Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-10-25

Oniva Online Group Europe: Oniva Online Group Europe AB (publ) Delårsrapport januari - september 2017

Renodling av verksamheten mot hosting och molnbaserade tjänster

Kvartalet juli - september 2017

· Nettoomsättningen uppgick till 36,9 MSEK (41,7).
· Rörelseresultatet, EBIT, uppgick till 0,2 MSEK (3,4), inklusive
reservering för avvecklingskostnader för den kvarvarande
onlineverksamheten på 4,0 MSEK.

· Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 4,9 MSEK
(6,2).

· Periodens resultat före skatt uppgick till -0,3 MSEK (3,0) och
periodens resultat inkl. avvecklade verksamheter var -0,3 MSEK (3,0).

· Periodens resultat per aktie för kvarvarande verksamheter uppgick
till -0,02 SEK (0,15).

Delårsperioden januari - september 2017

· Nettoomsättningen uppgick till 114,0 MSEK (130,4).
· Rörelseresultatet, EBIT, uppgick till -2,1 MSEK (6,9), inklusive
kostnader för avveckling av all onlineverksamhet på 8,0 MSEK.

· Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 1,9 MSEK
(6,0).

· Periodens resultat före skatt uppgick till -6,2 MSEK (5,5) och
periodens resultat inkl. avvecklade verksamheter var -6,2 MSEK
(-16,2).

· Periodens resultat per aktie för kvarvarande verksamheter uppgick
till -0,31 SEK (0,27).

Väsentliga händelser under kvartalet

Under juli månad har bolaget slutfört tvångsinlösenprocessen av
Servage aktier vilket påverkat kassaflödet med -1,9 MSEK. Detta
innebär att samtliga dotterbolag nu är helägda.

Väsentliga händelser efter kvartalets utgång

Den 24:e oktober avyttrades dotterbolaget Getupdated AB i syfte att
renodla koncernens verksamhet till hosting och molnbaserade tjänster.
Köpeskillingen har erhållits och uppgick till 5 MSEK. Den
bokförings-mässiga resultateffekten av transaktionen beräknas till -4
MSEK. Detta är sista delen i renodlingen av verksamheten.

VD-kommentar,

Renodling mot hosting och molnbaserade tjänster

Hostingverksamheten har utvecklats som förväntat under perioden.
Online-verksamheten, som nu har avvecklats till sin helhet, har
tyngts av avvecklingskostnader vilket har påverkat helhetsresultatet.

Vi kommer nu att fokusera vår affärsverksamhet på vårt kärnområde
hosting och molnbaserade tjänster. Det är inom det området vi ser
störst tillväxt och det ligger helt i linje med vår strategiska
inriktning. Som ett led i detta säljer vi nu vår kvarvarande
onlineverksamhet Getupdated. Tidigare i år har vi också avyttrat den
franska och engelska onlineverksamheten. Från och med nu är vårt
kunderbjudande ett brett utbud av applikations- och
infrastrukturtjänster för såväl företag som privatpersoner i syfte
att säkert kunna driva en digital närvaro.

Lokalt erbjudande

Vi är fokuserade på att göra ett högkvalitativt arbete på vår
hemmamarknad. Efter många år inom hosting, molntjänster och IT-drift
har vi en bra förståelse för vad kunderna behöver i form av service,
närvaro och säkerhet.

Ökad kapacitet

Vi kommer sålunda ännu mer fokusera på lokal support, med ännu högre
tillgänglighet på lokalt språk för att stödja de utmaningar och
frågor som kunder har. Vi har idag molntjänster i vårt
produkterbjudande, men våra kunder ställer allt högre krav på lokal
närvaro samt säkerhet ur flera olika aspekter. För att säkerställa
denna leverans på ett kostnadseffektivt sätt utvärderar vi i
dagsläget alternativ för att öka vår kapacitet. Jag ser att denna
renodling av vår verksamhet kommer att följas av fler kraftfulla steg
i utvecklingen av vår interna infrastruktur och tekniska plattform.
Målet är att vara en ledande lokal aktör på den svenska och nordiska
molnmarknaden inom en treårsperiod.

Engångseffekter

Resultatet har påverkats negativt av kostnader av engångskaraktär till
följd av avyttringen av dotter-bolaget Getupdated om 4 MSEK i
kvartalet, samt avvecklingen av den franska onlineverksamheten om 4
MSEK under första halvåret. Justerad för dessa poster om totalt 8
MSEK har vi ett positivt rörelseresultat om 5,9 MSEK under årets
första nio månader. Under tredje kvartalet har vi även slutfört
tvångsinlösenprocessen av Servage aktier vilket påverkar kassaflödet
med -1,9 MSEK. Detta innebär att alla dotterbolagen nu är helägda.

Ökad kundnöjdhet

Under våren och sommaren har delar av vår supportenhet flyttats till
Kramfors. Flytten har fallit ut väl, och vi ser redan
kvalitetsförbättringar i form av bättre svarstider och ökad
kundnöjdhet. Nöjda kunder är givetvis viktigt för oss och en
avgörande faktor för att skapa tillväxt och nya kunder.

Äntligen kan vi nu fokusera med all vår kraft på att utveckla vår
kärnverksamhet.

Stockholm i oktober

Göran Gylesjö

VD

För mer information, kontakta:

Göran Gylesjö, VD

Mobil: 070-510 36 56

Mail: goran.gylesjo@onlinegroup.com

Online Group är en internationell leverantör av innovativa tjänster
inom hosting och molntjänster. Koncernen erbjuder ett komplett utbud
av tjänster omfattande domännamnsregistreringar, webbhosting, vps,
co-lo, dedikerade servrar, nyhetsbrev, ip-nummer, seohosting,
managerade IT-tjänster inom molnet, IT-infrastruktur mm. Online
Group ska erbjuda små och medelstora företag enkla helhetslösningar
för att synas och verka effektivt online. Koncernen har idag ca 75
anställda. Online Group - Online. Made easy

Denna information är sådan information som Oniva Online Group Europe
AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom Göran
Gylesjös försorg, för offentliggörande den 25 oktober 2017 kl. 08:00
CET.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/oniva-online-group-europe/r/oniva-online-group...
http://mb.cision.com/Main/2195/2374807/741104.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.