Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2014-04-29

OEM: Årsstämma i OEM International AB 29 april 2014

Vid årsstämman i OEM International AB och efterföljande konstituerande
styrelsemöte beslutades bland annat följande:

Aktieutdelning
Årsstämman beslöt enligt styrelsens förslag att för 2013 lämna
utdelning med 4,00 kronor per aktie samt att som avstämningsdag
fastställa den 5 maj 2014.

Automatiskt inlösenprogram
Årsstämman beslöt enligt styrelsens förslag att genomföra ett
automatiskt inlösenförfarande, där varje aktie delas i två aktier
(s.k. aktiesplit 2:1) varav en skall benämnas inlösenaktie i
Euroclear-systemet. Varje inlösenaktie kommer att lösas in mot 10
kronor. Det automatiska inlösenförfarandet innefattade följande
beslut:

(a) ändring av bolagsordningen såvitt avser gränserna för antalet aktier;

(b) uppdelning av aktier (s.k. aktiesplit);

(c) minskning av aktiekapitalet genom inlösen av aktier; samt

(d) ökning av aktiekapitalet genom fondemission

Styrelsen bemyndigades att fastställa avstämningsdag för uppdelning av
aktie, vilken vid tidpunkten för kallelsen beräknas bli den 12 maj
2014.

Styrelsen bemyndigades att fastställa avstämningsdag för rätt att
erhålla inlösenlikviden, vilken vid tidpunkten för kallelsen beräknas
bli den 2 juni 2014. Betalning av inlösenlikviden beräknas ske den
tredje bankdagen efter den avstämningsdag styrelsen fastställt.

Årsstämman bemyndigade bolagets verkställande direktör att vidta de
smärre justeringar i besluten under punkterna A. - D. ovan som kan
visa sig erforderliga i samband med registrering av besluten vid
Bolagsverket eller Euroclear Sweden AB.

Arvoden Årsstämman beslöt om ett oförändrat arvode till styrelsen som
uppgår till sammanlagt 1 200 000 kronor, varav 325 000 kronor till
styrelsens ordförande och till övriga ledamöter 175 000 kronor.
Arvode för uppdrag som ordförande i revisionsutskottet är oförändrat
25 000 kronor. Arvode till revisorn utgår enligt godkänd räkning.

Styrelse och styrelseordförande
Till styrelseledamöter omvaldes Ulf Barkman, Hans Franzén, Jerker
Löfgren, Lars-Åke Rydh, Petter Stillström och Agne Svenberg. Lars-Åke
Rydh omvaldes till styrelseordförande.

Revisions- och ersättningsutskott

Vid det konstituerande styrelsesammanträdet utsågs Ulf Barkman,
ordförande, och Lars-Åke Rydh till att utgöra bolagets
revisionsutskott. Styrelsens ordförande Lars-Åke Rydh, Hans Franzén
och Agne Svenberg utsågs till att utgöra bolagets ersättningsutskott.

Revisor
Till revisor omvaldes revisionsfirman KPMG AB på ett år.

Valberedning
Valberedningen ska bestå av en representant för envar av de minst tre
och högst fyra största aktieägarna i bolaget jämte
styrelseordföranden, om denne inte är ledamot i egenskap av
ägarrepresentant. Om aktieägare inte utövar sin rätt att utse ledamot
skall den till röstetalet närmast följande största aktieägare ha rätt
att utse ledamot i valberedningen. Namnen på ledamöterna, tillsammans
med namnen på de aktieägare de företräder, skall offentliggöras
senast sex månader före årsstämman 2015 och baseras på de kända
röstetalen omedelbart före offentliggörandet. Valberedningens
mandatperiod skall sträcka sig fram till dess att ny valberedning
utsetts. Ordförande i valberedningen ska vara styrelsens ordförande.

Nyemission
Styrelsen bemyndigades att i samband med eventuellt företagsförvärv få
nyemittera max 1 800.000 st.

B-aktier.
Återköp av egna aktier
Styrelsen bemyndigades att förvärva upp till maximalt 10 % av bolagets
aktier genom köp på NASDAQ OMX Stockholm, samt om styrelsen så finner
lämpligt, sälja alla eller delar av de inköpta aktierna över NASDAQ
OMX Stockholm, alternativt använda inköpta aktier som likvid vid
eventuellt företagsförvärv.

Förvärv och överlåtelse av aktier ska ske till ett pris inom det på
börsen vid var tid registrerade kursintervallet. Bemyndigandet ska
anses gälla intill nästa årsstämma.

Motivet för återköp är att förändra bolagets kapitalstruktur så att
förutsättningarna för att öka avkastningen på eget kapital
förbättras. Bemyndigandet gäller intill nästa ordinarie årsstämma.

Styrelsen i OEM International AB beslutade vid det efterföljande
konstituerande styrelsemötet att utnyttja det bemyndigande styrelsen
erhållit av årsstämman 29 april 2014 att återköpa aktier.

OEM International AB innehar sedan tidigare 61 847 aktier av serie B,
vilka utgör 0,3 procent av de utgivna aktierna och 0,1 procent av
röstetalet. Det totala antalet aktier i OEM International AB,
inklusive bolagets innehav, uppgår till 23 169 309 st.

Nästa rapport
Delårsrapport januari-juni 2014 kommer att lämnas den 14 juli 2014 kl.
12.00.

Denna information är sådan som bolaget är skyldigt att offentliggöra
enligt lagen om

värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den
30 april 2014 kl. 08.30.

Tranås den 30 april 2014

OEM INTERNATIONAL AB (PUBL)

För ytterligare information kontakta Lars-Åke Rydh, Styrelseordförande
OEM International AB, telefon 0705-92 45 70.

OEM är ett av Europas ledande teknikhandelsföretag och består av 29
rörelsedrivande enheter i 14 länder. Koncernen verkar inom handel med
komponenter för industriell automation. För mer information - se
www.oem.se

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/oem/r/arsstamma-i-oem-international-ab-29-apri...
http://mb.cision.com/Main/1937/9576292/238444.pdf

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.