Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-02-08

Oncopeptides AB: Oncopeptides AB (publ) offentliggör börsintroduktion på Nasdaq Stockholm

DETTA MEDDELANDE FÅR INTE, DIREKT ELLER INDIREKT, OFFENTLIGGÖRAS I
ELLER DISTRIBUERAS INOM ELLER TILL USA, STORBRITANNIEN, KANADA,
AUSTRALIEN, SYDAFRIKA ELLER JAPAN.

Oncopeptides AB (publ) ("Oncopeptides" eller "Bolaget") har
tillsammans med HealthCap och Industrifonden (tillsammans
"Huvudägarna") beslutat att, i syfte att främja Bolagets fortsatta
utveckling av produktkandidaten Ygalo, genomföra en ägarspridning av
Bolagets aktier genom en nyemission om 650 MSEK ("Erbjudandet").
Styrelsen för Oncopeptides har samtidigt ansökt om notering av
Bolagets aktier på Nasdaq Stockholm. Gladiator, SEB-Stiftelsen och
Carnegie Asset Management (tillsammans "Cornerstone Investors") har
åtagit sig att, på vissa villkor, förvärva aktier i Erbjudandet
motsvarande totalt 196 MSEK. Vidare har Huvudägarna åtagit sig att,
på vissa villkor, förvärva aktier i Erbjudandet motsvarande totalt 40
MSEK. I samband med Erbjudandet kommer Bolaget även emittera nya
aktier till följd av konvertering av Bolagets brygglån.

Nasdaq Stockholm har godkänt ansökan under förutsättning att
sedvanliga villkor uppfylls. Beräknad första dag för handel i
Bolagets aktier är den 22 februari 2017. Idag offentliggör Bolaget
prospekt, pris och övriga villkor i Erbjudandet.

Om Oncopeptides
Oncopeptides är ett läkemedelsföretag i forsknings- och utvecklingsfas
som utvecklar cancerläkemedel. Sedan grundandet år 2000 har Bolaget
fokuserat på utvecklingen av dess egenutvecklade produktkandidat
Ygalo, en innovativ peptidas-potentierad alkylerare för effektiv och
fokuserad behandling av blodbaserade cancersjukdomar, främst
multipelt myelom. Ygalo syftar till att möjliggöra bättre
behandlingsresultat än etablerade läkemedelsalternativ vid behandling
av patienter med multipelt myelom. Ygalo kan potentiellt ge
behandlande läkare ett nytt alternativ för patienter med denna
svårbehandlade cancersjukdom.

Erbjudandet i korthet

· Priset i Erbjudandet har fastställts till 46 kronor per aktie

· Erbjudandet innefattar en nyemission om 14 130 434 nya aktier,
motsvarande en emissionslikvid om 650 MSEK före emissionskostnader

· I syfte att täcka eventuell överteckning i Erbjudandet har
Bolaget, på begäran av Joint Global Coordinators, åtagit sig att
emittera ytterligare högst 2 119 565 nya aktier, motsvarande högst 15
procent av antalet aktier i Erbjudandet och inte mer än 5,2 procent
av det totala antalet aktier i Bolaget vid fullteckning av
Erbjudandet ("Övertilldelningsoptionen")

· Om Övertilldelningsoptionen utnyttjas i sin helhet och Erbjudandet
fulltecknas kommer Erbjudandet att avse 16 249 999 aktier i
Oncopeptides, motsvarande cirka 39,7 procent av det totala antalet
aktier i Bolaget efter Erbjudandets genomförande

· I samband med Erbjudandet kommer Bolaget även emittera 2 655 781
nya aktier till följd av konverteringar av Bolagets brygglån

· Efter konvertering av brygglånen samt förutsatt att Erbjudandet
fulltecknas och Övertilldelningsoptionen utnyttjas i sin helhet
kommer antalet aktier i Bolaget uppgå till 40 947 680, vilket
motsvarar ett marknadsvärde för det totala antalet aktier i Bolaget
efter genomförandet av Erbjudandet om 1 884 MSEK

· Cornerstone Investors har åtagit sig att, på vissa villkor,
förvärva aktier i Erbjudandet motsvarande totalt 196 MSEK. Vidare har
Huvudägarna åtagit sig att, på vissa villkor, förvärva aktier i
Erbjudandet motsvarande totalt 40 MSEK. Totalt uppgår
teckningsåtagandena till 5 130 433 aktier, motsvarande cirka 36,3
procent av antalet aktier i Erbjudandet (cirka 31,6 procent av
antalet aktier i Erbjudandet under antagande att
Övertilldelningsoptionen utnyttjas till fullo)

· Erbjudandet är villkorat av att nyemissionen inom ramen för
Erbjudandet inbringar minst 550 MSEK till Bolaget, före avdrag för
emissionskostnader

· Erbjudandet består av ett erbjudande till institutionella
investerare i Sverige och internationellt samt ett erbjudande till
allmänheten i Sverige

· Ett prospekt med fulla villkor och anvisningar för Erbjudandet
offentliggörs idag den 8 februari 2017

· Beräknad första handelsdag för Oncopeptides aktier på Nasdaq
Stockholm är den 22 februari 2017 under kortnamnet "ONCO" och
beräknad likviddag är den 24 februari 2017

Jakob Lindberg, VD för Oncopeptides:
"Multipelt myelom är en sällsynt hematologisk cancer utan botemedel.
Det medicinska behovet inom den multirefraktära patientgruppen med
multipelt myelom i sen fas ökar snabbt till följd av de senaste
förbättringarna i tidigare linjers behandling. Fas II-data på vår
produktkandidat Ygalo gör oss övertygade om att vi i denna
svårbehandlade patientgrupp har möjlighet att både förlänga
överlevnaden och tillhandahålla en behandling med en mer tolerabel
biverkningsprofil jämfört med dagens standardbehandling. Vi har en
tydlig väg till marknadsföringsgodkännande i USA och EU, där vårt
kliniska utvecklingsprogram tillhandahåller patienter, läkare och
myndigheter med en omfattande uppsättning data för Ygalo i behandling
av patienter med multipelt myelom i sen fas. Den planerade
börsnoteringen är ett viktigt steg för att förverkliga denna
strategi."

Bakgrund till Erbjudandet
Ygalo har tidigare genomgått såväl prekliniska studier som kliniska
fas I och II-studier med goda resultat både vad avser säkerhet och
effekt. Med utgångspunkt i dessa resultat anser Bolaget att
vidareutveckling av Ygalo är ett naturligt nästa steg, med syftet att
i egen regi och/eller tillsammas med lämpliga partners
kommersialisera Ygalo för behandling av patienter med multipelt
myelom. Bolaget har därför planerat ett utvecklingsprogram bestående
av tre studier; OCEAN, HORIZON och ANCHOR. Huvudstudien är den
registreringsgrundande fas III-studien OCEAN. Efter dialog med
läkemedelsmyndigheter och experter, både i Europa och USA, har denna
studie utformats som en randomiserad direkt jämförandestudie med
nuvarande standardbehandling. Den påbörjade fas II-studien HORIZON är
en studie i vilken alla patienter får samma behandling. Studien har
som syfte att visa Ygalos effekt på multipelt myelom-patienter med få
eller inga återstående etablerade behandlingsalternativ. Den
kompletterande fas I/II-studien ANCHOR är en
trippelkombinationsstudie med syfte att visa hur Ygalo ska doseras i
kombination med andra läkemedel som används i tidigare
behandlingslinjer.

Bolaget planerar att initiera utvecklingsprogrammet för Ygalo under
första halvåret 2017, vilket medför betydande investeringar. För att
möjliggöra Erbjudandet avser Bolaget att ansöka om notering av dess
aktier på Nasdaq Stockholm och därigenom säkerställa finansieringen
av Ygalos utvecklingsprogram. Huvudägarna är starkt engagerade i
Bolagets framgång och avser att fortsätta sitt stöd till Bolaget
genom exempelvis styrelserepresentation. Bolaget avser använda
nettolikviden från emissionen enligt de ungefärliga procentuella
andelarna angivna nedan.

· Initiering och genomförande av den registreringsgrundande fas
III-studien OCEAN fram till kliniskt resultat: 50 procent

· Initiering och genomförande av fas I/II-studien ANCHOR fram till
kliniskt resultat: 20 procent

· Slutförande av fas II-studien HORIZON: 10 procent

· Tillverkning av Ygalo för kliniska studier samt kommersiell
uppskalning av produktionen: 10 procent

· Allmän och administrativ verksamhet inklusive framtagande av
kommersialiseringsstrategi: 10 procent

Nettolikviden från Erbjudandet kommer att stärka Bolagets finansiella
ställning och beräknas, i kombination med nuvarande likvida medel,
vara tillräcklig för att ta Ygalo fram till den tidpunkt då de
pågående och planerade studierna har givit kliniskt resultat.

Prospekt och anmälningsvillkor
Ett prospekt som innehåller fullständiga villkor för Erbjudandet
offentliggörs idag. Prospektet finns tillgängligt på Oncopeptides
hemsida (www.oncopeptides.se), ABG Sundal Colliers hemsida
(www.abgsc.com), Carnegies hemsida (www.carnegie.se), DNB Markets
hemsida (www.dnb.no) samt Avanzas och Nordnets hemsidor,
(www.avanza.se) respektive (www.nordnet.se).

Preliminär tidplan
Anmälningsperiod för allmänheten i Sverige: 9 februari 2017 - 20 februari 2017
Anmälningsperiod för institutionella investerare: 9 februari 2017 - 21 februari 2017
Offentliggörande av utfall i Erbjudandet: 22 februari 2017
Första handelsdag på Nasdaq Stockholm: 22 februari 2017
Likviddag: 24 februari 2017

Rådgivare
ABG Sundal Collier AB och Carnegie Investment Bank AB (publ) är Joint
Global Coordinators och Joint Bookrunners. DNB Markets, en del av DNB
Bank ASA, filial Sverige, är Joint Bookrunner. Setterwalls
Advokatbyrå AB är legal rådgivare till Bolaget och White & Case
Advokat AB är legal rådgivare till Joint Global Coordinators och
Joint Bookrunners.

För mer information, kontakta:
Jakob Lindberg, VD för Oncopeptides
E-post: jakob.lindberg@oncopeptides.se

Rein Piir, Head of Investor Relations för Oncopeptides
E-post: rein.piir@oncopeptides.se

Om Gladiator
Gladiator är en specialfond som förvaltas av Max Mitteregger
Kapitalförvaltning AB. Fondens placeringsinriktning innebär att
fonden är en så kallad lång/kort aktiefond. Förvaltningen av fonden
syftar till att över tid och med ett väl avvägt risktagande ge
andelsägarna maximal avkastning på investerat kapital oberoende av
den generella marknadsutvecklingen.

Om SEB-Stiftelsen
SEB-Stiftelsen är SEBs pensionsstiftelse som har till ändamål att
trygga pensionsbetalningar till SEBs anställda och pensionärer.

Om Carnegie Asset Management
Carnegie Asset Management är en oberoende kapitalförvaltare baserad i
Köpenhamn med ambitionen att vara bland de ledande
kapitalförvaltningsbolagen i världen.

Viktig information
Detta meddelande skickas inte till, och kopior av det får inte
distribueras inom eller skickas till USA, Storbritannien, Kanada,
Australien, Sydafrika eller Japan eller någon annan stat eller
jurisdiktion i vilken offentliggörande, publicering eller
distribution skulle vara olagligt.

Detta meddelande utgör inte ett erbjudande att sälja värdepapper i
USA. De värdepapper som hänvisas till häri får inte säljas i USA utan
registrering eller tillämpning av ett undantag från registrering i
enlighet med den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933.
Oncopeptides avser inte att registrera några värdepapper i USA eller
att lämna ett erbjudande till allmänheten i USA att förvärva
värdepapper.

Detta meddelande utgör inte ett erbjudande till allmänheten i
Storbritannien att förvärva värdepapper. Ett prospekt har inte, oc...

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.