Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-04-28

OP Företagsbanken Abp: OP Företagsbanken Abp:s delårsrapport 1.1-31.3.2020

OP Företagsbanken Abp
Börsmeddelande 28.4.2020 klo 09.00
Delårsrapport 1.1?31.3.2020

OP Företagsbanken Abp:s delårsrapport 1.1?31.3.2020

* Koncernens resultat före skatt var 27 miljoner euro (64). Räntenettot
ökade med 21 procent till 81 miljoner euro (67) och försäkringsnettot
med 20 procent till 131 miljoner euro (109). Nedskrivningarna av
fordringar, 49 miljoner euro, ökade från jämförelseperioden med 45
miljoner euro. Nedskrivningarna av fordringar ökade i synnerhet till
följd av den nya definition av fallissemang som började tillämpas vid
beräkningen av nedskrivningar samt coronaviruspandemins inverkan på
kreditriskutsikterna. Intäkterna från placeringsverksamheten minskade
huvudsakligen på grund av coronapandemin med 48 procent till 25
miljoner euro (48).
* Segmentet Företagsbanks resultat före skatt minskade med 81 procent
till 9 miljoner euro (45). Nedskrivningarna av fordringar försvagade
resultatet med 47 miljoner euro (5). Räntenettot ökade med 12 procent
till 101 miljoner euro (90). Utlåningen ökade på ett år med 8 procent
till 24,3 miljarder euro (22,5).
* Segmentet Försäkrings resultat före skatt ökade med 34 procent och
var 39 miljoner euro (29). Försäkringsnettot, 131 miljoner euro,
ökade med 22 miljoner euro. Intäkterna från placeringsverksamheten
minskade med 49 procent och var 14 miljoner euro (27). Den operativa
totalkostnadsprocenten var 92,7 (97,5).
* Övrig rörelse redovisade ett resultat före skatt på -20 miljoner euro
(-11). Likviditeten förblev god trots coronakrisen.
* Koncernens CET1-kapitaltäckning var 13,6 procent (14,9). Nedgången i
relationstalet påverkades särskilt av att den nya definitionen av
fallissemang började tillämpas.
Resultat före skatt, mn EUR 1?3/2020 1?3/2019 Förändring, %
1?12/2019
  Företagsbank 9 45 -80,7 262
  Försäkring 39 29 33,9 200
  Övrig rörelse -20 -11 - -50
Koncernen totalt 27 64 -57,3 412
Räntabilitet på eget kapital (ROE), % 2,1 5,0 -2,9* 7,8
Räntabilitet på totalt kapital (ROA), % 0,13 0,30 -0,17* 0,49

Som jämförelsetal för resultatet har använts talen för motsvarande perioder
2019. För balansräkningstal och andra tal av tvärsnittstyp har som
jämförelsetal använts talet vid slutet av 2019 om inte annat nämns.
*Förändring i relationstalet

Utsikter för återstoden av året

Åtgärderna för att få bukt med coronaviruspandemin har försatt
världsekonomin i recession under det första kvartalet. Den optimistiska
stämningen på aktiemarknaden i början av året förbyttes i ett brant
kursfall. På räntemarknaden vände räntorna igen uppåt vid slutet av
kvartalet då riskpremierna ökade. På finansmarknaden ökade bankernas
upplåningskostnader klart. Marknaden förväntar sig att räntorna under
slutet av året håller sig på ungefär samma nivå som under början av året.
Osäkerheten är dock exceptionellt stor. Samhällets åtgärder syftar till att
mildra coronakrisens direkta effekter på bankernas och försäkringsbolagens
kunders ekonomi, men i det här skedet är det för tidigt att bedöma vilka de
långsiktiga effekterna av krisen kommer att bli. 

I och med coronapandemin är de största osäkerhetsmomenten för
resultatutvecklingen förknippade med förändringar i ränte- och
placeringsmiljön samt ökade nedskrivningar. Dessutom påverkas den framtida
resultatutvecklingen av marknadens tillväxttakt, förändringar i
konkurrensläget och storskadornas effekt på skadekostnaden.

År 2020 ges en uppskattning av utvecklingen i hela årets resultat endast på
grupplanet i OP Gruppens bokslutskommuniké och delårsrapporter.

Alla bedömningar som presenteras i den här delårsrapporten grundar sig på
de rådande åsikterna om utvecklingen av omvärlden, OP
Företagsbankskoncernen och dess funktioner, och de faktiska resultaten kan
avvika betydligt.

Delårsrapporterna 2020 offentliggörs följande dagar

Halvårsrapport 1.1?30.6.2020 21.7.2020
Delårsrapport 1.1?30.9.2020 22.10.2020

Helsingfors 28.4.2020

OP Företagsbanken Abp
Styrelsen

Närmare upplysningar:

Verkställande direktör Katja Keitaanniemi, tfn 010 252 1387
Direktör för kommunikation och företagsansvar Tuuli Kousa, tfn 010 252 2957

DISTRIBUTION
Nasdaq Helsingfors
Euronext Dublin (Irish Stock Exchange)
LSE London Stock Exchange
SIX Swiss Exchange
Centrala medier
op.fi

OP Företagsbanken Abp är en del av Finlands ledande kundägda finansgrupp OP
Gruppen. OP Företagsbanken och OP-Bostadslånebanken ansvarar för OP:s
upplåning på penning- och kapitalmarknaden. OP Företagsbanken,
OP-Bostadslånebanken och deras moderbolag OP Andelslag samt övriga
medlemskreditinstitut inom OP har ett lagstadgat solidariskt ansvar för
varandras skulder och åtaganden. OP Företagsbanken är också centralbank för
OP.?

Bilaga

* OP Företagsbanken Abps delårsrapport 1.1.?31.3.2020

Författare Hugin Nyheter

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.