Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2014-03-28

Odd Molly: Kallelse till årsstämma i Odd Molly International AB (publ)

Odd Molly International AB (publ)

PRESSMEDDELANDE
Stockholm den 28 mars 2014

Aktieägarna i Odd Molly International AB (publ) ("Bolaget") kallas
härmed till årsstämma tisdagen den 29 april 2014 kl. 14.00 på Hotel
Skeppsholmen, Skridskopaviljongen, Gröna Gången 1, Stockholm.

Anmälan till stämman

Aktieägare som vill delta på årsstämman skall:

- dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken
onsdagen den 23 april 2014;

- dels anmäla sitt deltagande hos Bolaget under adress Odd Molly
International AB, attention: Bolagsstämma, Kornhamnstorg 6, 2 tr, 111
27 Stockholm, eller via e-post till bolagsstamma@oddmolly.com, senast
onsdagen den 23 april 2014 kl. 16.00.

Vid anmälan skall uppges namn och person- eller organisationsnummer,
adress, telefonnummer samt i förekommande fall uppgift om ombud
och/eller ställföreträdare. Om aktieägaren avser att medföra ett
eller två biträden till årsstämman skall sådant deltagande anmälas.
Till anmälan bör även i förekommande fall, exempelvis för juridisk
person, bifogas fullständiga behörighetshandlingar såsom
registreringsbevis eller motsvarande.

Aktieägare som företräds genom ombud skall utfärda dagtecknad fullmakt
för ombudet. Fullmaktens giltighetstid får vara högst fem år om det
särskilt anges. Anges ingen giltighetstid gäller fullmakten högst ett
år. Om fullmakten utfärdas av juridisk person skall bestyrkt kopia av
registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen
bifogas. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör
i god tid före stämman insändas per brev till Bolaget på ovan angiven
adress. Fullmaktsformulär kan beställas från Bolaget samt finns också
tillgängligt på Bolagets webbplats www.oddmolly.com.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt
omregistrera aktierna i eget namn för att äga rätt att delta i
stämman. Sådan registrering, som normalt tar några dagar, skall vara
verkställd (registrerad hos Euroclear Sweden AB) onsdagen den 23
april 2014 och bör därför begäras hos förvaltaren i god tid före
detta datum.

Förslag till dagordning

Styrelsens förslag till dagordning på årsstämman.

1.
Öppnande av årsstämman och val av ordförande vid stämman.

2.
Upprättande och godkännande av röstlängd.

3.
Godkännande av dagordning.

4.
Val av en eller två protokolljusterare.

5.
Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.

6.
Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt
koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse och i anslutning
därtill anförande av verkställande direktören.

7.
Beslut

1.
om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt
koncernresultaträkning och koncernbalansräkning, samt

2.
om dispositioner beträffande Bolagets vinst enligt den fastställda
balansräkningen och om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och
verkställande direktör.

1.
Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden.

2.
Val av styrelse och revisor.

3.
Beslut om valberedning.

4.
Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

5.
Styrelsens förslag till beslut om emission av teckningsoptioner samt
godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner.

6.
Stämmans avslutande.

Förslag till ordförande vid stämman (punkt 1)

Valberedningen föreslår att styrelsens ordförande Patrik Tillman väljs
till ordförande vid årsstämman.

Förslag till beslut om dispositioner beträffande Bolagets vinst eller
förlust (punkt 7 b)

Styrelsen föreslår att ingen utdelning skall utgå för räkenskapsåret
2013.

Förslag till arvoden till styrelsen och revisorer samt val av styrelse
och revisor (punkterna 8 och 9)

Valberedningen föreslår att arvode skall utgå med 150 000 kronor till
styrelsens ordförande samt med 100 000 kronor vardera till styrelsens
ledamöter, totalt 650 000 kronor. Arvode till Bolagets revisorer
föreslås utgå enligt godkänd räkning.

Styrelsen föreslås bestå av sex ledamöter, utan suppleanter.
Valberedningen föreslår omval av styrelseledamöterna Christer
Andersson, Mia Arnhult, Lennart Björk, Kia Orback Pettersson, Patrik
Tillman och Nils Vinberg samt val av Patrik Tillman som styrelsens
ordförande för tiden intill slutet av den årsstämma som hålls 2015.
För information om föreslagna ledamöter hänvisas till uppgift om
nuvarande styrelse på Bolagets webbsida, www.oddmolly.com.

För fullständig rapport, se bifogad pdf.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Patrik Tillman, Styrelseordförande, telefon: 0733-506120
Anna Attemark, VD, telefon: 08-522 28 502

Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som Odd
Molly International AB ska offentliggöra i enlighet med lagen om
värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande
den 28 mars 2014 CET 14:00.

Om Odd Molly
Odd Molly är ett svenskt bolag som designar, marknadsför och säljer
mode. Odd Mollys produkter säljs genom externa återförsäljare i cirka
20 länder runt om i världen. Därutöver har Odd Molly idag fem egna
fysiska butiker i Stockholm, Täby, Kungsbacka, Barkarby och
Köpenhamn, två shop-in-shops samt en egen webbshop. Odd Molly har 59
anställda. Odd Mollys aktie handlas sedan den 21 juni 2010 på NASDAQ
OMX Stockholm.

Odd Molly International AB
Kornhamnstorg 6
111 27 STOCKHOLM
Växel: +46 8 522 28 500
www.oddmolly.com

Pressbilder finns att ladda ned från Odd Mollys hemsida
www.oddmolly.com under "press". Odd Molly har även ett eget
nyhetsbrev som rapporterar mindre nyheter från den dagliga
verksamheten. För att prenumerera på det, gå till www.oddmolly.com
och klicka "sign up for our newsletter".

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/odd-molly/r/kallelse-till-arsstamma-i-odd-moll...
http://mb.cision.com/Main/495/9559909/226394.pdf

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.