Du är här

2017-05-18

Oniva Online Group Europe: Kommuniké från Oniva Online Group Europe AB (publ):s årsstämma 2017

Oniva Online Group Europe AB (publ), höll årsstämma torsdagen den 18
maj 2017 på bolagets kontor i Stockholm.

Fastställande av balans- och resultaträkning, resultatdisposition och
ansvarsfrihet

Moderbolagets och koncernens resultat- och balansräkningar
fastställdes. Det beslutades att bolagets vinstmedel ska disponeras i
enlighet med styrelsens förslag i årsredovisningen och att det inte
sker någon utdelning för räkenskapsåret 2016. Stämman beslutade
vidare att bevilja samtliga styrelseledamöter och den verkställande
direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2016.

Styrelse och revisor

Årsstämman beslutade att antalet av årsstämman utsedda
styrelseledamöter ska vara fem (5) ordinarie ledamöter utan
suppleanter. Lars Wahlström, Carl-Magnus Hallberg, Victoria Dexback
och Mia Forsgren omvaldes som styrelseledamöter. Fredrik Alpsten
nyvaldes till styrelseledamot. Lars Wahlström omvaldes till
styrelsens ordförande.

Ernst & Young Aktiebolag med huvudansvarig revisor Per Hedström
omvaldes till ordinarie revisor.

Arvode till styrelsen för kommande mandatperiod ska utgå med totalt
600 000 kronor varav 200 000 kronor till styrelsens ordförande, 100
000 kronor till var och en av de övriga ledamöterna. Därutöver ska 75
000 kronor fördelas mellan ledamöterna i revisionsutskottet samt 75
000 kronor fördelas mellan ledamöterna i ersättningsutskottet. Arvode
till revisor utgår enligt godkänd räkning.

Beslut om ändring av bolagsordningen

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag till beslut, om
ändring av bolagsordningens § 4 och § 5 samt § 10. Ändringen innebär
att aktiekapitalets gränser ändras till att utgöra lägst 12 000 000
kronor och högst 48 000 000 kronor samt att antalet aktier ändras
till att vara lägst 8 000 000 och högst 32 000 000 stycken.
Bolagsordningens § 10 ändras med anledning av genomförd lagändring.

Beslut om emissionsbemyndigande

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om bemyndigande
för styrelsen att under tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller
flera tillfällen och med eller utan avvikelse från aktieägarnas
företrädesrätt, fatta beslut om emission av aktier, teckningsoptioner
och/eller konvertibler. Betalning ska kunna ske kontant, genom
apport, genom kvittning eller eljest förenas med villkor. Bolagets
aktiekapital får med stöd av bemyndigandet sammanlagt högst ökas med
ett belopp motsvarande en utspädning om 20 procent av aktiekapitalet.
Avvikelse

från aktieägarnas företrädesrätt ska äga ske för att vid behov kunna
stärka bolagets finansiella ställning samt för att möjliggöra förvärv
av bolag eller rörelse. Emissionskursen ska vid avvikelse från
aktieägarnas företrädesrätt och vid betalning genom apport vara så
nära aktiens marknadsvärde som möjligt.

För fullständig information om de beslut som fattades av årsstämman
hänvisas till www. onlinegroup.com, där dokumentation relaterad till
stämman finns att ladda ner.

För mer information, kontakta:

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Lars Wahlström, styrelseordförande Oniva Online Group
070-602 09 90
ir@onlinegroup.com

Om Online Group

Online Group har ett komplett utbud av tjänster inom Hosting och
Onlinemarknadsföring: Sökmotorsoptimering, Adwords, sociala medier,
webbpublicering, webbhotell, domännamn och webbanalys. Bolaget har
115 medarbetare i Sverige och Tyskland med huvudkontor i Stockholm.
Ett komplett erbjudande av framförallt hosting och
onlinemarknadsföring gör att Online Group fungerar som en
helhetsleverantör till små och medelstora företag.

Oniva Online Groups aktie är listad på Nasdaq First North Stockholm
med kortnamnet ONG. Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB
(08-503 01 550).

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Oniva Online Group
Europe AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt Nasdaq First
Norths regelverk. Informationen lämnades, genom ovanstående
kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 18 maj 2017 kl.
17.40 CET.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/oniva-online-group-europe/r/kommunike-fran-oni...
http://mb.cision.com/Main/2195/2269175/676783.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.