Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-10-27

OP-Asuntoluottopankki Oyj:n osavuosikatsaus 1.1.–30.9.2021


OP-Asuntoluottopankki Oyj
Pörssitiedote 27.10.2021 klo 10.00
Osavuosikatsaus

OP-Asuntoluottopankki Oyj:n osavuosikatsaus 1.1.–30.9.2021

OP-Asuntoluottopankki Oyj (OPA) on osa OP Ryhmää, ja sen rooli on yhdessä OP Yrityspankki Oyj:n kanssa vastata OP:n varainhankinnasta raha- ja pääomamarkkinoilta. OPA vastaa ryhmän kiinteistövakuudellisesta varainhankinnasta laskemalla liikkeeseen katettuja joukkovelkakirjalainoja.

Taloudellinen asema

OPAn väliluotot ja luottokanta olivat syyskuun lopussa 18 342 miljoonaa euroa (15 326)*.

Maaliskuussa OPA laski liikkeeseen Suomen ensimmäisen vihreän katetun joukkovelkakirjalainan kansainvälisille pääomamarkkinoille. Kiinteäkorkoinen kiinteistövakuudellinen joukkovelkakirjalaina oli 10 vuoden mittainen ja määrältään 750 miljoonaa euroa, josta väliluottoina välitettiin 520 miljoonaa euroa 42 osuuspankille.

Toukokuussa OPA laski liikkeeseen kolme kahden vuoden mittaista miljardin euron suuruista vaihtuvakorkoista kiinteistövakuudellista joukkovelkakirjalainaa, jotka välitettiin kokonaisuudessaan väliluottoina 113 osuuspankille. Toukokuun joukkovelkakirjalainat toteutettiin OP Ryhmän sisäisinä liikkeeseenlaskuina.

Syyskuussa toteutettiin uusi väliluottomallin laajennus maaliskuussa 2021 liikkeeseen laskettuun joukkovelkakirjalainaan, joka erääntyy 2031. Laajennuksessa 15 osuuspankille myönnettiin OPAn väliluottoja yhteensä 230 miljoonalla eurolla.

Syyskuun lopussa OPAn väliluottoja oli 121 osuuspankilla yhteensä 14 540 miljoonalla eurolla (10 790).

Tulos ennen veroja oli 4,7 miljoonaa euroa (6,3). Yhtiön taloudellinen asema säilyi katsauskaudella vakaana.

Saamisten arvonalentumiset olivat 0,6 miljoonaa euroa (1,3). Vertailukaudella asiakkaat hakivat aktiivisesti luottoihin lyhennysvapaita koronakriisin takia, mikä yhdessä odotettavissa olevien luottotappioiden laskennassa käytettävien makroekonomisten parametrien muutosten kanssa kasvatti odotettavissa olevia luottotappioita. Vertailukaudella odotettavissa olevien luottotappioiden määrää kasvatti lisäksi maksukyvyttömyyden uuden määritelmän käyttöönotto.

*Suluissa on vertailuluku vuodelta 2020. Tuloslaskelma- ja muiden kertymätyyppisten lukujen osalta vertailuna on tammi–syyskuun 2020 luku. Tase- ja muiden poikkileikkaustyyppisten lukujen osalta vertailuna on edellisen tilinpäätöksen (31.12.2020) luku.

Yleiseen liikkeeseen laskettujen joukkovelkakirjalainojen vakuudet

Lain kiinnitysluottopankkitoiminnasta (688/2010) alla 12.11.2010 perustetun 20 miljardin Euro Medium Term Covered Note -ohjelman liikkeeseen laskettujen katettujen joukkovelkakirjalainojen vakuutena olevia luottoja oli syyskuun 2021 lopussa 15 840 miljoonaa euroa ja 15.6.2020 perustetun 10 miljardin Euro Medium Term Retained Covered Note -ohjelman liikkeeseen laskettujen katettujen joukkovelkakirjalainojen vakuutena olevia luottoja oli syyskuun lopussa 3 550 miljoonaa euroa.

Vakavaraisuus

OPAn ydinvakavaraisuus (CET1) oli syyskuun lopussa 86,2 prosenttia (61,8). Vastuiden määrän pieneneminen paransi suhdelukua. Ydinpääoman minimivaade on 4,5 prosenttia ja kiinteä lisäpääomavaatimus on 2,5 prosenttia, eli ydinpääoman vaade on yhteensä 7 prosenttia. Kokonaisvakavaraisuuden minimivaade on 8 prosenttia ja kiinteällä lisäpääomavaatimuksella lisättynä 10,5 prosenttia. Tilikauden tulosta ei ole luettu ydinpääomaan (CET1).

Luottoriskin vakavaraisuusvaatimus lasketaan käyttämällä luottoriskin sisäisten luokitusten menetelmää. Operatiivisten riskien pääomavaatimus lasketaan standardimenetelmällä.

OPA kuuluu OP Ryhmään, jonka osana OPA on EKP:n valvonnassa. OP Ryhmä esittää vakavaraisuutta koskevat tiedot tilinpäätöstiedotteissa sekä osa- ja puolivuosikatsauksissa yhteenliittymälain mukaan. OP Ryhmä myös julkistaa ns. Pilari III:n mukaiset vakavaraisuustiedot.

Omat varat ja vakavaraisuus on esitetty EU:n vakavaraisuusasetuksen (EU 575/2013) mukaisesti.

Omat varat ja vakavaraisuus, teur 30.9.2021 31.12.2020
     
Oma pääoma 368 461 371 093
Ydinpääoma (CET1) ennen vähennyksiä 368 461 371 093
Eläkevastuun ylikate -56 -56
Osuus tuloksesta, jota ei ole tarkastettu -3 749 -6 381
Arvonalentumiset - odotetut tappiot alijäämä -3 082 -3 448
Ydinpääoma (CET1) 361 574 361 208
Ensisijainen pääoma (T1) 361 574 361 208
Omat varat yhteensä 361 574 361 208
Författare GlobeNewswire