Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-02-02

OP Gruppens bokslutskommuniké 1.1-31.12.2016: Modigt från en stabil grund mot branschens brytningstid

OP Gruppen
Börsmeddelande 2.2.2017 kl. 9.00
Bokslutskommuniké

OP Gruppens bokslutskommuniké 1.1-31.12.2016: Modigt från en stabil grund mot
branschens brytningstid

OP Gruppens resultat förbättrades ytterligare, gruppen fortsatte att på bred
front växa snabbare än marknaden

* Resultatet före skatt var 1 138 miljoner euro (1 101).
* Resultatet före skatt för oktober-december var 218 miljoner euro (175).
* Räntenettot ökade med 3 %, försäkringsnettot med 6 % och de totala
intäkterna med 3 % från året innan. Kostnaderna ökade med 3 %.
Kostnadsökningen förklaras i sin helhet av ökningen i
utvecklingskostnaderna.
* CET1-kapitaltäckningen steg under året med 0,6 procentenheter till 20,1 %.
I Europeiska bankmyndighetens stresstest överskred kapitaltäckningen klart
myndigheternas minimikrav också i ett mycket ofördelaktigt scenario.
* Bolånen ökade med 4 %, företagskrediterna med 3 % och insättningarna med 6
%. Nya bolån togs ut för 8 % och företagskrediter för 10 % mer än ett år
tidigare.
* Premieintäkterna ökade med 2 %.
* Kapitalförvaltningens medel som förvaltas ökade med 9 % från året innan.
* Resultatet för 2017 uppskattas bli ungefär lika stort som eller mindre än
2016 på grund av växande utvecklingskostnader och andra kostnader för
genomförandet av strategin.

OP Gruppen fick nästan 160 000 nya bankkunder och 260 000 nya ägarkunder

* OP Gruppen fick nästan 160 000 nya bankkunder, dvs. 21 % mer än ett år
tidigare. Antalet ägarkunder ökade med närmare 260 000 till över 1,7
miljoner. Antalet gemensamma kunder i bank- och försäkringsrörelsen ökade
med nästan 100 000 till över 1,7 miljoner.
* Ny OP-bonus samlades för över 200 miljoner euro, dvs. 5 % mer än ett år
tidigare. Räntan på Avkastningsandelarna uppskattas till totalt 83 miljoner
euro.
* I sin samhälleliga roll genomförde gruppen flera Finland framåt-initiativ.
Under rapportperioden offentliggjorde gruppen bl.a. donationer på över 6
miljoner euro till finländska universitet.
* OP Gruppens gåva till det hundraåriga Finland är hundra år av
frivilligarbete. På den nya webbplatsen för förmedling av frivilligarbete
Hiiop100.fi möts de som behöver hjälp och de som erbjuder frivilligarbete.
* För gruppen fastställdes i juni en kraftigt förnyande strategi, som nu
genomförs på bred front.

OP Gruppens nyckeltal

---------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 1-12/2016 1-12/2015 Förändring, % |
| Resultat före skatt, milj. e 1 138 1 101 3,3 |
| Bankrörelse 596 642 -7,3 |
| Skadeförsäkring 230 259 -11,1 |
| Kapitalförvaltning 232 213 8,8 |
| Ny OP-bonus som samlats till ägarkunder 208 197 5,3 |
| 31.12.2016 31.12.2015 Förändring, % |
| CET1-kapitaltäckning, % 20,1 19,5 0,6* |
| Avkastning på ekonomiskt kapital, %** 22,7 21,5 1,2* |
| Kapitalbasen i förhållande till minimibeloppet av kapitalbasen 170 191 -21* |
|(konglomeratlagen), %*** |
| Nedskrivningar av fordringar i kredit- och garantistocken, % 0,09 0,10 0,0* |
| Ägarkunder (1 000) 1 747 1 491 17,2 |
| |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Som jämförelsetal för resultatet har använts talen för motsvarande perioder
2015. För balansräkningstal och andra tal av tvärsnittstyp har som
jämförelsetal använts talet vid slutet av 2015 om inte annat nämns.

* förändring i relationstalet
**12 mån. glidande, förändringen anges som förändring av relationstalet
*** Relationstalet enligt konglomeratlagen har beräknats med Solvens
II-övergångsbestämmelserna och jämförelseuppgifterna har ändrats.

Chefdirektör Reijo Karhinens kommentarer
Också den som är stark måste förnya sig. Under 2016 har OP Gruppen nått
framgångar på bred front i affärsrörelsen. Samtidigt har vi börjat genomföra
en strategi som modigt förnyar vår verksamhet. Våra fleråriga målmedvetna
framsteg i en omvärld fylld med utmaningar kulminerade i ett nytt
rekordresultat, en utmärkt kapitaltäckning och en tillväxt som på bred front
är snabbare än på marknaden. Den gynnsamma utvecklingen i kundbelåtenheten
och den snabbare ökningen i antalet kunder bidrar också till att stärka den
grund som nya OP ska byggas på.

Vi lever i en värld där kundens röst är allt mer krävande. Upplägget är som
gjort för OP. Våra engagerade ägarkunder är en av de styrkor som bidrar till
OPs framgång. Ledningen av den samhälleliga rollen syns tydligare i vår
vardag. Tack vare vårt goda resultat har vi en genuin möjlighet att främja
våra ägarkunders och vår omvärlds välfärd också mitt i brytningsskedet.

Strategin, som offentliggjordes i somras, är en enorm förnyelseprocess för oss
från en ren finansgrupp till ett flerbranschföretag. Vår strategi utmanar oss
att ta hand om vår nuvarande affärsrörelse, dess produkt- och tjänsteutbud
samt vår resultatkapacitet. Samtidigt ökar våra investeringar i utveckling
och vi skapar fördomsfritt ny affärsrörelse i stället för sådan som
försvinner.

Vi digitaliserar modigt nuvarande tjänster och interna processer. För att vi
ska kunna trygga vår priskonkurrenskraft och smidigheten i vår verksamhet
måste verksamheten ytterligare effektiviseras avsevärt. Vårt kompetenskapital
måste förnyas i allt snabbare takt, då våra affärsrörelsemodeller och
innehållet i dem förnyas och vår verksamhet expanderar till flera branscher.

Efter flera dämpade år ser vi en spirande tillväxt i den finländska ekonomin
och sysselsättningen, och nyckeltalen som beskriver det ekonomiska
sentimentet är på väg uppåt. Det går i rätt riktning, men takten är
otillräcklig i förhållande till de centrala utmaningarna för vårt land: den
låga sysselsättningsgraden och den offentliga ekonomin. Förnyelsetakten måste
ökas och framtidsbilden klargöras inom samhällets olika delområden. Vi
behöver en djupare gemensam insikt i förändringens omfattning och takt.
Finlands digitala potential står i den absoluta världstoppen, och det
digitalbaserade brytningsskedet i den globala ekonomin erbjuder därför
Finland enorma möjligheter till ny tillväxt och välfärd.

Rapportsperiodens resultat

OP Gruppens resultat före skatt var 1 138 miljoner euro (1 101), dvs. det
bästa någonsin. Resultatet förbättrades med 37 miljoner euro från
jämförelseperiodens resultat.

Räntenettot ökade trots de låga räntorna med 3,2 procent till 1 058 miljoner
euro. Försäkringsnettot ökade med 6,0 procent till 558 miljoner euro.
Nettoprovisionsintäkterna var 859 miljoner euro, dvs. en aning större än året
innan. Provisionerna från betalningsrörelsen, fonderna och
bostadsförmedlingen ökade, medan provisionerna från förmedlingen och
emissionen av värdepapper minskade från jämförelseperioden. Provisionerna
från värdepappersförmedlingen minskade med 4 miljoner euro till följd av
Finland framåt-initiativet Placera i Finland.

Nettointäkterna från placeringsverksamhet minskade med 9,7 procent till 390
miljoner euro. Till minskningen i nettointäkterna från tillgångar som kan
säljas bidrog minskningen i intäkterna från och nedskrivningar av
egetkapitalinstrument. Intäkterna från livförsäkringens skuldebrev som
värderas till verkligt värde, ökade i och med det livförsäkringsbestånd som
överfördes från Suomi-bolaget till OP Gruppen i slutet av 2015. Skyddet av
ränterisken för livförsäkringens försäkringsskuld med räntederivat ökade
derivatintäkterna.

De övriga rörelseintäkterna ökade från jämförelseperioden med 77 miljoner euro
till 122 miljoner euro. Ökningen beror på de intäkter av engångsnatur på 76
miljoner euro som bokförts för försäljningen av Visa Europe Ltd.

Kostnaderna ökade med 3,1 procent till 1 567 miljoner euro.
Personalkostnaderna minskade med 19 miljoner euro från jämförelseperioden
sedan de förmånsbestämda pensionskostnaderna minskat. Under
jämförelseperioden ökade personalkostnaderna av en kostnadsreservering av
engångsnatur på 9 miljoner euro för omstruktureringen av
centralinstitutskoncernen.

OP Gruppens betydande satsningar på utveckling av tjänsterna ökade
utvecklingskostnaderna med 60 miljoner euro. Utvecklingskostnaderna var
totalt 135 miljoner euro (75). Under jämförelseperioden bokfördes
kostnadsposter av engångsnatur till följd av gruppens interna ägararrangemang
och ombyggnaden av kontoret i Vallgård bland övriga rörelsekostnader för
totalt 18 miljoner euro.

Resultatförsvagande nedskrivningar på olika resultatposter bokfördes för
totalt 136 miljoner euro (114), varav 77 miljoner euro (78) bokfördes på
krediter och övriga fordringar. Nettonedskrivningarna av krediter och övriga
fordringar var mycket små, dvs. 0,09 procent (0,10) av kredit- och
garantistocken.

OP Gruppens inkomstskatt för rapportperioden var 223 miljoner euro (249). Den
effektiva skattesatsen var 19,6 procent (22,6). Under jämförelseperioden
ökade skattesatsen till följd av en skatt på överlåtelsevinster för OP
Gruppens interna ägararrangemang.

OP Gruppens eget kapital ökade med 9,8 procent och överskred under
rapportperioden 10 miljarder euro. Det egna kapitalet ökade av gruppens
resultat och ägarkundernas Avkastningsandelar. Vid slutet av rapportperioden
ingick Avkastningsandelar för 2,7 miljarder euro (2,5) i eget kapital, av dem
bestod 0,3 miljarder euro (0,3) av uppsagda Avkastningsandelar.
Avkastningsmålet för Avkastningsandelarna för 2016 och 2017 är 3,25 procent.
Den ränta som samlats för Avkastningsandelarna under rapportperioden
uppskattas vara totalt 83 miljoner euro (66). Fonden för verkligt värde ökade
med 77 miljoner euro till 318 miljoner euro.

Utsikter för 2017

Den finländska ekonomin återhämtade sig i fjol med främst konsumtionen och
byggandet som motor. Under året ökade osäkerheten i synnerhet genom att
resultatet för folkomröstningen i Storbritannien var att utträda ur
Europeiska unionen. Osäkerheten blev dock kortvarig. Under slutet av året
ökade förtroendet för ekonomin igen. I Finland ökade förtroendet i synnerhet
bland konsumenterna, delvis till följd av att arbetslösheten minskade.
Bostadsmarknaden piggnade till, och bostadspriserna steg...

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.