Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-11-14

Oncopeptides AB: Extra bolagsstämma i Oncopeptides AB (publ)

Aktieägarna i Oncopeptides AB (publ), org. nr 556596-6438, med säte i
Stockholms kommun, ("Oncopeptides" eller "Bolaget") kallas härmed
till extra bolagsstämma i Tändstickspalatset, Västra Trädgårdsgatan
15, Stockholm, tisdagen den 17 december 2019 kl. 15.00. Kaffe kommer
att serveras från kl. 14.30, vid vilken tidpunkt registrering av
deltagare kommer att inledas.

Rätt att delta och anmälan

Rätt att delta på extra bolagsstämman har den aktieägare som dels är
införd i den av Euroclear Sweden AB ("Euroclear") förda aktieboken
för Bolaget per onsdagen den 11 december 2019, dels har anmält sin
avsikt att delta till Bolaget så att anmälan kommit Bolaget tillhanda
senast onsdagen den 11 december 2019. Aktieägare får ha med sig ett
eller två biträden vid extra bolagsstämman om anmälan om det antal
biträden denne har för avsikt att medföra har gjorts till Bolaget
senast ovan nämnda tidpunkt.

Anmälan ska göras skriftligen till Oncopeptides AB (publ),
Luntmakargatan 46, 111 37 Stockholm eller via e-post till
lisa.andersson@oncopeptides.com. Vid anmälan ska aktieägare uppge
namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress och
telefonnummer dagtid samt, i förekommande fall, namn på eventuellt
biträde, ombud eller ställföreträdare. Anmälningsformulär finns på
Bolagets hemsida, www.oncopeptides.com.

Förvaltarregistrerade aktier

För att ha rätt att delta på extra bolagsstämman måste aktieägare som
har sina aktier förvaltarregistrerade tillfälligt omregistrera
aktierna i eget namn. Aktieägare som önskar sådan omregistrering,
s.k. rösträttsregistrering, måste i god tid före onsdagen den 11
december 2019, då omregistreringen måste vara verkställd, begära det
hos sin förvaltare.

Ombud

Aktieägare som ska företrädas av ombud måste utfärda skriftlig,
undertecknad och daterad fullmakt. Om fullmakten utfärdats av
juridisk person måste bestyrkt kopia av gällande registreringsbevis
för den juridiska personen (eller motsvarande handling för utländsk
juridisk person) bifogas fullmakten. Dokumenten får inte vara äldre
än ett år, dock får fullmakten vara äldre om den enligt sin lydelse
är giltig en längre tid, dock som längst fem år. Fullmaktsformulär
finns på Bolagets hemsida, www.oncopeptides.com, samt sänds
kostnadsfritt till de aktieägare som begär det och uppger sin post-
eller e-postadress. För att underlätta inregistrering bör fullmakt i
original samt registreringsbevis och andra behörighetshandlingar vara
Bolaget tillhanda på ovanstående adress i god tid före extra
bolagsstämman.

Förslag till dagordning

1. Öppnande av extra bolagsstämman;
2. val av ordförande vid extra bolagsstämman;
3. upprättande och godkännande av röstlängd;
4. godkännande av dagordning;
5. val av en eller två justeringsmän;
6. prövning av om extra bolagsstämman blivit behörigen sammankallad;
7. beslut om emission av teckningsoptioner inom ramen för Co-worker
LTIP 2019;

8. beslut om emission av teckningsoptioner inom ramen för Board LTIP
2019;

9. beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om
emissioner av aktier och/eller konvertibler;

10. avslutande av extra bolagsstämman.
Beslut om emission av teckningsoptioner inom ramen för Co-worker LTIP
2019 (punkt 7)

Bakgrund till förslaget

Styrelsen anser att ett konkurrenskraftigt incitamentsprogram är
viktigt för Bolagets förmåga att attrahera, behålla och motivera
kvalificerade nyckelpersoner i USA och Europa i syfte att skala upp
Bolagets kommersiella funktioner för att förbereda inför
marknadsintroduktion av melflufen, vilket är en kritisk fas i
utvecklingen av melflufen.

Mot bakgrund av ovan föreslog styrelsen inför årsstämman 2019 bland
annat att aktieägarna skulle besluta att 1) anta ett långsiktigt
incitamentsprogram för Bolagets ledande befattningshavare och
nyckelpersoner ("Co-worker LTIP 2019")[1)] innebärandes bland annat
att deltagarna i Co-worker LTIP 2019 vederlagsfritt kan tilldelas upp
till 2 200 000 optioner ("Optioner") och 2), emittera 2 200 000
teckningsoptioner i syfte att tillförsäkra leverans av aktier till
deltagarna under Co-worker LTIP 2019 och, om nödvändigt, för att
täcka kostnader för sociala avgifter.

Mot bakgrund av inkomna röstinstruktioner inför årsstämman 2019 drog
styrelsen tillbaka sitt förslag enligt punkten 2) ovan och
aktieägarna beslutade istället enligt punkten 1) samt, i enlighet med
styrelsens alternativa förslag, att aktieleverans inom ramen för
Co-worker LTIP 2019 skulle säkras genom att Oncopeptides kan ingå ett
aktieswap-avtal med en tredje part på marknadsmässiga villkor, där
den tredje parten i eget namn ska vara berättigad att förvärva och
överföra aktier i Oncopeptides till deltagarna.

Den fas som Oncopeptides befinner sig i är kapitalintensiv och
verksamheten finansieras huvudsakligen genom nyemissioner. Mot
bakgrund därav anser styrelsen att teckningsoptioner är det mest
lämpliga sättet att säkra skyldigheten att leverera aktier inom ramen
för Co-worker LTIP 2019 och, om nödvändigt, för att täcka kostnader
för sociala avgifter, eftersom teckningsoptioner till skillnad från
ett aktieswap-avtal inte kräver att Bolagets kassa tas i anspråk.

Villkoren och övrig information avseende Co-worker LTIP 2019 som
inkluderades i styrelsens förslag och som beslutades på årsstämman
2019 gäller fortsatt, dock att avsnittet "Utspädning" ersätts enligt
nedan till följd av att antalet aktier i Bolaget har ökat sedan
årsstämman 2019.

Utspädning

Det högsta antal aktier som kan komma att emitteras vid utnyttjande av
Optioner under Co-worker LTIP 2019 omfattar totalt högst 2 200 000
aktier, vilket motsvarar en maximal utspädning om cirka 3,6 procent
vid full utspädning baserat på antalet aktier per dagen för
utfärdandet av denna kallelse samt med beaktande även av de aktier
som kan komma att ges ut till följd av Bolagets tidigare
implementerade personaloptionsprogram Employee Option Program
2016/2023, Co-worker LTIP 2017 och Co-worker LTIP 2018, inklusive
potentiellt utnyttjande av finansiell säkring relaterad till
kostnader för sociala avgifter, och med beaktande av
incitamentsprogram i Bolaget riktat till vissa styrelseledamöter. För
samtliga Bolagets tidigare implementerade incitamentsprogram enligt
ovan samt med beaktande av föreslaget Co-worker LTIP 2019 och
incitamentsprogram riktat till vissa styrelseledamöter uppgår den
motsvarande maximala utspädningen till cirka 8,7 procent vid full
utspädning. Utspädningen förväntas ha en marginell påverkan på
Bolagets nyckeltal "Resultat per aktie".

Information om Oncopeptides existerande incitamentsprogram finns i
Oncopeptides årsredovisning för 2018, not 24, som finns tillgänglig
på Bolagets hemsida, www.oncopeptides.com, samt på Bolagets hemsida
under "Ersättning".

Förslag avseende emission av teckningsoptioner (punkt 7)

I syfte att tillförsäkra leverans av aktier under Co-worker LTIP 2019
och, om nödvändigt, för att täcka kostnader för sociala avgifter
föreslår styrelsen att extra bolagsstämman beslutar att emittera
högst 2 200 000 teckningsoptioner (vilket inkluderar
teckningsoptioner för att potentiellt säkra kostnader för sociala
avgifter), varigenom Bolagets aktiekapital kan komma att öka med
högst cirka 244 445 kronor.

Rätt att teckna teckningsoptionerna ska, med avvikelse från
aktieägarnas företrädesrätt, endast tillkomma Oncopeptides Incentive
AB, ett helägt dotterbolag till Oncopeptides AB (publ). Anledningen
till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att tillförsäkra
leverans av aktier under Co-worker LTIP 2019 och, om nödvändigt, för
att täcka kostnader för sociala avgifter. Oncopeptides Incentive AB
ska äga rätt att överföra teckningsoptioner till deltagare eller till
en finansiell mellanhand i samband med utnyttjande.

Teckningsoptionerna ska ges ut vederlagsfritt. Teckningskursen för de
aktier som tecknas med stöd av teckningsoptionerna ska motsvara
aktiens kvotvärde.

Beslut om emission av teckningsoptioner inom ramen för Board LTIP 2019
(punkt 8)

Bakgrund till förslaget

Valberedningen anser att ett aktiebaserat incitamentsprogram utgör en
central del av en konkurrenskraftig ersättning, vilket krävs för att
attrahera, behålla och motivera internationella och kompetenta
medlemmar till styrelsen vilket är av stor vikt i den kritiska fas
Bolaget befinner sig i, samt är utformat för att skapa gemensamma
intressen med aktieägarna.

Mot bakgrund av ovan föreslog valberedningen inför årsstämman 2019
bland annat att aktieägarna skulle besluta att 1) anta ett
prestationsbaserat långsiktigt incitamentsprogram för vissa
styrelseledamöter ("Board LTIP 2019")[2)] innebärandes bland annat
att deltagarna i Board LTIP 2019 vederlagsfritt kan tilldelas upp
till 35 000 prestationsbaserade aktierätter[3)] ("Aktierätter") och
2), emittera 35 000 teckningsoptioner i syfte att tillförsäkra
leverans av aktier inom ramen för Board LTIP 2019.

Mot bakgrund av inkomna röstinstruktioner inför årsstämman 2019 drog
valberedningen tillbaka sitt förslag enligt punkten 2) ovan och
aktieägarna beslutade istället enligt punkten 1) samt, i enlighet med
valberedningens alternativa förslag, att aktieleverans avseende Board
LTIP 2019 skulle säkras genom att Oncopeptides kan ingå ett
aktieswap-avtal med en tredje part på marknadsmässiga villkor, där
den tredje parten i eget namn ska vara berättigad att förvärva och
överföra aktier i Oncopeptides till deltagarna.

Den fas som Oncopeptides befinner sig i är kapitalintensiv och
verksamheten finansieras huvudsakligen genom nyemissioner. Mot
bakgrund därav anser valberedningen att teckningsoptioner är det mest
lämpliga sättet att tillförsäkra leverans av aktier under Board LTIP
2019 eftersom teckningsoptioner till skillnad från ett
aktieswap-avtal inte kräver att Bolagets kassa tas i anspråk.

Villkoren och övrig information avseende Board LTIP 2019 som
inkluderades i valberedningens förslag och som beslutades på
årsstämman 2019 gäller fortsatt, dock att avsnittet "Utspädning"
ersätts enligt nedan till följd av att antalet aktier i Bolaget har
ökat sedan årsstämman 2019 och att deltagarna tilldelats Aktierätter.

Utspädning

Antalet Aktierätter som tilldelats deltagarna uppgår till 23 491
vilket motsvarar en maximal utspädning om cirka 0,04 procent vid full
utspädning baserat på antalet aktier per dagen för utfärdandet av
denna kallelse samt med beaktande även av de aktier som kan komma att
ges ut till följd av Bolagets tidigare implementerade
personaloptionsprogram Employee Option Program 2016/2023, Co-worker
LTIP 2017 och Co-worker LT...

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.