Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2014-06-23

Oniva Online Group Europe: EXTRA BOLAGSSTÄMMA I ONIVA ONLINE GROUP EUROPE AB (PUBL)

Aktieägarna i Oniva Online Group Europe AB (publ), org. nr
556264-3022, ("Bolaget") kallas härmed till extra bolagsstämma
onsdagen den 9 juli 2014 kl. 10.00 i bolagets lokaler på
Lindhagensgatan 126, 5 i Stockholm.

Rätt att delta vid stämman

Aktieägare som önskar delta vid stämman skall senast torsdagen den 3
juli 2014 dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda
aktieboken, dels ha anmält sitt deltagande till Bolaget. Anmälan
skall göras per brev till Oniva Online Group Europe AB (publ), Att:
Malinn Sjölander, Lindhagensgatan 126, 112 51 Stockholm eller per
e-post till ir@onlinegroup.com. Vid anmälan skall uppges fullständigt
namn/firma, person-/organisationsnummer, aktieinnehav, adress,
telefonnummer dagtid och uppgift om eventuella biträden samt i
förekommande fall uppgift om ställföreträdare.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt
inregistrera aktierna i eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda
aktieboken för att ha rätt att delta vid stämman. Sådan
inregistrering bör begäras hos förvaltaren i god tid före torsdagen
den 3 juli 2014, då sådan inregistrering måste vara verkställd.

Ombud

Aktieägare som företräds genom ombud skall utfärda en skriftlig,
daterad och undertecknad fullmakt för varje ombud. Om fler än ett
ombud utses skall respektive fullmakt även innehålla uppgift om
vilken andel av aktierna ombudet företräder. Fullmakt i original
skall medtas till stämman. Den som företräder juridisk person skall
även medta kopia av registreringsbevis eller motsvarande
behörighetshandlingar som utvisar behöriga firmatecknare.
Fullmaktsformulär hålls tillgängligt på Bolagets hemsida
www.onlinegroup.com.

Förslag till dagordning

1. Öppnande av stämman
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av en eller två justeringsmän
6. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Beslut om nyemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt
8. Beslut om nyemission med företrädesrätt för aktieägarna
9. Stämmans avslutande

Beslut om nyemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt
(punkt 7)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman fattar beslut om nyemission av
aktier med avvikelse från aktieägarnas företrädestätt på följande
villkor.

Bolagets aktiekapital skall kunna ökas med ett belopp om högst
1.500.000 kronor genom emission av högst 1.000.000 nya aktier.

Emissionskursen skall vara 24 kronor per aktie.

Rätt att teckna de nya aktierna skall, med avvikelse från aktieägarnas
företrädesrätt, endast tillkomma ett begränsat antal externa
investerare som i förväg anmält intresse. Vid överteckning beslutas
tilldelningen av styrelsen.

Teckning skall ske senast den 11 juli 2014. Styrelsen äger dock rätt
att förlänga teckningstiden.

Betalning för de tecknade aktierna skall erläggas kontant senast den
11 juli 2014. Styrelsen äger dock rätt att förlänga tiden för
betalning.

De nya aktierna skall berättiga till utdelning första gången vid
avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att
nyemissionen har registrerats av Bolagsverket.

Styrelsen, eller den som styrelsen utser, skall ha rätt att vidta de
smärre justeringar i beslutet som kan visa sig nödvändiga i samband
med registrering.

Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att stärka
Bolagets likviditet. Emissionskursen bedöms vara marknadsmässig.

Emissionen medför en utspädning om högst 7,62 procent av aktier och
röster, beräknat som det högsta antal aktier som kan komma att utges
genom emissionsbeslutet dividerat med antal aktier efter genomförd
nyemission. De aktier som kan komma att utges på grund av den
nyemission med företrädesrätt för aktieägarna som föreslås enligt
punkt 8 på dagordningen har inte tagits med i beräkningen.

För giltigt beslut krävs att det biträds av aktieägare med minst två
tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är
företrädda vid stämman.

Beslut om nyemission med företrädesrätt för aktieägarna (punkt 8)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman fattar beslut om nyemission av
aktier med företrädesrätt för aktieägarna på följande villkor.

Bolagets aktiekapital skall kunna ökas med ett belopp om högst
1.514.811 kronor genom emission av högst 1.009.874 nya aktier.

Emissionskursen skall vara 24 kronor per aktie.

Bolagets aktieägare skall äga företrädesrätt att teckna de nya
aktierna, varvid tretton (13) gamla aktier berättigar till teckning
av en (1) ny aktie, förutsatt full tilldelning i den nyemission med
avvikelse från aktieägarnas föreföreträdesrätt som föreslås enligt
punkt 7 på dagordningen.

Avstämningsdag för fastställande av vilka aktieägare som är
berättigade att med företrädesrätt teckna nya aktier skall vara den 6
augusti 2014.

Teckning av de nya aktierna skall ske under perioden den 11 - 25
augusti 2014, med rätt för styrelsen att förlänga teckningstiden.

För det fall inte samtliga aktier tecknas med företrädesrätt skall
styrelsen, inom ramen för emissionens högsta belopp, besluta om
tilldelning bland dem som tecknat aktier utan stöd av
teckningsrätter, i första hand till dem som även tecknat aktier med
stöd av teckningsrätter pro rata i förhållande till det antal
teckningsrätter de utnyttjat för teckning och, i den mån detta inte
kan ske, genom lottning, i andra hand till övriga som endast anmält
intresse av att teckna aktier utan teckningsrätter pro rata i
förhållande till det antal aktier de anmält intresse av att teckna
och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning, och i sista hand
till dem som garanterat nyemissionen med fördelning i förhållande
till storleken av de ställda garantiutfästelserna och, i den mån
detta inte kan ske, genom lottning.

Teckning med företrädesrätt skall ske genom samtidig kontant
betalning.

Teckning utan företrädesrätt skall ske på särskild teckningslista och
betalning för aktier som tecknas utan företrädesrätt skall erläggas
senast tredje bankdagen efter det att besked om tilldelning avsänts
till tecknaren.

De nya aktierna skall medföra rätt till vinstutdelning första gången
på den avstämningsdag för vinstutdelning som infaller närmast efter
det att nyemissionen har registrerats av Bolagsverket.

Styrelsen, eller den som styrelsen utser, äger rätt att vidta smärre
justeringar i beslutet som kan visa sig nödvändiga i samband med
registrering.

Emissionen medför en utspädning om högst 7,14 procent av aktier och
röster, beräknat som det högsta antal aktier som kan komma att utges
genom emissionsbeslutet dividerat med antal aktier efter genomförd
nyemission, varvid inkluderats det högsta antal aktier som kan komma
att utges på grund av den nyemission med avvikelse från aktieägarnas
föreföreträdesrätt som föreslås enligt punkt 7 på dagordningen.

Övrigt

Aktieägarna erinras om sin rätt enligt 7 kap 32 § aktiebolagslagen att
vid stämman begära upplysningar från styrelsen och verkställande
direktören om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ärende
på dagordningen.

Fullständiga förslag till beslut samt handlingar enligt 13 kap 6 §
aktiebolagslagen hålls tillgängliga två veckor före stämman hos
bolaget och på bolagets hemsida www.onlinegroup.com. Kopior av
handlingarna kommer, utan kostnad, att översändas till de aktieägare
som begär det och uppger sin postadress.

* * * * * *

Stockholm i juni 2014

ONIVA ONLINE GROUP EUROPE AB (PUBL)

Styrelsen

För mer information, kontakta:
Carl-Magnus Hallberg, vice styrelseordförande Oniva Online Group
073-506 6000

Detta är Online Group

Online Group är en internationell leverantör av innovativa tjänster
inom Onlinemarknadsföring (http://www.getupdated.se/) och hosting.
Online Group har ett komplett utbud av tjänster: sökmotoroptimering
(http://www.getupdated.se/vara-produkter/sokmotoroptimering-seo/),
Adwords (http://www.getupdated.se/vara-produkter/adwords/), sociala
medier (http://www.getupdated.se/vara-produkter/sociala-medier/),
webbpublicering
(http://www.getupdated.se/vara-produkter/hemsida-wordpress/),
medieplanering
(http://www.getupdated.se/vara-produkter/medieplanering/),
affiliatemarknadsföring, (http://www.affiliator.se)webbhotell
(http://www.crystone.se/webbhotell/), domännamn
(http://www.crystone.se/domannamn/) och webbanalys
(http://www.getupdated.se/sokmotoroptimering/). Online Groupkoncernen
har ca 200 anställda i Sverige, Storbritannien, Frankrike, Irland,
Italien, Tyskland och USA. Moderbolaget Oniva Online Group Europe AB
är noterat på NASDAQ OMX First North med Remium som certified
adviser. För mer information besök gärna http://www.onlinegroup.com

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/oniva-online-group-europe/r/extra-bolagsstamma...
http://mb.cision.com/Main/2195/9606357/259666.pdf

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.