Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-11-01

OP Gruppens delårsrapport 1.1-30.9.2017: Satsningarna på förnyelse fortsätter, resultatet stabilt och enligt förväntni...

OP Gruppen

Delårsrapport 1.1-30.9.2017
1.11.2017 kl. 9.00
OP Gruppens delårsrapport 1.1-30.9.2017: Satsningarna på förnyelse fortsätter,
resultatet stabilt och enligt förväntningarna

Resultatet motsvarar förväntningarna, inlåningen och förvaltade medel ökar

* Resultatet före skatt var 873 miljoner euro (921). Kostnaderna ökade och
intäkter av engångsnatur bokfördes mindre än under jämförelseperioden.
* Intäkter totalt var 4 % större än under jämförelseperioden. Räntenettot
ökade med 2 % och nettoprovisionsintäkterna med 6 %. Försäkringsnettot
minskade med 19 %.
* Kostnaderna ökade som väntat och var 12 % större än ett år tidigare.
Kostnadsökningen berodde främst på att satsningarna på att förnya den
nuvarande affärsrörelsen ökat.
* Nedskrivningarna av fordringar, 28 miljoner euro (36), hölls låga och
motsvarade 0,04 % av krediter och övriga fordringar.
* CET1-kapitaltäckningen var vid slutet av september 19,2 % (20,1 %).
* Bankrörelsen: Utlåningen växte med 4 % och inlåningen med 9 % på ett år.
Bankrörelsens räntenetto ökade med 5 % medan resultatet före skatt stöddes
av placeringsintäkterna och ökade med 14 %.
* Skadeförsäkringen: Premieintäkterna från privatkunder ökade med 3 %, medan
premieintäkterna från företagskunder minskade något. Skadeförsäkringens
resultat belastades särskilt av försäkringsnettot som försvagats till följd
av att planen för sänkningen av diskonteringsräntan tidigarelagts.
* Kapitalförvaltningen: De förvaltade medlen ökade med 6 %.
Kapitalförvaltningens resultat ökade med 4 % till följd av att
nettoprovisionsintäkterna ökade.
* Övrig rörelse: Resultatet försvagades av betydande satsningar på utveckling
av tjänster.
* Till ny chefdirektör för OP Gruppen har valts juris magister, MBA och
teknologie doktor Timo Ritakallio. Hans uppdrag börjar i mars 2018.
Chefdirektör Reijo Karhinen går i enlighet med sitt direktörsavtal i
pension 1.2.2018.
* Resultatet för 2017 uppskattas bli ungefär lika stort som eller mindre än
2016 på grund av växande utvecklingskostnader och andra kostnader för
genomföringen av strategin.

* Vårt utvecklingsprogram på över 400 miljoner euro på årsplanet framskrider
planenligt.

* Utöver förnyelsen av bassystemen i den nuvarande affärsrörelsen är
utvecklingsprojekt som föranleds av myndighetskrav och lagstiftning
fortfarande i fokus inom utvecklingsarbetet.
* Tjänsteutbudet för boende utvidgades då marknadsplatsen OP Hem och
söktjänsten för boende lanserades. OP lanserade också flera nya
placeringslösningar samt en aktiebaserad gräsrotsfinansieringstjänst.
Utvecklingen av nya mobilitetstjänster och helt digitala
försäkringstjänster fortsatte.
* I effektiviseringen av verksamheten ökade utnyttjandet av robotik.

* Under rapportperioden öppnades Pohjola Sjukhus i Uleåborg och Kuopio.
* Antalet ägarkunder hos andelsbankerna ökade under rapportperioden med
nästan 63 000 till 1,8 miljoner och antalet gemensamma kunder inom OP
Gruppens bank- och försäkringsrörelse ökade med 30 000 till 1,8 miljoner.
* OP-bonus ökade med 6 % till 164 miljoner euro (154).
* För att förnya personalens kompetens bygger vi nu upp en ny proaktiv
verksamhetsmodell som en förberedelse för att behovet av årsverken
förändras och minskar till följd av digitaliseringen och automatiseringen.

OP Gruppens nyckeltal

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 1-9/2017 1-9/2016 Förändring, % 1-12/2016 |
| Resultat före skatt, milj. e 873 921 -5,1 1 138 |
| Bankrörelse 513 448 14,4 574 |
| Skadeförsäkring 137 206 -33,4 244 |
| Kapitalförvaltning 190 183 4,3 226 |
| Övrig rörelse 32 83 -61,3 95 |
| Ny OP-bonus som samlats till ägarkunder 164 154 6,0 208 |
| 30.9.2017 30.9.2016 Förändring, % 31.12.2016 |
| CET1-kapitaltäckning, % 19,2 19,7 -0,5* 20,1 |
| Avkastning på ekonomiskt kapital, %** 21,4 22,2 -0,8* 22,7 |
| Kapitalbasen i förhållande till minimibeloppet av kapitalbasen 146 164 -18* 170 |
|(konglomeratlagen), %*** |
| Nedskrivningar av fordringar i kredit- och garantistocken, % 0,04 0,06 0,0* 0,09 |
| Ägarkunder (1 000) 1 810 1 719 5,3 1 747 |
| |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Som jämförelsetal för resultatet har använts talen för motsvarande perioder
2016. För balansräkningstal och andra tal av tvärsnittstyp har som
jämförelsetal använts talet vid slutet av 2016 om inte annat nämns. Under
rapportperioden utgjordes posterna av engångsnatur av återbäring av
mervärdesskatt för 22 miljoner euro och realisationsvinsten från
försäljningen av avtals- och betalterminalbeståndet för kortinlösen- och
betalterminaltjänster på 19 miljoner euro. Under jämförelseperioden utgjordes
en post av engångsnatur av intäkter på 71 miljoner euro från affären med Visa
Europe Ltd.

*förändring i relationstalet
**12 mån. glidande
***Relationstalet enligt konglomeratlagen har beräknats med Solvens
II-övergångsbestämmelserna.

Chefdirektör Reijo Karhinens kommentarer

OP Gruppens resultatutveckling fortsatte starkt enligt förväntningarna.
Resultatet för januari-september motsvarade nästan de senaste årens resultat
och samtidigt de bästa resultaten någonsin trots att utvecklingskostnaderna
ökade betydligt. Den exceptionellt stora kostnadsökningen är en direkt följd
av den kraftiga förnyelsen av vår verksamhet enligt vår strategi. Särskilt
positivt var att provisionsintäkterna ökade och att ökningen i räntenettot
stärktes trots att ränteläget var exceptionellt krävande. Resultaten i
bankrörelsen och kapitalförvaltningen förbättrades genom att intäkterna ökade
kraftigt. Resultatet och tillväxten inom skadeförsäkringen nådde inte upp
till samma nivå som under de senaste åren. Inom kapitalförvaltningen var
volymtillväxten över lag god. I bankrörelsen växte inlåningen klart snabbare
och utlåningen något snabbare än marknaden.

Det är glädjande att vår företags- och arbetsgivarprofil bibehålls bland de
bästa i branschen också enligt undersökningarna i höst. Anseendet,
tillförlitligheten och dragningskraften får en allt större betydelse då
omvärlden blir allt mer digital, eftersom kunderna och intressentgrupperna
inte endast kräver en allt bättre kundupplevelse av företaget, utan också
handlingar och värden som är viktiga för dem.

Under rapportperioden fortsatte vi att i enlighet med riktlinjerna i strategin
bygga upp branschöverskridande tjänstekoncept inom hälsa och välbefinnande,
mobilitet samt boende. Vi lanserade många nya produkter och tjänster. Vi
flyttade tyngdpunkterna i vår verksamhet för att bemöta förändringarna i
kundbeteendet, skapa förutsättningar för en bättre kundupplevelse och bredda
vår intjäning. Samtidigt erbjöd vi ett betydligt antal nya
karriärmöjligheter.

OP går in i den kraftiga och kostnadskrävande brytningstiden i finansbranschen
med god resultatförmåga. Under de närmaste åren ska vi genomföra ett mycket
omfattande investeringsprogram, bygga upp nya affärsmodeller och ny intjäning
samt i hög grad förnya personalens kompetens. Samtidigt måste vi se till att
vi också kan konkurrera med priset. Det som gör förnyelsen krävande är att
förändringstakten hela tiden ökar liksom effektivitetskraven.

Också idag ligger den verkliga förändringskraften i nytänkande och beredskap
att förnya sig. Inom förnyelsen håller utvecklingen av personalens kompetens
på att bli lika viktig som utvecklingen av system. Förmågan att lära sig nytt
spelar i framtiden en nyckelroll för var och en. Arbetet som förändras och
digitaliseringen som ytterligare skjuter fart kommer under de närmaste åren
att skaka om inte endast företag utan hela branscher. Den akuta och
djupgående förändringen beror inte på konjunkturerna och den kräver en
förnyelse av aldrig skådat slag också av hela samhället. Arbete försvinner
och nytt arbete skapas, men oftast kommer arbetsuppgifterna att förändras
liksom de kunskaper som behövs i dem.

OP går i spetsen för förändringen och möter brytningstiden i arbetslivet som
en av pionjärerna inom digitaliseringen. I det här läget styr OPs starka
resultatförmåga och värdegrund oss att ta ett ännu större ansvar än tidigare
för att utveckla kompetensen hos våra anställda och skapa nya karriärstigar
för dem. Alla vinner på att styrkan och hastigheten hos förändringen inte
kommer som en överraskning: vi måste öppnare och med större framförhållning
än tidigare berätta om hur behovet av kunnande förändras. Det viktiga är att
tillsammans med personalen finna metoder för att förhindra att någon slås ut
från arbetslivet.

Samtidigt som digitaliseringen är en utmaning för oss, kommer den att gynna
den finländska ekonomin /betydligt. Finland bemöter förändringen i omvärlden
i ett gynnsamt konjunkturskede. Vår ekonomi har alldeles nyligen fått god
fart och uppgången har en bred bas. Den positiva spiralen stärks antagligen
också nästa år. Nu är rätt tid för reformer. Handlingskraften i den
ekonomiska politiken måste räcka till inte endast för social- och
hälsovårdsreformen utan också för att skapa möjligheter att klara sig och nå
framgång i den digitala världen.

Januari-september

OP Gruppens resultat före skatt var 873 miljoner euro (921). Resultatet
minskade med 47 miljoner euro från jämförelseperiodens resultat. Resultatet
minskade till följd av att posterna av engångsnatur samt försäkringsnettot
minskade och kostnaderna ökade. I rapportperiodens resultat ingick intäkter
av engångsnatur för 41 miljoner euro (71). Nettoprovisionsintäkterna och
nettointäkterna från placeringsverksamheten ökade däremot från
jämförelseperioden.

Räntenettot ökade med 2,0 procent till 815 miljoner euro. Bankrörelsens
räntenetto ökade med nästan 5 procent, men gruppens räntenetto minskade av
att räntenettot för segmentet Övrig rörelse minskade. Försäkringsnettot
stramades åt med 18,5...

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.