Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-05-18

Oniva Online Group Europe: Kommuniké från Oniva Online Group Europe:s årsstämma 2016

Kommuniké från Oniva Online Group Europe:s årsstämma 2016

Oniva Online Group Europe AB (publ.), höll årsstämma onsdagen den 18
maj 2016 på bolagets kontor i Stockholm.

Fastställande av årsbokslut, resultatdisposition och ansvarsfrihet

Moderbolagets och koncernens resultat- och balansräkningar
fastställdes.

Det beslutades att bolagets vinstmedel balanseras i ny räkning och att
det inte sker någon utdelning för räkenskapsåret 2015. Stämman
beslutade, i enlighet med revisorns tillstyrkan, att bevilja samtliga
styrelseledamöter och den verkställande direktören ansvarsfrihet för
räkenskapsåret 2015.

Antalet styrelseledamöter och revisorer, val av styrelse och revisor
samt arvode till styrelsen och revisorerna

Årsstämman beslutade att antalet av årsstämman utsedda ledamöter ska
vara fem (5) ordinarie ledamöter utan suppleanter. Lars Wahlström,
Britta Dalunde, Carl-Magnus Hallberg och Victoria Dexback omvaldes
som styrelseledamöter. Mia Forsgren nyvaldes till styrelseledamot.
Lars Wahlström omvaldes till styrelsens ordförande.

Ernst & Young Aktiebolag med ansvarig revisor Per Hedström omvaldes
till ordinarie revisor.

Arvode ska utgå till styrelsen om totalt 750 000 kronor varav 200 000
kronor till styrelsens ordförande, 100 000 kronor till var och en av
de övriga ledamöterna. Därutöver ska 75 000 kronor fördelas mellan
ledamöterna i revisionsutskottet samt 75 000 att fördelas mellan
ledamöterna i ett eventuellt nyinrättat ersättningsutskott. Arvode
till bolagets revisorer ska utgå enligt godkänd räkning.

Beslut om incitamentsprogram för blivande verkställande direktör och
ledande befattningshavare

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att emittera
högst 500 000 teckningsoptioner till bolagets verkställande direktör
och ledande befattningshavare.

Rätt att teckna teckningsoptionerna ska, med avvikelse från
aktieägarnas företrädesrätt, endast äga tecknas av Getupdated
Personal AB som är ett helägt dotterbolag till bolaget, varefter
Getupdated Personal AB ska överlåta teckningsoptionerna till bolagets
blivande verkställande direktör och ledande befattningshavare i syfte
att höja motivationen och skapa delaktighet för dessa avseende
möjlighet och risk i bolagets utveckling samt att säkerställa att
dessa personer delar målsättningen att generera vinstgivning och
värdeskapande tillväxt och motivera till fortsatt anställning och, i
tillämpliga fall, nyanställning. Teckningsoptionerna ska överlåtas
till bolagets blivande verkställande direktör och ledande
befattningshavare enligt anvisningar från bolagets styrelse och ska
differentieras med hänvisning till ställning, ansvar och
arbetsprestation i koncernen.

Bolagets blivande verkställande direktör och ledande befattningshavare
ska förvärva teckningsoptionerna, till vid var tid gällande,
marknadsvärde beräknat enlig en oberoende värdering med tillämpning
av Black & Scholes värderingsformel.

Varje optionsrätt berättigar till teckning av en (1) ny aktie.
Teckning av aktier genom nyttjande av teckningsoptionen ska kunna
från och med den 4 april 2019 till och med den 4 juli 2019 till en
teckningskurs om 160 procent av det volymvägda medeltalet av de under
från och med den 27 april 2016 till och med den 18 maj 2016 noterade
betalkurserna (enligt kurslista på Nasdaq First North där bolagets
aktie är listad) för aktie i bolaget.

Vid fullt nyttjande av teckningsoptionerna kan upp till 500 000 aktier
emitteras (med förbehåll för eventuell omräkning) vilket motsvarar
cirka 2,45 procent av det totala antalet utestående aktier och
röster, komma att emitteras. Beräkningen baseras på antal aktier och
röster som högst kan emitteras dividerat med totala antalet aktier
och röster efter en sådan emission.

Vid fullteckning ökar bolagets aktiekapital med 750 000 kronor.

Den totala kostnaden för bolaget att genomföra incitamentsprogrammet
beräknas uppgå till cirka 100 000 kronor förutsatt full teckning och
fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner. Kostnaderna avser
arvode för värdering, juridisk rådgivning, eget arbete samt för
registrering och hantering av incitamentsprogrammet. Bolagets
styrelse ska inte omfattas av incitamentsprogrammet.

Beslut om incitamentsprogram för styrelsen

Stämman beslutade, i enlighet med aktieägarna Alted AB:s och TAMT AB:s
förslag, att, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt emittera
högst 200 000 tecknings-optioner till bolagets styrelse enligt
följande tilldelning: styrelsens ordförande ska ha rätt att teckna
högst 100 000 teckningsoptioner och övriga styrelseledamöter ska ha
rätt att teckna högst 25 000 teckningsoptioner vardera. Skälet till
avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att höja motivationen
och skapa delaktighet för styrelseledamöterna avseende möjlighet och
risk i bolagets utveckling.

Styrelseledamöterna ska förvärva teckningsoptionerna, till vid var tid
gällande, marknadsvärde beräknat enlig en oberoende värdering med
tillämpning av Black & Scholes värderingsformel.

Varje optionsrätt berättigar till teckning av en (1) ny aktie.
Teckning av aktier genom nyttjande av teckningsoptionen ska kunna
från och med den 4 april 2019 till och med den 4 juli 2019 till en
teckningskurs om 160 procent av det volymvägda medeltalet av de under
från och med den 30 april 2016 till och med den 20 maj 2016 noterade
betalkurserna (enligt kurslista på Nasdaq First North där bolagets
aktie är listad) för aktie i bolaget.

Vid fullt nyttjande av teckningsoptionerna kan upp till 200 000 aktier
emitteras (med förbehåll för eventuell omräkning) vilket motsvarar
cirka 1 procent av det totala antalet utestående aktier och röster,
komma att emitteras. Beräkningen baseras på antal aktier och röster
som högst kan emitteras dividerat med totala antalet aktier och
röster efter en sådan emission.

Vid fullteckning ökar bolagets aktiekapital med 300 000 kronor.

Inga kostnader beräknas belasta bolaget med anledning av förslaget.
Styrelsen deltog inte i utarbetandet av detta förslag.

Beslut om emissionsbemyndigande

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om bemyndigande
för styrelsen att besluta om att - vid ett eller flera tillfällen och
med eller utan avvikelse från aktie-ägarnas företrädesrätt, fatta
beslut om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller
konvertibler. Betalning ska kunna ske kontant, genom apport, genom
kvittning eller eljest förenas med villkor. Bolagets aktiekapital får
med stöd av bemyndigandet sammanlagt högst ökas med ett belopp
motsvarande en utspädning om 20 procent av aktiekapitalet. Avvikelse
från aktieägarnas företrädesrätt ska äga ske för att vid behov kunna
stärka bolagets finansiella ställning samt för att möjliggöra förvärv
av bolag eller rörelse. Emissionskursen ska vid avvikelse från
aktieägarnas företrädesrätt och vid betalning genom apport vara så
nära aktiens marknadsvärde som möjligt.

För fullständig information om de beslut som fattades av årsstämman
hänvisas till www. onlinegroup.com, där dokumentation relaterad till
stämman finns att ladda ner.

För mer information, kontakta:

Lars Wahlström, styrelseordförande Oniva Online Group Europe AB
(publ.), på telefon: 070-602 09 90

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Lars Wahlström, styrelseordförande Oniva Online Group
070-602 09 90
ir@onlinegroup.com

Detta är Online Group

Online Group är en internationell leverantör av innovativa tjänster
inom Onlinemarknadsföring (http://www.getupdated.se/) och hosting.
Online Group har ett komplett utbud av tjänster: sökmotoroptimering
(http://www.getupdated.se/vara-produkter/sokmotoroptimering-seo/),
Adwords (http://www.getupdated.se/vara-produkter/adwords/), sociala
medier (http://www.getupdated.se/vara-produkter/sociala-medier/),
webbpublicering
(http://www.getupdated.se/vara-produkter/hemsida-wordpress/),
medieplanering
(http://www.getupdated.se/vara-produkter/medieplanering/),
(http://www.affiliator.se)webbhotell
(http://www.crystone.se/webbhotell/), domännamn
(http://www.crystone.se/domannamn/) och webbanalys
(http://www.getupdated.se/sokmotoroptimering/). Online Groupkoncernen
har ca 150 anställda i Sverige, Frankrike, och Tyskland Moderbolaget
Oniva Online Group Europe AB är noterat på NASDAQ OMX First North med
Mangold Fondkommission AB (08-503 01 550) som Certified Adviser. För
mer information besök gärna http://www.onlinegroup.com

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/oniva-online-group-europe/r/kommunike-fran-oni...
http://mb.cision.com/Main/2195/2011807/517351.pdf

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.