Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-10-27

OP Företagsbanken Abp:s delårsrapport 1.1–30.9.2021

 

OP Företagsbanken Abp
Delårsrapport 1.1–30.9.2021
Börsmeddelande 27.10.2021 kl. 09.00

OP Företagsbanken Abp:s delårsrapport 1.1–30.9.2021
  

  • Koncernens resultat före skatt förbättrades till 469 miljoner euro (319). De totala intäkterna ökade med 24 procent till 1 037 miljoner euro (838). Intäkterna från placeringsverksamheten, 214 miljoner euro, ökade med 76 miljoner euro från jämförelseperioden. Försäkringsnettot ökade med 14 procent till 528 miljoner euro (463). Räntenettot minskade med 4 procent till 235 miljoner euro (244). De totala kostnaderna ökade med 10 procent till 519 miljoner euro (473). Nedskrivningarna av fordringar uppgick till 25 miljoner euro (65).
  • Segmentet Företagsbanks resultat före skatt förbättrades till 279 miljoner euro (194). De totala intäkterna ökade med 63 miljoner euro till 498 miljoner euro (434). Nettointäkterna från placeringsverksamheten ökade till 128 miljoner euro (104) och räntenettot till 306 miljoner euro (298). Resultatet stärktes dessutom av att nedskrivningarna av fordringar minskade. Utlåningen minskade på ett år med 0,5 procent till 24,4 miljarder euro (24,6).
  • Segmentet Försäkrings resultat före skatt förbättrades till 282 miljoner euro (169). Försäkringsnettot ökade med 14 procent till 529 miljoner euro (463). Intäkterna från placeringsverksamheten ökade till 83 miljoner euro (21). Den operativa totalkostnadsprocenten förbättrades till 81,8 (86,0).
  • Övrig rörelse redovisade ett resultat före skatt på -92 miljoner euro (-43). Likviditeten förblev stark.
  • Koncernens CET1-kapitaltäckning var 14,8 procent (15,1).
  • OP Företagsbanken Abp:s styrelse godkände 2.7.2021 en delningsplan enligt vilken aktierna i OP Företagsbanken Abp:s dotterbolag Pohjola Försäkring Ab överförs till OP Andelslags direkta ägo. Den planerade registreringstidpunkten för verkställandet av delningen är 29.11.2021. Efter den partiella delningen bedriver OP Företagsbanken Abp företagsbanks- och centralbanksrörelse.
  • OP Företagsbankens dotterbolag Pohjola Försäkring Ab säljer Pohjola Sjukhus Ab till Pihlajalinna Terveys Oy för 31,8 miljoner euro. Företagsaffären förutsätter Konkurrens- och konsumentverkets godkännande.
  • OP Företagsbanken Abp:s styrelse har 27.10.2021 beslutat att OP Företagsbanken Abp säljer hela aktiestocken i OP Säilytys Oy till OP Andelslag. När de planerade strukturarrangemangen genomförts har OP Företagsbanken Abp inte längre någon koncern som ska rapporteras.
Resultat före skatt, mn 1–9/2021 1–9/2020 Förändr. % 1–12/2020
    Företagsbank 279 194 43,8 301
    Försäkring 282 169 66,7 288
    Övrig rörelse -92 -43 - -58
Koncernen totalt 469 319 47,2 529
Räntabilitet på eget kapital (ROE), % 10,1 7,6 2,4 9,2
Räntabilitet på totalt kapital (ROA), % 0,55 0,45 0,10 0,55
  30.9.2021
Författare GlobeNewswire