Du är här

2018-08-01

OP Yrityspankki Oyj: OP Företagsbanken Abp:s delårsrapport 1.1-30.6.2018

OP Företagsbanken Abp

Börsmeddelande 1.8.2018 kl. 09.00
Delårsrapport 1.1-30.6.2018

OP Företagsbanken Abp:s delårsrapport 1.1-30.6.2018

* Koncernens resultat före skatt var 244 miljoner euro (280). Räntabiliteten
på eget kapital var 9,7 procent (11,6). Räntabiliteten på totalt kapital
var 0,60 procent (0,75).
* Bankrörelsens resultat före skatt ökade till 183 miljoner euro (167).
Utlåningen ökade på ett år med 9,3 procent till 21 miljarder euro.
Kostnads-intäktsrelationen var 35,1 procent (30,8).
* Skadeförsäkringens resultat före skatt minskade till 60 miljoner euro (98).
Den operativa totalkostnadsprocenten var 91,9 (92,5). Nettointäkterna från
placeringar till verkligt värde var 14 miljoner euro (78).
* Övrig rörelse redovisade ett resultat före skatt på 1 miljon euro (16).
Likviditeten och tillgången på finansiering förblev goda.
* CET1-kapitaltäckningen var 15,6 procent (16,0). Målet är 15 procent.
* Teknologie licentiat Katja Keitaanniemi utnämndes till verkställande
direktör för OP Företagsbanken. Hon inleder sitt arbete 6.8.2018.
* Utsikterna oförändrade: OP Företagsbankskoncernens resultat före skatt
väntas bli ungefär lika stort som 2017.

-----------------------------------------------------------------------------------------
| Resultat före skatt, milj. e 1-6/2018 1-6/2017 Förändring, % 1-12/2017 |
| Bankrörelse 183 167 9,6 344 |
| Skadeförsäkring 60 98 -39,0 193 |
| Övrig rörelse 1 16 -92,0 -2 |
| Koncernen totalt 244 280 -13,1 535 |
| Räntabilitet på eget kapital (ROE), % 9,7 11,6 -1,9* 10,6 |
| Räntabilitet på totalt kapital (ROA), % 0,60 0,75 -0,1* 0,67 |
-----------------------------------------------------------------------------------------
Som jämförelsetal för resultatet har använts talen för motsvarande perioder
2017. För balansräkningstal och andra tal av tvärsnittstyp har som
jämförelsetal använts talet vid slutet av 2017 om inte annat nämns. OP
Företagsbanken tog 1.1.2018 i bruk standarden IFRS 9 "Finansiella
instrument". Som jämförelsetal för resultatet har använts talen enligt
standarden IAS 39 för motsvarande perioder 2017. För balansräkningstal och
andra tal av tvärsnittstyp har som jämförelsetal använts talet i enlighet med
IAS 39 vid slutet av 2017, om inte annat nämns.

* Förändring i relationstalet

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Ekonomiska mål 30.6.2018 31.12.2017 Mål |
| Kundupplevelse, NPS (-100-+100) 70 69 70, på sikt 90 |
| CET1-kapitaltäckning, % 15,6 16,0 15 |
| Avkastning på ekonomiskt kapitalkrav, % 16,2 17,8 22 |
| Kostnader för nuvarande affärsrörelse*, milj. e 566 534 Kostnaderna 2020 |
| |
| under kostnaderna 2015 (475) |
| Utdelningsförhållande av räkenskapsperiodens resultat, % 49,7 50 |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
*Kostnaderna för hälso- och välbefinnanderörelsen har dragits av från
kostnaderna. Glidande 12 månader.

Utsikter för återstoden av året

Utsikterna för den globala ekonomin och ekonomin inom euroområdet är
fortfarande gynnsamma trots att den ekonomiska tillväxten inom euroområdet
inte helt nådde upp till förväntningarna under det andra kvartalet. Till
följd av den goda ekonomiska utvecklingen håller Europeiska centralbanken så
småningom på att normalisera sin penningpolitik. Också i Finland har den
ekonomiska utvecklingen varit gynnsam. Ekonomin har växt kraftigt på bred
front, sysselsättningen har förbättrats, bytesbalansen fortsatt att visa
överskott och förtroendet för ekonomin är gott.

Den ekonomiska utvecklingen uppskattas också i den närmaste framtiden hållas
gynnsam trots att tillväxttakten för ekonomin i Finland beräknas avta. De
största riskerna inom den närmaste framtiden har att göra med den allt större
osäkerheten på finansmarknaden samt med den politiska omvärlden. På längre
sikt finns en risk för att den ekonomiska tillväxten blir anspråkslös, om
inte ekonomin kan förnyas tillräckligt då befolkningen åldras och
digitaliseringen framskrider.

För finansbranschen har omvärlden som helhet betraktat varit rätt gynnsam. De
låga marknadsräntorna har bromsat upp tillväxten i bankernas räntenetto och
försämrat intäkterna från försäkringsbolagens ränteplaceringar, men också
samtidigt förbättrat kundernas kreditbetalningsförmåga. Nedskrivningarna är
väldigt små. De viktigaste strategiska riskerna inom finansbranschen
förknippas för närvarande med förändringen i kundbeteendet, digitaliseringen
i omvärlden, konkurrensen utanför den traditionella branschen och den allt
mer invecklade regleringen. Brytningsskedet i branschen hotar att under de
närmaste åren bromsa upp tillväxten och bryta ner intäkterna. Finansbranschen
står under de närmaste åren inför ett kraftigt behov av att förnyas.
Förändringarna i omvärlden ökar vikten av en långsiktig förnyelse samt
betydelsen av att styra lönsamheten och kapitaltäckningen.

OP Företagsbankskoncernens resultat före skatt väntas bli ungefär lika stort
som 2017. De viktigaste osäkerhetsfaktorerna i resultatutvecklingen ansluter
sig till förändringarna i ränte- och placeringsmiljön, utvecklingen för
nedskrivningarna, tillväxttakten på marknaden, förändringarna i
konkurrensläget och storskadornas inverkan på försäkringsersättningarna.
Standarden IFRS 9, som togs i bruk i början av 2018, förväntas öka
resultatvolatiliteten på kort sikt och genast efter ibruktagningen minska
intäkterna från placeringsverksamheten.

Alla bedömningar som presenteras i den här delårsrapporten grundar sig på de
rådande åsikterna om utvecklingen av omvärlden, OP Företagsbankskoncernen och
dess funktioner och de faktiska resultaten kan avvika betydligt.

Helsingfors 1.8.2018

OP Företagsbanken Abp
Styrelsen

Finansiell information 2018

OP Företagsbanken Abp offentliggör följande finansiella information på basis
av sin regelbundna informationsskyldighet i egenskap av emittent av
värdepapper.

Delårsrapporterna 2018 offentliggörs följande dagar:

-------------------------------------------
| Delårsrapport 1.1-30.9.2018 31.10.2018 |
-------------------------------------------
DISTRIBUTION
Nasdaq Helsingfors
Euronext Dublin (Irish Stock Exchange)
LSE London Stock Exchange
SIX Swiss Exchange
Centrala medier
www.op.fi

Närmare upplysningar:

Hannu Jaatinen, Tf. verkställande direktör, tfn 010 252 2874
Carina Geber-Teir, Kommunikationsdirektör, tfn 010 252 8394

OP Företagsbanken Abp är en del av Finlands ledande kundägda finansgrupp OP
Gruppen. OP Företagsbanken och OP-Bostadslånebanken ansvarar för OPs
upplåning på penning- och kapitalmarknaden. OP Företagsbanken,
OP-Bostadslånebanken och deras moderbolag OP Andelslag samt övriga
medlemskreditinstitut inom OP har ett lagstadgat solidariskt ansvar för
varandras skulder och åtaganden. OP Företagsbanken är också centralbank för
OP.

OP Företagsbanken Abp delårsrapport Q2 2018
http://hugin.info/142911/R/2208386/859032.pdf

---------------------------------------
This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: OP Yrityspankki Oyj via Globenewswire

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.