Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-08-22

Offentliggörande av prospekt avseende Auriant Mining AB (publ):s företrädesemission samt offentliggörande av ny informat...

Auriant Mining AB
Pressmeddelande

Offentliggörande av prospekt avseende Auriant Mining AB (publ):s
företrädesemission samt offentliggörande av ny information gällande Bolagets
vinstprognos

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUERING, VARE SIG DIREKT ELLER
INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, NYA ZEELAND, HONG KONG, JAPAN, KANADA,
SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN ÅTGÄRD
HELT ELLER DELVIS ÄR FÖREMÅL FÖR LEGALA RESTRIKTIONER.

Styrelsen i Auriant Mining AB (publ) (“Auriant Mining” eller “Bolaget”) har
upprättat ett prospekt avseende den företrädesemission som offentliggjordes den
28 juni 2017. Prospektet har godkänts och registrerats av Finansinspektionen.
Prospektet finns nu tillgängligt på Bolagets hemsida (www.auriant.com) och på
Mangolds hemsida (www.mangold.se) samt kommer att finnas tillgängligt på
Finansinspektionens hemsida (www.fi.se). Ny information gällande Bolagets
vinstprognos har också publicerats.

Villkor i korthet

· Företrädesemissionen innebär att högst 71 209 716 nya aktier kan
emitteras vilket totalt skulle inbringa cirka 178 MSEK.

· Teckningsperioden löper under perioden 23 augusti – 8 september 2017
med en teckningskurs om 2,50 SEK per aktie. Vid fulltecknad emission tillförs
Auriant Mining cirka 85 MSEK i likvid före transaktionskostnader samt att cirka
93 MSEK i skulder kvittas bort.

· Företrädesemission är säkerställd till 80 procent genom en
teckningsförbindelse från Bolagets huvudägare, Bertil Holdings Ltd. och externa
garantiåtaganden.

· En (1) befintlig aktie berättigar innehavaren till en (1)
teckningsrätt. En (1) teckningsrätt berättigar innehavaren till teckning av
fyra (4) erbjudandeaktier.

· För varje en (1) tecknad och tilldelad aktie, kommer tecknaren att
erhålla en (1) vederlagsfri teckningsoption som berättigar innehavaren av
teckningsoptionen att teckna en (1) ny aktie.

· Teckningsperioden för teckning av aktier med stöd av
teckningsoptionerna kommer vara mellan den 19 mars och 30 mars 2018.

· Teckningskursen för teckningsoptionerna kommer att baseras på den
volymvägda genomsnittskursen för Auriant Minings aktie under 10 dagar närmast
före perioden för utnyttjande av teckningsoptionerna med avdrag för en rabatt
om 25 procent, med en lägsta teckningskurs om 2,50 SEK och en högsta
teckningskurs om 3,50 SEK.

Indikativ tidsplan för erbjudandet

23 augusti – 6 Handel i teckningsrätter
september 2017 Handel börjar i Betalade Tecknade Aktier (BTA)
23 augusti 2017
23 augusti – 8 Teckningsperiod för erbjudandet
september 2017
12 september 2017 Offentliggörande av utfallet i erbjudandet
Vecka 38 Beräknad sista dag för handel i Betalade Tecknade Aktier
på Nasdaq First North Premier
19-30 mars 2018 Teckningsperiod för teckning av aktier med stöd av
teckningsoptioner

Vinstprognos

I samband med offentliggörandet av prospektet för Bolagets företrädesemission
har Bolaget också valt att offentliggöra en mer detaljerad vinstprognos med
intäkter och kostnader till skillnad från den resultatprognos som
offentliggjordes den 28 juni 2017. Vinstprognosen bygger på samma antaganden
som den tidigare kommunicerade prognosen med ett EBITDA-resultat för
räkenskapsåret 2017 om cirka 14 MUSD.

KUSD 2017 2016
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
Totala intäkter 38 287 43 080
Försäljningskostnader, inklusive av- och nedskrivningar av -30 139 -25 962
materiella och immateriella anläggningstillgångar
Övriga rörelsekostnader -1 273 -2 002
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
Rörelseresultat 6 875 15 416
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella -6 837 -6 588
anläggningar
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
EBITDA 13 712 22 004

Rådgivare

Mangold Fondkommission AB agerar finansiell rådgivare till Bolaget.
Advokatfirman Westermark Anjou AB agerar legal rådgivare till Bolaget i frågor
relaterade till svensk lag och CIS London & Partners LLP agerar legal rådgivare
i frågor relaterade till rysk lag.

För mer information, vänligen kontakta:

Sergey Ustimenko, VD

tel: +7 495 660 22 20

e-post: sergey.ustimenko@auriant.com

Företagsnamn: Auriant Mining AB

Kortnamn: AUR

ISIN-kod: SE0001337213

Webbsida: www.auriant.com
Twitter: @auriantmining

Auriant Mining AB (AUR) är ett svenskt gruvbolag med inriktning på
prospektering och guldproduktion i Ryssland, främst i Zabaikalskiy-regionen och
republikerna Khakassia och Tyva. Bolaget har för närvarande fyra licenser,
inklusive en gruva i drift (Tardan), en prospekteringstillgång i ett tidigt
skede och två prospekteringstillgångar under utveckling.

Sedan den 19 juli 2010 handlas Auriants aktier på First North Premier vid
NASDAQ OMX Nordic Exchange under beteckningen AUR. Läs mer på www.auriant.com.
Mangold Fondkommission är Certified Adviser till Auriant, för mer information
08-503 015 50 eller www.mangold.se.

Denna information är information som Auriant Mining AB är skyldig att
offentliggöra i enlighet med EU-förordningen om marknadsmissbruk (MAR).
Informationen lämnades för offentliggörande, genom förmedling av
kontaktpersonen som anges ovan, klockan 18:35 den 22 augusti 2017.

Aktsamhetsuppmaning: Uttalanden och antaganden gjorda i bolagets
informationsgivning med avseende på Auriant Mining ABs (”AUR”) nuvarande
planer, prognoser, strategier, tankar och övriga uttalanden som ej utgör
historiska fakta är bedömningar eller s k ”forward looking statements” om AURs
framtida verksamhet. Sådana bedömningar av framtiden inbegriper men är ej
begränsade till uttalanden omfattande ord som ”kan komma”, ”avser”, ”planerar”,
”förväntar”, ”uppskattar”, ”tror”, ”bedömer”, ”prognostiserar” och liknande
uttryck. Sådana uttalanden reflekterar företagsledningens för AUR förväntningar
och antaganden mot bakgrund av vid varje tillfälle tillgänglig information.
Dessa uttalanden och förväntningar är föremål för ett stort antal risker och
osäkerheter. Dessa, i sin tur, inbegriper men är ej begränsade till i)
förändringar i den ekonomiska, legala och politiska miljön i de länder vari AUR
har verksamhet, ii) förändringar i den geologiska informationen som finns
tillgänglig vad avser av bolaget drivna projekt, iii) AURs förmåga att
kontinuerligt säkerställa tillräcklig finansiering för att bedriva sin
verksamhet som en ”going concern”, iv) framgången vad avser koncernens
deltagande, om överhuvudtaget, i olika intressebolag, joint ventures eller
andra allianser, v) valutakursförändringar, i synnerhet vad avser relationen
RUR/USD. Mot bakgrund av de många risker och osäkerheter som existerar i varje
guldprospekterings- och guldproduktionsbolag på ett tidigt stadium, kan den
faktiska framtida utvecklingen för AUR komma att väsentligt avvika från den i
bolagets informationsgivning förväntade. AUR påtar sig ingen ovillkorlig
skyldighet att omedelbart uppdatera sådana framtidsbedömningar.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om att teckna aktier i AUR och
får inte, vare sig direkt eller indirekt, offentliggöras, publiceras eller
distribueras, i eller till USA, Australien, Japan, Kanada, Nya Zeeland,
Hongkong, Sydafrika eller annat land där sådan åtgärd helt eller delvis är
föremål för legala restriktioner. Ingenting i detta pressmeddelande ska anses
utgöra ett erbjudande om att investera eller i övrigt handla i värdepapper i
Auriant Mining AB (publ). De tilltänkta emissionerna kommer inte att rikta sig
till personer med hemvist eller som är bosatta i USA, Australien, Japan,
Kanada, Nya Zeeland, Hongkong, Sydafrika eller annat land där sådan åtgärd
skulle innebära krav på ytterligare prospekt, annan erbjudandedokumentation,
registreringsåtgärd eller andra åtgärder utöver vad som följer av svensk lag.
Inga värdepapper kommer att registreras enligt United States Securities Act
från 1933, någon motsvarande lag i någon delstat i USA, eller enligt någon
provinslag i Kanada, och inte heller enligt tillämplig lag i annat land.

Författare Nasdaq Stockholm

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.