Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-02-02

OP Mortgage Bank plc: OP-Asuntoluottopankki Oyj:n tilinpäätöstiedote 1.1.-31.12.2016

OP-ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ
Pörssitiedote 2.2.2017 klo 10.00
TilinpäätöstiedoteOP-Asuntoluottopankki Oyj:n tilinpäätöstiedote 1.1.-31.12.2016

OP-Asuntoluottopankki Oyj (OPA) on osa OP Ryhmää, ja sen rooli on yhdessä
OPYrityspankki Oyj:n kanssa vastata
OPn varainhankinnasta raha- ja pääomamarkkinoilta. OPA vastaa ryhmän
kiinteistövakuudellisesta varainhankinnasta laskemalla liikkeeseen katettuja
joukkolainoja.

Taloudellinen asema

OPAn väliluotot ja luottokanta kasvoivat tammi-joulukuussa 10 892 miljoonaan
euroon (10 354)*. Yhtiön taseessa olevaa luottokantaa kasvatettiin ostamalla
asuntovakuudellisia luottoja OP Ryhmän jäsenpankeista OPAn taseeseen yhteensä
1 294 miljoonalla eurolla. Toukokuussa OPA laski liikkeeseen kansainvälisille
pääomamarkkinoille suunnatun maturiteetiltaan 7-vuotisen kiinteäkorkoisen
kiinteistövakuudellisen joukkovelkakirjalainan. Nimellisarvoltaan 1 250
miljoonan euron lainasta välitettiin osuuspankeille 1 119 miljoonalla eurolla
väliluottoja. Vuoden 2016 lopussa OPAn väliluottoja on 84 osuuspankilla
yhteensä 1 853 miljoonalla eurolla (743).

Yhtiön taloudellinen asema säilyi katsauskaudella vakaana. Liikevoittoa kertyi
tammi-joulukuussa 22,6 miljoonaa euroa (25,3).

OPA on suojannut korkoriskiään koronvaihtosopimuksilla.
Koronvaihtosopimuksilla on vaihdettu asuntoluottojen ja väliluottojen sekä
liikkeeseen laskettujen joukkovelkakirjalainojen korot samaan korkoperustaan.
Kaikki johdannaissopimukset on solmittu suojaustarkoituksessa ja niiden
vastapuolena on OP Yrityspankki Oyj.

*Suluissa on vertailuluku vuodelta 2015. Tuloslaskelma- ja muiden
kertymätyyppisten lukujen osalta vertailuna on tammi-joulukuun 2015 luku.
Tase- ja muiden poikkileikkaustyyppisten lukujen osalta vertailuna on
edellisen tilinpäätöksen (31.12.2015) luku.

Yleiseen liikkeeseen laskettujen joukkovelkakirjalainojen vakuudet

Lain kiinnityspankkitoiminnasta (688/2010) alla 12.11.2010 perustetun 15
miljardin Euro Medium Term Covered Note -ohjelman alla liikkeeseen
laskettujen katettujen joukkovelkakirjalainojen vakuutena olevia luottoja oli
joulukuun 2016 lopussa 10 407 miljoonalla eurolla.

Vakavaraisuus

Omat varat ja vakavaraisuus on esitetty EU:n vakavaraisuusasetuksen (EU
575/2013) mukaisesti. Luottoriskin vakavaraisuusvaatimus lasketaan
käyttämällä luottoriskin sisäisten luokitusten menetelmää. Operatiivisten
riskien pääomavaatimus lasketaan standardimenetelmällä.

OPAn ydinvakavaraisuus (CET1) oli joulukuun lopussa 109,5 prosenttia (140,2).
Ydinpääoman minimivaade on 4,5 prosenttia ja kiinteä lisäpääomavaatimus on
2,5 prosenttia eli ydinpääoman vaade on yhteensä 7 prosenttia.
Kokonaisvakavaraisuuden minimivaade on 8 prosenttia ja kiinteällä
lisäpääomavaatimuksella lisättynä 10,5 prosenttia.

OPAn korkein omien varojen minimivaade määräytyy Basel I -lattian mukaan. OPAn
omat varat ylittivät
Basel I -lattian joulukuussa 29,1 miljoonalla eurolla. Basel I -lattia ja
omien varojen ylijäämä on esitetty liitteessä omat varat ja vakavaraisuus.

Finanssivalvonta jatkaa toimia asuntolainojen 10 prosentin riskipainoalarajan
asettamiseksi. Tällä lattialla varaudutaan Finanssivalvonnan mukaan
kasvaneeseen järjestelmäriskiin. OPAn luottokanta muodostuu vähäriskisistä
asuntoluotoista, joihin Finanssivalvonnan mahdollinen tuleva päätös vaikuttaa
suhteellisesti voimakkaimmin. OPAn vakavaraisuus on kuitenkin arvion mukaan
lattian voimaantulon jälkeenkin vahva ja selkeästi viranomaisten asettamia
vähimmäistasoja korkeampi. Lattian asettamisen jälkeen pääomien minimitaso
määräytyy edelleen Basel I -lattian mukaan. Finanssivalvonnan päätös tulee
voimaan todennäköisesti vuoden 2017 heinäkuussa.

Yhteenliittymän keskinäinen vastuu

Talletuspankkien yhteenliittymästä annetun lain mukaan yhteenliittymä
muodostuu yhteenliittymän keskusyhteisöstä (OP Osuuskunta), keskusyhteisön
jäsenluottolaitoksista ja niiden konsolidointiryhmiin kuuluvista yrityksistä
sekä sellaisista luottolaitoksista, rahoituslaitoksista ja
palveluyrityksistä, joiden äänivallasta edellä mainitut yhdessä omistavat yli
puolet. Yhteenliittymää valvotaan konsolidoidusti. OP Osuuskunnan
jäsenluottolaitoksia olivat 31.12.2016 yhteensä 173 osuuspankkia sekä OP
Yrityspankki Oyj, OP-Asuntoluottopankki Oyj, OP-Korttiyhtiö Oyj ja
OP-Prosessipalvelut Oy.

Keskusyhteisö on velvollinen antamaan jäsenluottolaitoksilleen ohjeita niiden
sisäisestä valvonnasta sekä riskienhallinnasta, niiden toiminnasta
maksuvalmiuden ja vakavaraisuuden turvaamiseksi sekä yhtenäisten
tilinpäätösperiaatteiden noudattamisesta yhteenliittymän yhdistellyn
tilinpäätöksen laatimisessa.

Keskusyhteisö on velvollinen suorittamaan yhteenliittymälaissa tarkoitettuna
tukitoimena jäsenluottolaitokselle määrän, joka on tarpeen
jäsenluottolaitoksen selvitystilan estämiseksi. Lisäksi keskusyhteisö vastaa
jäsenluottolaitoksen niistä veloista, joita ei saada suoritetuksi
jäsenluottolaitoksen varoista.

Jäsenpankki on velvollinen suorittamaan keskusyhteisölle osuutensa määrästä,
jonka keskusyhteisö on suorittanut joko toiselle jäsenpankille tukitoimena
taikka toisen jäsenpankin velkojalle maksuna erääntyneestä velasta, johon
velkoja ei ole saanut suoritusta jäsenpankilta. Jäsenpankilla on lisäksi
keskusyhteisön maksukyvyttömyystilanteessa osuuskuntalaissa tarkoitettu
rajaton lisämaksuvelvollisuus keskusyhteisön veloista.

Jäsenpankin vastuu määrästä, jonka keskusyhteisö on jonkin jäsenpankin
puolesta tämän velkojalle suorittanut, jakautuu jäsenpankkien kesken niiden
viimeksi vahvistettujen taseiden loppusumman mukaisessa suhteessa. OP Ryhmän
vakuutusyhtiöt eivät kuulu keskinäisen vastuun piiriin.

Katetun joukkolainan haltijalla on lain kiinnitysluottopankkitoiminnasta 25
§:n mukaisesti OPAn selvitystilan tai konkurssin estämättä oikeus saada
suoritus koko joukkovelkakirjalainan laina-ajalta sopimusehtojen mukaisesti
joukkovelkakirjalainan vakuudeksi merkityistä varoista ennen muita saatavia.

Henkilöstö

OPAn palveluksessa oli katsauskauden lopussa viisi henkilöä. Pankki ostaa
kaikki keskeiset tukipalvelut
OP Osuuskunnalta ja sen konserniyhtiöiltä, mikä vähentää pankin oman
henkilöstön tarvetta.

Hallinto

Hallituksen kokoonpano on seuraava:

-----------------------------------------------------------------------------------------------
| Puheenjohtaja Harri Luhtala Talousjohtaja, OP Osuuskunta |
| Jäsenet Elina Ronkanen-Minogue Tasehallinnan ja Keskuspankin johtaja, OP Osuuskunta |
| Hanno Hirvinen Group Treasurer, OP Yrityspankki Oyj |
| |
| |
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Pankin toimitusjohtajana toimii Lauri Iloniemi ja toimitusjohtajan
varahenkilönä Hanno Hirvinen.

Riskiasema

OPAn merkittävimmät yksittäiset riskilajit ovat luottoriski, rakenteellinen
rahoitusriski, maksuvalmiusriski ja korkoriski. Pankin keskeiset
luottoriskimittarit osoittavat luottoriskitilanteen olevan vakaa, eikä OPAn
hallituksen asettama likviditeettiriskin riskiraja ole ylittynyt. OP Ryhmän
maksuvalmiuden hoito on keskitetty
OP Yrityspankkiin ja tästä syystä myös OPA voi hyödyntää OP Ryhmän
maksuvalmiusreservejä. OPA on suojannut korkoriskiään
koronvaihtosopimuksilla. Koronvaihtosopimuksilla on vaihdettu asuntoluottojen
ja väliluottojen korot ja liikkeeseen laskettujen joukkovelkakirjalainojen
korot samaan korkoperustaan. Pankin korkoriskiä voidaan pitää pienenä.

Tulevaisuuden näkymät

Pankin vakavaraisuuden arvioidaan pysyvän vahvana, riskiaseman vakaana ja
luottosalkun laadun hyvänä. Tämä mahdollistaa uusien kiinteistövakuudellisten
joukkovelkakirjalainojen liikkeeseen laskun vuonna 2017.

Laatimisperiaatteet

Tilinpäätöstiedote 1.1.-31.12.2016 on laadittu IAS 34 -standardin
(Osavuosikatsaukset) mukaisesti.

Tilinpäätöstiedotteen luvut ovat tilintarkastamattomia. Kaikki luvut on
pyöristetty, joten yksittäisten lukujen yhteenlaskettu summa saattaa poiketa
esitetystä summaluvusta.

Tilinpäätöstiedote on julkistettu suomen ja englannin kielellä. Suomenkielinen
tilinpäätöstiedote on virallinen, jota käytetään, mikäli havaitaan
ristiriitaisuuksia kieliversioiden välillä.

OPAn lähipiirin muodostavat emoyhtiö OP Osuuskunta tytäryhtiöineen, OP Ryhmän
eläkevakuutusyhtiöt
OP-Eläkekassa ja OP-Eläkesäätiö sekä yhtiön hallintohenkilöt. Lähipiirille
myönnetyissä lainoissa noudatetaan normaaleja luottoehtoja. Lainat on sidottu
yleisesti käytössä oleviin viitekorkoihin. Lähipiiriliiketoiminnassa ei ole
tapahtunut olennaisia muutoksia katsauskaudella.

Tuloskaavan ryhmittelyä on uudistettu tilikaudella 1.1.-31.12.2016.
Vertailutiedot on oikaistu uuden ryhmittelyn mukaiseksi. Uudella
ryhmittelyllä ei ole vaikutusta kauden tulokseen. Vertailutietoja ei ole
esitetty erillisessä taulukossa johtuen uudistuksen vähäisestä vaikutuksesta
tuloslaskelmaan.

Uudesta ryhmittelystä johtuvat muutokset ovat seuraavat:

Korkokatetta arvonalentumisen jälkeen ei esitetä erikseen. Saamisten
arvonalentumiset on esitetty omalla rivillään kulujen jälkeen. Aikaisemmin
omalla rivillään esitetty kaupankäynnin nettotuotot on yhdistetty
sijoitustoiminnan nettotuottoihin. Kulut on jaettu henkilöstökuluihin,
poistoihin ja liiketoiminnan muihin kuluihin. Aikaisemmin kulut jaettiin
henkilöstökuluihin, muihin hallintokuluihin ja liiketoiminnan muihin
kuluihin.

Vaihtoehtoisten tunnuslukujen laskentakaavat

Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen (ESMA) uudet ohjeet vaihtoehtoisista
tunnusluvuista tulivat voimaan 3.7.2016. Vaihtoehtoisia tunnuslukuja
esitetään kuvaamaan liiketoiminnan taloudellista kehitystä ja parantamaan
vertailukelpoisuutta eri raportointikausien välillä. Vaihtoehtoisia
tunnuslukuja ei tulisi pitää korvaavina mittareina verrattuna
IFRS-tilinpäätösnormistossa määriteltyihin tunnuslukuihin.

Käytettyjen vaihtoehtoisten tunnuslukujen laskentakaavat on esitetty alla ja
ne vastaavat sisällöltään aikaisemmin esitettyjä tunnuslukuja.

Oman pääoman tuotto (ROE), % = Vuositasoiseksi muutettu kauden voitto / Oma
pääoma (kauden alun ja lopun keskiarvo) × 100

Kulujen osuus tuotoista, % = (Henkilöstökulut + poistot ja arvonalentumiset +
liiketoiminnan muut kulut) / (Korkokate + nettopalkkiotuotot +
sijoitustoiminnan nettotuotot + liiketoiminnan muut tuotot)
× 100

-------------------------------------------------------------------------------
| Tuloslaskelma, teur 10-12/2016 10-12/2015 1-12/2016 1-12/2015 |
| Korkokate 19 570 19 873 76 171 73 355 |
| Korkotuotot 19 539 26 317 84 978 ...

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.