Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-05-07

OP Gruppens delårsrapport 1.1 - 31.3.2019: Det första kvartalets resultat var 197 miljoner euro

OP Gruppen

7.5.2019 kl. 9.00
Delårsrapport 1.1-31.3.2019

OP Gruppens delårsrapport 1.1 - 31.3.2019: Det första kvartalets resultat var
197 miljoner euro

* Resultatet före skatt var 197 miljoner euro (239).
* Räntenettot växte med 1 % till 285 miljoner euro och provisionsnettot med 1
% till 234 miljoner euro. Försäkringsnettot minskade med 15 % till 109
miljoner euro.
* Intäkterna från placeringsverksamheten ökade med 2 % till 101 miljoner
euro. Placeringsintäkterna påverkades av att realisationsvinsterna ökade
med 18 miljoner euro från jämförelseperioden.
* Kostnaderna ökade med 2 % till 465 miljoner euro främst till följd av
stabilitetsavgiften.
* Nedskrivningarna av fordringar var fortfarande små och uppgick till 11
miljoner euro (4).
* OP Gruppens utlåning ökade på ett år med 6 % till 88 miljarder euro och
inlåningen med 6 % till 63 miljarder euro.
* CET1-kapitaltäckningen var 20,2 % (20,5).
* OP Gruppens nya segment sedan början av 2019 är Hushållsbank, Företagsbank,
Försäkring och Övrig rörelse.
* Segmentet Hushållsbanksresultat före skatt minskade med 27 % till 49
miljoner euro. Räntenettot ökade med 6 %, provisionsnettot med 1 % och
kostnaderna med 3 %. Nettointäkterna från placeringsverksamheten minskade
med 12 miljoner euro. Utlåningen ökade under året med 5 % och inlåningen
med 8 %.
* Segmentet Företagsbanksresultat före skatt minskade med 53 % till 56
miljoner euro. Räntenettot ökade med 9 %, men provisionsnettot minskade med
13 % och nettointäkterna från placeringsverksamheten med 72 %.
Nettointäkterna från placeringsverksamheten minskade på grund av ändringar
i värderingsmodellerna för derivatpositionerna samt på grund av att
realisationsvinsterna från placeringarna var mindre än under
jämförelseperioden. Utlåningen ökade på ett år med 10 %.
* Segmentet Försäkringsresultat före skatt ökade med 32 % till 88 miljoner
euro. Premieintäkterna från skadeförsäkringen minskade med 1 %, och
försäkringsersättningarna ökade med 7 %. Intäkterna från
placeringsverksamheten ökade med 39 miljoner euro.
* Övrig rörelseredovisade ett resultat före skatt på 5 miljoner euro (-11).
Resultatet förbättrades av att de övriga rörelseintäkterna ökade med 10 %
och att kostnaderna minskade med 8 %.
* Under det första kvartalet investerade OP Gruppen 74 miljoner euro (100) på
att utveckla sin verksamhet och förbättra kundupplevelsen.
* OP-bonus uppgick till 69 miljoner euro.
* Konkurrens- och konsumentverket (KKV) avslutade 11.2.2019 sin omfattande
utredning av OP Gruppens kundförmånsprogram. Enligt utredningen är OP
Gruppens verksamhet förenlig med konkurrenslagen, och OP:s bonussystem
strider inte mot konkurrenslagen.
* Antalet ägarkunder hos andelsbankerna ökade under januari-mars med 20 000
till över 1,9 miljoner och antalet gemensamma kunder inom OP Gruppens bank-
och försäkringsrörelse ökade med 9 000 till över 1,8 miljoner.
* Andelsstämman beslöt 20.3.2019 att ändra OP Andelslags stadgar. OP
Andelslag övergår 1.1.2020 till en trestegsförvaltning, där OP Andelslag i
stället för den nuvarande interna direktionen har en styrelse som består av
ledamöter som inte är direktörer vid centralinstitutet.
* Resultatet före skatt 2019 uppskattas bli mindre än 2018. Närmare
information om utsikterna finns under "Utsikter för återstoden av året".

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 1-3/2019 1-3/2018 Förändring, % 1-12/2018 |
| Resultat före skatt, mn e 197 239 -17,4 1 017 |
| Hushållsbank 49 66 -26,5 421 |
| Företagsbank 56 117 -52,6 408 |
| Försäkring 88 66 32,3 260 |
| Övrig rörelse 5 -11 - -64 |
| Ny OP-bonus som ägarkunderna samlat -69 -56 22,3 -230 |
| |
| Avkastning på ekonomiskt kapitalkrav, %** 20,0 19,6 0,4* 20,8 |
| Räntabilitet på eget kapital (ROE), % 5,3 6,8 -1,5* 6,9 |
| Räntabilitet på eget kapital utan OP-bonus, % 7,0 8,4 -1,3* 8,5 |
| Räntabilitet på totalt kapital (ROA), % 0,44 0,55 -0,1* 0,57 |
| Räntabilitet på totalt kapital utan OP-bonus, % 0,59 0,67 -0,1* 0,70 |
| 31.3.2019 31.3.2018 Förändring, % 31.12.2018 |
| CET1-kapitaltäckning, % 20,2 20,0 0,2* 20,5 |
| Kapitalbasen i förhållande till minimibeloppet av kapitalbasen 143 147 -5* 147 |
|(konglomeratlagen), %*** |
| Utlåning, md e 88,0 83,1 6,0 87,1 |
| Inlåning, md e 63,1 59,6 5,9 61,3 |
| Nödlidande fordringar av kredit- och garantistocken, % **** 1,1 1,2 0,0* 1,0 |
| Ägarkunder (1 000) 1 931 1 848 4,5 1 911 |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
*Förändring i relationstalet

**12 mån. glidande
***Relationstalet enligt konglomeratlagen har beräknats för försäkringsbolag
med de övergångsbestämmelser som ingår i solvensbestämmelserna för
försäkringsbolag.
****Med nödlidande fordringar avses över 90 dagar förfallna fordringar, övriga
fordringar med risker samt exponeringar med anstånd som beviljats på grund av
kundens ekonomiska svårigheter och som anknyter till sådana fordringar.

Chefdirektör Timo Ritakallios kommentarer

OP Gruppens 2019 började i enlighet med våra mål. Intäkterna från vår
kundrörelse ökade, särskilt räntenettot och premieintäkterna. Inlåningen
ökade på ett år med sex procent till 63 miljarder euro. Utlåningen ökade från
året innan med sex procent till 88 miljarder euro.

Resultatet före skatt var 197 miljoner euro. Resultatet minskade på grund av
avvikande poster såsom ändringar i värderingsmodellen för derivat och i
sättet att redovisa myndighetsavgifter.

De förvaltade medlen ökade och intäkterna från placeringsverksamheten
återhämtade sig tack vare den gynnsamma marknadsutvecklingen.
Nedskrivningarna av fordringar var små. Vår kapitaltäckning är fortfarande
stark.

Vi har vidtagit åtgärder för att minska kostnaderna och stegvis övergått till
en självstyrande verksamhetsmodell. I kostnadsutvecklingen kan vi se en
vändning mot rätt håll. I januari-mars ökade OP Gruppens kostnader med två
procent särskilt på grund av EU:s stabilitetsavgift.

Vår marknadsandel utvecklades positivt under det första kvartalet, och antalet
ägarkunder ökade enligt vårt mål. I år strävar vi efter att överskrida
gränsen på två miljoner ägarkunder.

Till vår grunduppgift hör att främja vår omvärlds ekonomisk framgång på ett
hållbart sätt. Som en del av det styr vi finansiering till objekt som är
hållbara för miljön och ekonomin. OP Företagsbanken emitterade ett grönt
obligationslån på 500 miljoner euro till internationella institutionella
placerare. Lånet övertecknades fyrfaldigt. Med medlen som flyter in
finansieras branscher för förnybar energi, miljövänligt byggande och hållbar
markanvändning.

I mars nådde inloggningarna i OP-mobilen igen ett nytt rekord. Användningen
ökar allt snabbar tack vare att tjänsten är så lätt att använda och så
omfattande. I början av året förnyade vi mobilbetalningsappen Pivo, som redan
har över en miljon registrerade användare.

Efter rapportperioden, i april fick våra kunder möjlighet att ta emot SEPA
expressbetalningar i realtid från det gemensamma eurobetalningsområdet. Såväl
företags- som privatkunderna drar nytta av ändringen, då pengarna rör sig
mellan bankerna på någon sekund.

I april preciserade vi Pohjola Hälsas strategi och meddelade att
företagshälsovårdstjänsterna säljs till Mehiläinen. Affären uppskattas
förverkligas 1.6.2019. Pohjola Sjukhusen koncentrerar sig i fortsättningen på
ortopedi och idrottsklinikverksamhet.

Den ekonomiska tillväxten har under början av året varit mer dämpad än i fjol,
både i världen och i Finland. Förtroendet för världsekonomin har ändå
förstärkts en aning från de mycket osäkra stämningarna i slutet av fjolåret.
Också aktiemarknaden har återhämtat sig från den djupa svackan. De lägre
ränteförväntningarna är ändå ett tecken på osäkerhet.

Den ekonomiska tillväxten dämpas fortfarande moderat. Den närmaste framtiden
kommer den ekonomiska utvecklingen att håll sig hyfsad, men osäkerheten kring
de ekonomiska utsikterna kvarstår. Risker förknippas särskilt med den
internationella politiken.

Också i Finland ansluter sig osäkerhet till den politiska riktningen tills vi
får vet vilka linjer den nya regeringen väljer. Företagens investeringar i
Finland har varit mindre än under tidigare konjunkturuppgångar. För att öka
investeringarna krävs en förutsägbar ekonomisk politik som stöder
konkurrenskraften. En hållbar tillväxt i Finland kräver också att det är
lockande och lönsamt att arbeta och driva företag.

Januari - mars

OP Gruppens resultat före skatt var 197 miljoner euro (239). Resultatet
minskade med 41 miljoner euro från jämförelseperioden. Räntenettot,
provisionsnettot och intäkterna från placeringsverksamheten ökade. Resultatet
minskade till följd av att försäkringsnettot minskat och kostnaderna ökat.

Räntenettot ökade med 1,4 procent till 285 miljoner euro. Räntenettot i
segmentet Hushållsbank ökade med 13 miljoner euro och i segmentet
Företagsbank med 7 miljoner euro. Försäkringsnettot var 109 miljoner euro
(127). Förändringarna jämfört med skadorna under de föregående åren och det
större antalet storskador ökade försäkringsersättningarna. Premieintäkterna
från skadeförsäkringen, utan affärsrörelsen i Baltikum som såldes 2018, ökade
med 3,6 procent från jämförelseperioden. Provisionsnettot var 234 miljoner
euro, dvs. 2 miljoner euro större än ett år tidigare. Provisionsnettot från
betalningsrörelsen ökade med 4 miljoner euro, medan provisions...

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.