Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2015-10-28

OP Gruppens delårsrapport 1.1-30.9.2015: Kapitaltäckningen är stark och utlåningen ökar klart snabbare än marknaden

OP Gruppen

Börsmeddelande 28.10.2015 kl. 8.00
Delårsrapport 1.1-30.9.2015

OP Gruppens delårsrapport 1.1-30.9.2015: Kapitaltäckningen är stark och
utlåningen ökar klart snabbare än marknaden

* Gruppens resultat före skatt växte med 25 % till 926 miljoner euro (739).
Resultatet för niomånadersperioden var större än resultatet för hela
föregående år.
* Intäkterna ökade med 6 % och kostnaderna minskade med 5 % jämfört med ett
år tidigare.
* CET1-kapitaltäckningen steg till 18,6 % (15,1 %) med stöd av det starka
resultatet. Kapitaltäckningen har stärkts med 5,1 procentenheter på ett år,
trots att gruppens kundfinansiering har ökat klart snabbare än marknaden: *
Bolånestocken växte på ett år med 3,5 % * Företagskreditstocken växte med
7,2 % * Hela kreditstocken växte med 6,0 % och de uttagna krediterna med
10,4 %
* Ny kundbonus samlades för 147 miljoner euro, dvs. 4,2 % mer än ett år
tidigare.
* Beloppet av ägarkundernas egetkapitalinstrument ökade till 2,5 miljarder
euro (1,9).
* Resultatet för alla tre rörelsesegment förbättrades klart: * Bankrörelsens
resultat före skatt ökade med 16 % till 531 miljoner euro (459).
Kostnads/intäktsrelationen förbättrades med 3 procentenheter till 52 %.
Inlåningen ökade med 8,1 %. Nedskrivningarna av fordringar hölls små: 0,08
% av kredit- och garantistocken. * Skadeförsäkringens resultat före skatt
ökade med 15 % till 218 miljoner euro (190). Den operativa
totalkostnadsprocenten var 86,3. Premieintäkterna ökade med 5,2 %. *
Kapitalförvaltningens resultat före skatt växte med 16 % till 168 miljoner
euro (145). De medel som förvaltas ökade med 9,2 % till 64 miljarder euro.
* Vid direktionen för OP Gruppens centralinstitut har utsetts en ny ledamot
till att leda utvecklingen av OP Gruppen från ett traditionellt
finansföretag till ett digitalt företag.
* Utsikterna ändras: Resultatet 2015 beräknas bli klart större än 2014
(tidigare större än). Närmare information om ändringen finns under
"Utsikter för återstoden av året".

OP Gruppens nyckeltal

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 1-9/2015 1-9/2014 Förändring, % 1-12/2014 |
| Resultat före skatt, milj. euro 926 739 25,3 915 |
| Bankrörelse 531 459 15,5 571 |
| Skadeförsäkring 218 190 14,6 223 |
| Kapitalförvaltning 168 145 15,5 167 |
| |
| Ny kundbonus som samlats 147 141 4,4 189 |
| |
| 30.9.2015 30.9.2014 Förändring, % 31.12.2014 |
| Kärnprimärkapitaltäckning CET1, % 18,6 13,6 5,1* 15,1 |
| Kapitalbasen i förhållande till minimibeloppet av kapitalbasen 197 179 18* 189 |
|(konglomeratlagen), % |
| Över 90 dagar förfallna fordringar i kredit- och garantistocken, % 0,44 0,45 -0,01* 0,37 |
| Bank- och försäkringsrörelsens 1 637 1 570 4,3 1 590 |
| |
|gemensamma kunder (1 000) |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Som jämförelsetal för resultatet har använts talen för motsvarande perioder
2014. För balansräkningstal och andra tal av tvärsnittstyp har som
jämförelsetal använts talet vid slutet av 2014 om inte annat nämns.

*förändring i relationstalet

Chefdirektör Reijo Karhinens kommentarer

OP Gruppens verksamhet 2015 kännetecknas av kraftig tillväxt och förnyelse. Vi
har fortsatt att klart öka vår marknadsandel inom företags- och
bostadsfinansiering. Med stöd av vår stärkta kapitaltäckning har vi svarat på
våra kunders behov av finansiering. Det att företagsfinansieringen vuxit med
7 % och hela kreditstocken med 6 % är tydliga tecken på vårt ansvarstagande
för vår omvärld. Vi har förbundit oss vid temat Finland uppåt.

Vi har länge vuxit snabbare än marknaden, och det syns tydligt också genom att
resultatutvecklingen förbättrats. Den starka volymökningen har kompenserat
den resultatbelastning som förorsakas av att räntorna är låga. Dessutom har
vi målmedvetet förbättrat vår priskonkurrenskraft genom att effektivisera vår
verksamhet och bryta den långa kostnadsökningen. Vi hade inte kunnat uppnå
det historiskt bästa resultatet för början av året utan att lyckas som
finansgrupp. Skadeförsäkringens resultatutveckling har fortsatt mycket god.
Intäkterna från placeringsverksamheten har också spelat en betydande roll för
det förbättrade resultatet på lång sikt. De små kreditförlusterna påvisar att
våra kunder har starka balansräkningar samt att det råder försiktighet i
investeringarna.

Den snabbt avancerande digitaliseringen och förändringen i kundbeteendet
påskyndar brytningsskedet i finansbranschen. Mot bakgrunden av det här
historiskt stora brytningsskedet och inför de nya möjligheterna har OP
nyckeltalen i skick. Vi har förberett oss för framtiden genom att stärka vår
ekonomi, målmedvetet förnya vår verksamhet samt genom att öka våra
investeringar i utveckling. Våra möjligheter och vår beredskap att utveckla
nya tjänster för våra kunder är goda. Samtidigt betonas behovet av att
effektivisera och förbättra de nuvarande affärsrörelseprocesserna.

Vår oro gäller Finlands, dvs. OPs omvärlds, förmåga att förnya sig. Vi lever
av Finland och finländsk framgång. I vårt samhälle talas det fortfarande mer
än det görs. Vi trampar på ett farligt sätt på stället utan att söka
lösningar. Vi betalar ett högt pris för obeslutsamhet och långsamma
reaktioner. Vi är ett litet land men vi har ett starkt kompetenskapital. Vi
kunde nå konkurrensfördel genom att vara smidiga i en omvärld som snabbt
förändras och digitaliseras.

Vi måste modigt våga förnya strukturerna. En positiv attityd är grunden för
vår nya början.

Rapportsperiodens resultat

OP Gruppens resultat före skatt ökade med 25 procent till 926 miljoner euro
(739). Resultatet var större än resultatet under hela fjolåret. Resultatet
förbättrades särskilt av den kraftiga ökningen i intäkterna. Nettointäkterna
från skade- och livförsäkringen ökade till följd av att lönsamheten i
försäkringsverksamheten förbättrades. Provisionsintäkterna var större än
under jämförelseperioden främst för att provisionerna i anslutning till
fonderna ökat. Realisationsvinsterna på värdepapper ökade nettointäkterna
från handel och placeringsverksamhet.

Gruppens kostnader minskade med 5,0 procent, och de var 58 miljoner euro
mindre än under jämförelseperioden. Personalkostnaderna ökade till följd av
att pensionskostnaderna ökade med 17 miljoner euro samt av
kostnadsreserveringen på 9 miljoner i anslutning till omorganiseringen av
centralinstitutskoncernen. De övriga kostnaderna ökade inte endast genom att
de nya affärsrörelserna expanderade utan också genom gruppens interna
ägararrangemang samt kostnadsposter av engångsnatur på totalt 18 miljoner
euro för ombyggnaden av kontoret i Vallgård. Under jämförelseperioden ökade
de övriga kostnaderna med totalt 54 miljoner euro till följd av lagstadgade
garantiavgifter till insättningsgarantifonden och bankskatten samt av
kostnader av engångsnatur på 21 miljoner euro.

Resultatförsvagande nedskrivningar på olika resultatposter bokfördes för
totalt 73 miljoner euro (63), varav 47 miljoner euro (50) bokfördes på
krediter och övriga fordringar. Ökningen i nedskrivningarna berodde på
gruppens försäkringsföretags placeringar. Nettonedskrivningarna av krediter
och övriga fordringar var små, dvs. 0,08 procent (0,09) av kredit- och
garantistocken.

Resultatet före skatt till verkligt värde var 697 miljoner euro (843). OP
Gruppens fond för verkligt värde före skatt uppgick vid slutet av
rapportperioden till 287 miljoner euro (531).

Vid slutet av rapportperioden uppgick det egna kapitalet till 8,7 miljarder
euro (7,2). Det egna kapitalet ökade av gruppens resultat och emissionen av
Avkastningsandelar. Vid slutet av rapportperioden ingick Avkastningsandelar
för 2,2 miljarder euro (1,6) i eget kapital. Centralinstitutets direktion
beslöt i mars 2015 att höja målet för Avkastningsandelarna med 0,4 miljarder
euro till 2,3 miljarder euro.

Utsikter för återstoden av året

Den globala ekonomin växer i år aningen mindre än i fjol. Den ekonomiska
tillväxten inom euroområdet kommer att återhämta sig något sedan förra året,
men den är fortfarande långsam. Återhämtningen i den finländska ekonomin har
fortfarande inte börjat, och ingen tydlig vändning till det bättre finns i
sikte. Exportefterfrågan är fortsatt svag, och priskonkurrenskraften har
knappt alls förbättrats för att hjälpa exportsektorn som är försvagad av
strukturomvandlingen. Genomföringen av de åtgärder som behövs skärper
dessutom det politiska läget, vilket kan äventyra återhämtningen på
hemmamarknaden.

Betraktat som helhet är tillväxtförväntningarna i finansbranschen fortfarande
moderatare än de långsiktiga medeltalen. De låga räntorna belastar bankernas
räntenetto och försvagar intäkterna från försäkringsbolagens
placeringsverksamhet. Å andra sidan stöder de låga räntorna kundernas
kreditbetalningsförmåga, som har hållit sig stabil trots den långvariga
perioden med långsam tillväxt. Kapitaltäckningen och lönsamheten i
finansbranschen har fått större betydelse på grund av den instabila omvärlden
och de strängare regelverken.

Trots den svaga utvecklingen i den ekonomiska omvärlden uppskattas OP Gruppens
resultat före skatt 2015 bli klart större än (tidigare större än) 2014. Det
största osäkerhetsmomentet för resultatprognosen gäller ogynnsamma
förändringar i placeringsomvärlden.

Alla prognoser och bedömningar i den här delårsrapporten grundar sig på
rådande uppfattning om den ekonomiska utvecklingen. De faktiska resultaten
kan avvika betydligt.

Presskonferens

Chefdirektör Reijo Karhinen presenterar OP Gruppens resultat vid en
presskonferen...

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.