Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-05-18

Oncopeptides AB: KOMMUNIKÉ FRÅN ÅRSSTÄMMA I ONCOPEPTIDES AB (PUBL)

Stockholm, Sverige - 18 maj 2017 - Oncopeptides AB:s (ONCO) årsstämma
2017 avhölls idag på IVA Konferenscenter i Stockholm. Vid årsstämman
fattades följande huvudsakliga beslut.

· Den framlagda årsredovisningen fastställdes och styrelsens
ledamöter och den verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet
för räkenskapsåret 2016.

· Beslutades i enlighet med styrelsens förslag att balansera årets
förlust i ny räkning.

· Föreslagna arvoden till styrelsen, styrelsens utskott samt
Bolagets revisor fastställdes.

· Till styrelseledamöter omvaldes Alan Hulme, Jonas Brambeck, Luigi
Costa, Cecilia Daun Wennborg, Ulf Jungnelius, Olof Tydén samt Per
Samuelsson. Alan Hulme omvaldes även till styrelsens ordförande.

· Beslutades att anta föreslagna riktlinjer för ersättning till
ledande befattningshavare.

· Beslutades att anta föreslagna principer för valberedningens
tillsättande och instruktioner avseende dess arbete.

· Beslutades i enlighet med styrelsens förslag om införande av ett
optionsbaserat långsiktigt incitamentsprogram för ledande
befattningshavare och nyckelpersoner (inklusive anställda och
konsulter) i Bolaget ("Co-worker LTIP 2017"). Programmet omfattar
totalt 20-25 deltagare vilka kommer tilldelas optioner vilka
berättigar till förvärv aktier i Bolaget till ett i förväg bestämt
pris motsvarande den volymvägda genomsnittskursen för Bolagets aktie
under de fem handelsdagar som föregår dagen för tilldelning av
respektive option. Varje option berättigar till förvärv av en aktie i
Bolaget och totalt kommer tilldelas högst 1 618 939 optioner.
Styrelsen ska årligen besluta om tilldelning av optioner inom ramen
för Co-worker LTIP 2017 och individuell tilldelning under programmets
löptid får inte överstiga 600 000 optioner. Optionerna ska vara
föremål för intjäning över en treårsperiod varvid samtliga tilldelade
optioner ska tjänas in vid den tredje årsdagen från dagen för
tilldelning förutsatt att optionsinnehavaren, med vissa sedvanliga
undantag, då fortfarande är anställd av (eller, vad avser konsulter,
fortfarande tillhandahåller tjänster till) Bolaget.

· Beslutades i enlighet med styrelsens förslag om emission av
totalt 2 137 000 teckningsoptioner för att tillförsäkra leverans av
aktier samt för att täcka kostnader för sociala avgifter under
Co-worker LTIP 2017. Endast Bolagets dotterbolag Oncopeptides
Incentive AB är berättigat att teckna teckningsoptionerna.

· Beslutades i enlighet med valberedningens förslag om införande av
ett prestationsbaserat långsiktigt incitamentsprogram för vissa
styrelseledamöter ("Board LTIP 2017"). Programmet är aktierelaterat
och riktar sig till huvudaktie-ägaroberoende styrelseledamöter i
Bolaget. Totalt omfattar programmet 34 800 aktierätter varav
styrelsens ordförande Alan Hulme ska tilldelas 11 600 aktierätter
samt övriga huvudaktieägaroberoende styrelseledamöter envar ska
tilldelas 5 800 aktierätter. Aktierätterna är föremål för
prestationsbaserad intjäning baserat på utvecklingen av aktiekursen
för Bolagets aktie under perioden från dagen för årsstämman till och
med den 31 maj 2020. Varje intjänad aktierätt ger rätt att
vederlagsfritt erhålla en aktie i Bolaget under förutsättning att
innehavaren, med vissa sedvanliga "good leaver"-undantag, fortfarande
är styrelseledamot i Bolaget den 1 juni 2020.

· Beslutades i enlighet med valberedningens förslag om emission av
totalt 34 800 teckningsoptioner för att tillförsäkra leverans av
aktier under Board LTIP 2017. Endast Bolagets dotterbolag
Oncopeptides Incentive AB är berättigat att teckna
teckningsoptionerna.

· Beslutades i enlighet med styrelsens förslag att bemyndiga
styrelsen att, för tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera
tillfällen, fatta beslut om nyemission av aktier, emission av
teckningsoptioner och/eller konvertibler. Nyemission av aktier och
emission av teckningsoptioner och/eller konvertibler får ske med
eller utan företrädesrätt för Bolagets aktieägare och betalning ska
kunna ske antingen kontant och/eller genom apport, kvittning eller
eljest på specifika villkor. Det antal aktier som kan emitteras med
stöd av bemyndigandet, eller de aktier som kan tillkomma vid
nyteckning av aktier med stöd av teckningsoptioner, alternativt
tillkommer vid utbyte av konvertibler, ska vara högst 3 980 000
(motsvarande upp till 10 procent av antalet aktier i Bolaget vid
kallelsens utfärdande).

Fullständiga förslag till ovan beslut finns tillgängliga på
www.oncopeptides.se.

För mer information, kontakta:
Jakob Lindberg, VD för Oncopeptides
E-post: jakob.lindberg@oncopeptides.se

Rein Piir, Head of Investor Relations för Oncopeptides
E-post: rein.piir@oncopeptides.se

Om Oncopeptides
Oncopeptides är ett läkemedelsföretag i forsknings- och utvecklingsfas
som utvecklar läkemedel för behandling av cancer. Sedan dess
grundande har Bolaget fokuserat på utvecklingen av Bolagets
produktkandidat Ygalo, en innovativ peptidas-potentierad alkylerare
avsedd för effektiv och fokuserad behandling av hematologiska
cancersjukdomar, och då särskilt multipelt myelom. Syftet med Ygalo
är att åstadkomma bättre behandlingsresultat jämfört med etablerade
alternativ vid behandling patienter med multipelt myelom. Ygalo kan
potentiellt ge behandlande läkare ett nytt läkemedelsalternativ för
patienter med denna svårbehandlade cancersjukdom.

Informationen ovan lämnades för offentliggörande den 18 maj 2017 kl.
19.00 (CET).

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/oncopeptides-ab/r/kommunike-fran-arsstamma-i-o...
http://mb.cision.com/Main/15404/2269282/676795.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.