Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-12-18

Omnicar: Ny punkt på dagordningen för den extra bolagsstämman: Styrelseval

Styrelsen i Omnicar Holding AB ("Omnicar") har den 17 december 2018
offentliggjort att styrelsen har beslutat att kalla till en extra
bolagsstämman den 3 januari 2019 för att besluta om ett
emissionsbemyndigande.

Aktieägaren Claus Hansen, tillika Omnicars verkställande direktör, har
härefter anmält till bolagets styrelse ytterligare ärenden till
dagordningen. Claus Hansen föreslår att stämman beslutar också om
antalet styrelseledamöter och val av styrelseledamöter. Claus Hansen
avser lägga fram förslag om att antalet styrelseledamöter ska vara
fyra (istället för tre), utan suppleanter, att nuvarande
styrelseledamöter omväljs och att Jens Sørensen väljs in som ny
styrelseledamot.

Styrelsen för Omnicar har således idag beslutat att ge kallelsen till
den extra bolagsstämman följande lydelse:

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA

I Omnicar holding ab

OmniCar Holding AB ("Bolaget") håller extra bolagsstämma torsdagen den
3 januari 2019 klockan 09:30 i MAZAR SET Revisionsbyrås kontorslokal,
Terminalgatan 1 i Helsingborg. Inregistreringen börjar klockan 09:00.

RÄTT ATT DELTA OCH ANMÄLAN TILL BOLAGET

Den som önskar delta i stämman ska

dels vara införd som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdagen den 27 december 2018.

dels anmäla sin avsikt att delta till Bolaget senast torsdagen den 27 december 2018.

Anmälan om deltagande kan ske skriftligen till Bolaget per e-post
till: tbp@omnicar.dk, eller per brev till: OmniCar Holding AB, c/o
MAZARS SET Revisionsbyrå, Terminalgatan 1, 252 78 Helsingborg. Vid
anmälan vänligen uppge namn eller firma, personnummer eller
organisationsnummer, adress och telefonnummer dagtid. För anmälan av
biträden gäller anmälningsförfarande enligt ovan.

FÖRVALTARREGISTRERADE AKTIER

Den som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt
att delta i stämman, genom förvaltares försorg låta registrera
aktierna i eget namn, så att vederbörande är registrerad i den av
Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdagen den 27 december 2018
(sådan registrering kan vara tillfällig).

OMBUD OCH FULLMAKTSFORMULÄR

Den som inte är personligen närvarande vid stämman får utöva sin rätt
vid stämman genom ombud med skriftlig, undertecknad och daterad
fullmakt. Ett fullmaktsformulär finns på Bolagets webbplats,
www.omnicar.com. Fullmaktsformuläret kan också erhållas hos Bolaget
eller beställas enligt ovan. Om fullmakt utfärdats av juridisk person
ska kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling
för den juridiska personen bifogas. Fullmakt får inte vara äldre än
ett år om det inte anges längre giltighetstid i fullmakten, dock
längst fem år. För att underlätta inpasseringen vid stämman bör
fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar vara
Bolaget tillhanda i god tid före stämman.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1. Öppnande av stämman

2. Val av ordförande vid stämman

3. Upprättande och godkännande av röstlängd

4. Godkännande av dagordning

5. Val av en eller två justeringspersoner

6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

7. Beslut om emissionsbemyndigande

8. Claus Hansens förslag till beslut om antalet styrelseledamöter och val av styrelseledamöter

9. Stämmans avslutande

FÖRSLAG TILL BESLUT OM EMISSIONSBEMYNDIGANDE (PUNKT 7)

Styrelsen för OmniCar Holding AB ("Bolaget") föreslår att stämman
beslutar om emissionsbemyndigande enligt följande.

Styrelsen ska vara bemyndigad att, vid ett eller flera tillfällen före
nästa årsstämma, besluta om nyemission av aktier, emission av
teckningsoptioner och/eller emission av konvertibler.

Emission ska kunna ske med eller utan avvikelse från aktieägarnas
företrädesrätt. Bemyndigandet ska innefatta rätt att besluta om
emission med kontant betalning, betalning med apportegendom eller
betalning genom kvittning och i övrigt kunna förenas med villkor som
avses i 2 kap. 5 § andra stycket 1-3 och 5 aktiebolagslagen.

Styrelsen ska ha rätt att besluta om de mindre ändringar i stämmans
beslut som kan erfordras i samband med registrering av beslutet vid
Bolagsverket eller på grund av andra formella krav.

Claus Hansens förslag till beslut om antalet styrelseledamöter och
styrelsesuppleanter och val av styrelseledamöter (PUNKT 8)

Aktieägaren Claus Hansen genom bolag föreslår att styrelsen, för tiden
till slutet av nästa årsstämma, ska bestå av fyra stämmovalda
styrelseledamöter utan suppleanter.

Aktieägaren Claus Hansen genom bolag föreslår omval av Jens Aaløse,
Jesper Aagard och Andreas Klainguti till styrelseledamöter samt nyval
av Jens Sørensen som styrelseledamot för tiden intill slutet av nästa
årsstämma. Till styrelseordförande föreslås omval av Jens Aaløse.

Information om den styrelseledamot som föreslås till nyval kommer
publiceras på bolagets webbplats www.omnicar.com i god tid före
stämman.

UPPLYSNINGAR PÅ STÄMMAN

Aktieägarna erinras om sin rätt att vid stämman begära upplysningar
från styrelsen och den verkställande direktören enligt 7 kap. 32 §
och 57 § aktiebolagslagen.

____________

Helsingborg i december 2018

OmniCar Holding AB (publ)

Styrelsen

CONTACT INFORMATION
For more information about OmniCar Holding AB, please contact

Claus T. Hansen, CEO
E-mail: cth@omnicar.dk
Telephone: + 41 79 854 47 69
http://www.omnicar.com/

ABOUT OMNICAR

The IT company OmniCar has developed a unique software solution called
SAM (Service Agreement Management) for vehicle repair shops and car
dealers. SAM is a digital tool that is designed to automatically
manage future sales and service agreements. SAM helps vehicle repair
shops and car dealers to manage and sell far more service contracts
than before using customized additional services and
subscription-based services that follow each car throughout its
lifecycle.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/omnicar/r/ny-punkt-pa-dagordningen-for-den-ext...
https://mb.cision.com/Main/15800/2703353/965355.pdf

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.