Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2014-07-24

Oniva Online Group Europe: Sänkt prognos för helåret 2014, styrelsen förbereder rättelse av finansiell historik för fjärde kvartalet 2013 och första kv

Under arbetet med delårsbokslutet har styrelsen för Oniva Online Group
Europe AB (publ) ("Online Group" "Bolaget") upptäckt fel i den
finansiella historiken för fjärde kvartalet 2013 och första kvartalet
2014. Felen begicks under den tidigare koncernledningen. Baserat på
karaktären av felen kan styrelsen inte utesluta vidare åtgärder.

Styrelsen har under arbetet med delårsbokslutet för andra kvartalet
2014 upptäckt att av Bolaget antagna redovisningsprinciper inte
tillämpats korrekt. De identifierade felen avser tillämpning av
redovisningsprinciper för koncernens intäkter. De systematiska
felaktigheterna är relaterade till bedömningar, beräkningar och
periodiseringar av intäkter, för stora intäkter har bokförts. Arbetet
med att färdigställa delårsbokslutet pågår och delårsrapporten kommer
att innehålla rättelse av den finansiella historiken för fjärde
kvartalet 2013 och första kvartalet 2014. Delårsrapporten kommer att
vara översiktligt granskad av bolagets revisor.

"Det här är värre än vad vi kunde föreställa oss och en stor
besvikelse." säger Carl-Magnus Hallberg, vice ordförande för Online
Group.

De upptäckta felen gör det nödvändigt för styrelsen att revidera den
tidigare lämnade prognosen för 2014 och i samband med detta lämna
information om förväntat resultat för första halvåret 2014. Denna
prognosjustering bygger på information som är känd för styrelsen
idag.

Reviderad prognos för helåret 2014

Styrelsen justerar prognosen för helåret 2014 med effekten av
upptäckta felaktigheter. Den nya prognosen för helåret 2014 är
baserad på förväntat resultat för perioden jan-jun 2014 samt bedömd
utveckling av verksamheten under perioden jul-dec 2014.

+-----------+---------+----------------+----------------------------------+
| |Reviderad|Förväntat |Prognos helår 2014från den 13 mars|
| |Prognos |resultat för jan| |
| |2014 |-jun 2014 | |
+-----------+---------+----------------+----------------------------------+
|Omsättning,|280 |127 |363 |
|MSEK | | | |
+-----------+---------+----------------+----------------------------------+
|EBITDA, |30 |1 |105 |
|MSEK | | | |
+-----------+---------+----------------+----------------------------------+

Den 13 mars 2014: I den prognosen informerades följande " Online Group
prognostiserar att Bolaget för helåret 2014 kommer att redovisa en
omsättningen motsvarande 363 miljoner SEK och ett resultat före
avskrivningar (EBITDA) på 105 miljoner SEK, varav ca 60 procent, vad
avser omsättning, bedöms härröra från hosting via gjorda förvärv.
Återstående del av den prognostiserade omsättningen och EBITDA för
2014 bedöms härröra från Bolagets tidigare verksamhet avseende
Onlinemarknadsföring."

Idag: Styrelsen sänker prognosen för omsättningen för helåret 2014
till 280 MSEK varav cirka 60 procent uppskattas avse
hostingverksamheten och resterande onlinemarknadsföring. Styrelsen
sänker prognosen för resultatet före avskrivningar (EBITDA) till 30
MSEK.

Den 13 mars 2014: Online prognostiserade att resultatet före skatt
(EBT) för 2014 skulle uppgå till drygt 85 MSEK varav mer än hälften
härrör från de under 2013 och 2014 genomförda förvärven.

Idag: Styrelsen sänker helårsprognosen för resultatet före skatt (EBT)
till 16 MSEK.

Långsiktiga finansiella mål

I årsredovisningen redovisades fyra finansiella mål. För att skapa
tydlighet i strategi och kommunikation har styrelsen har beslutat att
bibehålla två av de långsiktiga finansiella målen.

· Online Groups mål är att uppnå en årlig ökning av
nettoomsättningen med minst 15%. Detta mål ska nås genom en
kombination av organisk tillväxt och förvärv. Ökningen i organisk
tillväxt skall uppnås genom ökad försäljning per kund genom mer- och
korsförsäljning på nya och befintliga kunder samt genom
marknadsföringsinsatser.

· Online Groups mål är att uppvisa en rörelsemarginal (EBITDA) om
minst 25%.

I tillägg till ovanstående långsiktiga finansiella mål ingick dels ett
mål om nettoskuldsättning och dels ett mål om resultat per aktie.

"Detta har tagit alldeles för mycket tid och energi från ledning och
medarbetare. Nu rensar vi upp i historien och börjar fokusera på
verksamheten och framtiden" säger Carl-Magnus Hallberg, vice
ordförande Online Group.

"Strategin för Online Group ligger fast, den underliggande affären är
fortfarande bra, bolaget har en fin kundstock och engagerade
medarbetare. Styrelsen arbetar med ett åtgärdsprogram för ordning och
reda för att skapa de bästa förutsättningarna för att bolaget ska nå
sin fulla potential." fortsätter Carl-Magnus Hallberg.

För mer information, kontakta:
Peter Kopelman, styrelseordförande Oniva Online Group
070-691 1000

Carl-Magnus Hallberg, vice styrelseordförande Oniva Online Group
073-506 6000

Detta är Online Group

Online Group är en internationell leverantör av innovativa tjänster
inom Onlinemarknadsföring (http://www.getupdated.se/) och hosting.
Online Group har ett komplett utbud av tjänster: sökmotoroptimering
(http://www.getupdated.se/vara-produkter/sokmotoroptimering-seo/),
Adwords (http://www.getupdated.se/vara-produkter/adwords/), sociala
medier (http://www.getupdated.se/vara-produkter/sociala-medier/),
webbpublicering
(http://www.getupdated.se/vara-produkter/hemsida-wordpress/),
medieplanering
(http://www.getupdated.se/vara-produkter/medieplanering/),
affiliatemarknadsföring, (http://www.affiliator.se)webbhotell
(http://www.crystone.se/webbhotell/), domännamn
(http://www.crystone.se/domannamn/) och webbanalys
(http://www.getupdated.se/sokmotoroptimering/). Online Groupkoncernen
har ca 200 anställda i Sverige, Storbritannien, Frankrike, Irland,
Italien, Tyskland och USA. Moderbolaget Oniva Online Group Europe AB
är noterat på NASDAQ OMX First North med Remium som certified
adviser. För mer information besök gärna http://www.onlinegroup.com

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/oniva-online-group-europe/r/sankt-prognos-for-...
http://mb.cision.com/Main/2195/9620287/269426.pdf

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.