Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-05-05

Oncopeptides AB: Oncopeptides avser att genomföra en riktad nyemission

Oncopeptides AB (publ) ("Oncopeptides" eller "Bolaget") (Nasdaq
Stockholm: ONCO) offentliggör idag avsikten att genomföra en riktad
nyemission till svenska och internationella institutionella
investerare ("Nyemissionen"). Bolaget har anlitat Carnegie, DNB
Markets, Jefferies, Cowen och Kempen & Co som joint bookrunners
("Joint Bookrunners") i samband med Nyemissionen.

Teckningskursen och antalet nyemitterade aktier i Nyemissionen kommer
att fastställas genom ett accelererat bookbuilding-förfarande.
Bolaget bedömer att flexibiliteten som möjliggörs av en nyemission
med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är det mest lämpliga
alternativet för Bolaget vid denna tidpunkt eftersom ett sådant
förfarande gör det möjligt att genomföra en kapitalanskaffning på ett
tids- och kostnadseffektivt sätt samt att diversifiera
aktieägarbasen. Avsikten är att Nyemissionen ska inbringa en
bruttolikvid om cirka 1 180 miljoner SEK (120 miljoner USD).

Bookbuilding-förfarandet kommer att påbörjas omedelbart efter
offentliggörandet av detta pressmeddelande. Prissättning och
tilldelning av nya aktier i Nyemissionen förväntas äga rum innan
handel på Nasdaq Stockholm inleds klockan 09:00 den 6 maj 2020.
Tidpunkten för stängning, prissättning och tilldelning i
bookbuilding-förfarandet kommer att fastställas av Bolaget och Joint
Bookrunners. Bolaget kommer att offentliggöra utfallet av
Nyemissionen genom ett pressmeddelande när bookbuilding-förfarandet
har avslutats.

Nettolikviden från Nyemissionen avses att användas för att finansiera:
(i) Bolaget under en kommersiell lansering och initial uppskalning av
melflufen[1] (melphalan flufenamide), inklusive uppbyggnad av
Bolagets kommersiella och medicinska funktioner i syfte att förbereda
inför och genomföra en lansering av melflufen i USA; (ii) expansion
av pågående klinisk utveckling, inklusive nya studier och potentiellt
nya indikationer; och (iii) Bolagets löpande verksamhet. Under
antagandet att Nyemissionen inbringar en bruttolikvid om cirka 1 180
miljoner kronor (120 miljoner USD[2]) bedömer styrelsen att Bolaget
sannolikt kommer vara fullt finansierat fram till utgången av det
andra kvartalet 2021, både i ett scenario där Oncopeptides inte
genererar några intäkter under de första sex månaderna 2021 efter den
kommersiella lanseringen av melflufen i USA, samt i ett scenario där
produktkandidaten inte erhåller godkännande av FDA och därmed inte
genererar några försäljningsintäkter eller marknadsföringskostnader.

Genomförande av Nyemissionen förutsätter bland annat att Oncopeptides
styrelse, efter att bookbuilding-förfarandet avslutats, beslutar att
emittera nya aktier med stöd av bemyndigandet från extra
bolagsstämman den 17 december 2019.

I samband med Nyemissionen har Bolaget åtagit sig att, med sedvanliga
undantag, inte emittera ytterligare aktier under en period om 180
dagar efter likviddagen för Nyemissionen. Därutöver har Bolagets
största ägare Stiftelsen Industrifonden och HealthCap VI LP, samt
medlemmar i Bolagets styrelse respektive ledningsgrupp åtagit sig
att, med sedvanliga undantag, inte sälja aktier i Bolaget under en
period om 180 dagar efter likviddagen för Nyemissionen. Oaktat detta
och under förutsättning att aktieoptioner i Bolagets
personaloptionsprogram Board LTIP 2017, som kan utnyttjas från och
med 1 juni 2020, utnyttjas, kan Cecilia Daun Wennborg och Ulf
Jungnelius (båda medlemmar i Bolagets styrelse) komma att sälja
aktier för att täcka individuella skattskyldigheter som kan uppstå
till följd av att aktieoptionerna utnyttjas. Aktierna som varje
individ kan behöva sälja för att tillgodose deras skattskyldighet (en
förväntad total om cirka 5 900 aktier) är således undantagna från
lock-up-åtaganden.

För ytterligare information kontakta:

Jakob Lindberg, VD för Oncopeptides
E-post: jakob.lindberg@oncopeptides.com
Telefon: +46 (0) 8 615 20 40

Rein Piir, chef för Investor Relations vid Oncopeptides
E-post: rein.piir@oncopeptides.com
Mobiltelefon: +46 (0) 70 853 72 92

Denna information är sådan information som Oncopeptides är skyldigt
att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 5 maj 2020 kl. 17:31 (CEST).

Om Oncopeptides

Oncopeptides är ett läkemedelsföretag med inriktning på utveckling av
riktade terapier för svårbehandlade hematologiska sjukdomar. Bolaget
fokuserar på utvecklingen av produktkandidaten melflufen, ett nytt
peptidlänkat cancerläkemedel som snabbt levererar ett alkylerande
cellgift till tumörceller. Melflufen utvecklas som en ny behandling
av den hematologiska cancersjukdomen multipelt myelom och utvärderas
för närvarande i ett flertal kliniska studier inklusive den pivotala
fas 2-studien HORIZON och den pågående fas 3-studien OCEAN.
Oncopeptides har huvudkontor i Stockholm och kontor för den
amerikanska verksamheten i Boston, Mass. Bolaget är noterat i Mid
Cap-segmentet på Nasdaq Stockholm med kortnamn ONCO.

Viktig information

Publicering, offentliggörande eller distribution av detta
pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för
restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta
pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera
sig om och följa sådana legala restriktioner. Detta pressmeddelande
utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att förvärva eller
teckna, några värdepapper i Oncopeptides i någon jurisdiktion, varken
från Oncopeptides eller någon annan.

Ett investeringsbeslut med anledning av Nyemissionen ska göras på
grundval av all offentligt tillgänglig information avseende Bolaget
och Bolagets aktier. Sådan information har inte oberoende
kontrollerats av Joint Bookrunners. Informationen i detta
pressmeddelande offentliggörs endast som bakgrundsinformation och gör
inte anspråk på att vara fullständig. En investerare bör således inte
enbart förlita sig på informationen i detta pressmeddelande eller
dess riktighet eller fullständighet.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om eller inbjudan
avseende att förvärva eller teckna värdepapper i USA. Värdepapperna
som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering, eller utan
tillämpning av ett undantag från registrering, enligt den vid var tid
gällande U.S. Securities Act från 1933 ("Securities Act"), och får
inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras, omfattas av
ett undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av
registreringskraven enligt Securities Act. Det finns ingen avsikt att
registrera några värdepapper som omnämns häri i USA eller att lämna
ett offentligt erbjudande avseende sådana värdepapper i USA.
Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras,
publiceras, kopieras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt
eller delvis, inom eller till USA, Australien, Kanada, Hong Kong,
Israel, Japan, Nya Zeeland, Sydafrika, Schweiz eller någon annan
jurisdiktion där offentliggörande, publicering eller distribution av
denna information skulle stå i strid med gällande regler eller där
sådana åtgärder är föremål för legala begräsningar eller kräva
ytterligare registrering eller andra åtgärder än vad som krävs enligt
svensk lag. Åtgärder som vidtas i strid mot denna instruktion kan
utgöra brott mot gällande värdepapperslagar och förordningar.

Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt betydelsen i
Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129 av 14 juni
2017 ("Prospektförordningen") och har inte blivit godkänd av någon
tillsynsmyndighet i någon jurisdiktion. Oncopeptides har inte godkänt
något erbjudande till allmänheten av aktier eller rättigheter i någon
medlemsstat i EES och inget prospekt har eller kommer att upprättas i
samband med Nyemissionen. I varje EES-medlemsstat riktar sig detta
meddelande endast till "kvalificerade investerare" i den
medlemsstaten enligt Prospektförordningens definition.

I Storbritannien distribueras och riktas detta dokument, och annat
material avseende värdepapperen som omnämns häri, endast till, och en
investering eller investeringsaktivitet som är hänförlig till detta
dokument är endast tillgänglig för och kommer endast att kunna
utnyttjas av, "kvalificerade investerare" som är (i) personer som har
professionell erfarenhet av verksamhet som rör investeringar och som
faller inom definitionen av "professionella investerare" i artikel
19(5) i den brittiska Financial Services and Markets Act 2000
(Financial Promotion) Order 2005 ("Ordern"); eller (ii) personer med
hög nettoförmögenhet som avses i artikel 49(2)(a)-(d) i Ordern (alla
sådana personer benämns gemensamt "relevanta personer"). En
investering eller en investeringsåtgärd som detta meddelande avser är
i Storbritannien enbart tillgänglig för relevanta personer och kommer
endast att genomföras med relevanta personer. Personer som inte är
relevanta personer ska inte vidta några åtgärder baserat på detta
dokument och inte heller agera eller förlita sig på det.

Jefferies International Limited ("Jefferies"), som är auktoristerat
och reglerat av FCA i Storbritannien, agerar enbart för Bolaget och
ingen annan i samband med Nyemissionen och kommer ej vara ansvarigt
gentemot någon annan än Bolaget att tillhandahålla det skydd som ges
till dess kunder eller att ge råd i samband med Nyemissionen
och/eller något annat ärende som avses i detta pressmeddelande.
Bortsett från de ansvarsområden och skyldigheter, om några, som kan
åläggas Jefferies genom "UK Financial Services and Markets Act 2000"
eller av de regleringar som har upprättats enligt denna, accepterar
varken Jefferies eller någon av dess dotterbolag, ombud,
styrelseledamöter, konsulter eller anställda något som helst ansvar
för informationen och innehållet i detta pressmeddelande eller för
något annat uttalande som lämnas eller påstås lämnas av eller på
uppdrag av Jefferies eller någon av dess dotterbolag, ombud,
styrelseledamöter, konsulter eller anställda i relation till Bolaget
eller Nyemission. Jefferies och dess dotterbolag, ombud,
styrelseledamöter, konsulter och anställda frånskriver sig
följaktligen allt ansvar, oavsett om det uppstår som skadestånd,
kontrakt eller på annat sätt (förutom för vad som anges ovan), med
avseende på uttalanden eller annan information i detta
pressmeddelande och ingen utfästelse eller garanti, såväl uttryckligt
som underförstådd, lämnas av Jefferies eller någon av dess
dotterbolag, ombud, styrelseledamöter, konsulter eller anställda vad
avser riktigheten, fullständigheten eller tillräckligheten av
informationen i detta pressmeddelande.

Information till distributörer

I syfte att uppfylla de produktstyrningskrav som återfinns i:...

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.