Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-12-18

Oncology Venture A/S: Kommuniké från extra bolagsstämma i Oncology Venture A/S

Pressmeddelande

Kommuniké från extra bolagsstämma i Oncology Venture A/S

Hørsholm, Denmark – 18 december 2018 – Idag hölls extra bolagsstämma i
Oncology Venture A/S (OV:ST) (“Oncology Venture”). Nedan följer en
sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades med
erforderlig majoritet.

Val av nya styrelseledamöter
Stämman beslutade att nyvälja Duncan Moore och Sanjeevi Carani, båda
tidigare styrelseledamöter i Oncology Venture Sweden AB, som
styrelseledamöter i Oncology Venture A/S. Vidare noterades att Niels
Johansen avträder ur styrelsen per stämmans datum.

Beslut om bemyndigande av styrelsen att öka aktiekapitalet
Stämman beslutade att justera bolagsordningen genom att förnya och utöka
det befintliga bemyndigandet av styrelsen att öka aktiekapitalet i bolaget.
Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, fram till och med den 17
december 2023, besluta om att öka bolagets aktiekapital i en eller flera
emissioner med ett högsta nominellt belopp om 503 112 DKK. Ökningen av
bolagets aktiekapital skall ske utan företrädesrätt för bolagets befintliga
aktieägare. De nya aktierna skall emitteras till en teckningskurs
fastställd av styrelsen, som aldrig kan vara lägre än marknadskursen.

Beslut om bemyndigande av styrelsen att besluta om emission av
optionsrätter till investerare
Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, fram till och med den 17
december 2023, vid en eller flera tillfällen, besluta om att emittera
teckningsoptioner till investerare i bolaget berättigande innehavaren att
teckna aktier till ett nominellt värde om högst 390 000 DKK utan
företrädesrätt för befintliga aktieägare. De nya aktierna skall emitteras
till en teckningskurs fastställd av styrelsen, som aldrig kan vara lägre än
marknadspriset.

Beslut om bemyndigande av styrelsen att emittera konvertibla skuldebrev
Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, fram till och med den 17
december 2023, en eller flera gånger utan företrädesrätt för befintliga
aktieägare besluta om upptagande, att lösa upp lån för sammanlagt upp till
100 000 000 SEK mot utfärdande av konvertibla skuldebrev som berättigar
innehavaren att teckna aktier i bolaget och att tillföra de tillhörande
kapitalförhöjningarna. Lånen måste betalas kontant till bolaget. Styrelsen
ska fastställa de särskilda villkoren för de konvertibla skuldinstrumenten
utfärdade enligt detta bemyndigande. Omvandling får inte ske till ett pris
som är lägre än marknadspriset för bolagets aktier.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

För investerarfrågor:                              För mediafrågor:
Ulla Hald Buhl, IR & kommunikation        Thomas Pedersen, Carrotize PR &
Communications
E-mail: uhb@oncologyventure.com         E-mail: tsp@carrotize.com

Telefon +45 21 70 10 49                        Telefon +45 60 62 93 90

Om Oncology Venture A/S 
Oncology Venture A/S är verksamt inom forskning och utveckling av
anti-cancerläkemedel via sitt helägda dotterbolag, Oncology Venture Product
Development ApS. Oncology Venture använder Drug Response Prediction –
DRP® – för att signifikant öka sannolikheten för framgång i kliniska
studier. DRP® har visat sin förmåga att ge en statistiskt signifikant
förutsägelse av det kliniska resultatet från läkemedelsbehandling hos
cancerpatienter i 29 av 37 kliniska studier som undersökts och visar för
närvarande lovande resultat i en pågående fas 2-studie som prospektivt
använder LiPlaCis och dess DRP® för att spåra, matcha och behandla
patienter med metastaserad bröstcancer. DRP® förändrar oddsen i jämförelse
med traditionell läkemedelsutveckling. I stället för att behandla alla
patienter med en viss typ av cancer, screenas patientens tumörgener först
och endast de patienter som har störst sannolikhet att svara på
behandlingen kommer att behandlas. Via en mer väldefinierad patientgrupp
reduceras risker och kostnader medan utvecklingsprocessen blir effektivare.

OV:s nuvarande produktportfölj omfattar: LiPlaCis®, en liposomal
formulering av cisplatin i en pågående fas 2-studie för bröst- och
prostatacancer; 2X-121, en PARP-hämmare i en pågående fas 2 för
bröstcancer; dovitinib, som kommer att gå in i fas 2-studier för
indikationer som är beroende av ytterligare Dovitinib-DRP
retrospektiv/prospektiv analys av studier som avslutats av Novartis;
2X-111, en liposomal formulering av doxorubicin under tillverkning för fas
2 i bröstcancer; irofulven, för vilken en fas 2-studie är planerad för
prostatacancer; och APO010, en immuno-onkologiprodukt i fas 1/2 för
multipelt myelom.
Oncology Venture har spunnit ut två bolag som Special Purpose Vehicles:
Oncology Venture US Inc. (tidigare 2X Oncology Inc.), ett USA-baserat
läkemedelsföretag med fokus på utveckling av 2X-121 och 2X-111, samt
OV-SPV2, ett danskt bolag som kommer att testa och utveckla dovitinib.
Oncology Venture A/S har ett ägande om 92 procent i Oncology Venture US Inc
samt ett ägande om 55 procent av dovitinib med möjlighet att förvärva
ytterligare 30 procent.

Läs mer på oncologyventure.com

Följ oss på sociala medier:

Facebook: https://www.facebook.com/oncologyventure/

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/oncology-venture/

Twitter: https://twitter.com/OncologyVenture

Framåtblickande uttalanden
Detta tillkännagivande inkluderar framåtblickande uttalanden som inbegriper
risker, osäkerhetsfaktorer och andra faktorer, av vilka många ligger
utanför OV:s kontroll, vilket kan få det faktiska resultatet att avvika
väsentligt från de resultat som diskuteras i de framåtblickande
uttalandena. Framåtblickande uttalanden inkluderar uttalanden om våra
planer, målsättningar, mål, framtida händelser, prestanda och/eller annan
information som inte är historisk information. Alla sådana framåtblickande
uttalanden är uttryckligen kvalificerade av dessa försiktighetsåtgärder och
andra försiktighetsmeddelanden som kan åtfölja de framåtblickande
uttalandena. Vi åtar oss ingen skyldighet att offentligt uppdatera eller
revidera framtidsutsikter för att återspegla efterföljande händelser eller
omständigheter efter det datum som gjorts, med undantag av vad som krävs
enligt lag.

Certified Adviser
Sedermera Fondkommission
Norra Vallgatan 64, 211 22, Malmö, Sverige
Telefon: +46 40 615 14 10
E-post: ca@sedermera.se

Denna information är sådan information som Oncology Venture A/S är skyldigt
att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Information
lämnades för offentliggörande den 18 december 2018.

Bilaga

* Kommuniké från extra bolagsstämma 201812

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.