttag för att stärka möjligheterna framåt

De ytterligare åtgärder vi identifierat innebär kostnadsbesparingar
motsvarande cirka 25 miljoner kronor på årsbasis, att realiseras
under slutet av 2019 och med full effekt under 2020. I korthet
innebär det att vi effektiviserar och digitaliserar vår försäljning
både mot slutkund och återförsäljare, samt reducerar sortimentet
ytterligare. Vi har avslutat samarbeten med agenter på flera mindre
marknader som inte varit tillräckligt lönsamma för oss. I USA och
Kanada, där vi ser stor potential för varumärket, har vi ingått
licensavtal med en ny partner som från och med hösten tar över
verksamheten på dessa marknader.

Vi förbereder en nyemission som väntas tillföra bolaget 25 miljoner
kronor för att stärka bolagets finansiella situation och accelerera
omställningen av affärsmodellen samt digitala satsningar. Vi arbetar
målmedvetet och fokuserat på att göra vår egen webbhandel än mer
relevant med bättre analys och kundsegmentering.

Jag känner mig stolt över det driv jag ser i organisationen och är
övertygad om att vi tar rätt steg för att successivt vända
utvecklingen.

Jennie Högstedt Björk, VD
För fullständig rapport se bifogad pdf.

Om Odd Molly
Odd Molly är ett svenskt bolag som designar, marknadsför och säljer
mode med ett tydligt stilkoncept. Bolagets produkter säljs via egna
kanaler samt via egna säljare och externa agenter och licenstagare
till återförsäljare. En ökande andel av försäljningen kommer från Odd
Mollys egna kanaler, främst från bolagets webbshop, som når cirka 40
länder. Bolaget har även egna fysiska butiker samt butiker som drivs
av partners på utvalda marknader. Odd Mollys aktie handlas på Nasdaq
Stockholm, small cap.

Vår strategi
Odd Molly ska växa med lönsamhet genom att fortsätta skapa intressanta
kollektioner, stärka varumärket samt utveckla befintliga och nya
försäljningskanaler och modeller. Företagskulturen ska präglas av
kvalitetsmedvetenhet, ansvarstagande och delaktighet. I slutet av
2018 formulerade Odd Molly en uppdaterad tillväxtstrategi för att
stärka digital och internationell tillväxt med minskad kostnadsmassa,
komplexitet och kapitalbindning:

Varumärke och sortiment Odd Molly ska stärka varumärkespositionen med
ett mer renodlat sortiment.

Kanaler Odd Molly ska tydliggöra kanalstrategin med fokus på online -
genom att öka egen e-handel och minska antalet egna butiker.

Expansion Odd Molly ska fokusera på internationell tillväxt genom
licensmodell utanför strategiska huvudmarknader.

Hållbarhet Odd Mollys organisation ska upprätthålla högsta kvalitet,
driv och engagemang och vara anpassad till bolagets långsiktiga behov
och tillväxt. Hänsyn till Odd Mollys omvärld ska genomsyra
verksamheten.

Odd Molly International AB
Kornhamnstorg 6
111 27 STOCKHOLM
Växel: +46 8 522 28 500
www.oddmolly.com

Pressbilder finns att ladda ned från Odd Mollys hemsida
www.oddmolly.com under "press". Odd Molly har även ett eget
nyhetsbrev som rapporterar mindre nyheter från den dagliga
verksamheten. För att prenumerera på det, gå till www.oddmolly.com.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/odd-molly/r/ett-kvartal-praglat-av-atgardspro...
https://mb.cision.com/Main/495/2805168/1038615.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.