Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-11-19

Odd Molly: Odd Molly förvärvar Used By, digital plattform för secondhand-mode, breddar verksamheten via förvärv av stö...

Odd Molly International AB (publ)
Stockholm den 19 november 2019

Odd Molly fortsätter sin strategiska översyn och omställning. Efter en
tid av omfattande konsolidering av den egna kärnverksamheten genomför
bolaget nu två offensiva förvärv. Bolaget har idag ingått avtal om
förvärv av Used By, en digital plattform för försäljning av
secondhand-mode, som blir ett nytt affärsområde med hög
tillväxtpotential som möter den ökande efterfrågan på långsiktigt
hållbar konsumtion. Samtidigt har bolaget beslutat att bredda
verksamheten genom förvärv av en större logistikfastighet. I samband
med detta avses också genomföras en riktad kontant nyemission om 16
MSEK för att stärka koncernens framtida tillväxt.

· Odd Molly International AB (publ) ("Odd Molly" eller "Bolaget")
har ingått avtal om att förvärva Used A Porter International AB
("Used By") för cirka 11,5 MSEK genom apportemission av högst 2 547
871 nyemitterade aktier till en teckningskurs om 4,50 SEK per aktie.
("Förvärv 1").

· Odd Molly har ingått avtal om att förvärva en logistikfastighet
för 75,6 MSEK genom förvärv av samtliga aktier i fastighetens
ägarbolag Ilija Batljan Invest Kristianstad Fastigheter AB
("Fastighetsbolaget") genom apportemission av högst 16 800 000
nyemitterade aktier till en teckningskurs om 4,50 SEK per aktie
("Förvärv 2").

· Odd Molly planerar att genomföra en riktad kontant nyemission om
högst cirka 16 MSEK genom emission av högst 3 555 556 nya aktier till
en teckningskurs om 4,50 SEK per aktie till Jakob Ryer (1 777 778
aktier) och M2 Capital Management AB (1 777 778 aktier)
("Nyemissionen") i enlighet med erhållna teckningsförbindelser.

· Förvärv 1, Förvärv 2 och Nyemissionen genomförs till en
teckningskurs om 4,50 SEK per aktie vilket motsvarar en premie om
cirka 27 procent jämfört med den volymvägda genomsnittskursen för Odd
Mollys aktie för de föregående 30 handelsdagarna, exkluderande den 1
november, och en premie om cirka 32 procent jämfört med den
volymvägda genomsnittskursen för Odd Mollys aktie för de föregående
60 handelsdagarna, exkluderande den 1 november.

· Odd Molly avser också att utvidga verksamhetsföremålet i Bolagets
bolagsordning till att även omfatta fastighetsverksamhet och därmed
förenlig verksamhet.

· Nyemissionen, apportemissionerna och ändring av
verksamhetsföremålet ska beslutas av Odd Mollys aktieägare på extra
bolagsstämma som kommer hållas omkring den 19 december 2019. Kallelse
kommer att pressmeddelas separat.

· Bolaget har för Ilija Batljan och hans helägda bolag Ilija Batljan
Invest Kristianstad AB, ägare av Fastighetsbolaget, ansökt om och
erhållit undantag från budplikt på övriga aktier i Odd Molly, då
dessas innehav av kapital och röster i Odd Molly efter
transaktionerna kommer att uppgå till 45,48 procent och som högst
cirka 53,05 procent om endast Förvärv 2 genomförs.

I syfte att skapa värde för aktieägarna har Odd Molly ingått avtal om
förvärv av Used By och Fastighetsbolaget. Nyemissionen genomförs i
syfte att stärka den finansiella ställningen inför den nya koncernens
framtida tillväxt. I samband med förvärven föreslås en extra
bolagsstämma bland annat besluta om (i) Nyemissionen, (ii)
apportemissionerna avseende Förvärv 1 och 2 och (iii) att ändra
verksamhetsinriktningen i bolagsordningen. Efter beslut enligt ovan
samt efterföljande registreringar kommer de nuvarande aktieägarna i
Odd Molly äga cirka 39,4 procent av aktierna och rösterna i Odd
Molly. Den extra bolagsstämman beräknas äga rum den 19 december 2019
och kallelse kommer offentliggöras inom kort genom separat
pressmeddelande.

"I ljuset av en snabbt förändrad och utmanande marknad har Odd Molly
de senaste åren genomfört stora strategiska förändringar och
omställningar inklusive konsolidering av det egna butiksnätet,
satsning på egen webbshop samt kostnadsbesparingsprogram på cirka 75
MSEK på helårsbasis med full effekt 2020. Vidare annonserades i
september 2019 att Odd Molly kommer återlansera varumärket Hunkydory
under nästa år genom ett licensavtal med option till förvärv 2023,
vilket i huvudsak kommer ske inom ramen för existerande verksamhet
och resurser. Vi har fått mycket positivt gensvar från både kunder
och återförsäljare som ser fram emot detta. I kärnverksamheten är det
fortsatt fullt fokus på effektivisering och omställning för att möta
marknadsförutsättningarna. Med de idag presenterade transaktionerna
stärks den långsiktiga potentialen ytterligare och bedöms skapa stort
värde för aktieägarna.

Genom förvärvet av den etablerade digitala handelsplattformen för
secondhand-mode Used By kompletteras den existerande verksamheten med
ett nytt affärsområde för att möta det snabbt växande intresset för
hållbar konsumtion och marknaden för secondhand-försäljning av
varumärkeskläder.

Förvärvet av en större logistikfastighet innebär ett viktigt vertikalt
steg i värdekedjan. Med tolvåriga hyreskontrakt i grunden kommer
detta bidra med stabila kassaflöden och med fortsatt intressanta
utvecklingsmöjligheter framöver. Genom transaktionen blir Ilija
Batljan, ägare till Fastighetsbolaget, även största ägare i Odd
Molly. Slutligen kommer den riktade nyemissionen om 16 MSEK ge ökade
förutsättningar för fortsatta satsningar på tillväxt och
omställning", kommenterar Patrik Tillman, ordförande i Odd Molly.

Bakgrund och motiv

Odd Mollys ambition är att genom transaktionerna skapa värde för de
nuvarande aktieägarna. Styrelsen bedömer att Odd Molly genom förvärv
av Used By förstärker sin ställning och position inom klädbranschen
samtidigt som det stärker Bolagets hållbarhetsinriktning.
Secondhand-försäljning av märkeskläder växer mycket snabbt online
drivet av kundens ökade fokus på hållbarhet. Odd Mollys kläder har en
stor efterfrågan på andrahandsmarknaden och är bland annat ett av de
mest sökta klädvarumärkena år efter år på Tradera. Genom Used By får
Odd Molly tillgång till denna snabbväxande marknad. I samband med att
allt fler modemärken väljer att hålla sina utförsäljningar och
outlets online har Used Bys plattform också börjat användas av flera
kända svenska detaljhandels- och modebolag som distributionskanal, en
inriktning Odd Molly avser fortsätta utveckla.

Styrelsen bedömer att förvärvet av Fastighetsbolaget genererar stabila
kassaflöden för Odd Molly och medför en attraktiv breddning av
verksamhetsinriktningen mot fastigheter med inriktning på logistik.
Odd Mollys aktieägare får genom förvärven ägande i ett förstärkt
rörelsedrivande bolag som äger en fastighet till ett marknadsvärde om
cirka 189 MSEK med tolvåriga hyresavtal till bra hyresgäster. Affären
är ett led i båda målbolagens fortsatta expansionsplaner och ger
bolagen en bra plattform samt tillgång till kapitalmarknaden.

Målbolagen

Logistikmarknaden växer snabbt och efterfrågan på effektiva lösningar
för inte minst e-handel är mycket stor. Ilija Batljan Invest
Kristianstad Fastigheter AB äger fastigheten VÄ 1:10
("Logistikfastigheten"). Logistikfastigheten har en uthyrbar area om
16 469 m² och en total areal om 100 583 m² med äganderätt. Hela den
uthyrbara arean hyrs ut till två hyresgäster: GDL Transport AB och
Norrlandspall AB. Båda hyresgästerna har hyresavtal som löper fram
till juli respektive oktober 2031. Den totala hyresintäkten från GDL
Transport AB och Norrlandspall AB uppgår till cirka 8,5 MSEK
respektive cirka 1,4 MSEK per år. Idag finns tre byggnader, varav
huvudbyggnaden uppfördes 2018 till en kostnad om cirka 140 MSEK. På
fastigheten finns även ytterligare möjliga byggrätter.
Fastighetsbolaget har inga anställda.

Odd Molly planerar att tillträda aktierna i Fastighetsbolaget den 19
december 2019. Marknadsvärdet på Logistikfastigheten är enligt
nyligen genomförd extern värdering utförd av Newsec Advice 189 MSEK.
Vid tillträdet kommer Fastighetsbolaget ha externa räntebärande
skulder på cirka 114 MSEK.

Used By är ett bolag som erbjuder en handelsplattform på nätet för
secondhand-försäljning av märkesvaror inom segmenten mode, hem och
barn med visionen att positionera sig som den självklara
destinationen för begagnade märkeskläder och inredning i Sverige.
Used Bys verksamhet avser att främja återanvändning och hållbarhet
inom klädbranschen genom att erbjuda en modern och inspirerande
plattform för den snabbväxande secondhand-marknaden. Verksamheten
stöds av enkla och effektiva digitala verktyg inklusive innovativa
mobila applikationer samt trygga betalningslösningar mellan köpare
och säljare, där Used Bys intäkter genereras genom en förbestämd
provision per såld vara. Bolaget har också återkommande intäkter från
applikations- och teknikutveckling, hantering och underhåll till en
av Sveriges största medlemsorganisationer.

Used By innehar stark kompetens inom IT och dess plattform är
utvecklad och testad för att klara stora flöden. Bolaget har vidare
ett nära samarbete med några av Sveriges mest kända influencers som
driver trafik och kännedom. Used By har tre anställda.

Under räkenskapsåret 2018 genererade Used By en nettoomsättning om
cirka 0,9 MSEK och ett EBITDA om cirka -0,5 MSEK. Under årets första
9 månader 2019 uppgick nettoomsättningen till cirka 0,9 MSEK och
EBITDA till cirka -0,1 MSEK. Used Bys eget kapital uppgick per 31
december 2018 till cirka 5,3 MSEK. Odd Molly planerar att tillträda
aktierna i Used By den 19 december 2019.

Genomförande

Aktieöverlåtelseavtal har ingåtts med ägarna av Used By och
Fastighetsbolaget. Förvärven av Used By och Fastighetsbolaget sker
båda i sin helhet mot betalning i nyemitterade aktier där aktierna i
Used By och Fastighetsbolaget tillskjuts Odd Molly inom ramen för två
apportemissioner. Förvärven förutsätter att vissa villkor uppfylls,
bland annat att extra bolagsstämma beslutar i enlighet med styrelsens
förslag. Köpeskillingen för Fastighetsbolaget uppgår till 75,6 MSEK
bestående av sammanlagt högst 16 800 000 nyemitterade aktier som
tecknas till en kurs om 4,50 SEK per aktie. Köpeskillingen för Used
By uppgår till cirka 11,5 MSEK bestående av sammanlagt högst 2 547
871 nyemitterade aktier som tecknas till en kurs om 4,50 SEK per
aktie. Det totala antalet utestående aktier i Odd Molly ökas genom
den riktade nyemissionen och de två ovan beskrivna apportemissionerna
med totalt högst 22 903 427 aktier från 14 865 555 aktier till högst
37 768 982 aktier. Transaktionen medför därmed en total utspädning om
cirka 60,6 procent för de nuvarande aktieägarna i Odd Molly, under
förutsättning att Förvärv 1, Förvärv 2 och Nyemissionen genomförs.

Vid den extra bolagsstämman finns krav på kvalificerade majoriteter
för att besluten ska kunna fattas.

Aktiemarknadsnämnden har beviljat Ililja Batljan och Ilija Batljan

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.