Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-11-02

OP Ryhmän osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2016: Tulos ja uusien asiakkaiden määrän kasvu ennätystasolla

OP Ryhmä

Pörssitiedote 2.11.2016 klo 09.00
Osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2016

OP Ryhmän osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2016: Tulos ja uusien asiakkaiden määrän
kasvu ennätystasolla

Tammi-syyskuun tulos ryhmän historian toiseksi paras, uusia asuntoluottoja
nostettiin 11 % enemmän kuin vuotta aiemmin

* Tulos ennen veroja oli 921 miljoonaa euroa (926) ja kannattavuus strategian
mukaisella tavoitetasolla.
* Heinä-syyskuun tulos ennen veroja, 306 miljoonaa euroa (299), oli ryhmän
kaikkien aikojen paras kolmannen neljänneksen tulos.
* Korkokate kasvoi 4 % ja vakuutuskate 5 %, mutta nettopalkkiotuotot
pienenivät 2 %. Kulut kasvoivat 3 % lähinnä kasvaneiden kehittämispanosten
johdosta.
* Oma pääoma ylitti 10 miljardin euron tason.
* CET1-vakavaraisuus oli syyskuun lopussa 19,7 % (19,5). Euroopan
pankkiviranomaisen stressitestissä ryhmän vakavaraisuus ylitti selvästi
viranomaisten vähimmäisvaatimukset myös hyvin epäsuotuisassa
toimintaympäristössä.
* Asunto- ja yritysluotot sekä talletukset kasvoivat vuodessa 5 %. Nostetut
asuntoluotot kasvoivat 11 %.
* Vahinkovakuutuksen operatiivinen yhdistetty kulusuhde oli 86,5 (86,3).
Maksutuotot kasvoivat 2 %.
* Varallisuudenhoidon hallinnoitavat varat kasvoivat 12 % vuotta aiemmasta.
* Vuoden 2016 tuloksen arvioidaan muodostuvan suuruusluokaltaan saman
tasoiseksi kuin vuoden 2015 ennätystulos.

OP Ryhmälle 120 000 uutta pankkiasiakasta ja lähes 230 000 uutta
omistaja-asiakasta

* OP Ryhmä sai uusia pankkiasiakkaita 120 000, eli 22 % enemmän kuin vuotta
aiemmin. Kasvu painottui toiselle ja kolmannelle vuosineljännekselle.
Omistaja-asiakkaiden määrä nousi lähes 230 000:lla yli 1,7 miljoonaan.
* Uusia OP-bonuksia kertyi 154 miljoonaa euroa eli lähes 5 % enemmän kuin
vuotta aiemmin.
* Poiketen toimialan yleisestä kehityksestä ryhmän asiakastyytyväisyys ja
maine ovat parantuneet katsauskauden aikana julkistettujen tutkimusten
mukaan (EPSI Ratingin Pankki ja rahoitus 2016 -tutkimus, T-median
Luottamus&Maine -tutkimus).
* Ryhmälle vahvistettiin kesäkuussa vahvasti uudistava strategia. Uuden
strategian toteutus on käynnistetty laajalla rintamalla. Katsauskaudella
avattiin Tampereelle uusi Pohjola Sairaala. Strategisia tavoitteita
täydennettiin syksyllä uudella asiakaskokemusmittarilla.

O
P Ryhmän avainlukuja

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 1-9/2016 1-9/2015 Muutos, % 1-12/2015 |
| Tulos ennen veroja, milj. e 921 926 -0,6 1 101 |
| Pankkitoiminta 467 531 -12,0 642 |
| Vahinkovakuutus 200 218 -8,5 259 |
| Varallisuudenhoito 191 168 13,9 213 |
| Kertyneet uudet OP-bonukset omistaja-asiakkaille 154 147 4,8 197 |
| 30.9.2016 30.9.2015 Muutos, % 31.12.2015 |
| CET1-vakavaraisuus, % 19,7 18,6 1,0* 19,5 |
| Taloudellisen pääomavaateen tuotto, % ** 22,2 21,2 1,0* 21,5 |
| Omien varojen suhde omien varojen vähimmäismäärään (Rava),% *** 164 180 -16* 191 |
| Saamisten arvonalentumiset luotto- ja takauskannasta, % 0,06 0,08 0,0* 0,10 |
| Pankki- ja vakuutustoiminnan yhteiset asiakkaat (1 000) 1 720 1 637 5,1 1 656 |
| |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pääjohtaja Reijo Karhisen kommentit
Uuden strategiamme myötä rohkeasti uudistuvan OP Ryhmän taloudellinen
peruskunto ja vetovoimaisuus yhteistyökumppanina ovat erinomaisella tasolla
ja edelleen vahvistuvia. Olemme onnistuneet tekemään valintoja, joita
asiakkaamme arvostavat. Tutkimustulokset osoittavat, että
asiakastyytyväisyytemme on toimialan yleisestä linjasta poiketen parantunut,
ja uusien asiakkaiden virta on ollut poikkeuksellisen vahvaa. Myös laajalti
markkinoita nopeampi kasvu ja ennätystasolla jatkunut tuloskehitys kuuluvat
selkeästi alkuvuoden onnistumisiimme.

Hyvää tuloskehitystämme tuki volyymikasvu ja sen myötä selvä korkokatteen
kasvu. Samalla kulukehitys säilyi maltillisena, vaikka kasvatimme
oleellisesti panostuksiamme tuote- ja palvelukehitykseen. Merkille pantavaa
on edelleen luottotappioiden pieni määrä. Palkkiotuottojen kehitys jäi
alkuvuonna vaisuksi.

Digitalisaation, uusien kilpailijoiden markkinoille tulon ja
asiakaskäyttäytymisen voimakkaan muutoksen seurauksena finanssitoimiala on
merkittävässä taitekohdassa. Meidän on OP Ryhmässä huolehdittava, että
menestyksen hetkelläkään emme hidasta uudistumisen vauhtia. Vahvankin on nyt
uudistuttava ja radikaalitkin muutokset ovat välttämättömiä, kun sopeudutaan
uuden arjen mukanaan tuomiin realiteetteihin.

Valintojamme ohjaa kesäkuussa vahvistettu uusi strategiamme. Sen toimeenpanoa
edesauttaa vahva taloudellinen tilamme. Uudenlaisen monialaisen
palveluyrityksen luominen vaatii merkittävästi uuden oppimista ja vanhasta
luopumista kiihtyvään tahtiin. Ketteryyden parantaminen laajalla rintamalla,
uuden ansainnan luominen disruptiivisessa markkinassa ja hintakilpailukyvyn
turvaaminen ovat suurimmat haasteemme.

Strategiamme keskiössä on asiakas. Asiakaskokemus ja sen jatkuva parantaminen
on nostettu yhdeksi tärkeimmistä strategisista mittareistamme. Asiakkaan
odotukset ja asiakaskäyttäytymisen muutos kirittävät meitä luomaan uusia,
ymmärrettäviä palvelukokonaisuuksia yli toimialarajojen. Kun
toimintaympäristö muuttuu ja maailma ympärillämme pirstaloituu, tarvitaan
kokoavia voimia, jotka auttavat ihmisiä hallitsemaan arkeaan. Pohjola
Sairaalan korkea asiakastyytyväisyys on osoitus siitä, miten palveluiden ja
tuotteiden ennakkoluulottomalla yhdistelemisellä voidaan luoda ylivertainen
asiakaskokemus.

Kohta 100-vuotias Suomi ansaitsee ja tarvitsee rohkeita edelläkävijöitä.
Tulevaisuuden talouskasvu edellyttää investointeja, joita ei synny ilman
uudistumista. Yhteiskunnan tehtävä on luoda uudistumista tukevat puitteet -
vanhat eväät on pitkälti syöty. Suomen talous on jatkanut hidasta elpymistä,
ja luottamus talouden näkymiin on hieman kohentunut. Talouspolitiikassa on jo
edetty oikeaan suuntaan, mutta onko sittenkään riittävän nopeasti? Maailma
muuttuu nyt sellaisella vauhdilla, jota nelivuotiseen hallitusohjelmaan
perustuva ajattelu ei voi tunnistaa. Nyt tarvitaan yhteiskunnan kaikilla
osa-alueilla lisää ketteryyttä ja innovatiivista uudistumiskykyä.
Digitaalisessa toimintaympäristössä Suomella on edellytykset kasvaa kokoansa
suuremmaksi menestyjäksi.

Tammi-syyskuu

OP Ryhmän tulos ennen veroja oli 921 miljoonaa euroa (926) eli historian
toiseksi paras tammi-syyskuun tulos. Vertailukaudella ryhmä teki historiansa
parhaimman tammi-syyskuun tuloksen.

Korkokate kasvoi 4,2 prosenttia 799 miljoonaan euroon, ja vakuutuskate kasvoi
5,1 prosenttia 418 miljoonaan euroon. Nettopalkkiotuotot vähenivät 2,3
prosenttia 637 miljoonaan euroon. Nettopalkkiotuottojen supistumiseen
vaikuttivat arvopapereiden välityspalkkioiden vähentyminen
#Suominousuun-hankkeeseen kuuluvan Sijoita Suomeen -avauksen myötä 4
miljoonaa euroa sekä palkkiokulujen 7 miljoonan euron kasvu.

Sijoitustoiminnan nettotuotot supistuivat 23,5 prosenttia 282 miljoonaan
euroon. Myytävissä olevien varojen nettotuottojen supistumiseen vaikuttivat
oman pääoman ehtoisten instrumenttien laskeneet tuotot ja arvonalentumiset.
Henkivakuutuksen käypään arvoon arvostettavien saamistodistusten tuottoja
kasvatti OP Ryhmään vuoden 2015 lopussa Suomi-yhtiöltä siirtynyt yksilöllinen
henkivakuutuskanta. Arvopaperikaupan nettotuottoja laskivat
markkinamuutoksista johtuvat johdannaisten luotto- ja vastapuoliriskin
negatiiviset arvonmuutokset. Henkivakuutuksen vakuutusvelan korkoriskin
suojaaminen korkojohdannaisilla kasvatti johdannaistuottoja.

Liiketoiminnan muut tuotot kasvoivat vertailukaudesta 71 miljoonaa euroa 104
miljoonaan euroon. Kasvu aiheutui Visa Europe Ltd:n myynnistä kirjatusta 71
miljoonan euron kertaluonteisesta tuotosta.

Ryhmän kulut kasvoivat 2,9 prosenttia 1 136 miljoonaan euroon. Ryhmän
merkittävät panostukset palveluiden kehittämiseen kasvattivat liiketoiminnan
muita kuluja 40 miljoonaa euroa. Kehittämisen kulut olivat yhteensä 96
miljoonaa euroa.

Vertailukaudella henkilöstökuluihin tehtiin keskusyhteisökonsernin
uudelleenjärjestelyihin liittyen 9 miljoonan euron kertaluonteinen
kuluvaraus. Lisäksi vertailukaudella liiketoiminnan muihin kuluihin
kirjattiin ryhmän sisäisiin omistusjärjestelyihin ja Vallilan toimitilojen
uudelleenrakentamiseen liittyvät kertaluonteiset kuluerät, jotka olivat
yhteensä 18 miljoonaa euroa.

Tulosta heikentäviä, eri tuloslaskelmaeriin kohdistuneita arvonalentumisia
kirjattiin yhteensä 84 miljoonaa euroa (73), joista 36 miljoonaa euroa (47)
kirjattiin luotoista ja muista saamisista. Nettomääräiset arvonalentumiset
luotoista ja muista saamisista olivat erittäin matalalla 0,06 prosentin
tasolla (0,08) luotto- ja takauskannasta.

Ryhmän katsauskauden tuloverot ennen laskennallisten verojen muutosta olivat
183 miljoonaa euroa (215). Efektiivinen verokanta oli 19,8 prosenttia (23,2).
Vertailukaudella verokantaa kasvattivat OP Ryhmän sisäisistä kaupoista
syntyneet luovutusvoittoverot.

Ryhmän oma pääoma kasvoi 8,0 prosenttia ja ylitti 10 miljardin euron tason.
Omaa pääomaa kasvatti ryhmän tulos. Katsauskauden lopussa omaan pääomaan
sisältyi Tuotto-osuuksia 2,6 miljardia euroa (2,5), josta irtisanottujen
Tuotto-osuuksien osuus oli 0,2 miljardia euroa (0,3). Käyvän arvon rahasto
kasvoi 169 miljoonaa euroa 411 miljoonaan euroon.

Loppuvuoden näkymät

Suomen talous on kuluvana vuonna elpynyt hitaasti kotimarkkinoiden tukemana.
Kulutus ja erityisesti rakentaminen ovat kohentaneet talouskasvua, mutta
vienti on vetänyt edelleen vaisusti. Työttömyys on alentunut ja luottamus
kohentunut. Maailmantalous kasvaa edelleen verkkaisesti, eikä vienti ole
elpymässä nopeasti. Suomen talouden hitaahko kasvu jatkuu lähiaikoina ennen
kaikkea kotimaisen kysynnän tukemana. Ison-Britannian kansanäänestyksen
aiheuttama levottomuus rahoitusmarkkinoilla tasaantui katsauskauden lopulla,
mutta Brexit ja monet muut poliittiset ja taloudelliset riskit varjostavat
yhä näkymiä. Kotimaassa elpymistä voi uhata jo päätettyjen talouspoliittisten
toimien läpiviennin kangertelu.

Osin jo negatiiviseksi p...

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.