Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-12-23

Onoterat AB: Kallelse till extra stämma i Onoterat AB (publ) (556578-5622)

Aktieägarna i Onoterat AB (publ) kallas till extra stämma torsdagen
den 16 januari 2020 kl.14:00 på bolagets kontor, Biblioteksgatan 25,
våning 4, i Stockholm. Inregistrering till stämman börjar kl. 13:30.

Kallelsen återfinns på Onoterat AB (publ) hemsida www.onoterat.se samt
biläggs detta meddelande. Att kallelse skett kommer att annonseras i
Dagens Industri den 23 december 2019 och kallelsen i sin helhet
kommer att återfinnas i Post- och Inrikes Tidningar den 23 december
2019. Styrelsen inbjuder härmed aktieägarna i Onoterat AB (publ),
org.nr.556578 - 5622, ("Bolaget"), till extra stämma torsdagen den 16
januari 2020, kl. 14.00 till Biblioteksgatan 25, våning 4, i
Stockholm. O B S lokal kan ändras vid stort deltagande från
aktieägare.

Anmälan

Aktieägare som önskar delta vid extra stämman ska:

· Dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB ("Euroclear") förda
aktieboken den 10 januari 2020;

· Dels anmäla sitt deltagande senast den 10 januari 2020, till
Onoterat AB (publ)

· Per brev under adress: Onoterat AB (publ), Att: LE Bratt,
Mailbox 705, SE-114 11 STOCKHOLM

· Per e-mail: info@onoterat.se

Vid anmälan ska uppges namn, person- eller organisationsnummer samt
adress, telefonnummer och antal aktier. Eventuella dokument såsom
registreringsbevis (ej äldre än ett år) eller fullmakter ska biläggas
anmälan. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på Bolagets webbplats
www.onoterat.se

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste tillfälligt
inregistrera aktierna hos Euroclear i eget namn för att äga rätt att
delta i årsstämman. Sådan inregistrering tar normalt några dagar, ska
vara verkställd (registrerad hos Euroclear) innan avstämningsdagen
den 10 januari 2020. Aktieägare äger rätt att medföra ett eller två
biträden till stämman om detta anmälts till Bolaget enligt ovan

Förslag till dagordning:

1. Val av ordförande och protokollförare vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Val av en minst en (1) justeringsman
4. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
5. Godkännande av dagordningen
6. Val av styrelseledamöter
7. Beslut om Bemyndigande av aktier, teckningsoptioner och eller
konvertibler (7)

8. Stämmans avslutande
Förslag till beslut

Val av ordförande (punkt 1)

Valberedningen föreslår som ordförande för extra stämman Bertil
Rydevik, och som protokollförare Henrik Sporje.

Beslut om styrelseledamöter och suppleant (6)

Den 8 oktober 2019 valde ledamot Adam Lewis att frivilligt lämna
styrelsen i Onoterat AB (pub), pga andra uppdrag och har under hösten
ersatts av suppleant Stefan Kraft. Onoterat AB (publ) valberedning
kommer senast den 11 januari presentera förslag på
styrelsesammansättning, vilket kommer att presenteras på bolagets
hemsida.

Beslut om Bemyndigande av aktier, teckningsoptioner och eller
konvertibler (7)

Styrelsen föreslår att extra stämman fattar beslut om att bemyndiga
styrelsen, att under tiden fram till nästa årsstämma, inom ramen för
gällande bolagsordning, vid ett eller flera tillfällen, med eller
utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om
nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler.
Betalning ska kunna ske kontant, genom apport, kvittning eller eljest
förenas med villkor. Bolagets aktiekapital skall enligt
bolagsordningen kunna ökas med sammanlagt högst 2 673 179 kronor och
högst 2 673 179 nya aktier, vilket motsvarar högst 26,73 % av
utestående aktier och röster i bolaget. Totalt antal aktier i bolaget
uppgår till 7 326 821 st. vid kallelsen till extra stämman och
kvotvärdet är 1 krona per aktie.

Nyemissionerna ska ske till marknadsmässig teckningskurs, såsom
fastställs av styrelsen. De nya aktierna skall medföra rätt till
vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som
infaller närmast efter det att emissionen har registrerats hos
Bolagsverket och att aktierna införts i aktieboken hos Eurclear
Sweden AB.

Bemyndigandet löper enbart till nästa årsstämma 2020.

Stockholm 23 december 2019

Styrelsen

Onoterat AB (publ)

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/onoterat-ab/r/kallelse-till-extra-stamma-i-on...
https://mb.cision.com/Main/18641/2997600/1166527.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.