Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-05-07

Odd Molly: Omställningsarbetet till digitala kanaler ger effekt - betydande resultatupphämtning i kvartalet

Odd Molly International AB (publ)
Stockholm den 7 maj 2020

1 JANUARI - 31 MARS 2020

· Den totala nettoomsättningen minskade med 22 procent till 67,0
MSEK (86,2).

· Bruttovinstmarginalen uppgick till 52,3 procent (49,3).
· Rörelseresultatet uppgick till -5,9 MSEK (-17,6).
· Resultat efter skatt uppgick till -7,3 MSEK (-19,2).
· Resultat per aktie uppgick till -0,20 SEK (-2,27).
VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER KVARTALET OCH EFTER DESS UTGÅNG

· Den 7 januari registrerades 22 903 427 nya aktier som ställdes ut
i samband med de apportemissioner och den riktade nyemission som
genomfördes i slutet av 2019. Antalet aktier uppgår därefter till
totalt 37 768 982 stycken och aktiekapitalet till 3 776 898 SEK.

· Den underliggande driftskostnadsmassan minskade under kvartalet
med 12 MSEK i linje med åtgärdsplanen att successivt generera
besparingar om cirka 75 MSEK på helårsbasis med full effekt 2020.
Ackumulerade besparingar hittills uppgår till cirka 57 MSEK. Ett
arbete med att identifiera ytterligare åtgärder för att minska
effekterna på lönsamhet och likviditet till följd av corona-pandemin
pågår inom bolaget.

· I april ansökte och beviljades bolaget statligt stöd avseende
uppskjuten betalning av skatter och korttidspermittering.
Korttidspermittering har skett per den 1 april och har därför inte
haft någon finansiell effekt under det första kvartalet.

UPPDATERING MED ANLEDNING AV UTBREDNINGEN AV COVID-19

Utbrottet av coronaviruset Covid-19 och dess smittspridning påverkar
Odd Mollys verksamhet, främst i form av minskad trafik till bolagets
åtta egna fysiska butiker och till återförsäljares butiker samt
försenade leveranser av varor från vissa producenter. Försäljningen
online, som utgör mer än hälften av bolagets totala omsättning, utgör
en viktig faktor för att motverka effekten i de fysiska kanalerna.
Den fortsatta utvecklingen av Covid-19 och dess konsekvenser är dock
oförutsägbara, och Odd Molly kan i nuläget inte göra en säker
bedömning av omfattningen av effekterna på bolagets verksamhet och
finansiella utveckling på sikt, mer än att bolaget och bolagets
kunder kommer att påverkas under en tid framöver. En rad åtgärder har
vidtagits för att skydda medarbetare, kunder och samarbetspartners
hälsa samt för att mildra effekten på resultat och likviditet.
Styrelsen och ledningen övervakar löpande verksamhetens utveckling i
detta sammanhang för att snabbt och effektivt kunna hantera den risk
som spridningen av Covid-19 medför och agera med ytterligare
initiativ för att motverka den negativa effekten i så hög grad som
möjligt.

Kommentar från VD

Den digitala affärsmodellen och kostnadsbesparingar bidrar till
betydande resultatupphämtning

Det är en helt ny verklighet hela världen befinner sig i och
självklart påverkas även Odd Molly och vår verksamhet kraftigt av
effekter kopplat till den rådande utbredningen av coronaviruset.
Samtidigt kan jag konstatera att vår tidiga omställning och satsning
på digitala kanaler ger oss rätt förutsättningar att möta
utmaningarna och ta oss igenom denna svåra situation.

Med en stabil försäljning online, som representerar en majoritet av
total försäljning, och en förbättrad bruttovinstmarginal, rapporterar
vi en betydande resultatupphämtning i det första kvartalet. Detta
trots att nettoomsättningen minskade med 22 procent främst till följd
av redan stängda egna butiker i linje med beslut 2019 och vikande
försäljning inom grossistverksamheten. Rörelseresultatet förbättrades
från -17,6 MSEK till -5,9 MSEK drivet av stärkt bruttovinstmarginal,
till följd av lägre lagernivåer samt kostnadsbesparingar.

Åtgärder och hållbara satsningar i linje med vår strategi

Åtgärdsprogrammet löper på enligt plan, och i kvartalet realiserade vi
ytterligare 12 MSEK i kostnadsbesparingar vilket ger en totalt
besparing om 57 MSEK sedan vi sjösatte programmet. Mot bakgrund av
den nuvarande situationen identifierar vi löpande fortsatta åtgärder.
Idag har vi kvar åtta egna butiker och vi arbetar vidare med att
minska vårt fysiska butiksbestånd ytterligare.

Kärnan i Odd Mollys strategi är att öka vårt digitala fokus, stärka
varumärkespositionen och den internationella närvaron. Vi tar flera
steg i rätt riktning. För att stimulera försäljningen på webben under
andra halvan av mars, när effekterna av den pågående pandemin
verkligen började bli synbara, valde vi att höja aktivitetsnivån
online ytterligare vilket gav effekt. Inte minst såg vi en stark
utveckling på internationell försäljning via webben, och vi börjar
skönja en positiv trend här. Förklaringen är att vi har stärkt vår
kompetens in-house och har ett tydligt fokus på strategiska
marknader, vilket gjort oss mer snabbfotade, närmare både kund och
varumärke - och samtidigt mer kostnadseffektiva.

Kampanjerna med våra utvalda varumärkesambassadörer har också visat
fina resultat. Vi kommer fortsätta arbeta med revitalisering och
positionering av våra varumärken under året. Förberedelserna löper på
inför lanseringen av Hunkydory som är planerad till efter sommaren
och just nu har vi en kampanj för vår nyligen förvärvade digitala
plattform för secondhandmode Used By.

Under kvartalet slutfördes övergången till vår nya partner för
tredjepartslogistik vilket gått smidigt. Avgörande vid val av
samarbetspartner var både hållbarhetsambitioner och en
kostnadseffektiv lösning.

Rätt rustade med digital styrka

I dessa utmanande tider är vi tacksamma över att vi började
omställningen i tid. Koncernen är dessutom stärkt med ett
fastighetsbolag som bidrar med stabila kassaflöden. Den nya
verklighet vi befinner oss i sporrar oss än mer till
initiativrikedom. Tack vare ett långsiktigt förberedelsearbete för
att skapa ett varumärkesbolag med digital styrka är vi väl rustade.

Jennie Högstedt Björk, VD

För fullständig rapport se bifogad PDF

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Jennie Högstedt Björk, VD, 08-522 28 509
Johanna Palm, CFO och vice VD, 0760-10 24 55

Denna information är sådan information som Odd Molly International AB
är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom
ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 7 maj
2020 kl. 08:00 CET.

OM ODD MOLLY

Odd Molly är ett svenskt bolag som designar, marknadsför och säljer
mode med tydliga stilkoncept. Bolagets produkter säljs via egna
kanaler samt via egna säljare och externa agenter och licenstagare
till återförsäljare. En ökande andel av försäljningen kommer från Odd
Mollys egna kanaler, främst från bolagets webbshop, som når cirka 40
länder. Bolaget har även egna fysiska butiker samt butiker som drivs
av partners på utvalda marknader. Bolaget driver även Used By, en
digital plattform för secondhand-mode samt fastighetsverksamhet. Odd
Mollys aktie handlas på Nasdaq Stockholm, small cap.

VÅR STRATEGI

Odd Molly ska växa med lönsamhet genom att skapa intressanta
kollektioner, starka varumärken samt utveckla befintliga och nya
försäljningskanaler och -modeller. Företagskulturen ska präglas av
kvalitetsmedvetenhet, ansvarstagande och delaktighet.
Tillväxtstrategin är att stärka bolagets digitala och internationella
närvaro med minskad kostnadsmassa, komplexitet och kapitalbindning.

Varumärke och sortiment Odd Molly ska stärka varumärkespositionen med
ett mer renodlat sortiment.

Kanaler Odd Molly ska tydliggöra kanalstrategin med fokus på online -
genom att öka egen e-handel och minska antalet egna butiker.

Expansion Odd Molly ska fokusera på internationell tillväxt genom
partners och egen e-handel utanför strategiska huvudmarknader.

Hållbarhet Odd Mollys organisation ska upprätthålla högsta kvalitet,
driv och engagemang och vara anpassad till bolagets långsiktiga behov
och tillväxt. Hänsyn till Odd Mollys omvärld ska genomsyra
verksamheten.

Odd Molly International AB
Kornhamnstorg 6
111 27 STOCKHOLM
Växel: +46 8 522 28 500
www.oddmolly.com

Pressbilder finns att ladda ned från Odd Mollys hemsida
www.oddmolly.com under "press".

Odd Molly har även ett eget nyhetsbrev som rapporterar mindre nyheter
från den dagliga verksamheten. För att prenumerera på det, gå till
www.oddmolly.com.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/odd-molly/r/omstallningsarbetet-till-digitala...
https://mb.cision.com/Main/495/3105807/1243295.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.