Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-04-08

Odd Molly: Kallelse till Årsstämma i Odd Molly International AB (publ)

PRESSMEDDELANDE 2020-04-08

Aktieägarna i Odd Molly International AB (publ), org. nr 556627-6241
kallas härmed till årsstämma torsdagen den 7 maj 2020 kl. 14.00 på
bolagets huvudkontor på Kornhamnstorg 6, Stockholm. Inregistrering
inleds kl. 13.30.

Anmälan till stämman

Rätt att delta i årsstämman har den som:

· dels är införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken
torsdagen den 30 april 2020,

· dels har anmält sitt deltagande hos bolaget under adress Odd Molly
International AB, attention: Bolagsstämma, Kornhamnstorg 6, 2 tr.,
111 27 Stockholm, eller via e-post till bolagsstamma@oddmolly.com,
senast torsdagen den 30 april 2020, helst före kl. 16.00.

Vid anmälan ska uppges namn, personnummer/organisationsnummer, adress,
telefonnummer samt eventuella biträden vid årsstämman. Till anmälan
bör även i förekommande fall, exempelvis för juridisk person, bifogas
fullständiga behörighetshandlingar såsom registreringsbevis eller
motsvarande.

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig och daterad
fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdas av juridisk person ska
bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den
juridiska personen bifogas. Fullmakten och registreringsbeviset får
inte vara utfärdade tidigare än ett år före dagen för stämman, med
undantag för om fullmakten anger en längre giltighetstid, dock
maximalt fem år. Fullmakten i original samt eventuellt
registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas per post till
bolaget på ovan angiven adress och ska finnas tillgänglig vid
årsstämman. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets
webbplats https://corporate.oddmolly.com/sv/sektion/investerare/,
eller sänds till aktieägare som så önskar.Aktieägare som låtit
förvaltarregistrera sina aktier måste, genom förvaltarens försorg,
tillfälligt omregistrera aktierna i eget namn för att ha rätt att
delta i årsstämman. Sådan registrering, som normalt tar några dagar,
ska vara verkställd (registrerad hos Euroclear Sweden AB) senast
torsdagen den 30 april 2020 och bör därför begäras hos förvaltaren i
god tid före detta datum.

Försiktighetsåtgärder med anledning av coronaviruset (Covid-19)

Med anledning av spridningen av coronaviruset (Covid-19) har bolaget
beslutat att vidta ett antal försiktighetsåtgärder i syfte att
minimera risken för smittspridning vid genomförandet av årsstämman:

· Inregistrering sker från kl. 13.30. Aktieägare som anländer
tidigare ombeds vänligen vänta utomhus. Vid röstning via ombud bör
sådana handlingar insändas till bolaget i förväg för att minimera
tidsåtgång för inregistrering.

· Förtäring kommer inte att erbjudas.
· Bolaget har för avsikt att hålla årsstämman så tidseffektiv som
möjligt varför verkställande direktörens anförande kommer att
begränsas. Aktieägare uppmuntras insända eventuella frågor i förväg.

· Antalet närvarande styrelseledamöter samt medlemmar i
företagsledningen kommer att begränsas.

Aktieägare som upplever sjukdomssymptom, om än milda, tillhör en
riskgrupp eller har varit i närkontakt med någon som är smittad,
förväntas avstå från deltagande och istället rösta via ombud enligt
ovan. Aktieägare och ombud ombeds vara extra uppmärksamma för att
undvika smittspridning. Odd Molly följer utvecklingen av risken för
smittspridning noggrant och ber alla som avser delta på årsstämman
att hålla sig uppdaterade kring och följa gällande riktlinjer.

Behandling av personuppgifter

I samband med anmälan kommer bolaget att behandla de personuppgifter
om aktieägare som efterfrågas ovan. Personuppgifter som samlas in
från aktieboken och anmälan om deltagande samt uppgifter om ombud och
biträden kommer att användas för registrering, upprättande av
röstlängd och, i förekommande fall, bolagsstämmoprotokoll.
Uppgifterna används endast för årsstämman 2020 och behandling sker i
enlighet med Integritetspolicy gällande behandling av personuppgifter
i samband med bolagsstämma. För information om hur dina
personuppgifter behandlas vänligen se
https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-....

Antal aktier och röster

Vid utfärdandet av denna kallelse finns totalt 37 768 982 aktier och
röster i bolaget.

Förslag till dagordning

1. Öppnande av årsstämman
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av en eller två protokolljusterare
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse
samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse och i
anslutning därtill anförande av verkställande direktören

8. Beslut
a) om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt
koncernresultaträkning och koncernbalansräkning, samt

b) om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt
den fastställda balansräkningen och om ansvarsfrihet åt
styrelseledamöter och verkställande direktör

9. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden
10. Val av styrelse och revisor
11. Beslut om valberedningens sammansättning
12. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
13. Beslut om ändring av bolagets bolagsordning
14. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av
aktier

15. Beslut om bemyndigande för styrelsen att vidta smärre justeringar
av besluten

16. Stämmans avslutande
Förslag till beslut

Val av ordförande vid stämman (punkt 2)

Valberedningen föreslår att styrelsens ordförande Patrik Tillman väljs
till ordförande vid årsstämman.

Dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust (punkt 8 b)

Styrelsen föreslår ingen utdelning för räkenskapsåret 2019.

Fastställande av styrelse- och revisorsarvode samt val av styrelse och
revisor (punkterna 9 och 10)

Valberedningen föreslår att styrelsens arvode ska uppgå till 215 000
kronor till styrelseordföranden samt 150 000 kronor vardera till
övriga styrelseledamöter, totalt 965 000 kronor. Arvodet per person
är oförändrat sedan föregående år. Inget ytterligare arvode ska utgå
för arbete i revisionsutskottet och ersättningsutskottet.

Valberedningen föreslår att antalet styrelseledamöter ska, med ändring
från föregående år, utökas från fem till sex ledamöter, utan
suppleanter. Valberedningen föreslår, för tiden intill slutet av
nästa årsstämma, omval av styrelseledamöterna Patrik Tillman, Mia
Arnhult, Anna Frick och Johan Mark. Valberedningen noterar att Elin
Ryer inte är tillgänglig för omval. Valberedningen föreslår nyval av
Christer Andersson och Sanja Batljan. Det föreslås vidare omval av
Patrik Tillman som styrelsens ordförande.Detaljerad information om de
föreslagna styrelseledamöterna finns tillgänglig på bolagets
webbsida, https://corporate.oddmolly.com/sv/sektion/investerare/.

Det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young AB valdes på
årsstämman 2019 som bolagets revisor för tiden intill slutet av
årsstämman 2020. Valberedningen föreslår, i enlighet med
revisionsutskottets rekommendation, nyval av det registrerade
revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers i Sverige AB till bolagets
revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Arvode till
bolagets revisorer föreslås utgå enligt av styrelsen godkänd räkning.
PricewaterhouseCoopers i Sverige AB har meddelat att för det fall
revisionsbolaget väljs kommer Tobias Stråhle vara huvudansvarig
revisor.

Valberedningens sammansättning (punkt 11)

Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar att fastställa
följande oförändrade principer för valberedningens sammansättning
tillika instruktion för valberedningen.

Bolaget ska ha en valberedning för beredande och framläggande av
förslag för aktieägarna på årsstämman avseende val av ordförande vid
årsstämma, styrelsens ordförande, styrelseledamöter, revisor,
styrelse- och revisorsarvode samt principer för valberedningen.
Senast åtta månader före årsstämman ska styrelsens ordförande
kontakta de tre aktieägare som enligt uppgifter från Euroclear Sweden
AB är de tre till röstetalet största i bolaget och efterfråga deras
respektive representant till valberedningen.

En valberedningsledamot ska, innan uppdraget accepteras, noga överväga
huruvida en intressekonflikt eller andra omständigheter föreligger,
som gör det olämpligt att medverka i valberedningen.

Valberedningen ska inom sig välja ordförande, som ska vara annan än
styrelsens ordförande. Om inte ledamöterna enas om annat ska den
ledamot som representerar den största aktieägaren utses till
ordförande i valberedningen. Valberedningens sammansättning ska
tillkännages senast sex månader före årsstämman. Valberedningens
mandatperiod sträcker sig fram till dess att ny valberedning har
utsetts.

Om ägare inte längre tillhör de tre största aktieägarna ska dess
representant ställa sin plats till förfogande, och aktieägare som
tillkommit bland de tre största aktieägarna ska erbjudas plats i
bolagets valberedning. Marginella förändringar behöver dock ej
beaktas. Ägare som utsett representant i valberedningen har rätt att
entlediga sådan ledamot och utse en ny representant. Väljer en av de
tre största aktieägarna att inte deltaga i valberedningsarbetet kan
nästkommande aktieägare i storleksordning beredas plats i
valberedningen.

Om ledamot lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört ska
valberedningen uppmana den aktieägare som utsett ledamoten att inom
en rimlig tid som dock inte får överstiga 30 dagar, utse ny ledamot
av valberedningen. Utser inte aktieägaren ny ledamot, ska rätten att
utse ny ledamot av valberedningen övergå till närmast följande till
röstetalet största aktieägare som inte redan utsett ledamot av
valberedningen eller tidigare avstått sådan rätt.Ändring i
valberedningens sammansättning ska omedelbart offentliggöras. Inget
arvode ska utgå till ledamöterna för deras arbete i valberedningen.
Valberedningens ledamöter ska dock ersättas av bolaget för skäliga
utlägg och kostnader som bedöms nödvändiga för valberedningens
arbete.

Valberedningen ska utföra de uppgifter som följer av Svensk kod för
bolagsstyrning och ska lämna förslag på tillvägagångssätt för
utseende av ny valberedning.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare (punkt 12)

Styrelsens förslag till riktlinjer för bestämmande av lön och annan
ersättning till ledande befattningshavare, att gälla som längst för
tiden intill slutet av årsstämman 2024, innefattar följande
huvudpunkter.

Odd Molly ska ha de ersättn...

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.