Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2015-04-29

OP: Stark början på året, nya Finland uppåt-initiativ

t

OP: Stark början på året, nya Finland uppåt-initiativ

* Gruppens resultat före skatt var 320 miljoner euro (257), dvs. 24 % bättre
än under jämförelseperioden. Gruppens intäkter ökade med 8 % och
kostnaderna minskade med nästan 3 % från året innan.
* Med stöd av det starka resultatet ökade gruppens CET1-kapitaltäckning till
16,7 % (15,1 %).
* Den starka kapitaltäckningen möjliggjorde att kreditgivningen ökade
snabbare än marknaden: * Bolånestocken växte på ett år med 2,7 % *
Företagskreditstocken växte med 6,1 % * Hela kreditstocken växte med 4,4 %
och de uttagna krediterna med 7,5 %

* Den amorteringsfrihet för bolån som gruppen erbjuder har utnyttjats för
över 62 000 lån före rapportens publiceringsdag.
* Under januari-mars samlades ny kundbonus för totalt 48 miljoner euro.

* Resultatet för alla tre rörelsesegment förbättrades: * Bankrörelsens
resultat före skatt ökade med 21 % till 192 miljoner euro (158).
Kostnads-/intäktsrelationen förbättrades med 5 procentenheter till 51 %.
Inlåningen ökade med 2,5 %. Nedskrivningarna av fordringar utgjorde en
ringa del på 0,12 % av kredit- och garantistocken. * Skadeförsäkringens
resultat före skatt ökade med 6,5 % till 66 miljoner euro (62). Den
operativa totalkostnadsprocenten var 87,2 %. Premieintäkterna ökade med 5
%. * Kapitalförvaltningens resultat före skatt växte med 34 % till 93
miljoner euro (69). De förvaltade medlen ökade med 24 % till 67 miljarder
euro.
* Resultatet 2015 beräknas bli ungefär lika stort som eller större än 2014.
Närmare information finns under "Utsikter för återstoden av året".

OP Gruppens nyckeltal

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 1-3/2015 1-3/2014 Förändring, % 1-12/2014 |
| Resultat före skatt, milj. e 320 257 24,3 915 |
| Bankrörelse 192 158 21,3 570 |
| Skadeförsäkring 66 62 6,5 223 |
| Kapitalförvaltning 93 69 34,0 167 |
| |
| Ny kundbonus som samlats 48 46 5,1 189 |
| |
| 31.3.2015 31.3.2014 Förändring, % 31.12.2014 |
| Kärnprimärkapitaltäckning CET1, % 16,7 15,5 1,2* 15,1 |
| Kapitalbasen i förhållande till minimibeloppet av kapitalbasen 167 200 -33* 189 |
|(konglomeratlagen), % |
| Över 90 dagar förfallna fordringar i kredit- och garantistocken, % 0,42 0,42 0,00* 0,37 |
| Bank- och försäkringsrörelsens 1 604 1 535 4,5 1 590 |
| |
|gemensamma kunder (1000) |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
*
förändring i relationstalet

Chefdirektör Reijo Karhinens kommentarer

För OP Gruppen framskred början av 2015 fint enligt våra planer och mål. Vi
har målmedvetet drivit igenom vårt förnyelseprogram som når ända in i kärnan
av vår verksamhet. Samtidigt lyckades vi utmärkt också affärsrörelsemässigt.
Vårt resultat nådde nytt rekord och stärkte vår kapitaltäckning. Vår starka
kapitaltäckning gjorde det igen möjligt för oss att öka bolånen och
företagskrediterna snabbare än våra konkurrenter. Den kraftigaste tillväxten
hade vi i kapitalförvaltningen, där de förvaltade kundmedlen ökade med en
fjärdedel.

Glädjande i den avsevärda resultatförbättringen under det första kvartalet är
att den består av en jämn och positiv utveckling på nästan varje rad i
balansräkningen. Intäkterna ökade och kostnaderna minskade i enlighet med vår
strategi. Intäkterna ökade i god takt, trots att räntenettot växte långsamt
som väntat. Den långvariga perioden med låga räntor och nästan nollräntemiljö
leder i fortsättningen till svåra omständigheter inom alla våra
rörelsesegment. Kombinationen av långsam ekonomisk tillväxt och låga räntor
samt den snabbt framskridande digitaliseringen med sina nya investeringar
kommer också i framtiden att kräva en synnerligen sträng kostnadskontroll.

Vår återgång till en helt kundägd finansgrupp kulminerade under
rapportperioden i vår plan på att i början av 2016 omvandla aktiebolaget
Helsingfors OP till en andelsbank som kan ägas av sina kunder. Vår
förenhetligade ägarstruktur skapar klarhet, konsekvens och ny effektivitet i
vår verksamhet. Också utgångspunkterna för vår ledning och måluppställning
förtydligas. I vår affärsrörelseroll skapar vi ekonomiska fördelar som vi
utnyttjar i vår samhälleliga roll till förmån för våra ägarkunder och vår
omvärld.

Ägarkundskapet i kombination med vår värdegrund förpliktar oss att använda
vårt resultat för att stärka vår kapitaltäckning, utveckla våra tjänster och
bl.a. för nya #Suominousuun-initiativ. Under början av året startade vi i vår
samhälleliga roll två omfattande #Suominousuun-projekt i anslutning till våra
affärsrörelser. Genom amorteringsfriheten för lån och modellen med en enda
finansieringsprocess för sme-företag strävar vi efter att erbjuda lösningar
för att öka den ekonomiska aktiviteten i hela landet och att skapa en
positivare stämning i den finländska ekonomiska dialogen. Intresset för våra
nya initiativ har varit stort.

OP Gruppens framgång och förmåga att vara en stark partner för våra kunder
beror på lång sikt väsentligt på den ekonomiska utvecklingen i Finland.
Utsikterna är till den här delen fortfarande svaga. En stor del av de
nationalekonomiska problemen är dock självförorsakade och kan därmed också
lösas av oss själva.

Finlands ekonomi måste fås tillbaka in på en hållbar tillväxtkurva och den
offentliga ekonomin i jämvikt. Vi måste bygga upp en lösningsorienterad anda
som ökar förtroendet i hela samhället. Medan ekonomin i resten av euroområdet
tack vare ECB:s massiva penningpolitiska åtgärder visar små tecken på
återhämtning, hotas vi av en ödesdiger separation från kärngruppen och av att
bli utan dragkraft från de andra. De viktigaste korrigeringsåtgärderna måste
riktas in på förbättring av vår konkurrenskraft utåt. Endast genom det kan vi
komma tillbaka in på en tillväxtkurva i ekonomin. Den närmaste tiden kommer
att utvisa om de viktigaste beslutsfattarna i vårt samhälle har en genuin
ansvarskänsla och den rätta krismedvetenheten. Tro på framtiden nås endast
genom handlingar.

Rapportsperiodens resultat

OP Gruppens resultat före skatt för det första kvartalet var gruppens största
kvartalsresultat någonsin. Resultatet före skatt ökade med 24 procent till
320 miljoner euro (257). Resultatet förbättrades särskilt av den kraftiga
ökningen i intäkterna. Mest ökade liv- och skadeförsäkringens nettointäkter,
vilka ökade till följd av att försäkringsrörelsens lönsamhet förbättrats och
att intäkterna från placeringar ökat. Också provisionsintäkterna ökade under
rapportperioden.

Gruppens kostnader minskade med 2,7 procent, och de var 11 miljoner euro
mindre än under jämförelseperioden. I anslutning till
centralinstitutskoncernens omstrukturering, som offentliggjordes i februari,
bokfördes en kostnadsreservering av engångsnatur på 9 miljoner euro i
personalkostnaderna. Ökningen i personalkostnaderna förklaras dessutom av en
uppgång i lönebikostnaderna på 8 miljoner euro. Under jämförelseperioden
ökade de övriga rörelsekostnaderna på grund av lagstadgade garantiavgifter
till insättningsgarantifonden och bankskatt (18) samt av kostnader av
engångsnatur i anslutning till inlösen av aktierna i Pohjola Bank (8).

OP Gruppens fond för verkligt värde före skatt uppgick vid slutet av
rapportperioden till 683 miljoner euro (531). Resultatet före skatt till
verkligt värde var 479 miljoner euro (253).

Vid slutet av rapportperioden uppgick det egna kapitalet till 7,7 miljarder
euro (7,2). Det egna kapitalet ökade av gruppens resultat och emissionen av
Avkastningsandelar. Vid slutet av rapportperioden ingick Avkastningsandelar
för 1,8 miljarder euro (1,6) i eget kapital.

Utsikter för återstoden av året
Den ekonomiska tillväxten inom euroområdet har börjat visa sina första tecken
på återhämtning. Trots Europeiska centralbankens åtgärder avsedda att stöda
den ekonomiska tillväxten väntas tillväxten dock bli anspråkslös i år. Också
den ekonomiska tillväxten i Finland uppskattas fortfarande vara svag.
Spänningarna i den internationella politiken skapar fortfarande osäkerhet för
den ekonomiska tillväxten i Finland.

Den svaga ekonomiska tillväxten försämrar förväntningarna på tillväxt inom
finansbranschen. Den ytterligare nedgången i räntorna belastar bankernas
räntenetto och försvagar intäkterna från försäkringsbolagens
placeringsverksamhet. Å andra sidan stöder de låga räntorna kundernas
kreditbetalningsförmåga, och den har hållit sig stabil trots den långvariga
perioden med långsam tillväxt. Kapitaltäckningen och lönsamheten har fått
större betydelse på grund av den instabila omvärlden och de strängare
regelverken.

Trots den krävande omvärlden beräknas OP Gruppens resultat före skatt bli
ungefär lika stort som eller större än 2014. De största osäkerhetsmoment som
påverkar resultatprognosen förknippas med konsekvenserna av de låga räntorna,
nedskrivningar av fordringar och ofördelaktiga förändringarna i
placeringsmiljön.

Alla prognoser och bedömningar i den här delårsrapporten grundar sig på
rådande uppfattning om den ekonomiska utvecklingen. De faktiska resultaten
kan avvika betydligt.

Presskonferens

Chefdirektör Reijo Karhinen presenterar OP Gruppens resultat vid en
presskonferens för medierna 29.4.2015 kl. 12.00 på adressen Vääksyvägen 4,
Vallgård, Helsingfors.

Pohjola Bank Abp offentliggör en egen delårsrapport.

...

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.