Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-08-25

Oncology Venture: Uppdatering från Oncology Venture

Hørsholm, Danmark den 25:e augusti 2016 - Oncology Venture Sweden AB
(OV:ST) uppdaterar med information om bolagets läkemedelskandidater
APO010, Irofulven och LiPlaCis i bolagets pipeline och informerar om
potentiella läkemedel i ett Special Purpose Vehicle (SPV) i USA där
fokus riktas på cancer hos kvinnor genom användning av Drug Response
Predictor - DRP - som väljer ut de patienter med den högsta
sannolikheten att dra nytta av behandling. Vid Oncology Ventures
notering på AktieTorget i juli 2015 angavs att bolaget ska
inlicensiera och utvärdera fem produkter inom en treårsperiod.
Oncology Venture har inlicensierat och startat utveckling av tre av
dessa och ligger på ett övergripande plan före bolagets ursprungliga
tidslinjer.

APO010 - Fram till nu har alla stabilitetstester varit
tillfredsställande och endast ett test är utestående innan bolaget
kan skicka in ansökan om en klinisk proof of concept-studie avseende
multipelt myelom. Tre center är inkluderade i screeningen. Bolaget
hoppas att starta inkludering av patienter i den kliniska
proof-of-concept-studien avseende APO010 under nästa kvartal eller i
början av 2017. Tidigare har kommunicerats att inklusion av patienter
var beräknad att ske tidigast under Q3, 2016. Kostnaderna skjuts
därav fram i tiden varmed de ekonomiska konsekvenserna bedöms
minimala. Produktionen av Irofulven pågår, där två tillverkare med
expertis inom området arbetar tillsammans. Tre center inkluderar
patienter i screeningprotokollet. Bolaget hoppas att kunna starta fas
2-studien avseende Irofulven i januari 2017. Tidigare har
kommunicerats att starten var beräknad tidigast Q3, 2016. Kostnaderna
skjuts därav fram i tiden varmed de ekonomiska konsekvenserna bedöms
minimala.

Fler än 1 100 patienter med metastaserande bröstcancer har gett
samtycke att delta i DRP-screeningstudien som bildar ett register
varifrån DRP-positiva patienter kan erbjudas att inkluderas i
LiPlaCis-studien om och när detta blir aktuellt. Antalet
LiPlaCis-center kommer att ökas med 2-4 center för att påskynda
inklusionen av patienterna mot bakgrund av den positiva inledningen i
den utökade proof-of-concept-fasen avseende LiPlaCis.

APO010 - en immunonkologiprodukt

Som tidigare meddelats kan det APO010-läkemedel som finns i lager och
som producerades av den tidigare läkemedelsägaren komma att användas
i den planerade studien avseende multipelt myelom (en benmärgscancer)
om APO010 fortfarande är ett stabilt läkemedel. Detta medför
potentiella stora initiala besparingar på produktionskostnaderna.
Hittills har alla stabilitetstester varit tillfredsställande och
endast ett test är utestående innan bolaget kan skicka in ansökan om
en klinisk proof-of-concept-studie avseende multipelt myelom. Om
APO010-produkten som finns i lager blir godkänd förväntas den
kliniska proof-of-concept-studien starta att inkludera patienter
under nästa kvartal eller början av 2017. Tidigare har kommunicerats
att inklusion av patienter är planerat att ske tidigast under Q3,
2016. Då kostnaderna skjuts fram i tiden bedöms de ekonomiska
konsekvenserna vara minimala.

Ytterligare två center har inkluderats och påbörjat screening av
patienter med multipelt myelom i Oncology Ventures APO010-studie. Tre
av fyra planerade danska hematologicenter är därmed delaktiga i
studien och patienter med den högsta sannolikheten att dra nytta av
behandling enligt Drug Response Predictor-analysen beräknas vara
klara att inkluderas i studien vid den tidpunkt bolaget erhåller
godkännande från de danska myndigheterna. Cirka 150 patienter kommer
att screenas med hjälp av DRP™ (Drug Response Predictor). Screening
syftar till att identifiera 15 patienter med multipelt myelom som
skall ingå i en fokuserad fas 2-multicenterstudie. Svarsdata kommer
att finnas tillgängliga under den kliniska prövningen.

Genom Oncology Ventures samarbetspartner Smerud Medical Research
International AS (SMERUD) har bolaget beviljats ett bidrag från
Norges forskningsråd genom EUROSTARS-programmet för utveckling av
immunonkologiprodukten APO010. Genom bidraget stöds en klinisk
proof-of-concept-studie för att undersöka effekt av APO010 hos
patienter med multipelt myelom. Bidraget mottogs av SMERUD som
samfinansierar studien och bidrar med privata investeringar. Det
totala värdet av EUROSTARS-bidraget och SMERUDs bidrag uppgår till
cirka 13 MSEK.

Irofulven

Irofulven är ett anticancerläkemedel inlicensierat från Lantern
Pharma. Oncology Venture och Lantern Pharma har erhållit ett bidrag
om 800 000 USD från Massachusetts Life Science Center och Medicon
Valley (Köpenhamn och Skåne-regionen) till att utveckla Irofulven i
prostatacancer. Produktionen av Irofulven pågår, där två tillverkare
med expertis inom området arbetar tillsammans. Det första och mest
kritiska steget där cellinjer producerar illudin S har framgångsrikt
slutförts med höga utbyten och den andra tillverkaren arbetar nu med
att producera Irofulven från illudin S. Oncology Venture inväntar
tidslinjen från den amerikanska tillverkaren - och hoppas kunna
starta fas 2-studien i januari 2017. Tidigare har kommunicerats att
starten var beräknad tidigast under Q3, 2016. Då kostnaderna skjuts
fram i tiden bedöms de ekonomiska konsekvenserna vara minimala.
Oncology Venture kommer att kommunicera en mer specifik tidsplan så
snart bolaget har erhållit den specificerade tidslinjen. Under tiden
kommer svenska och danska patienter med prostatacancer att screenas
med DRPTM så att de 10 % av patienterna med prostatacancer i
registret som har den högsta sannolikheten att dra nytta av
behandling med Irofulven är redo att inkluderas i studien. Svarsdata
kommer att finnas tillgängliga under den kliniska prövningen.

Irofulven DRP™, en genexpressionsdatabaserad Irofulven responsiv
prediktor, har utvecklats av Medical Prognosis Institute (MPI) och
inlicensierats av Oncology Venture. Irofulven har studerats i 38
kliniska tester (varav 19 publicerade) mellan 1995 och 2007.
Läkemedlet har uppvisat lovande egenskaper som enkel agent vid en rad
indikationer, inklusive prostatacancer, äggstocks- lever-, och
bukspottskörtelcancer. Exempelvis uppvisade Irofulven en responsnivå
på 10 % hos patienter med prostatacancer som tidigare behandlats med
docetaxel.

LiPlaCis

Fas 1 doseskaleringsdelen och den utökade proof-of-concept-fasen av
LiPlaCis-studien för att utvärdera säkerhet och tolerabilitet
gentemot LiPlaCis i patienter med avancerade tumörer har genomförts
på två onkologicenter på universitetssjukhus i Köpenhamn. 20
patienter har inkluderats i doseskaleringsdelen för solida tumörer.
LiPlaCis-programmet har nu övergått till en utökad
proof-of-concept-studie och den första DRP-positiva patienten med
bröstcancer har visat partiell remission (dvs. > 30 % reduktion av
tumören) efter behandling med LiPlaCis. 75mg LiPlaCis per patient
administreras intravenöst på dag 1 och dag 8 i cykler på

3 veckor. Mer än 1 100 patienter med metastaserad bröstcancer har
samtyckt till att få sin tumörvävnad analyserad, varav 15 patienter
av de 10 % med den högsta sannolikheten att dra nytta av behandling
kommer att erbjudas att delta i proof-of-concept-studien. För att
ytterligare påskynda inklusionen av patienter är Oncology Venture i
färd med att inkludera ytterligare 2-4 center i Danmark - av totalt
4-6 centers.

Special Purpose Vehicle/Företag inriktat på cancer hos kvinnor

Oncology Venture är i färd med att upprätta ett nytt bolag i USA - ett
så kallat Special Purpose Vehicle (SPV). Detta initiativ lanseras för
att öka antalet "skott på mål" med DRP-tekniken utan att behöva gå
till OV-investerare och finansiering är i första hand planerad att
komma från amerikanska investerare. Detta bolag kommer att fokusera
på att utveckla läkemedel för behandling av cancer hos kvinnor med
hjälp av Drug Response Predictor - DRP. Läkemedel relevanta för
bröst- och äggstockscancer med mycket goda DRP:er har identifierats
av onkologispecialister i sökteamet och villkor förhandlas för
närvarande med ägarna till läkemedelskandidaterna. Enligt Oncology
Venture förväntar detta initiativ ge ett starkt och intressant
nyhetsflöde.

Om screeningverktyget Drug Response Predictor - DRP™

Oncology Venture använder MPIs DRP™ för att välja ut de patienter som
genom sin gensignatur i deras cancer befinns ha en hög sannolikhet
att dra nytta av behandling. Målet är att utveckla läkemedel till
rätt patienter och genom att screena patienter före behandling kan
svarsfrekvensen ökas betydligt.

DRP™-metoden bygger på jämförelser mellan känsliga och resistenta
mänskliga cancercellinjer, med genetisk information från cellinjer, i
kombination med klinisk tumörbiologi och kliniska korrelater i ett
systemiskt biologiskt nätverk. DRP™, baserad på mikroRNA, används på
vissa produkter där DRP™ baserat på budbärar-RNA är bredare
användbart och mer validerade.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Peter Buhl Jensen, CEO Ulla Hald Buhl, COO, IR & Communication

Telefon: +45 21 60 89 22 Telefon: +45 21 70 10 49

E-post: pbj@oncologyventure.com E-post: uhb@oncologyventure.com

Denna information är sådan information som Oncology Venture Sweden AB
är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom
ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25
augusti 2016.

Om Oncology Venture Sweden AB

Oncology Venture Sweden AB arbetar med forskning och utveckling inom
cancerläkemedel via det helägda danska företaget Oncology Venture
ApS. Oncology Venture innehar licens att använda Drug Response
Prediction - DRP™ - för att signifikant kunna öka sannolikheten att
lyckas i kliniska tester. DRP™ har visat förmåga att ge statistiskt
tillförlitliga förutsägelser för kliniska resultat av
läkemedelsbehandling av cancerpatienter i 29 av 37 utförda kliniska
studier. Företaget använder sig av en modell som förbättrar oddsen
jämfört med traditionell farmaceutisk utveckling. Istället för att
behandla alla patienter som har en viss typ av cancer, väljs
patienter ut via genetisk screening. Endast de patienter som
sannolikt kommer svara positivt på en behandling kommer att genomgå
densamma. Med en mer väldefinierad patientgrupp kan risker och
kostnader minimeras, och utvecklingen effektiviseras.

Vår nuvarande portfölj av läkemedelskandidater: LiPlaCis™ för
bröstcancer, Irofulven - utvecklad ur en naturlig svamp för
prostatacancer och APO010 - en immuno-onkologisk produkt för
Multipelt Myelom (benmärgscancer).

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/oncology-venture/r/uppdatering-fran-oncology-v...
http:/...

Författare ATORG

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.