Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-05-13

Offentliggörande av tilläggsprospekt avseende Anotos företrädesemission

pekt avseende Anotos företrädesemission

Lund, 13 maj 2016 – Styrelsen i Anoto Group AB (publ) (”Anoto” eller ”Bolaget”)
har upprättat ett tilläggsprospekt avseende det prospekt avseende inbjudan till
förvärv av aktier i Anoto som tidigare godkändes och registrerades av
Finansinspektionen den 3 maj 2016.

Tillägget till prospektet har upprättas med anledning av att Anoto idag har
offentliggjort sin delårsrapport för perioden januari – mars 2016.
Delårsrapporten ingår i tilläggsprospektet.

Tilläggsprospektet, vilket har godkänts och registrerats av Finansinspektionen,
skall läsas tillsammans med prospektet i alla avseenden. Prospektet och
tilläggsprospektet finns tillgngligt på Anotos hemsida (www.anoto.com) och på
Carnegie Investment Banks hemsida (www.carnegie.se) samt kommer att finnas
tillgängligt på Finansinspektionens hemsida (www.fi.se).

Investerare som före offentliggörandet av tilläggsprospektet har gjort en
anmälan eller på annat sätt samtyckt till förvärv av aktier i erbjudandet har
enligt 2 kap. 34 § lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument rätt
att återkalla sin anmälan eller sitt samtycke inom två arbetsdagar från
offentliggörandet av tilläggsprospektet, det vill säga fram till och med den 17
maj 2016. Återkallelse ska ske skriftligen till Carnegie Investment Bank AB
(publ), Regeringsgatan 56, SE-103 38 Stockholm. Investerare som har anmält sig
för förvärv av aktier genom förvaltare och önskar återkalla sin anmälan eller
samtycke till förvärv av aktier ska kontakta sin förvaltare. Anmälan som inte
återkallas kommer att fortsatt vara bindande. Investerare som önskar kvarstå
som förvärvare av aktier behöver inte vidta några åtgärder.

För fullständiga villkor och övrig information om erbjudandet hänvisas till
prospektet som tillsammans med tilläggsprospektet hålls tillgängliga på Anotos
webbplats, www.anoto.com.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Jörgen Durban, styrelseordförande

Joonhee Won, VD

För mer information: www.anoto.com eller email ir@anoto.com

Anoto Group AB (publ),

Org. nr. 556532-3929, Mobilvägen 10, SE- 223 62 Lund

Tel. +46 46 540 12 00

Ovanstående information har offentliggjorts i enlighet med lag om
värdepappersmarknaden och/eller lag om handel med finansiella instrument.
Informationen publicerades klockan 19.00 den 13 maj 2016.

Viktig information

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras,
vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA, Australien, Hongkong, Japan,
Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd
helt eller delvis är föremål för legala restriktioner, eller skulle kräva
ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än vad som följer av
svensk rätt. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller
vidarebefordras eller reproduceras på sätt som står i strid med sådana
restriktioner eller skulle innebära sådana krav. tgärder i strid med denna
anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Inga teckningsrätter, betalda tecknade aktier eller aktier har registrerats,
eller kommer att registreras, enligt U.S. Securities Act från 1933, i dess
nuvarande lydelse, (”Securities Act”) och inte heller enligt någon motsvarande
lag i någon annan jurisdiktion i USA och får därför inte erbjudas eller säljas,
direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom i enlighet med ett tillämpligt
undantag från, eller genom transaktion som inte omfattas av,
registreringskraven i Securities Act och i enlighet med
värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan jurisdiktion i USA.

Detta pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad information som
återspeglar Anotos aktuella syn och förväntningar på framtida händelser samt
finansiell och operativ utveckling. Ord som ”avses”, ”bedöms”, ”förväntas”,
”kan”, ”planerar”, ”uppskattar” och andra uttryck som innebär indikationer
eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender och som inte är
grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Även om Anoto
anser att dessa uttalanden är baserade på rimliga antaganden och förväntningar
kan Anoto inte garantera att sådana framåtriktade uttalanden kommer att
förverkligas. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl
kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är beroende av
framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte
någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall
kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad
information.

Om Anoto
Anoto är världsledande inom lösningar för digitalt skrivande. Bolagets
teknologi möjliggör pen input med hög precision på i stort sett alla ytor.
Anoto verkar över hela världen genom ett globalt partnernätverk som levererar
användarvänliga digitala skrivlösningar för effektiv insamling, överföring och
lagring av data. Anotos aktie är noterad på Nasdaq Stockholms Small Cap-lista
under tickern ANOT.

Författare SSE

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.