Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-09-19

Odico A/S: Årsrapport 2018/2019 for perioden 01.07.2018 - 30.06.2019

Årsrapport 2018/2019 for perioden 01.07.2018 ? 30.06.2019

Koncernens hovedaktiviteter

Koncernen består af moderselskabet Odico A/S samt datterselskaberne Odico
Formworks ApS og Ejendomsselskabet Oslogade 1, Odense ApS.

Koncernens- og moderselskabets hovedaktivitet omfatter udvikling,
fremstilling og afsætning af avancerede robotteknologiske løsninger til
bl.a. byggeindustrien. Teknologiplatformen ? et koncept kaldet ?Factory On
The Fly? - baserer sig på standard industrirobotter i sammenhæng med
egenudviklet software, skæreværktøjer og håndteringsudstyr.
Ejendomsselskabet Oslogade 1, Odense ApS har erhvervet koncernens nye
domicilejendom. 

Odico driver endvidere en ordrebaseret projektforretning med intern
anvendelse af den udviklede teknologiplatform til bearbejdning i
forskellige materialetyper.

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Odico A/S gennemførte i 2017/18 et succesfuldt aktieudbud i forbindelse med
optagelse på Nasdaq First North Denmark, som skulle forstærke selskabets og
koncernens kapitalstruktur i den fremtidige vækstrejse. 

Koncernens resultatopgørelse for 2018/2019 udviser et underskud på 6,3 mio.
kr. mod et overskud på 0,3 mio. kr. sidste år og koncernens balance pr. 30.
juni 2019 udviser en egenkapital på 21,9 mio. kr.

Årets resultat før finansielle poster på -8,0 mio. kr. anses for værende
tilfredsstillende og matcher det forventede seneste resultatestimat.

Koncernens oprindelige omsætningsforventning i 2018/19 var i niveauet 7,0
mio. kr. med en efterfølgende nedjustering til 5,0-5,5 mio. kr. Det
realiserede udgør 5,0 mio. kr. Trods nedjusteringen forventer ledelsen
fortsat, at koncernens ambitioner kan indfries over de kommende par år.

Året 2018/19 har budt på en massiv videreudvikling af Odicos robotløsning
med henblik på at skalere og accelerere væksten, bl.a. ved at få tilført
ressourcer på en række centrale poster i koncernen.

Odico har i løbet af finansåret gennemført en lang række produktionsopgaver
for forskellige industrisegmenter, herunder vindmølleindustrien,
betonindustrien og arkitektonisk design. Desuden har Odico nået de planlagt
centrale milepæle i virksomhedens fortsatte teknologiudvikling, ligesom der
fortsat er sket videreudvikling af softwareplatformen for parametrisk
robotstyring, som ligger til grund for kommende udvikling af Factory On The
Fly konceptet; samt opbygningen af en fysisk demonstrationsenhed af Factory
On The Fly hardwareplatformen.

I regnskabsåret blev der endvidere nået en stor milepæl i form af indgåelse
af aftale om leverance af den første Factory On The Fly til en dansk kunde
i byggebranchen. Modtagelsen af denne første ordre på vort Factory On The
Fly robotkoncept cementerer det holdningsskifte, som langsomt er ved at
vinde indpas i byggebranchen. Branchen har erkendt, at der er et behov for
at få hjælp fra automationsteknologi, hvis fremtidens efterspørgsel i
byggeriet skal efterkommes, og vores mobile robotkoncept adresserer netop
dette behov.

Forventet udvikling

For regnskabsåret 2019/20 forventes mere end en fordobling af omsætningen,
samt et resultat før skat på minus 6-8 mio. kr.

I det kommende regnskabsår vil fokus være: 

* Salg af platform til Factory On The Fly samt færdiggørelse af
yderligere applikationer på denne platform.
* Levering, installation og ibrugtagning af Factory On The Fly til
kunder med henblik på at få stærke referencekunder.       
* Fortsat fokus på øgning af kapaciteten i Formworks for at sikre en
accelereret vækst i vores projektbaserede forretning.

Strategien er i sin helhed offentlig tilgængelig på koncernens hjemmeside
(www.odico.dk), hvortil der henvises for en mere detaljeret redegørelse.

Risikoforhold

Generelle risici

De væsentligste forrentningsmæssige risici for Odico A/S koncernen er de
almindeligt forekomne risici inden for byggesektoren; ændringer i markedet,
konjunkturændringer samt den almindelige samfundsudvikling etc.

Risici i forbindelse med regnskabsaflæggelsen

I forbindelse med ledelsens praktiske anvendelse af koncernens
regnskabspraksis foretages en række skøn og vurderinger, som har
indflydelse på årsrapporten, særligt for så vidt angår måling af
udviklingsaktiviteter.

Valutarisici

Aktiviteter i udlandet medfører, at resultat, pengestrømme og egenkapital
påvirkes af kursudviklingen mellem primært DKK og EUR. Der foretages ikke
kurssikring.

Renterisici

Ændringer i renteniveauet vil ikke have nogen væsentlig direkte effekt på
indtjeningen. Der indgås derfor ikke rentepositioner til afdækning af
renterisici.

Forsknings- og udviklingsaktiviteter

I regnskabsåret 2018/2019 har koncernen fortsat været involveret i en række
interne og eksterne R&D aktiviteter med samlet hensigt rettet mod en
Factory On The Fly løsning.

Odicos robotløsning, Factory On The Fly, er integrationen af egenudviklet
software og egenudviklet skæreværktøj i kombination med en række
standardkomponenter, herunder en standard industrirobot som kan monteres i
en skibscontainer. Det er ledelsens vurdering, at der i Odico er oparbejdet
en unik tværdisciplinær viden indenfor krydsfeltet af softwareudvikling,
robotik, arkitektur, CAD/CAM, matematisk modellering og procesteknologi, og
at Odico derved har positioneret sig som international pioner indenfor
arkitektonisk robotik. I perioden 2013-2018 har Odico som projektleder
deltaget i tre nationale forsknings- og udviklingsprojekter, der har
udviklet de teknologier som Factory On The Fly baseres på: BladeRunner,
Digital Factory samt RobWin.

Odicos forretning er baseret på summen af denne unikke viden og erfaring.

Odico agter tillige at deltage i fremtidige forsknings- og
udviklingsprojekter for nyudvikling og vidensopbygning af materiale- og
procesteknologier til styrkelse af selskabets forretningsgrundlag.

Odico vurderer, at den effektivitet der opnås ved brug af Odicos
teknologiplatform gør det økonomisk muligt for arkitekter og bygherrer at
anvende avancerede former i konstruktioner og dermed anvende høj
arkitektonisk kreativitet i flere byggerier. Odico kan med sin teknologi
ligeledes producere forme med avancerede geometrier med samme høje
hastighed, som Odico har påvist ved produktion af støbeforme til
betonelementer.

Begivenheder indtruffet efter regnskabsårets afslutning

Der er ikke indtruffet begivenheder efter regnskabsårets afslutning, som
vil kunne påvirke vurderingen af selskabets finansielle stilling.

Hovedtal
DKK

Periodetal 01.07.2018-30.06.2019 01.07.2017-30.06.2018  
 Egenkapitalforklaring 01.07.2018-30.06.2019 01.07.2017-30.06.2018
             
 Nettoomsætning 5.017.559 4.108.589    Egenkapital primo
27.578.968 1.150.653
 Resultat før finansielle poster -8.021.607 -1.890.380  
 Kapitalforhøjelse, netto 635.944 26.084.792
 Resultat efter skat -6.278.672 339.774    Overført via
resultatdisponering -6.278.672 339.774
         Køb af egne kapitalandele - -2.246.251
 Aktiver i alt pr. 30.06 26.723.596 35.589.641    Salg af egne
kapitalandele - 2.250.000
 Egenkapital i alt pr. 30.06 21.936.240 27.578.968    Egenkapital
ultimo 21.936.240 27.578.968
             
 Pengestrømsopgørelse:        Aktierelaterede nøgletal:    
             
 Pengestrøm fra drift -12.040.675 4.627.364    Antallet af aktier
pr. 30.06 13.409.091 13.409.091
 Pengestrøm til investering -11.983.962 -1.160.971    Resultat før
skat pr. aktie -0,60 0,01
 Pengestrøm fra finansiering 635.944 26.088.542        
 Pengestrøm i alt -23.388.693 29.554.935    Indre værdi pr. aktie
pr. 30.06 1,64 2,06
         Børskurs pr. aktie pr. 30.06 16,20 13,50
 Likvide beholdninger primo 27.846.411 -1.708.524    Markedsværdi
pr. 30.06 217.227.274 181.022.729
 Likvide beholdninger ultimo 4.457.718 27.846.411        

Bestyrelsen

Bestyrelsen består af:

Jens Munch-Hansen, formand
Niels Kåre Bruun
Lars Christiansen

Bestyrelsesbeslutninger

Der er ikke i perioden truffet principielle beslutninger bortset fra de
meddelelser, som allerede er udsendt via First North.

Selskabets aktiebesiddelser i virksomheden

Odico A/S ejer ikke aktier i selskabet.

Direkte og indirekte aktiebesiddelser i selskabet over 5%

Anders Bundsgaard, 32,17% (4.312.500 stk.)
Lars Baun, 16,31% (2.187.500 stk.)
Asbjørn Søndergaard, 15,23% (2.041.667 stk.)
Jens Munch-Hansen, 10,88% (1.458.333 stk.)

Certified Adviser og dennes medarbejderes   direkte og indirekte
aktiebesiddelser i selskabet

Certified Adviser har ingen aktier i selskabet.

Næste regnskabsmeddelelse

7. februar 2020 - Delårsrapport for 1. halvår 2019/20.

Yderligere information kan fås ved henvendelse til

Anders Bundsgaard, anders@odico.dk

Selskabets adresse

Odico A/S
Oslogade 1
5000 Odense C
(www.odico.dk)

Certified Adviser

Ernst & Young Godkendt Revisionspartnerselskab
Christian Ejlskov, tlf. +45 2529 41 30
Englandsgade 25
Postboks 200
5100 Odense C

Vedhæftet fil

* Selskabsmeddelelse nr. 13-2019

Författare Hugin Nyheter

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.