Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-04-06

Oncology Venture: Kallelse till årsstämma i Oncology Venture Sweden AB (publ)

Aktieägarna i Oncology Venture Sweden AB (publ), 559016-3290, kallas
härmed till årsstämma måndagen den 8 maj 2017 kl. 10.00 på Sedermera
Fondkommissions kontor, Norra Vallgatan 64, i Malmö.

Rätt att delta och anmälan

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska

· vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken
tisdagen den 2 maj 2017, och

· anmäla sig till bolaget senast tisdagen den 2 maj 2017
skriftligen till Oncology Venture Sweden AB, Venlighedsvej 1, 2970
Hørsholm, Danmark. Anmälan kan också göras per telefon +45 21 70 10
49 eller per e-post info@oncologyventure.com. I anmälan skall uppges
fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav,
adress, telefonnummer dagtid samt ska i förekommande fall, uppgift om
ställföreträdare, eller biträde (högst 2) lämnas. Anmälan skall i
förekommande fall åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och
andra behörighetshandlingar.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade, genom bank eller
annan förvaltare, måste, för att äga rätt att deltaga vid
bolagsstämman tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos
Euroclear Sweden AB. Sådan omregistrering måste vara genomförd senast
tisdagen den 2 maj 2017, vilket innebär att aktieägare som önskar
sådan omregistrering måste underrätta förvaltaren om detta i god tid
före nämnda datum.

Ombud m.m.

Om aktieägare ska företrädas av ombud måste ombudet ha med skriftlig,
daterad och av aktieägaren undertecknad fullmakt till stämman.
Fullmakten får inte vara äldre än ett år, såvida inte längre
giltighetstid (dock längst fem år) har angivits i fullmakten. Om
fullmakten utfärdats av juridisk person ska ombudet också ha med
aktuellt registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för
den juridiska personen. För att underlätta inpasseringen bör kopia av
fullmakt och andra behörighetshandlingar bifogas anmälan till
stämman. Fullmaktsformulär hålls tillgängligt på bolagets hemsida
www.oncologyventure.com och skickas med post till aktieägare som
kontaktar bolaget och uppger sin adress.

Antalet aktier och röster

Antalet utestående aktier och röster i bolaget uppgår vid tidpunkten
för denna kallelse till 10 074 794 st. Bolaget innehar inga egna
aktier. Ytterligare 802 213 aktier har tecknats och tilldelats från
den nyligen genomförda företrädesemissionen som kommer att
registreras hos Bolagsverket inom kort.

Förslag till dagordning:

Stämman öppnas.

1. Val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Godkännande av dagordningen.
4. Val av en eller två justeringsmän.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Verkställande direktörens anförande.
7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt
koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.

8. Beslut
a) om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultatsräkning och koncernbalansräkning.
b) om dispositioner beträffande bolagets förlust enligt den fastställda balansräkningen.
c) om ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktör.
9. Bestämmande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter och
av antalet revisorer.

10. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna.
11. Val av styrelse och revisor.
12. Beslut om ändring av bolagsordningen.
13. Beslut om riktad emission av teckningsoptioner 2017/2020.
14. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner.
15. Stämman avslutas.
Beslutsförslag i korthet:

Resultatdisposition (punkt 8 b)

Styrelsen föreslår årsstämman att disponera över bolagets förlust
enligt styrelsens förslag i årsredovisningen. Styrelsen föreslår
vidare att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2016.

Bestämmande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter och av
antalet revisorer samt fastställande av arvoden åt styrelsen och
revisorerna (punkterna 9 och 10)

Aktieägare representerande cirka 36 procent av rösterna i bolaget har
meddelat att de föreslår att styrelsen skall bestå av fem
styrelseledamöter och ingen styrelsesuppleant samt att styrelsearvode
skall utgå med 100 000 DKK till styrelseordförande samt med vardera
50 000 DKK till övriga ordinarie styrelseledamöter som inte är
anställda i bolaget. Vidare har styrelsen föreslagit att en revisor
skall utses samt att arvode till revisor skall utgå enligt godkänd
räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer.

Val av styrelse och revisor (punkt 11)

Aktieägare representerande cirka 36 procent av rösterna i bolaget har
meddelat att de föreslår att Peter Birk, Sanjeevi Carani, Ulla Hald
Buhl, Steen Knudsen och Duncan Moore omväljs som styrelseledamöter.
Till styrelseordförande föreslås omval av Duncan Moore. Vidare har
styrelsen föreslagit att bolagets revisionsbolag Ernst & Young
Aktiebolag omväljs till slutet av den årsstämma som hålls nästa
räkenskapsår.

Beslut om ändring av bolagsordningen (punkt 12)

Styrelsens föreslår att årsstämma beslutar om ändring av
bolagsordningen i enlighet med nedanstående:

+-----------------------+------------------------------------------------------+
|Nuvarande lydelse |Föreslagen lydelse |
+-----------------------+------------------------------------------------------+
|§ 6 StyrelseStyrelsen |§ 6 StyrelseStyrelsen skall bestå av lägst fyra och |
|skall bestå av lägst |högst åtta ledamöter med högst tre suppleanter. |
|tre och högst åtta | |
|ledamöter med högst tre| |
|suppleanter. | |
+-----------------------+------------------------------------------------------+
|§ 12 |§ 12 AvstämningsförbehållDen aktieägare eller |
|AvstämningsförbehållDen|förvaltare som på avstämningsdagen är införd i |
|aktieägare eller |aktieboken och antecknad i ett avstämningsregister, |
|förvaltare som på |enligt 4 kap. lagen (1998:1479) om |
|avstämningsdagen är |värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella |
|införd i aktieboken och|instrument eller den som är antecknad på |
|antecknad i ett |avstämningskonto enligt 4 kap. 18 § första stycket 6 -|
|avstämningsregister, |8 nämnda lag, ska antas vara behörig att utöva de |
|enligt 4 kap. lagen |rättigheter som framgår av |
|(1998:1479) om |4 kap. 39 § aktiebolagslagen (2005:551). |
|kontoföring av | |
|finansiella instrument | |
|eller den som är | |
|antecknad på | |
|avstämningskonto enligt| |
|4 kap. 18 § första | |
|stycket | |
|6 - 8 nämnda lag, ska | |
|antas vara behörig att | |
|utöva de rättigheter | |
|som framgår av 4 kap. | |
|39 § aktiebolagslagen | |
|(2005:551). | |
+-----------------------+------------------------------------------------------+

Beslut enligt denna punkt förutsätter för sin giltighet att det
biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna
rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Beslut om riktad emission av teckningsoptioner 2017/2020 (punkt 13)

Aktieägaren Leon Sass föreslår att bolagsstämman i Oncology Venture
Sweden AB (publ), org. nr. 559016-3290, beslutar att ge ut högst 559
000 teckningsoptioner enligt följande villkor:

1. Antal emitterade teckningsoptioner
Bolaget ska utge högst 559 000 teckningsoptioner. Varje
teckningsoption ska medföra en rätt att teckna en (1) ny aktie i
bolaget

2. .Teckningsrätt
Rätt att teckna nya teckningsoptioner ska, med avvikelse från
aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma de personer, och med den
fördelning, som anges nedan ("Optionsinnehavare"). Teckning och
förvärv av teckningsoptioner kan även ske genom egna helägda bolag.

+------------------+---------------+-------------------------------+
|Kategori |Antal deltagare|Teckningsoptioner per deltagare|
+------------------+---------------+-------------------------------+
|Styrelseordförande|1 |50 002 |
+------------------+---------------+-------------------------------+
|Styrelseledamöter |2 |22 722 |
+------------------+---------------+-------------------------------+
|VD |1 |50 002 |
+------------------+---------------+-------------------------------+
|Nyckelpersoner |16 |22 722 |
+------------------+---------------+-------------------------------+
|Nyckelkonsulter |5 |10 000 |
+------------------+---------------+-------------------------------+
|Totalt |25 |559 000 |
+------------------+---------------+-------------------------------+

Optionsinnehavare får teckna högst det antal teckningsoptioner som
anges ovan.

Optionsinnehavare har inte rätt att vidareöverlåta de
teckningsoptioner som Optionsinnehavare tecknar i enlighet med detta
förslag.

3.Teckningskurs
Teckningsoptionerna ges inte ut mot betalning.

Optionsinnehavare har rätt att under perioden från och med 10 augusti
2020 till och med 24 augusti 2020, eller den tidigare dag som följer
av punkten A nedan, för varje teckningsoption påkalla teckning av en
(1) ny aktie i bolaget till en teckningskurs om 39,95.
Teckningskursen motsvarar den genomsnittliga volymviktade betalkursen
för bolagets aktie på AktieTorget under perioden 22 mars 2017 till
och med

4 april 2017.
4.Teckningsperiod
Teckning av teckningsoptionerna ska ske genom teckning på
teckningslista under perioden från den 8 maj 2017 till och med den 8
augusti 2017. Styrelsen ska äga rätt att förlänga tiden för teckning

5.Tilldelningsbeslut
Tilldelningsbeslut fattas snarast efter teckningstidens utgång och
meddelas tecknare omkring den 11 augusti 2017.

6.Ökning av a...

Författare ATORG

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.