Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-02-11

OP Yrityspankki Oyj: OP Gruppens kapitaltäckning överstiger klart ECB:s nya miniminivå

OP Företagsbanken Abp

OP Andelslag
Börsmeddelande
11.2.2019 kl. 15.30

OP Gruppens kapitaltäckning överstiger klart ECB:s nya miniminivå

Europeiska centralbanken (ECB) har reviderat OP Gruppens buffertkrav som en
del av den SREP-process (Supervisory Review and Evaluation Process) som utgör
en del av tillsynsmyndighetens årliga bedömning. Buffertkravet (P2R) stiger
från 1,75 procent till 2 procent från 1.3.2019. Med beaktande av
buffertkravet är OP:s nya minimigräns för kapitaltäckningen 11 procent för
CET1-kapitaltäckningen och 14,5 procent för kapitalrelationen.

ECB har behållit kapitaltäckningsvägledningen (P2G) oförändrad på 1 procent.
Då den här vägledningen beaktas är OP Gruppens CET1-kapitalkrav 12 procent.

OP Gruppens kapitaltäckning överstiger klart den nya miniminivån. Vid slutet
av 2018 var OP Gruppens CET1-kapitaltäckning 20,5 procent och
kapitalrelationen var 22,5 procent. Den nya minimigräns som ECB fastställt
ökar kapitalkravet för kapitaltäckningen enligt konglomeratlagen, vilket
medför att relationstalet enligt konglomeratlagen till följd av buffertkravet
sjunker med 2 procentenheter. Relationstalet enligt konglomeratlagen var 147
procent vid slutet av 2018 (minimigräns 100).

OP Gruppen omfattas av Europeiska centralbankens (ECB) tillsyn. SREP-processen
är en del av ECB:s normala banktillsyn som har som syfte att säkerställa att
bankerna har tillräckliga riskhanteringsmetoder samt att deras kapital och
likviditet räcker till för att hantera och täcka riskerna.

OP Företagsbanken Abp
OP Andelslag
Tuuli Kousa
Kommunikationsdirektör

Ytterligare information:

OP:s Kommunikation, tfn 050 523 9904, viestinta@op.fi

DISTRIBUTION
Nasdaq Helsingfors
Euronext Dublin (Irish Stock Exchange)
LSE London Stock Exchange
SIX Swiss Exchange
Centrala medier
op.fi

OP Gruppen är den största finansgruppen i Finland. Gruppens grunduppgift är
att med stark kapitaltäckning och effektivitet skapa bestående ekonomisk
framgång, välfärd och trygghet för ägarkunderna och omvärlden. OP Gruppen
består av 156 andelsbanker och gruppens centralinstitut OP Andelslag jämte
dotterföretag och närstående företag. Gruppen har 12 000 anställda. OP
Gruppen har 1,9 miljoner ägarkunder.

www.op.fi

OP Företagsbanken och OP-Bostadslånebanken ansvarar för OP:s upplåning på
penning- och kapitalmarknaden. OP Företagsbanken, OP-Bostadslånebanken och
deras moderbolag OP Andelslag samt övriga medlemskreditinstitut inom OP har
ett lagstadgat solidariskt ansvar för varandras skulder och åtaganden. OP
Företagsbanken är också centralbank för OP.

---------------------------------------
This announcement is distributed by West Corporation on behalf of West Corporation clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: OP Yrityspankki Oyj via Globenewswire

Författare Hugin