Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2015-07-01

OPCON: Kallelse till extra bolagsstämma i Opcon Aktiebolag (publ)

PRESSMEDDELANDE 2015-07-01 Stockholm

Aktieägarna i Opcon Aktiebolag (publ) ("Bolaget") kallas härmed till
extra bolagsstämma fredag den 24 juli 2015, kl. 09.00, på
Advokatfirman Vinges kontor, Norrlandsgatan 10, Stockholm. Lokalen
öppnas för registrering kl. 08.30. Registrering måste ha skett före
kl. 09.00 för att aktieägare ska upptas i röstlängden.

DELTAGANDE
Aktieägare som vill delta i förhandlingarna på stämman ska
- dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken
lördagen den 18 juli 2015:

- dels anmäla sitt deltagande till stämman hos styrelsen under adress:
Opcon AB, Box 15085, 104 65 Stockholm, per fax 08-466 45 01, per
telefon 08-466 45 00 eller via e-mail: stamma@opcon.se senast
måndagen den 20 juli 2015, kl. 12.00. I anmälan ska uppges namn,
person/organisationsnummer, adress och telefonnummer, samt eventuellt
ombud.

Förvaltarregistrerade aktier
Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha
rätt att delta i stämman, ha registrerat sina aktier i eget namn hos
Euroclear Sweden AB på avstämningsdagen lördagen den 18 juli 2015. Då
avstämningsdagen inte infaller på en bankdag ska sådan inregistrering
vara verkställd senast fredagen den 17 juli 2015. Detta innebär att
aktieägare i god tid före denna dag måste lämna förvaltaren
meddelande om sitt önskemål.

Ombud
Aktieägares rätt vid stämman får utövas av ombud. För den som önskar
företrädas av ombud, tillhandahåller Bolaget fullmaktsformulär, som
finns tillgängligt på Bolagets hemsida www.opcon.se. Fullmakten i
original ska i god tid före stämman skickas till Bolaget under
ovanstående adress. Den som företräder juridisk person ska dessutom
bifoga kopia av registreringsbevis som utvisar behörig firmatecknare.

Uppgift om antalet aktier och röster
Det totala antalet aktier och röster i Bolaget uppgår per tidpunkten
för kallelsen till 378 800 110 stycken. Bolaget innehar inga egna
aktier.

ÄRENDEN PÅ STÄMMAN / FÖRSLAG TILL DAGORDNING
1) Stämmans öppnande
2) Val av ordförande vid stämman
3) Upprättande och godkännande av röstlängd
4) Val av en eller två justeringsmän att jämte ordföranden justera protokollet
5) Godkännande av dagordning
6) Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7) Beslut om försäljning av dotterbolag
8) Stämmans avslutande

FÖRSLAG TILL BESLUT
Punkt 2)
Styrelsen föreslår att advokat Jan Gregorsson väljs till ordförande
för stämman.

Punkt 7)
Styrelsen föreslår att stämman fattar följande beslut.

Bolaget har den 30 juni 2015 ingått ett aktieöverlåtelseavtal avseende
en försäljning av det nybildade dotterbolaget Opcon Compressor
Technology AB, de verksamhetsdrivande dotterbolagen Svenska Rotor
Maskiner AB ("SRM") och Opcon Energy System AB samt Opcon-koncernens
hela innehav av 48,9796 % av aktierna i det kinesiska bolaget Fujian
Opcon Energy Technology Co., Ltd. Genom försäljningen avyttras
huvuddelen av Opcon-koncernens verksamhet inom kompressorteknologi
och Waste Heat Recovery.

Aktieöverlåtelseavtalet har tecknats med den kinesiska fonden Shanghai
XingXueKang Investment Partnership, som kontrolleras av det kinesiska
investmentbolaget Fujian XingXueXuanYuan Capital Management Co., Ltd.
Investmentbolaget ägs till 29 % av Fujian Snowman Co. Ltd.,
("Snowman") som satt upp bolaget tillsammans med andra kinesiska
investerare. Snowman är Bolagets största återkommande kund och näst
största aktieägare och kontrollerar 17 % av aktiekapitalet och
rösterna i Bolaget.

Köpeskillingen för försäljningen är bestämd till 400 MSEK och
tillträde beräknas äga rum den 30 september. Aktieöverlåtelseavtalet
är bland annat villkorat av att försäljningen godkänns av
bolagsstämman i Bolaget.

Styrelsen har i samband förhandlingarna kring avtalet inhämtat en
tredjepartsvärdering från Birger Jarl Fondkommission AB. Mot bakgrund
av sagda värdering har också styrelsen kommit fram till att en
köpeskilling på 400 MSEK är marknadsmässig.

Skälen till försäljningen är att affären stärker Bolagets finansiella
ställning och ses som bra för Bolaget och Bolagets aktieägare.
Huvuddelen av försäljningen inom den verksamhet som säljs går idag
till kinesiska slutkunder där Kina investerar kraftigt i såväl
industri som i förnyelsebar energi och energieffektivisering.
Styrelsens bedömning är därför att affären kommer att vara positiv
också för de bolag som omfattas av försäljningen och deras anställda
där SRM och Opcon Energy System AB kan ges ökade resurser och de
kontakter som behövs för att lyckas på den snabbväxande kinesiska
marknaden och för att kunna utvecklas, växa och anställa fler också i
Sverige

Med anledning av ovanstående föreslår styrelsen att bolagsstämman
beslutar att godkänna den ovan beskrivna försäljningen.

ÖVRIG INFORMATION
Styrelsen och den verkställande direktören ska, om någon aktieägare
begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada
för bolaget, vid stämman lämna upplysningar om:

- förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på
dagordningen, och

- förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets ekonomiska
situation.

Upplysningsplikten avser även bolagets förhållande till annat
koncernföretag samt koncernredovisningen och dotterföretags
förhållanden.

Aktieägare som önskar ställa frågor på stämman ombeds inkomma med
dessa i förväg, senast två veckor före stämman, så att svar kan
förberedas på erforderligt vis.

Stockholm i juli 2015
Styrelsen

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Niklas Johansson, vice president, Investor Relations, tel. 08-466 45
00, 070-592 54 53

Opcon AB, Box 15085, 104 65 Stockholm
Tel. 08-466 45 00, fax 08-716 76 61, e-post: info@opcon.se
www.opcon.se
Om Opconkoncernen
Opcon är en energi- och miljöteknikkoncern som utvecklar, producerar
och marknadsför system och produkter för miljövänlig, effektiv och
resurssnål energianvändning.

Opcon har verksamhet i Sverige, Tyskland och Storbritannien. Antalet
anställda är cirka 140.

Aktien är noterad på Nasdaq OMX Stockholm.
Koncernens affärsområde Renewable Energy arbetar med framställning av
el ur spillvärme, bioenergieldade värme- och kraftvärmeanläggningar,
pelleteringsanläggningar, hanteringssystem för biobränslen, slam etc,
hanteringssystem för naturgas, industriell kyla, rökgaskondensering,
rening av rökgaser samt luftsystem för bränsleceller.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Opcon AB (publ) ska
offentliggöra enligt svensk lag om värdepappersmarknaden och/eller
svensk lag om handel med finansiella instrument. Informationen
lämnades för offentliggörande onsdag den 1 juli 2015, kl. 12.00
(CET).

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/opcon/r/kallelse-till-extra-bolagsstamma-i-opc...
http://mb.cision.com/Main/494/9799985/397876.pdf

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.